Các loại trái cây trong tiếng Anh

Chia sẻ: duyuyen1212

Tham khảo tài liệu 'các loại trái cây trong tiếng anh', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Các loại trái cây trong tiếng Anh

Các loại trái cây trong

tiếng Anh
1. ( a bunch of) grapes /greɪps/

- (một chùm) nho
14. blueberries /ˈbluːˌbər.i/

- quả việt quất
27. cashew (s) /ˈkæʃuː/

- hạt điều
2. apple /ˈæp.ļ/ - táo


stem /stem/ - cuống


core /kɔːʳ/ - lõi
15. strawberry

/ˈstrɔː.bər.i/ - dâu tây
28. peanut (s)

/ˈpiː.nʌt/ - lạc
3. coconut

/ˈkəʊ.kə.nʌt/ - dừa
16. raspberries

/ˈrɑːz.bər.is/ - mâm xôi
29. walnut (s)

/ˈwɔːl.nʌt/ - quả óc chó
4. pineapple

/ˈpaɪnˌæp.ļ/ - dứa
17. nectarine /ˈnek.tər.iːn/

- quả xuân đào
30. hazelnut (s)

/ˈheɪ.zəl.nʌt/ - hạt dẻ nhỏ
5. mango

/ˈmæŋ.gəʊ/ - xoài
18. pear /peəʳ/

- quả lê
31. almond (s)

/ˈɑː.mənd/ - quả hạnh
6. papaya

/pəˈpaɪ.ə/ - đu đủ
19. cherries

/ˈtʃer.i/ - anh đào
32. chestnut (s)

/ˈtʃest.nʌt/ - hạt dẻ
7. grapefruit

/ˈgreɪp.fruːt/ - bưởi trùm
20. (a bunch of) bananas

/bəˈnɑː.nəz/ - (một nải) chuối


peel /piːl/ - bóc vỏ
33. avocado (s)

/ˌæv.ə.kɑː.dəʊ/ - lê tàu
8. orange /ˈɒr.ɪndʒ/ - cam


section /ˈsek.ʃən/ - phần cắt


rind /raɪnd/ - vỏ


seed /siːd/ - hạt
21. fig /fɪg/

- quả sung/ quả vả
34. plum

/plʌm/ - quả mận
9. lemon

/ˈlem.ən/ - chanh
22. prune

/pruːn/ - mận khô
35. honeydew melon

/ˈhʌn.i.djuː ˈmel.ən/

- dưa bở ruột xanh
10. lime /laɪm/

- chanh lá cam
23. date /deɪt/

- quả chà là
36. cantaloupe

/ˈkæn.tə.luːp/ - dưa ruột vàng
11. gooseberries /ˈgʊz.bər.is/ - quả lý gai
24. raisin (s) /ˈreɪ.zən/ - nho khô
37. peach /piːtʃ/ - quả đào


pit /pɪt/ - hạch quả
12. blackberries

/ˈblæk.bər.is/ - mân xôi đen
25. apricot

/ˈeɪ.prɪ.kɒt/ - quả mơ
13. cranberries /ˈkræn.bər.is/

- quả nam việt quất
26. watermelon

/ˈwɔː.təˌmel.ən/ - dưa hấu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản