Các nguyên tắc kế toán cơ bản trong chuẩn mực kế toán

Chia sẻ: hoanhao

Mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính của doanh nghiệp liên quan đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí phải được ghi sổ kế toán vào thời điểm phát sinh, không căn cứ vào thời điểm thực tế thu hoặc thực tế chi tiền hoặc tương đương tiền. Báo cáo tài chính lập trên cơ sở dồn tích phản ảnh tình hình tài chính của doanh nghiệp trong quá khứ, hiện tại và tương lai....

Nội dung Text: Các nguyên tắc kế toán cơ bản trong chuẩn mực kế toán

BẢNG TÓM TẮT ĐỀ TÀI

Tóm tắt:
Tên đề tài: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty
TNHH Cấp nước Hà Lan
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Lệ Hồng Thu (Kế toán 13- Khóa 29)
Email: lhongthunguyen@yahoo.com.vn
Giảng viên hướng dẫn: Ts. Hà Xuân Thạch
Nội dung:
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương là một trong những
vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong công tác kế toán tại doanh nghiệp. Bởi
vì ngoài việc xây dựng cho mình một chế độ tiền lương đúng quy định,
tiết kiệm chi phí, các doanh nghiệp còn phải chú trọng đến tính hợp lý
tương đối của tiền lương đứng trên góc độ người lao động, nhằm thu hút
lao động có trình độ tay nghề, đồng thời, khuyến khích người lao động
tích cực sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng lao động, đảm bảo
tái sản xuất sức lao động.
Trong quá trình thực tập tại Công ty TNHH Cấp nước Hà Lan, người
viết có cơ hội tiếp cận công việc kế toán thực tế, đặc biệt là kế toán tiền
lương và các khoản trích theo lương.
Bằng cách tiếp cận hệ thống sách giáo khoa, sách tham khảo của thư
viện, đề tài đã tổng hợp và phân tích những vấn đề cơ bản về kế toán
tiền lương và các khoản trích theo lương.
Trên cơ sở phân tích những phương pháp tính và trả lương đang áp
dụng tại doanh nghiệp, bài viết đã nêu lên thực tế tính lương ở doanh
nghiệp những năm qua, và ví dụ tính lương lao động trong tháng 02/2007,
quy trình luân chuyển chứng từ có liên quan cũng như phương pháp hạch
toán tiền lương và các khỏan trích theo lương trên sổ nhật ký chung, sổ
cái các tài khoản liên quan tại doanh nghiệp vào các tháng 02/2007;
03/2007; 04/2007. Bên cạnh đó, người viết cũng đưa ra một số nhận xét
và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản
trích theo lương nói riêng, kế toán tại doanh nghiệp nói chung.
KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
TẠI CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC HÀ LAN

CHƯƠNG I: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHỎAN TRÍCH
THEO LƯƠNG- NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG
I.KHÁI NIỆM
I.1. Tiền lương
I.2. Các khoản trích theo lương
II.PHÂN LOẠI LAO ĐỘNG
II.1.Theo thời gian công tác
II.2.Theo tính chất công tác
III.CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG
III.1.Trả lương theo thời gian
III.1.1.Khái niệm
III.1.2. Ưu, nhược điểm
III.1.3. Các loại lương theo thời gian
a.Tiền lương tháng (Lt)
b.Tiền lương tuần (Llt)
c.Tiền lương ngày (Ln)
d.Lương giờ
III.1.4. Các hình thức tiền lương theo thời gian
a.Tiền lương theo thời gian giản đơn
b.Tiền lương theo thời gian có thưởng
III.2.Trả lương theo sản phẩm
III.2.1. Khái niệm, ý nghĩa
III.2.2. Ưu, nhược điểm
III.2.3.Các hình thức trả lương theo sản phẩm
a.Tiền lương sản phẩm trực tiếp cá nhân
b.Tiền lương sản phẩm gián tiếp
c.Tiền lương theo sản phẩm luỹ tiến
d. Lương sản phẩm có thưởng
e. Lương khoán
III.3. Hình thức trả lương hỗn hợp
IV. QUỸ TIỀN LƯƠNG
IV.1.Quỹ lương chính
IV.2.Quỹ lương phụ
V. NỘI DUNG CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
V.1.Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH)
V.2.Bảo hiểm y tế
V.3.Kinh phí công đoàn
VI. KẾ TOÁN LƯƠNG
VI.1.Chứng từ sử dụng
V.I.1.1 Bảng chấm công
VI.1.2.Phiếu báo làm thêm giờ
VI.1.3.Phiếu nghỉ hưởng BHXH
VI.1.4.Biên bản điều tra tai nạn lao động
VI.1.5.Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành
VI.1.6. Hợp đồng giao khoán
VI.1.7.Bảng thanh toán tiền lương
VI.1.8.Bảng thanh toán tiền thưởng
VI.2. Tài khoản sử dụng
VI.3. Phương pháp kế toán
VI.3.1. Sơ đồ kế toán tổng hợp
VI.3.2.Phương pháp hạch toán
VII. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG
VII.1.Chứng từ sử dụng
VII.1.1.Phiếu nghỉ hưởng BHXH
VII.1.2. Bảng thanh toán BHXH
VII.1.3.Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
VII.1.4. Danh sách người lao động hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội
VII.2. Tài khoản sử dụng
VII.3. Phương pháp kế toán
VII.3.1.Sơ đồ kế toán tổng hợp
VII.3.2. Phương pháp hạch toán
VII.4. Hạch toán tổng hợp kế toán lương và các khoản trích theo lương
VIII. KẾ TOÁN TRÍCH TRƯỚC TIỀN LƯƠNG NGHỈ PHÉP CỦA
CÔNG NHÂN SẢN XUẤT
VIII.1.Nội dung
VIII.2.Chứng từ sử dụng
VIII.3.Tài khoản sử dụng
VIII.4. Phương pháp kế toán
VIII.4.1. Sơ đồ kế toán tổng hợp
VIII.4.2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
IX. KẾ TOÁN DỰ PHÒNG VỀ TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM
IX.1. Nội dung
IX.2.Chứng từ sử dụng
IX.3. Tài khoản sử dụng
IX.4. Phương pháp kế toán
IX.4.1. Sơ đồ kế toán tổng hợp
IX.4.2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu
CHƯƠNG II:THỰC TRẠNG CỦA KẾ TOÁN LƯƠNG VÀ CÁC
KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC HÀ
LAN
I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH CẤP NƯỚC HÀ LAN
I.1. Tìm hiểu chung về công ty
I.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
I.1.2. Chức năng
I.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
I.2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
I.2.2. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các phòng ban
I.2.2.1. Giám đốc
I.2.2.2. Phó giám đốc
I.2.2.3. Bộ phận sản xuất
I.2.2.3.1.Quản lý nhà máy
I.2.2.3.2.Tổ kỹ thuật
I.2.2.3.3.Tổ sữa chữa, lắp đặt
I.2.2.4. Bộ phận dự án
I.2.2.5. Bộ phận hành chính-kế toán
I.3.Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
I.3.1. Mô hình tổ chức
I.3.1.1. Sơ đồ tổ chức
I.3.1.2.Chức năng, nhiệm vụ
I.3.1.2.1.Kế toán trưởng
I.3.1.2.2.Kế toán tổng hợp
I.3.1.2.3. Kế toán tài sản cố định và vật tư
I.3.1.2.4.Thủ quỹ
I.3.2. Chế độ kế toán áp dụng
II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY
II.1.Đặc điểm lao động tiền lương
II.1.1. Cơ cấu lao động
II.1.2.Cơ cấu thu nhập
II.1.3.Phương pháp trả lương
II.1.3.1. Các hình thức trả lương
II.1.3.2. Thời gian chi trả lương
II.1.3.3. Các khoản trích theo lương
II.2.Tổ chức lao động
II.2.1.Phân loại lao động
II.2.2.Tổ chức quản lý lao động
II.2.2.1. Đối với lao động theo hợp đồng
II.2.2. 2. Đối với lao động thuê ngoài
II.3. Xây dựng điều khoản tính lương lao động
II.3.1. Đối với hình thức trả lương theo thời gian
II.3.1.1.Trường hợp lao động theo hợp đồng
a. Trong điều kiện bình thường(không có công trình)
b. Trường hợp có phát sinh công trình
II.3.1.2.Trường hợp lao động thuê ngoài
II.3.2. Đối với hình thức trả lương theo sản phẩm
II. 4. Kế toán tiền lương tại công ty
II.4.1. Chứng từ sử dụng
II.4.1.1. Bảng chấm công
II.4.1.2. Bảng chấm công đi công tác và ngoài giờ
II.4.1.3. Bảng đề nghị quyết toán tiền xăng
II.4.1.4. Bảng danh sách nhân viên ăn cơm trưa
II.4.1.5. Bảng thanh toán tiền lương
II.4.1.6. Bảng lương nhân viên
II.4.2 Tài khoản sử dụng: tài khoản 334”Phải trả CNV”
II.4.3. Phương pháp kế toán
II.4.3.1. Sơ đồ kế toán tổng hợp
II.4.3.2. Hạch toán tiền lương
II. 5. Kế toán các khoản trích theo lương tại công ty
II.5.1. Chứng từ sử dụng
- Bảng thanh toán lương
- Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương
- Danh sách lao động và quỹ tiền lương trích nộp BHXH
- Biên bản đối chiếu thu nộp BHXH, BHYT
- Danh sách người lao động hưởng trợ cấp BHXH
II.5.2.Tài khoản sử dụng
- Tài khoản 3383”BHXH”
- Tài khoản 3384”BHYT”
II.5.3. Phương pháp kế toán
II.5.3.1.Sơ đồ kế toán tổng hợp
II.5.3.2. Hạch toán các khoản trích theo lương
CHƯƠNG III:NHẬN XÉT VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN
THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY
I. NHẬN XÉT
I.1.Về hoạt động kinh doanh
Tài liệu sử dụng:
- Bảng cân đối kế toán
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
I.2.Về đội ngũ lao động
I.3.Về khoản mục lương
I.3.1 Về cách thức trả lương
I.3.2. Về các khoản trích theo lương
I.4.Về tổ chức hoạt động kế toán
II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CỘNG TÁC KẾ TOÁN
LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY
II.1. Về cách chấm công lao động
II.2. Về chế độ khen thưởng
II.3. Cần phải hoàn thiện công tác kế toán tiền lương:
- Thứ nhất: trích trước tiền lương nghỉ phép của công nhân trực tiếp
sản xuất.
- Thứ hai: trích lập quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản