CÁC NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Chia sẻ: buddy8

Phát biểu và viết được công thức của nguyên lý I của nhiệt động lực học (NĐLH); nêu được tên, đơn vị và quy ước về dấu của các đại lượng trong công thức. Phát biểu được nguyên lý II của NĐLH. 2. Kĩ năng Vận dụng được nguyên lý thứ I của NĐLH vào các đẳng quá trình của khí lý tưởng để viết và nêu ý nghĩa vật lý của biểu thức của nguyên lý này cho từng quá trình. Vận dụng được nguyên lý thứ I của NĐLH để giải các bài tập ra trong bài...

Nội dung Text: CÁC NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

CÁC NGUYÊN LÝ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC

HỌC
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Phát biểu và viết được công thức của nguyên lý I của nhiệt động lực học (NĐLH); nêu

được tên, đơn vị và quy ước về dấu của các đại lượng trong công thức.

Phát biểu được nguyên lý II của NĐLH.

2. K ĩ năng

Vận dụng được nguyên lý thứ I của NĐLH vào các đẳng quá trình của khí lý tưởng để viết

và nêu ý nghĩa vật lý của biểu thức của nguyên lý này cho từng quá trình.

Vận dụng được nguyên lý thứ I của NĐLH để giải các bài tập ra trong bài học và các bài

tập tương tự.

Nêu được ví dụ về quá trình không thuận nghịch.

II. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

Tranh mô tả chất khí thực hiện công.

2. H ọc sinh

Ôn lại bài “sự bảo tòan năng lượng trong các hiện tượng cơ và nhiệt” (bài 27, vật lý 8).

Gợi ý sử dụng CNTT

Mô phỏng quá trình chất khí thực hiện công.

III. TIẾN TRÌNH D ẠY HỌC

Ho ạt động 1 ( phút) : Tìm hiểu về nguyên lý I của NĐLH
Họat động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi chép

Đọc SGK N êu và phân tích về

Viết biểu thức 33.1 nguyên lý I.

Trả lời C1, C2 N êu và phân tích quy ước

về dấu của A và Q trong

b iểu thức nguyên lý I.

Ho ạt động 2 ( phút) : Áp dụng nguyên lý I của NĐLH cho các quá trình biến đổi trạng

thái của chất khí.Họat động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi chép

Làm bài tập ví dụ SGK. H ướng dẫn : Lực do chất

Có thể áp dụng cho đẳng khí tác dụng có cùng độ

quá trình nào ?. lớn nhưng ngược chiều với

Viết biểu thức nguyên lý I lực ma sát.

cho quá trình đẳng áp. H ướng dẫn : Có thể áp

Quan sát hình 33.2 và d ụng cho quá trình mà lực

chứng minh trong quá trình do khí có tác dụng không

đẳng tích. đổi.

H ướng dẫn ; Thể tích khí

không đổi nên khí không

thực hiện công hoặc nhận
công.

Ho ạt động 3 ( phút) :Vận dụng.Họat động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi chép

Làm bài tập 4,5 SGK. G ợi ý : Áp dụng biểu thức

nguyên lý I và các quy ước

về dấu.

Ho ạt động 4 ( phút) : giao nhiệm vụ về nhà

Họat động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi chép

- Ghi câu hỏi và bài tập về - N êu câu hỏi và bài tập về

nhà nhà.

- Ghi những chuẩn bị cho - Y êu cầu : HS chuẩn bị bài

bài sau sau.

Tiết 2

Ho ạt động 1 ( phút) : Nhận biết quá trình thuận nghịch và không thuận nghịch.Họat động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi chép

Đọc SGK. Mô tả thí nghiệm hình

Nhận xét về quá trình 33.3.

chuyển động của con lắc Phát biểu quá trình thuận

đơn. nghịch.

Lấy ví dụ về quá trình Mô tả quá trình truyền
thuận nghịch. nhiệt và quá trình chuyển

Nhận xét tính thuận nghịch hóa năng lượng.

trong quá trình truyền nhiệt N êu và phân tích khái niệm

và quá trình chuyển hóa q uá trình không thuận

giữa cơ năng và nội na7ng. nghịch.

Ho ạt động 2 ( phút) : Tìm hiểu về nguyên lý II của NĐLH.Họat động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi chép

Đọc SGK và trình bày cách G iới thiệu và phân tích

phát biểu nguyên lý II của p hát biểu của Clau-di-ut.

Clau-di-ut. G iới thiệu và phân tích

Trả lời C3. p hát biểu của Các-nô.

Đọc SGK và trình bày cách N hận xét các câu hỏi.

phát biểu nguyên lý II của

Các-nô.

Trả lời C4.

Ho ạt động 3 ( phút) :Vận dụng. Tìm hiểu về động cơ nhiệt.Họat động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi chép

Đọc SGK và trình bày về 3 G iải thích nguyên tắc cấu

bộ phận cơ bản của dộng tạo và họat động của động

cơ nhiệt. cơ nhiệt.
Giải thích vì sao hiệu suất N êu và phân tích công thức

của động cơ nhiệt luôn nhỏ tính hiệu suất của động cơ

hơn 100%. nhiệt.

H ướng dẫn : Dựa vào

nguyên tắc họat động của

động cơ nhiệt.

Ho ạt động 4 ( phút) : giao nhiệm vụ về nhà

Họat động của học sinh Trợ giúp của giáo viên Nội dung ghi chép

- Ghi câu hỏi và bài tập về - N êu câu hỏi và bài tập về

nhà nhà.

- Ghi những chuẩn bị cho - Y êu cầu : HS chuẩn bị bài

bài sau sau.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản