CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MỸ LA TINH

Chia sẻ: dantri1209

Về kiến thức Qua bài này giúp học sinh nắm đựơc: - Những nét cơ bản về quá trình đấu tranh giành độc lập của các nước châu Phi và Mĩ Latinh. - Công cuộc xây dựng kinh tế xã hội ( những thành tựu và khó khăn) của các nước châu Phi và Mĩ latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai. 2. Về tư tưởng : - Trân trọng, cảm phục trước những thành quả đấu tranh của pTGPDT ở châu Phi và Mĩ Latinh. - Nhận thức sâu sắc về những khó khăn của các nước...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CÁC NƯỚC CHÂU PHI VÀ MỸ LA TINH

CAÙC NÖÔÙC CHAÂU PHI VAØ

MÓLATINH


I /MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức

Qua bài này giúp học sinh nắm đựơc:

- Những nét cơ bản về quá trình đấu tranh giành độc lập của các nước châu

Phi và Mĩ Latinh.

- Công cuộc xây dựng kinh tế xã hội ( những thành tựu và khó khăn) của các

nước châu Phi và Mĩ latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai.

2. Về tư tưởng :

- Trân trọng, cảm phục trước những thành quả đấu tranh của pTGPDT ở

châu Phi và Mĩ Latinh.

- Nhận thức sâu sắc về những khó khăn của các nước này trong công cuộc

xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, từ đó xây dựng tinh thần đoàn kết,

tương trợ quốc tế.

3. Về kĩ năng:

- Quan sát, khai thác lược đò và tranh ảnh..
- Các kĩ năng tư duy,: So sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá sự kiện.

II. THIẾT BỊ VÀ TÀI LIỆU DẠY HỌC

- Lược đò châu Phi và Mĩ La tinh sau chiến thanh thế giới thứ hai

- Một số tranh ảnh có liên quan

- Các tài liệu tham khảo.

III.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC

1.Kiểm ta bài cũ:

* Câu hỏi:

1. Sửa đời, quá trình phát triển và vai trò của tổ chức ASEAN.

2. Nêu những thành tựu chính của ÂĐ trong công cuộc xây dựng đất nước

sau CTTG thứ hai.

2. Dẫn dắt vào bài mới

Sau CTTG thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc và bảo vệ độc lập của

châu Phi và MLT bùng nổ, đã giành đựơc thắng lợi to lớn.Bản đồ chính trị

của 2 khu vực này có sự thay đổi căn bản: Một loạt các quốc gia độc lập ra

đời, tình hình kinh tế - xã hội từng bước có sự thay đổi, nhưng còn không ít

những khó khăn và nhiều nơi không ổn định.

Vậy, quá trình đấu tranh giành và bảo vệ độc lập của các nước chấu Phi và

MLT diễn ra như thế nào? Thành tựu khó khănhtrong công cuộc xây dựng
và phát triển kinh tế xã hội của các nước này như thế nào? Đó là những vấn

đề cơ bản mà ta cần tìm hiểu qua tiết này.

3. Tiến trình tổ chức dạy học

Hoạt động của Gv và HS Kiến thứ cơ bản

* Hoạt động 1: cả lớp và cá I.Các nước châu Phi

nhân 1.vài nét về cuộc đấu tranhgiành độc

- GV sử dụng lược đồ châu Phi lập

sau CTTG thứ hai và giới thiệu - Sau CTTGthứ hai, PTĐTGĐL bùng

vài nét về châu Phi: Châu Phi là nổ mạnh mẽ ở châu Phi.

châu lục lớn thứ 3 thế giới (sau

châu Á và châu Mĩ) bao gồm 57

quốc gia với diện tích khoảng

30,3 triệu km2, dân số 839 triệu

người (2002). Đây là khu vực

giàu taid nguyên và nông sản

quý. Song do chính sách thống

trị và vơ vét của cải của chủ

nghĩa thực dân phương Tây mà - Phong trào đặc biệt phát triển từ những

châu Phi trở nên nghèo nàn, lạc năm 50, trước hết là ở khu vực Bắc Phi,

hậu. sau đó lan ra các nơi khác. Hàng loạt
- Sau khi chiến tranh thế giới thứ các nứơc giành độc lập như: Ai cập

nhất kết thúc, các nước đế quốc (1953), Libi (1952), Angiêri (1962),

thắng trận phân chia phần chót Tuynidi, Marốc, Xu Đăng (1956 ),

phạm vi thống trị của họ ở châu Gana (1957), Ghinê (1958)…

Phi. - Năm 1960, được ghi nhận là “Năm

- Sau khi CTTG thứ hai , cơn bão châu Phi” với 17 quốc gia (Ở Tây Phi,

táp cách mạng giải phóng dân Đông Phi, Trung Phi) được trao trả độc

tộc đã bùng nổ ở châu Phi và nơi lập.

đây troẻ thành “Lục địa mới trổi - Năm 1975, cách mạng Môdămbích,

dậy” trong cuộic đấu tranh chống Ăngôla giành thắnglợi, đánh dấu sự sụp

CNĐQ, CNTD. đổ căn bản của chủ nghĩa rthực dân cũ

- Sau đó, GV đặt câu hỏi: Qua sử cùng hệ thống thuộc địa của nó ở châu

dụng SGK và quan sát lược đồ, Phi.

enm hãy nêu các mốc chính - Từ sau 1975, nhân dân các thuộc địa

trong công cuộc đấu tranh giành còn lại hoàn thành cuộc đấu tranh đánh

độc lập của các nước châu Phi. đổ chủ nghĩa thực dân cũ, giành độc lập

- HS theo dõi SGk, kết hợp và quyền sống của con người:

quants lực đồ, trả lời câu hỏi. + Cuộc đấu tranh giành thắng lợi và các

- GV nhận xét và tổng kết ( các nước cộng hoà ra đời Dimbahuê

kiến thức cơ bản như SGK). (4/1980), Namibia (3/1991).
+ Ở cộng hoà Nam Phi, sau khi bầu cử

- Về cuộc đấu tranh xoá bỏ chế dân chủ giữa các chủng tộc (4/1994),

độ Apácthai ở Nam Phi, GV bổ ông Nenxơn Manđêla trở thành Tổng

sung thêm tư liệu thông qua việc thống da đen đầu tiên , chấm dứt chệ độ

hướng dẫn HS khai thác hình 16 phân biệt chủng tộc (Ápc thai) dã man

(Nenxơn Mađêla ).GV hỏi: em ở nước này.

biết gì về N.Mađêla và những

đống góp của ông đối với cách

mạng chgâu Phi?

- Sau khi Hs trả lời, GV bổ sung

và kết luận: N Mađêla là nhà

hoạt động chính trị của Nam Phi.

Ông sinh 1918 ở Tơranxcây khu

tự trị giành riêng cho người Phi.

- Năm 1944, Mađêla gia nhập

Đại hội dân tộc Phi ( một tổ chức

chính trị được thành lập 8/1912

viết tắt là ANC), sau đó pông giữ

chức Tổng thư lí ANC.Mục tiê

chủ yếu của Đại hội là thủ tiêu
chế độ phân biệt chủng tộc

Apácthai, xây dựng một xã hội

dân chủ, bình đẳng. Dưới sự lãnh

đạo của ANC, PTĐT chống chế

độ phân biệt chủng tộc Nam Phi

diễn ra ngày một mạnh mẽ, vì

vậy, nhà cầm quyền Prêtôria đã

bắt giam Mađêla và kết án ông tù

chung thân.

Sau hơn 27 năm bị giam giữ,

trước áp lực đấu tranh của nhân

dân tiến bộ trong và ngoài nước,

ngày 11/2/1990, chính quyền

Nam Phi buộc phải trả tự do cho

ông. Sau đó, ngày 7/5/1991, Hội

nghị toàn quốc ANC đã nhất trí

bầu Mađêla làm Chủ tịch

ANC.Sau cuộc bầu cử đa sắc tộc

1994, ngày 10/5/1994, Chủ tịch

ANC Mađêla tuyên bó nhận chức
Tổng thống nước cộng hoà Nam

Phi, trở thành Tống thống da đen

đầu tiên của nước này. Năm

1999, ông rời khỏi chức vụ. 2. Tình hình phát triển kinh tế - xã

Trong lịch sử đấu tranh chống hội.

chế độ phân biệt chủng tộc A ở - Sau khi giành độc lập,, các nước châu

Nam Phi, Mađêla là người đấu Phi tiến hành công cuộc xây dựng đất

tranh không mệt mỏi, góp phần nước và thu được một số thành tựu ban

làm nên thắng lợi của cuộc đấu đầu.

tranh này. Với đóng góp của ông - Tuy nhiên, châu Phi vẫn là châu lục

cho sự nghiệp đấu tranh giải nghèo nàn, lạc hậu và gặp rất nhiều khó

phóng con người khỏi sự kì thị, khăn:

phân biệt chủng tộc, mađêla đã + Xung đột sắc tộc, tôn giáo, đảo chính,

được nhận giải thưởng “Nôben nội chiến diễn ra liên miên.

về hoà bình” (1993). + Bệnh tật và mù chữ.

* Hoạt động 2: Cả lớp và cá + Sự bùng nổ về dân số

nhân + Đói nghèo, nợ nước ngoài chồng chất.

- GV đặt câu hỏi: Em hãy nêu rõ - Tổ chức thống nhất châu Phi đựợc

những khó khăn của các nước thành lập (5/1963) đến năm 2002 đổi

châu Phi trong công cuộc xây thành liên minh châu Phi (AU) đang
dựng kinh tế - xã hội?Triển vọng triển khai nhiều chương trình phát triển

phát triển của châu lục này ra của châu lục, song còn phải rất lâu dài,

sao? gian khổ mới thu được kết quả.

- HS căn cứ vào SGK và hiểu II. Các nước Mĩ Latinh

biết thực tế để trả lời câu hỏi. 1. Vài nét vềm quá trinh đấu tranh

- GV nhận xét, chốt lại vấn đề giành và bảo vệ độc lập dân tộc.

cho HS (các sự kiện, dẫn chứng - Sau CTTTG thứ hai, Mĩ tìm cách

cơ bản như SGK). biến MLT thành “sân sau” của mình và

xây dựng các chế độ độc tài thân Mĩ. Vì

thế, cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài

thânMĩ bùng nổ và phát triển.

+ Ngày 1/10/1959, cách mạng Cuba

dưới sự lãnh đoạ của Phiđen Caxtơrô

giành thắng lợi đã lật đổ chế độ độc tài

Batixta thành lập nước cộng hoà Cuba

do Phiđen Caxtơrô đứng đầu.
* Hoạt động 3: Cả lớp và cá

nhân
- GV sử dụng lược đồ các nước

Mĩ Latinh sau CTTH thứ hai và

giới thiệu đôi nét về khu vực

này: MLT gồm 33 nước Trung

và Nam lục địa châu Mĩ và vùng

Caribê, diện tích trên 20,5 triệu

km2, dân số 531 triệu người

(2002), rất già có tài nguyên và

nông – lâm – khoáng sản.

- Khác với châu Á và châu Phi,

nhiều nớ Mĩ La tinh sờn giành

được đọc lập từ tay Tây Ban Nha

và Bồ Đào Nha. Vào đầu TK - Từ thập niên 609-70, phongvtrào đấu

XIX nhưng sau đó lệ thuộc vào tranh chống Mĩ và chế độ độc tài thân

Mĩ. Sau CTTG thứ hai, với ưu Mĩ ở khu vực này ngày càng phát triển

thế hơn về kinh tế và quân sự, Mĩ và giành nhiều thắng lợi.:

tìm cách biên MLT thành sân sau + Nhân dân Panama đấu tranh và thu

của mình và xây dựng chế độ độc hồi được kênh đào Panama ( 1964 –

tài thân Mĩ. Cũng vì thế, cuộc 1999).

đấu tranh chống chệ độ độc tài +Đến 1983, 13 quốc gia ở vùng Caribê
thân Mĩ bùng nổ và phát triển, giành được độc lập.

tiêu biểu nhất là thắng lợi của - Với các hình thứ đấu tranh phong phú,

cách mạng Cuba. ( bãi công của công nhân, nổi dậy của

- Sau đó, GV đưa ra câu hỏi: nông dân, đấu tranh nghị trường, đặc

Trên cơ sở quan sát lược đồ và biệt là đấu tranhvuc trang) MLT đã trở

SGK, em hãy nêu những sự kiện thành “lục địa bùng cháy”. Các nước

tiêu biểu trong phong trào đấu MLT lần lượt lật đổ chế độ đọc tài thân

tranh giành độc lập của các Mĩ giành lại chủ quyền dân tộc (Chilê,

nước MLT? Nicara goa, Vênêzuêla, Goatêmala ).

- HS theo dõi SGK và lược đồ,

trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét và đưa ra kết luận

về các sự kiện tiêu biểu như

SGK.

- để bổ sung thêm hiểu biết của

học sinh về CM Cuba, GV

hướng dẫn các em khai thách

hình 17 ( Phiđen Caxtơrô ), GV

hỏi: Em biết gì về P và những

đống góp của ông trong sự
nghiêệp cách mạng Cuba.?

- Sau khi HS trả lời, GV chốt lại:

P sinh ngày 13/8/1927 tại tỉnh Ô

–ri-en –tê trong một gia đình chủ

đồn điền. 1945, ông học luật tại

trường La –ha –ba –na, tham gia

phong trào chống Mĩ ở Cô –lôm-

bi- a (1948) sau đó về nước và đổ

tiến sĩ Luật học năm 1950.

- P là một người có trí tuệ, hiểu

biết rộng, nhạy cảm và dũng

cảm. Ông là người rất nổi trội

trong học tập và thể thao, đặc

biệt Ông có tài hùng biện hiếm

có. Trân các diễn đàn trong nước

và quốc tế, P kịch liệt lân san sự

bất công, đòi quyền bình đẳng,

chống áp bức và xoá nợ cho các

nước nghèo.

- 1952, P tập hợp một số thanh
niên trong tổ chức “Phong trào

cách mạng” để chống lạinchế độ

độc tài Batixta.Sau cuộc tấn công

trại kính Môn ca đa (26/7/1953)

không thành, Ông bị bắt giam.

Ra tù, sang Mêhicô, Ông tích cực

tập hợp lựcn lượng.Cuối 1956,

ông cùng 81 chiến sĩ về nước

phát động nhân dân đấu tranh vũ 2. Tình hình phát triển kinh tế - xã

trang lật đổ chế độ độc tài, thành hội.

lập nhà nước cộng hoà Cuba

(1/1/1959). Sau đó, P trởthành

người lãnh đạo chính phủ cách

mạng Cuba với các chức vụ: Bí - Sau khi khôi phục độc lập chủ quyền,

thư thứ nhất BCH TW Đảng cộn các nước MLT tiến hành xây dựng và

sản Cuba, Chủ tịch Hội đồng nhà phát triển kinh tế - xã hội, đạt được

nước,và Chủ tịch Hội đồng bộ thành tựu quan trọng: Braxin,

trưởng Cuba.Dưới sự lãnh đoạ Achentina, Mêhicô, đã trở thành các

của ông, đất mước Cuab tiến nước công nghiệp mới NIC.

hành nhiều cải cách dân chủ - Thập nhiên 80, các nước MLT gặp
nằhm hoàn thành những nhiệm nhiều khó khăn: kinh tế suy thoái, lạm

vụ cơ bản của cuộc CMDCND, phát tăng nhanh, nợ nước ngoài chồng

tiến lên CNXH. chất, chính trị biến động phức tạp.

- Với những hành động nghĩa - Thập niên 90, kinh tế MLT có chuyển

hiệp và chính nghĩa, ông đã thu biến tích cực hơn, thu hút được nguồn

phục được nhiều trái tim con vốnđầu tư nước ngoài (70 tỉ USD năm

người. P và đất nước Cuba có 1994). Tuy nhiên những khó khăndsặt

nhiều đóng góp quan trọng vào ra còn rất lớn nư tình trạng mâu thuẫn

phongvtrào đấu tranh giành độc xã hội, nạn tham nhũng…

lập dân tộc và tiến bộ xã hội trân

thế giới.. Vi fvậy, P đã nhận

được giải thưởng quốc tế Lênin

(1961), giải thưởng anh hùng

Lênin (1963), và nhiều giải

thưởng cao quí của đất nước Việt

Nam trao tặng.

* Hoạt động 4: cả lớp và cá

nhân

- GV đặt câu hỏi: Hãy nêu những

thành tựu và khó khăn chủ yếu
của các nước MLT trong quá

trình xây dựng và phát triển kinh

tế - xã hội?

- HS theo dõi, trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét và giúp HS tóm

lược những vấn đề cơ bản nhất

trên cơ sở những kiến thức đã

trình bày. Trong SGK

+ cuối cùng, GV kết luận: Như

vậy, từ sau CTTG thứ hai, cuộc

đấu tranh giành và bảo vệ độc lập

ở MLTđã bùng lên mạnh mẽ và

giành được thắng lợi, tiêu biểu

nhất là cách mạng Cuba (1952 -

1959). Sau khi khôi phục độc

lập, chủ quyền, các nước MLT

đều bắt tay vào công cuộc xây

dựng và phát triển đất nước. mặc

dù đạt được những thành tựu,

song các nướC MLT liên tục
phải đối mặt với nhiều khó khăn,

thách thức và còn phải cố gắng

rất nhiều, lâu dài để đưa MLT

thực sự trở thành khu vực ổn

định à phát triển.

4. Sơ kết bài học.

- Củng cố: Yêu cầu HS tổng hợp kiến thức đã học và trả lời câu hỏi sau:

1. Những thành quả chính tong công cuộc đấu tranhgiành độc lập của nhân

dân châu Phi sau CTTG thứ hai? Những khó khăn mà châu lục này đang đối

mặt là gì?

2. Những thành tựu và khó khăn của ác nước MLT sau CTTTG thứ hai?

- Dặc dò:

+ Sưu tầm tranh ảnh, tài liệu về 1 nước châu Phi hoặc MLT ( Tuỳ chọn).

- Bài tập:

1. năm nào được lịh sử lựa chonj là “Năm chau Phi”?

a. 1953 b. 1960 c. 1975

2. Lãnh tụ kiệt xuất của cách mạng và đất nước Cuba là ai?

a. Phiđen Caxtơrô b. Nenxơn Manđêla c. G Nêru

3. Nối thời gian với sự kiện cho đúng
Sự kiện Thời gian

1. Chế độ phân biệt chủng tộc a. 1/1/1959

Apacthai ở Nam phi bị xoá bỏ.

2. Tổ chức thống nhất châu Phi b.5/1963

được thành lập

3.Nước cộng hoà Cuba ra đời 2/1990

4. Mĩ từ bỏ quyền chiếm kênh đào d.1999

và trả lại cho Panama
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản