Các mẫu soạn thảo văn bản

Chia sẻ: tanphuocdong

Tài liệu trình bày về một số biểu mẫu hướng dẫn soạn thảo văn bản. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Các mẫu soạn thảo văn bản

Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!

I.1) Mẫu Quyết định

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1)……,ngày…..tháng….năm……
Số:…/QĐ-CĐKTKT-(TTKTKĐCL)

QUYẾT ĐỊNH

Về việc…………….(2)………………..

TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN BAN HÀNH VĂN BẢN
Căn cứ………………………….(3).............................................................;
Căn cứ………………………….(4).............................................................;
Xét đề nghị của............................................................................................,
QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1...........................................................................................................
Điều 2...........................................................................................................
Điều.………Các…(5)……chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/.
…………….(6)……………….
Nơi nhận:
(Ký tên, đóng dấu)
-…………………….;
Họ và tên
- Lưu: VT, VP.
Chú giải:
(1): Địa danh
(2): Trích yếu nội dung của Quyết định
(3): Căn cứ để ban hành Quyết định
(4): Nội dung của Quyết định
(5): Nêu đầy đủ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
(6): Thẩm quyền ký là người đứng đầu cơ quan tổ chức
Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!

I.2) Mẫu Nghị quyết

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1)……,ngày…..tháng….năm……
Số:…/NĐ-CĐKTKT-(TTKTKĐCL)NGHỊ QUYẾT CỦA (CƠ QUAN BAN HÀNH)…

Về việc…………….(2)………………..

(CƠ QUAN BAN HÀNH)
Căn cứ…………………………...................................................................;
Căn cứ…………………………...................................................................;
Sau khi nghe báo cáo của .............................................................................,
QUYẾT NGHỊ :

1:……………………………..(3).................................................................
2:....................................................................................................................
3:..................................................................................................................../.…………….(4)……………….
Nơi nhận
(Ký tên, đóng dấu)
-…………………….;
Họ và tên
- Lưu: VT, VP,……...;
Chú giải:
(1): Địa danh
(2): Trích yếu nội dung của Nghị quyết
(3): Nội dung của Nghị quyết
(4):Thẩm quyền ký(VD:TM.CHỦ TỊCH)
Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!

I.3) Mẫu Quyết định của người đứng đầu cơ quan ban hành
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1)……,ngày…..tháng….năm……
Số:…/QĐ-CĐKTKT-(TTKTKĐCL)


QUYẾT ĐỊNH CỦA (THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN)…

Về việc…………….(2)………………..

…(THỦ TRƯỞNG CQBH)…
Căn cứ………………………….(3).............................................................;
Căn cứ…………………………...................................................................;
Xét đề nghị của............................................................................................,
QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1…………………………(4)..............................................................
Điều 2...........................................................................................................
Điều………:…(5)……chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/.Nơi nhận ….(THỦ TRƯỞNG CQBH)….
(Ký tên, đóng dấu)
-…………………….,
Họ và tên
- Lưu: VT, VP,……...,
Chú giải:
(1): Địa danh
(2): Trích yếu nội dung của Quyết định
(3): Căn cứ để ban hành Quyết định
(4): Nội dung của Quyết định
(5): Nêu đầy đủ các đơn vị, cá nhân có liên quan
Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!

II.1) Mẫu Công văn (mẫu chung)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(2)……,ngày…..tháng….năm……
Số:…/…..-……(1)
V/v……….(3)……………..


Kính gửi : -……………….(4)........................................................……………………..(5)...............................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
…………………………………………….…………….(6)……………….
Nơi nhận
(Ký tên, đóng dấu)
-…………………….;
-…………………….;
Họ và tên
- Lưu: VT.Chú giải:
(1): Viết tắt tên cơ quan, tổ chức, có thể kèm theo viết tắt tên đơn vị soạn thảo
(2): Địa danh
(3): Trích yếu: tóm tắt nội dung đề của công văn
(4): Tên cơ quan, tổ chức cá nhân có trách nhiệm giải quyết chính. Không ghi
những cơ quan, tổ chức, cá nhân để biết quan hệ phối hợp, báo cáo, lưu, các
chủ thể đó được ghi ở mục nơi nhận.
(5): Nội dung công văn
Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!

(6):Thẩm quyền ký là thủ trưởng hoặc có chức danh có thẩm quyền của cơ

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…/……(2) (3)……,ngày…..tháng….năm……
V/v……….(4)……………..

quan.
II.2) Mẫu Công văn giải thích

Kính gửi : -……………….(5)........................................................

Thực hiện…..(6)……của….(7)…..về……(8)…..trong thời gian thực hiện
vừa qua cho thấy nhiều quy định khác nhau và áp dụng không thống nhất làm
phát sinh những hậu quả đáng tiếc, do đó….(1)….giải thích một số quy định
trong văn bản nêu trên như sau:
………………………………(9).....................................................................
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ hoặc còn vướng mắc; đề
nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về……(1)…..hoặc trao đổi với đơn vị thường
trực của…..(1)…..theo địa chỉ sau:…………..để giải quyết.
Văn bản này thay thế văn bản giải thích số …. ngày …. tháng …. năm …..
của …... (1) ..….

…………….(10)……………….
Nơi nhận
(Ký tên, đóng dấu)
-…………………….;
Họ và tên
- Lưu: VT.
Chú giải:
(1): Tên cơ quan ban hành công văn
(2): Viết tắt tên cơ quan ban hành, có thể kèm theo viết tắt tên đơn vị soạn thảo
(3): Địa danh
(4):Trích yếu nội dung của công văn
(5:) Tên cơ quan, tổ chức cá nhân có trách nhiệm giải quyết chính.
(6):Tên loại, số và ký hiệu của văn bản được giải thích
(7):Tác giả của văn bản được giải thích
Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!

(8): Trích yếu nội dung văn bản được giải thích
(9): Nôi dung giải thích
(10):Thẩm quyền ký
Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!

II.3) Mẫu Công văn chỉ đạo

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…/……(2) (3)……,ngày…..tháng….năm……
V/v……….(4)……………..


Kính gửi : -……………….(5)........................................................

Để tiến hành tổng kết năm......và đề ra phương hướng, kế hoạch năm.......,
(1).......yêu cầu các đơn vị chuẩn bị những nội dung tổng kết năm như sau:
1- Nêu rõ tình hình thực hiện kế hoạch của cơ quan trong năm......, phân tích
thuận lợi, khó khăn và các vấn đề lớn còn tồn tại.
2- Nêu rõ kết quả các mặt công tác chủ yếu.
3- Trình bày các kiến nghị về chủ trương, biện pháp để giải quyết những
vấn đề còn tồn tại.
4- Nêu dự kiến về phương hướng và kế hoạch năm tiếp theo, cách thức,
biện pháp thực hiện các chủ trương đó.
Các cơ quan phải gửi báo cáo về ....(6)....trước ngày....tháng......năm.....
Giao cho.....(7)....cùng......(8).....tổng hợp và dự thảo báo cáo cho.....(1).....
chậm nhất là vào ngày......tháng.......năm......

……………………….
Nơi nhận
(Ký tên, đóng dấu)
-…………………….;
Họ và tên
- Lưu: VT, VP,..........
Chú giải:
(1): Tên cơ quan ban hành công văn
(2): Viết tắt tên cơ quan ban hành, có thể kèm theo viết tắt tên đơn vị soạn thảo
(3): Địa danh
(4):Trích yếu nội dung của công văn
(5:) Tên cơ quan, tổ chứ,c cá nhân có trách nhiệm giải quyết chính.
(6): Nêu rõ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tổng hợp.
(7): Nêu rõ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tổng hợp chính.
(8): Nêu rõ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm phối hợp tổng hợp.
Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!

II.4) Mẫu Công văn đề nghị, yêu cầu

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…/……(2) (3)……,ngày…..tháng….năm……
V/v……….(4)……………..


Kính gửi : -……………….(5)........................................................

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho..............(6)............................................
Hiện nay,.....(7)....Tình hình này ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của....
(1)......
Để giải quyết vấn đề nêu trên.......(1).....dự kiến......(8).....và đề nghị.....
(5)..........
......................................................(9)....................................................................
Vậy,....(1)....kính đề nghị......(5).....xem xét và quan tâm giải quyết, giúp đỡ.
Nếu có gì khó khăn đề nghị Quý cơ quan cho chúng tôi biết kịp thời.
Xin chân thành cảm ơn !

……………(10)………….
Nơi nhận
(Ký tên, đóng dấu)
-…………………….;
Họ và tên
- Lưu: VT, ..........


Chú giải:
(1): Tên cơ quan ban hành công văn
(2): Viết tắt tên cơ quan ban hành, có thể kèm theo viết tắt tên đơn vị soạn thảo
(3): Địa danh
(4):Trích yếu nội dung của công văn
(5:) Tên cơ quan được đề nghị hoặc yêu cầu tới
(6): Lý do đề nghị, yêu cầu
(7): Nêu thực trạng của vấn đề cần đề nghị, yêu cầu. Cần viết rõ ràng, có
chứng cứ, luận giải nhằm tạo tính thuyết phục cao.
(8):Kế hoạch định thực hiện
(9):Nội dung các đề nghị, yêu cầu cụ thể.
Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!

(10): Thẩm quyền ký.
Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!

II.5) Mẫu Công văn mời họp

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…/……(2) (3)……,ngày…...tháng…...năm……
V/v mời họp (4)……..


Kính gửi : -……………….(5)........................................................

Thừa lệnh.....(6)......, ......(1).......kính mời Ông (Bà)............tham dự cuộc họp
về:.......................(7).
Thời gian: từ......giờ.........ngày.........tháng..........năm..........
Địa điểm:........................................................................................................
Đề nghị:...........................(8)...........................................................................
Yêu cầu đến họp đúng thành phần được mời.
Nếu không tham dự được, đề nghị Ông (Bà) báo trước......giờ, ngày......
địa chỉ
tháng...... năm.........theo
.....................................................................................................................................
.……………(9)………….
Nơi nhận
(Ký tên, đóng dấu)
-…………………….;
-.................................;
Họ và tên
- Lưu: VT.


Chú giải:
(1): Tên cơ quan ban hành công văn
(2): Viết tắt tên cơ quan ban hành, có thể kèm theo viết tắt tên đơn vị soạn thảo
(3): Địa danh
(4):Trích yếu nội dung của công văn
(5:) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đượ cmời họp.
(6): Căn cứ mời họp
(7): Nội dung cuộc họp
Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!

(8):Những đề nghị người tham dự cuộc họp chuẩn bị trước như: tài liệu, báo
cáo.
(9): Thẩm quyền ký.
Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!

III.1) Mẫu Báo cáo (Mẫu chung)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC (1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…/BC-……(2) (3)……,ngày…...tháng…...năm……


BÁO CÁO
...............................(4)..................................

I. Đặc điểm, tình hình chung
1. Đặc điểm
2. Thuận lợi, khó khăn
II. Kết quả đạt được
1. Về.............................
2. Về.............................
III. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
IV. Phương hướng, nhiệm vụ
1. Phương hướng, mục tiêu chung
2. Nhiệm vụ cụ thể
V. Đề nghị, kiến nghị

……………(5)………….
Nơi nhận
(Ký tên, đóng dấu)
-…………………….;
-.................................;
Họ và tên
- Lưu: VT.


Chú giải:
(1): Tên cơ quan ban hành báo cáo
(2): Viết tắt tên cơ quan ban hành, có thể viết tắt tên đơn vị soạn thảo
(3): Địa danh
(4):Trích yếu nội dung báo cáo
(5:) Thẩm quyền ký
Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!

III.1) Mẫu Báo cáo công tác tuần ( tháng, quý,.....)

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…/BC-…… ....……,ngày…...tháng…...năm……


BÁO CÁO
Về công tác tuần (tháng, quý,.......)

Đơn vị báo cáo (phòng, ban,.....):.........................................................................
I. NHỮNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN
( Trong tuần từ ngày.......tháng......năm.......đến ngày......tháng......năm........)
A. Về sản suất:
1. Mặt hàng (hoặc dịch vụ):..............................................................................
2. Mặt hàng (hoặc dịch vụ):..............................................................................
B. Về kinh doanh:
1. Mặt hàng (hoặc dịch vụ):...............................................................................
2.Mặt hàng (hoặc dịch vụ):................................................................................
3. Hoạt động tiếp thị, quảng cáo :.....................................................................
C. Các công việc khác:......................................................................................
D. Những việc còn tồn đọng từ kế hoạch tuần (tháng, quý,....) trước:. . .
II. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐỘT XUẤT, QUAN TRỌNG CẦN QUAN TÂM
..............................................................................................................................
III. NHỮNG ĐỀ NGHỊ VỚI LÃNH ĐẠO, CẤP TRÊN
..............................................................................................................................
IV. CÔNG VIỆC DỰ KIẾN TRONG TUẦN ( THÁNG, QUÝ,.....) TỚI
..............................................................................................................................THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ BÁO CÁO
Nơi nhận
(Ký tên, đóng dấu)
-…………………….;
Họ và tên
- Lưu: VT.
Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!

IV.1) Mẫu Biên bản hội nghị

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…/BB-…… ....……,ngày…...tháng…...năm……
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ
Về việc……………………

1. Thời gian họp:
- Khai mạc: ……giờ……..ngày………tháng…….năm……
Địa điểm tại:........................................................................................................
Nội dung họp:.......................................................................................................
2. Thành phần dự họp:
Thành viên:………….có mặt…………….trên tổng số...........................................
3. Chủ toạ cuộc họp:
....................................................................................................................................
4. Thư ký cuộc họp:
....................................................................................................................................
5. Các báo cáo tại cuộc họp:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
(Ghi theo thứ tự các báo cáo tại cuộc họp, họ và tên, chức danh, chức vụ người báo cáo.
Trong trường hợp nhiều ngày thì ghi rõ từng ngày thực hiện.)
6. Thảo luận tại cuộc họp:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
(Ghi ý kiến của từng người phát biểu, ý kiến của chủ toạ cuộc họp)
7. Kết thúc kỳ họp:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
(Thông qua dự thảo nghị quyết, biểu quyết, chủ toạ kết thúc cuộc họp)

THƯ KÝ
CHỦ TOẠ
(Ký tên)
Họ và tên (Ký tên, đóng dấu)
Họ và tên

Nơi nhận:
-……………;
- Lưu: VT, VP,….
Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!
IV.2) Mẫu Biên bản một vụ việc cụ thể

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC (1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…./BB - …..(2) …..(3)….,ngày……tháng…..năm……

BIÊN BẢN


Không gian, thời gian lập biên bản.
Thành phần tham gia lập biên bản: Ghi đầy đủ, rõ ràng chức vụ, đại diện cơ
quan tổ chức nào, nếu có nhân chứng thì ghi rõ Họ tên, địa chỉ.
Diễn biến vụ việc: ghi tất cả các số liệu, chi tiết liên quan tới vụ việc. Đặc
điểm nơi xảy ra vụ việc, lời nói của những người có mặt, tình trạng các vật thể
cần ghi trong biên bản.

NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN


V.1) Mẫu Tờ trình

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…./TTr - …... …..….,ngày……tháng…..năm……

TỜ TRÌNH
Về..................................................

...........................................................................................................................
...................................................(Nội dung)................................................................
.........................................................................................................................
......................................................................................

Nơi nhận .....................................
(Ký tên, đóng dấu)
-…………………….;
-.................................;
Họ và tên
- Lưu: VT.
Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!
VI.1) Mẫu Thông báo

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN CƠ QUAN TỔ CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:…./TB - …... …..….,ngày……tháng…..năm……

THÔNG BÁO
..................................................

...........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.........................................................................................................................
......................................................................................

Nơi nhận .....................................
(Ký tên, đóng dấu)
-…………………….;
-.................................;
Họ và tên
- Lưu: VT.

VII.1) Mẫu Công điện

Số:…./CĐ Địa danh, ngày……tháng…..năm……

CÔNG ĐIỆN

......(1).............điện..........................(2)..............................................................
.......(3)..........., số..............(4).............., ngày...........tháng...........năm................
..........................................(5)...............................................................................
..........................................................................................

....................(6).................
(Ký tên, đóng dấu)
…………(7)………….
(Ký tên, đóng dấu)
Họ và tên Họ và tên
Chú giải: (1): Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân điện;
(2): Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận điện;
(3): Địa danh điện (4): Số công điện (5): Nội dung điện
(6): Thẩm quyền ký (Thủ trưởng hoặc phó thủ trưởng ký thay)
(7): Lãnh đạo văn phòng hoặc trưởng phòng hành chính ký gửi điện.
Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!
VIII.1) Mẫu HỢP ĐỒNG vay tiền

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHỢP ĐỒNG VAY TIỀN

Hợp đồng số:............./ HĐVT
Hôm nay, ngày........tháng..........năm...........
Tại: Số nhà........đường (tổ, ấp)........phường.........quận
(huyện)........tỉnh.......
Chúng tôi gồm có:
Bên A (Bên cho vay)
Ông (Bà):..............................................................................................................
CMND số:.......................................Cấp ngày:..................tại:............................
Địa chỉ:.................................................................................................................
Điện thoại:.......................................Fax:.............................................................
E_mail:.................................................................................................................
Bên B (Bên vay)
Ông (Bà):..............................................................................................................
CMND số:.......................................Cấp ngày:..................tại:............................
Địa chỉ:.................................................................................................................
Điện thoại:.......................................Fax:.............................................................
E_mail:.................................................................................................................
Sau khi thoả thuận, cùng ký hợp đồng vay tiền với các điều khoản sau:
Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B vay số tiền:
Bằng chữ:............................................................................................................
Bằng số:...............................................................................................................
Điều 2:
1. Thời hạn vay là.............tháng, kể từ ngày.........tháng.........năm...........đến
ngày ..........tháng............năm.........
2. Phương thức vay:
- Chuyển qua tài khoản:........................mở tại Ngân hàng................................
- Cho vay bằng tiền mặt, chuyển giao thành.....................................................đợt.
+ Đợt 1:.........................., vào ngày.............tháng................năm..............
+ Đợt 2:.........................., vào ngày.............tháng................năm..............
Điều 3:
Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!
1. Bên B đồng ý vay số tiền trên với lãi suất........% một tháng tính từ nhận nhận
tiền vay.
2. Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày 30 hàng tháng tính từ ngày vay, lãi
trả chậm bị phạt.........% tháng.
3. Trước khi hợp đồng này hết hạn........ngày, nếu bên B muốn tiếp tục gia hạn
hợp đồng phải được sự thoả thuận trước với bên A.
4. Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực không thay đổi mức lãi suất cho vay đã
thoả thuận trong hợp đồng này.
5. Khi nợ hết hạn, bên B không trả đủ vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn và lãi
còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn và chia lãi suất tính theo nợ quá hạn là....%
1tháng
6. Thời hạn thanh toán nợ quá hạn không quá.......ngày nếu không có sự thoả
thuận nào khác của hai bên.
Điều 4:
1. Bên B đồng ý thế chấp (hoặc cầm cố) tài sản thuộc sở hữu của mình là......và
giao toàn bộ bản chính giấy chủ quyền tài sản cho bên A giữ. Việc đưa tài sản
ra đảm bảo được hai bên lập biên bản đính kèm sau khi có xác nhận của phòng
công chứng Nhà nước số........., tỉnh (thành phố)..............
2. Khi hết hạn, bên B đã thanh toán tất cả vốn và lãi cho bên A, thì bên A sẽ làm
thủ tục giải toả thế chấp (hoặc cầm cố, bảo lãnh) và trao lại bản chính giấy
chủ quyền tài sản đã đưa ra bảo đảm cho bên B.
3. Bên B cam kết, nếu không trả đúng thời hạn đã cam kết trong hợp đồng này
sau .......ngày thì bên A có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền phát mại tài sản
đưa ra bảo đảm để thu hồi khoản nợ quá hạn từ bên B.
Điều 5: Những chi phí có liên quan đến vụ việc vay nợ như: tiền lưu khi
tài sản bảo đảm, chi phí bảo hiểm, lệ phí tố tụng,v.v...Bên B có trách nhiệm
thanh toán
Điều 6:
1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này, nếu
những nội dung khác đã quy định trong pháp luật Nhà nước không ghi trong hợp
đồng này, hai bên phải tôn trọng tranh chấp.
2. Nếu có tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ giải quyết bằng thương lượng.
3. Nếu tự giải quyết không thoả mãn, hai bên sẽ chuyển vụ việc tới Toà án nhân
dân....................................nơi bên vay cư trú.
Điều 7: Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày...........tháng........năm.........đến
ngày........ tháng..........năm.........Hợp đồng được lập thành.....bản, có giá trị như
nhau, mỗi bên giữ một bản.

BÊN B
BÊN A
Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!
(Ký tên, ghi rõ họ và tên) (Ký tên, ghi rõ họ và tên)


CHỨNG NHẬN CỦA PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC
Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!
VIII.2) Mẫu HỢP ĐỒNG cho thuê nhà ở

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcHỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ Ở
Hợp đồng số:............./ HĐVT

Hôm nay, ngày........tháng..........năm...........
Tại: Số nhà........đường (tổ, ấp)........phường.........quận
(huyện)........tỉnh.......
Chúng tôi gồm có:
Bên A (Bên cho thuê nhà ở)
Ông (Bà):..............................................................................................................
CMND số:.......................................Cấp ngày:..................tại:............................
Địa chỉ:.................................................................................................................
Điện thoại:.......................................Fax:.............................................................
E_mail:.................................................................................................................
Bên B (Bên thuê nhà)
Ông (Bà):..............................................................................................................
CMND số:.......................................Cấp ngày:..................tại:............................
Địa chỉ:.................................................................................................................
Điện thoại:.......................................Fax:.............................................................
E_mail:.................................................................................................................
Nghề nghiệp:.......................................................................................................
Nơi làm việc:.......................................................................................................
Cùng thoả thuận giao kết hợp đồng thuê nhà ở với các nội dung sau đây:
Điều 1: Bên A đồng ý cho bên B thuê (để ở) căn nhà số......,đường .....,
phường (xã) ......, quận (huyện) ......., thành phố (tỉnh) ....... Gồm........phòng
(tầng), kể từ ngày ....... tháng ...... năm ...... trong thời hạn .......năm.
Tổng diện tích sử dụng:.......................................m2.
Tổng diện tích mặt đất:........................................m2.
Thuộc loại nhà:.........................................................
Điều 2: Tiền thuê nhà hàng tháng là.......................đồng
Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!

Điều 3: Bên B phải trả tiền đầy đủ cho bên A theo tháng (quý) vào
ngày....... của tháng (quý) bằng tiền mặt (hoặc chuyển khoản vào tài khoản
số............., của: .......... tại ............). Mỗi lần đóng tiền bên B nhận được giấy
biên nhận của bên A.
Điều 4: Bên B cam kết
1. Sử dụng nhà đúng mục đích theo hợp đồng, có trách nhiệm bảo quản tốt các
tài sản, trang thiết bị trong nhà; không đập phá, tháo dỡ hoặc chuyển dịch đi nơi
khác, không thay đổi cấu trúc, không làm nhà phụ, không tự tiện chiếm dụng
diện tích.
2. Không được sang nhượng.
3. Các trường hợp cho nhập thêm người, hộ khẩu phải có ý kiến của bên A.
Điều 5: Trong thời hạn hợp đồng, nếu không còn sử dụng nhà nữa, bên B
phải báo cho bên A trước .... ngày để hai bên cùng thanh toán tiền thuê nhà và các
khoản khác. Trừ trường hợp hư hỏng do thời gian sử dụng, còn lại hai bên phải
giao trả các tài sản gắn liền với nhà (đồng hồ điện, nước .....) đầy đủ. Mọi hư
hỏng do lỗi của mình, bên B phải bồi thường cho bên A.
Điều 6: Được xem như tự huỷ bỏ hợp đồng, nếu sau 30 ngày kể từ khi
được thông báo, bên B vẫn còn bỏ trống không sử dụng mà không có lý do chính
đáng. Mọi hư hỏng, mất mát trong thời gian bỏ trống, bên B phải chịu.
Điều 7: Bên B có trách nhiệm bảo quản nhà thuê, phát hiện kịp thời những
hư hỏng để yêu cầu bên A sữa chữa.
Điều 8: Trong thời gian hợp đồng, nếu người đứng tên trên hợp đồng chết
thì một trong những người cùng hộ khẩu (cha, mẹ, vợ, chồng, con cái,...) tiếp
tục thực hiện hợp đồng hoặc được ký lại hợp đồng thay người đã chết.
Điều 9: Hai bên cam kết thi hành nghĩa vụ hợp đồng, nếu vi phạm sẽ yêu
cầu Toà án..........giải quyết theo thoả thuận của hai bên theo quy định của pháp
luật.
Điều 10: Hợp đồng này được lập thành 3 bản, mỗi bên gửi một bản và
một bản gửi cơ quan công chứng Nhà nước giữ.


BÊN THUÊ NHÀ (BÊN B)
BÊN CHO THUÊ NHÀ (BÊN A)
(Ký tên, họ và tên) (Ký tên, họ và tên)
Sưu tầm bởi Uro-Kế toán B K52!
CHỨNG NHẬN CỦA PHÒNG CÔNG CHỨNG NHÀ NƯỚC


IX, MẪU ĐƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
______________________

ĐƠN …………………………………..


Kính gửi:…………………………………………….

Tôi tên: ...............................................................................
Sinh năm: …………………………………………………………………………
Chứng minh nhân dân số: ………………… do: …………… cấp ngày:.....................
Địa chỉ thường trú:
Số nhà: .......................................... đường: ...................................................................
phường (xã): ................................. quận (huyện): .......................................................

(Nội dung đơn)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

Cam kết, lời hứa (nếu có)…………………………………………………………..

Lời cám ơn………………………………………………………………………….Xác nhận của Ủy ban nhân dân
phường (xã, thị trấn) 1 ngày ..... tháng ..... năm ..........
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ và tên)


Xác nhận của Ủy ban nhân dân phờng (xã, thị trấn) nơi thờng trú của ngời làm đơn về chữ ký của ngời làm đơn
1
MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ THỂ THỨC BẢN SAO
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5
năm 2005 của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ)


Ví dụ minh hoạ
Thành phần thể thức Loại Cỡ Kiểu chữ
Stt
và chi tiết trình bày chữ chữ Phông chữ .VnTime: chữ thường, .VnTimeH: chữ in hoa Cỡ
chữ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Quốc hiệu
12-13 Đứng, đậm CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
- Dòng trên In hoa 13
- Dòng dưới 13-14 Đứng, đậm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
In 13
thường
- Dòng kẻ bên dưới
Tên cơ quan, tổ chức
2
- Tên cơ quan, tổ chức chủ
BỘ TÀI CHÍNH
quản cấp trên trực tiếp Đứng
In hoa 12-13 12
- Tên cơ quan, tổ chức 12-13 Đứng, đậm CỤC QUẢN LÝ GIÁ
In hoa 13
- Dòng kẻ bên dưới
Số, ký hiệu của văn bản Đứng Số: 32/2002/NĐ-CP; Số: 15/QĐ-BCN; Số: 12/UBND-
3 In 13 13
thường VX
Địa danh và ngày, tháng, năm Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2010
4 In 13-14 Nghiêng 13
ban hành văn bản thường Gò Vấp, ngày 29 tháng 6 năm 2010
Tên loại và trích yếu nội
5
dung
Đối với văn bản có tên loại
a
- Tên loại văn bản 14-15 Đứng, đậm CHỈ THỊ
In hoa 14
- Trích yếu nội dung Đứng, đậm Về công tác phòng, chống lụt bão
In 14 14
thường
- Dòng kẻ bên dưới
Đối với công văn
b
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Trích yếu nội dung Đứng V/v Nâng bậc lương năm 2004
In 12-13 13
thường
Nội dung văn bản Đứng Trong công tác chỉ đạo ...
6 In 13-14 14
thường
Gồm phần, chương, mục,
a
điều, khoản, điểm
- Từ “phần”, “chương” và số
thứ tự của phần, chương Đứng, đậm
In 14 14
Phần I Chương I
thường
QUY ĐỊNH CHUNG QUY ĐỊNH CHUNG
- Tiêu đề của phần, chương 13-14 Đứng, đậm
In hoa 14
Mục 1
- Từ “mục” và số thứ tự Đứng, đậm
In 14 14
thường
GIẢI THÍCH LUẬT, PHÁP LỆNH
- Tiêu đề của mục 12-13 Đứng, đậm
In hoa 12
- Điều 13-14 Đứng, đậm Điều 1. Bản sao văn bản
In 14
thường
- Khoản Đứng 1. Các hình thức ...
In 13-14 14
thường
- Điểm Đứng a) Đối với ....
In 13-14 14
thường
Gồm phần, mục, khoản,
b
điểm
- Từ “phần” và số thứ tự Đứng, đậm Phần I
In 14 14
thường
- Tiêu đề của phần 13-14 Đứng, đậm TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ...
In hoa 14
- Số thứ tự và tiêu đề của 13-14 đứng, đậm I. NHỮNG KẾT QUẢ...
In hoa 14
mục
- Khoản:
13-14 Đứng, đậm 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
Trường hợp có tiêu đề In 14
thường


24
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Trường hợp không có tiêu đề Đứng 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày
In 13-14 14
thường kể…
- Điểm Đứng a) Đối với ....
In 13-14 14
thường
Chức vụ, họ tên của người
7

- Quyền hạn của người ký 13-14 Đứng, đậm TM. CHÍNH PHỦ KT. BỘ TRƯỞNG
In hoa 14
- Chức vụ của người ký 13-14 Đứng, đậm THỦ TƯỚNG THỨ TRƯỞNG
In hoa 14
- Họ tên của người ký 13-14 Đứng, đậm Nguyễn Văn A Trần Văn B
In 14
thường
Nơi nhận
8
Từ “kính gửi” và tên cơ quan, Đứng
a In 14 14
tổ chức, cá nhân thường
Kính gửi: Bộ Công nghiệp
- Gửi một nơi 14
Kính gửi:
- Gửi nhiều nơi 14
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.
Từ “nơi nhận” và tên cơ
b
quan, tổ chức, cá nhân
Nơi nhận: Nơi nhận: (đối với công
- Từ “nơi nhận” In 12 Nghiêng, 12
văn)
thường đậm
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ...; - Như trên;
- Tên cơ quan, tổ chức, cá Đứng
In 11 11
- .....................; - ...............;
nhân nhận văn bản, bản sao thường
- Lưu: VT, CST. - Lưu: VT, TCCB.
Dấu chỉ mức độ khẩn 13-14 Đứng, đậm
9 In hoa 13
HOẢ TỐC THƯỢNG KHẨN KHẨN

Chỉ dẫn về phạm vi lưu hành 13-14 Đứng, đậm
10 In 13
XEM XONG TRẢ LẠI LƯU HÀNH NỘI BỘ
thường
25
DỰ THẢO DỰ THẢO LẦN 10
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Chỉ dẫn về dự thảo văn bản 13-14 Đứng, đậm
11 In hoa 13

Ký hiệu người đánh máy, Đứng
12 In 11 11
PL.300
nhân bản và số lượng bản thường
Số XX phố Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa Đứng
13 In 11-12 11
ĐT: (04) XXXXXXX, Fax: (04) XXXXXXX
chỉ E-Mail, Website; số điện thường
E-Mail: Website:
thoại, số Telex, số Fax
Phụ lục văn bản
14
- Từ “phụ lục” và số thứ tự
Phụ lục I
của phụ lục Đứng, đậm
In 14 14
thường
- Tiêu đề của phụ lục 13-14 Đứng, đậm BẢNG CHỮ VIẾT TẮT
In hoa 14
Số trang Đứng
15 In 13-14 14
2, 7, 13
thường
Hình thức sao 13-14 Đứng, đậm SAO Y BẢN CHÍNH, TRÍCH SAO, SAO LỤC
16 In hoa 14
26
BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN VÀ BẢN SAO
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005
của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ)

STT TÊN LOẠI VĂN BẢN CHỮ VIẾT TẮT
Văn bản quy phạm pháp luật
Luật
1. Lt
Pháp lệnh
2. PL
Lệnh
3. L
Nghị quyết
4. NQ
Nghị quyết liên tịch
5. NQLT
Nghị định
6. NĐ
Quyết định
7. QĐ
Chỉ thị
8. CT
Thông tư
9. TT
Thông tư liên tịch
10. TTLT
Văn bản hành chính
Quyết định (cá biệt)
1. QĐ
Chỉ thị (cá biệt)
2. CT
3. Thông cáo TC
4. Thông báo TB
Chương trình
5. CTr
Kế hoạch
6. KH
Phương án
7. PA
Đề án
8. ĐA
9. Báo cáo BC
Biên bản
10. BB
Tờ trình
11. TTr
Hợp đồng
12. HĐ
Công điện
13. CĐ
Giấy chứng nhận
14. CN
Giấy uỷ nhiệm
15. UN
Giấy mời
16. GM
Giấy giới thiệu
17. GT
Giấy nghỉ phép
18. NP
Giấy đi đường
19. ĐĐ
Giấy biên nhận hồ sơ
20. BN
Phiếu gửi
21. PG
Phiếu chuyển
22. PC
Bản sao văn bản
Bản sao y bản chính
1. SY
Bản trích sao
2. TS
Bản sao lục
3. SL
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản