CÁC NƯỚC MĨ LA TINH

Chia sẻ: hoavantho1209

Những nét khái quát và tình hình Mĩ la tinh. -Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân cu ba đã đạt đuợc hiện nay về kinh tế, văn hoá, giáo dục, trước sự bao vây và cấm vận của Mĩ, cu ba vẫn kiên trì với con đường đã trọn. (Định hướng XHCN) 2.Tư tưởng. -Tinh thần đoàn kết và ủng hộ phong trào CM của các nước Mĩ la tinh. -Từ cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân cu ba và những thành tựu to lớn trong công cuộc XD CNXH về...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CÁC NƯỚC MĨ LA TINH

CÁC NƯỚC MĨ LA TINH

A/ PHẦN CHUẨN BỊ.

I/ Mục tiêu bài dạ y

Học sinh cần nắm được.
1. Kiế n thức:

-Những nét khái quát và tình hình Mĩ la tinh.

-Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân cu ba đã đạt đuợc hiện nay về kinh

tế, văn hoá, giáo dục, trước sự bao vây và cấm vận của Mĩ, cu ba vẫn kiên trì với con

đường đã trọn. (Định hướng XHCN)

2.Tư tưởng.

-Tinh thần đoàn kết và ủng hộ phong trào CM của các nước Mĩ la tinh.

-Từ cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của nhân dân cu ba và những thành tựu to

lớn trong công cuộc XD CNXH về kinh tế, văn hoá.

-Giáo dục cho học sinh thêm yêu mến, quý trọng và đồng cả m với nhân dân cu ba.

ủng hộ nhân dân cu ba chống âm mưu bao vây và cấ m vận của Mĩ.

3. Kỹ năng:

-Rèn luyện kỹ năng sử dụng bản đồ tổng hợp phân tích và S2 (Đặc điểm của các

nước Mĩ la tinh vớ i Châu á và châu phi.

II/ Chuẩn bị:

Thầy: Bản đồ thế giới và KV Mĩ la tinh.

Trò: Học bài cũ- Chuẩn bị bài mới.
B/ PHẦN THỂ HIỆN KHI LÊN LỚP

* Ổn định tổ c hức ( 1’) Kiểm tra sĩ số : 9A 9B 9C

I/ Kiể m tra bài cũ:

Hỏi: Trình bày những nét chính về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu

Phi (1945 đến nay)

Đáp: -Phong trào phát triển sôi nổi, nổ ra s ớm nhất ở Bắc Phi:

+18.6.1953 Cộng hoà Ai Cập ra đời.

+ 1954 đến 1962 Angiêri đấu tranh giành độc lập.

+ 1960 17 nước Châu phi giành được độc lập.

- Hệ thống thuộc địa Châu Phi tan rã các nước giành được độc lập chủ quyền.

II/ Bài mới:

*. Giới thiệu bài:

Để tìm hiểu về những nét chung về Mĩ I/ Những nét chung:
GV

La tinh thầy trò ta vào phần 1.

-Các em chú ý lên bảng Đây là lược đồ

các nước Mĩ latinh sau 1945.

-Giới thiệu: Các nước Mĩ latinh gồm 23

nước. Bắt đầu từ Mê h icô trả i dài đến

tận Nam Mĩ Có s trên 20 triệu Km2.

Dân số 509 triệu người (1999).

Tại sao có tên gọi là Mĩ latinh?.
?
- Người ta gọ i là Mĩ latinh vì nó bao

gồm trung và nam của châu mĩ và đa số

nhân dânẢơ khu vực này n ói ngữ hệ và

chịu ảnh hưởng văn hoá la tinh vì các

nước này vốn là thuộc địa của Tây Ban

Nha và Bồ Đào Nha. Pháp và Hà Lan.

Theo em chúng ta có thể gọi là Châu
?

Mĩ latinh được không? Vì sao?

- Không mà phả i gọi là KV Mĩ latinh

để phân biệt với lại Bắc Mĩ, Hoa Kỳ và

canađa nói tiếng anh.

GV - Nhìn trên bản đồ các em đã dễ dàng

nhận thấy khu vực Mĩ latinh là 1 khu

vực rộng lớn của Châu Mĩ được 2 đại

dương là Thái Bình Dương và Đại Tây

Dương bao bọc có các kênh đào

panama con đường hàng hải ngắn nhất

nối liền đại Tây Dương và Thái Bình

Dương , đồng thời khu vực này có rất

nhiều tài nguyên thiên nhiên, giàu về

nông sản, lâm sản và khoảng sản.
Như vậ y các nước Mĩ latinh có điều

kiện tự nhiên rất thuận lợi ,có 1 vị trí

chiến lược rất quan trọng. ( ghi) - mĩ- la tinh có vị trí chiến lược

Do có vị trị chiến lược quan trọng lại quan trọng.
GV

có điều kiện tự nhiên ngay từ rất sớm

các nước Mĩ latinh đã trở thành miếng

mồ i bị săn đuổ i của CN thực dân nói

chung và với người phương Bắc là Mĩ

nói riêng.

Trước chiến tranh thế giớ i thứ II đặc
?

điể m chính trị của Mĩ La tinh như thế

nào?

- Giành được độc lập từ thập niên đầu
GV

của thế khỉ XIX ngay sau đó sau dó lại

rơi vào vòng lệ thuộc và trở thành sâu

sau, thành thuộc địa kiểu mới của đế

quốc Mĩ

Về hình thái thì hơn 20 nước cộng hoà

ở Mĩ La tinh đã là những nước cộng

hoà độc lập có chính phủ riêng của

mình nhưng thực chấ t lại là “ sân
sau”của Mĩ (ghi) - Trước chiến tranh , các nước

Vậy em hiểu thế nào là sâu sau? Mĩ -la tinh trở thành “ Sân sau”
?

Với chiêu bài “ Cây gậy lớn và củ cà và là thuộc đ ịa kiểu mới của Mĩ.

rốt”hay cái gọi là châu mĩ của n gười

mĩ, mĩ đã độc chiếm biến Mĩ -la tinh

thành bàn đạp , c hỗ dựa vững chắc của

mĩ trong chính sách bành trướng xâm

lược ra thế giớ i.

Phong trào giải phong dân tộc ở Mĩ -la
?

tinh có nhiệm vụ cụ thể như thế nào ?

có gì khác với phong trào giả i phóng

dân tộc ở châu Á , châu phi ?

Phong trào đấu tranh của châu Á ,
Gv

châu phi là chống đế quốc , tay sai

giành độc lập tự do và thành lập nhà

nước độc lập , còn cuộc đấu tranh của

nhân dân mĩ- la tinh là thoát kh ỏi sự lệ

thuộc vào Mĩ.

Có thể nói từ sau chiến tranh thế giới

thứ 2 thì phong trào đấu tranh củng cố

độc lập chủ quyền của mĩ latinh có
nhiều chuyển biến rất mạnh mẽ và có

thể chia làm 3 giai đoạn.GV ( chỉ bản đồ ) Từ sau chiến tranh thế

giớ i thứ hai đến trước năm 1959 phong

trào d iễn ra d ưới nhiều hình thức khác

nhau như :

- cuộc bãi công của công nhân Chi lê.

- Cuộc nổi dậy của nông dân Pê ru , mê

hi -cô

- khởi nghĩa vũ trang ở Pa-na-ma.

- đấu tranh nghị viện qua tổng tuyển cử - Từ 1945 đến trước 1959:

ở Ác -hen-ti-na, Goa-tê-ma-la Phong trào đấu tranh củng cố

Như vậ y giai đoạn này cách mạng đã độc lập chủ quyền nổ ra ở nhiều

bùng nổ ở nhiều nước nước

Em hãy nêu tóm tắt diễn biến của - Từ 1959 đến đầu những năm
?

phong trào giả i phóng dân tộc Mĩ latinh 80 của TK XX :

từ 1959 đến những năm 80 của thế kỷ

XX?

GV CM ở giai đoạn này được bắt đầu bằng

cuộc CM c ủa cuba . 1959 và tiếp đó từ
đầu những nă m 60đến n hững năm 80

của thế kỷ XX một cao trào đấu tranh

nổ ra ở Mĩ latinh và Mĩ latinh trở thành

“ lục địa bùng cháy ”.của phong trào - Mĩ la tinh diễn ba cao trào đấu

cách mạng ( ghi) tranh vũ trang và trở thành “lục

GV (Chỉ bản đồ )phong trào đấu tranh diễn địa bùng cháy ”

ra ở nhiều nước -côlômbia, vênêxuêla;

nicaragoa, bôlivia kết quả là chính

quyề n độc tài ở nhiều nước đã b ị lật

đổ , các chính phủ dân tộc - dân chủ

được thiết lập và tiến hành nhiều cải

cách tiến bộ

-ở giai đoạn này còn nổ i bật lên là

những sự kiện diễn ra ở chinê và Ni-

ca-ra -gra. ( chỉ lược đồ )

Những sự kiện gì đã diễn ra ở Chi Lê
?

và Ni ca ra goa

+ ở chinê do thắng lợi của cuộc bầu cử,
HS

chính phủ do tổng thống A-gien-đê

lãnh đạo đã thực hiện những cả i cách

tiến bộ và củng cố chủ quyền độc lập
dân tộc

+ở n icaragoa thì do thắng lợi của mặt

trận xanđ inô và dưới sự lãnh đạo của

mặt trận xanđinô nhân dân đã nổi dậ y

đấu tranh lật đổ chế độ độc tài thân Mĩ

đưa đất nước phát triển theo con đường

DC.

GV Nhưng cuối cùng do nhiều n guyên

nhân , nhất là sự can thiệp của Mĩ , các

phong trào cách mạng ở Chi Lê và Ni

ca ra goa đều thất bại

Như vậ y từ 1959 đến những năm 80

của thế kỷ XX. một cao trào khởi nghĩa

vũ trang đã nổ và mang tính phổ biến.

Tại sao sau chiến tranh thế giới thứ 2
?

Mĩ latinh lại được mệnh danh là “ lục

địa bùng cháy ”

Cơn bão táp cách mạng ấy đã làm thay - Làm thay đổ i cục diện chính trị
HS

đổi cục diện chính tr ị ở nhiều nước. các nước Mĩ -la tinh

(thảo luận) Những cuộc đấu tranh đó đã
?

làm thay đổi cục diệ n chính trị như thế
nào ?

- Trước kia bị rơi vào vòng lệ thuộc
HS

nặng nề và trở thành “ sân sau ” của mĩ

- bây giờ là các chính phủ dân tộc tự

chủ , giành được chủ quyền dân tộc

thực sự. - Từ nửa sau những năm 80

Từ nửa sau những năm 80 của Tk XX của thế kỷ XX đế n nay
?

đến nay các nước Mĩ La tinh đã thực

hiện những nhiệ m vụ gì?

( trả lời theo sách giáo khoa ) - Thu được nhiều thành tựu quan
HS

GV - Nhân dân Mĩ Latinh trong công cuộc trọng trong công cuộc xây dựng

khôi phục đất nước đã thực hiện những và phát triể n đất nước

nhiệm vụ rất quan trọng như là củng cố

độc lập dân tộc, ra sức phát triển kinh

tế và thành lập các tổ chức liên minh

kinh tế khu vực. Và đã bước lên những

đài quốc tế vớ i tư thế độc lập tự chủ và

đã có 1 số nước như: Braxin, mêhicô

trở thành những nước CN mới mà

chúng ta vẫn gọi là con rồng kinh tế.

Vào đầu thiên niên kỷ mới các nước Mĩ
latinh đã ra sức cải thiện những mối

quan hệ mới.

Giữa Việt nam với các nước mĩ -latinh

cũng đã có nh ưng mố i quan hệ kinh tế

như các hiệp ước Mê-hi-cô , bra-xin

trong việc xuất nhập khẩu cà phê và

nông sản .

Tuy nhiên từ đầu nh ững năm 90 của

thế kỷ XX do nhiều nguyên nhân và do

sự b iến động của Liên xô, tình hình

kinh tế , chính trị các nước Mĩ latinh lại

gặp nhiều khó khăn , thậm chí có lúc

căng thẳng

( đọc phần chữ nhỏ trong SGk trang
HS

31)

Em có nhận xét gì về tình hình các
?

nước Mĩ Latinh trong thời gian này?

trong thời gian này các nước Mĩ Latinh
HS

gặp rất nhiều khó khăn về kinh tế,

chính trị và do âm mưu ch ống phá của

đế quốc mĩ chính vì thế có thể coi đâ y
là thời kỳ khó khăn căng thẳng đối với

Mĩ Latinh. Như vậy đặc điể m của giai

đoạn này là: - Từ đầu những năm 90 của thế

kỷ XX tình hình kinh tế và chính

GV chúng ta đã tìm hiểu những đặc điểm trị khó khăn , căng thẳng

chung c ủa các nước Mĩ Latinh từ sau

chiến tranh thế giới thứ hai đến nay

Trong cơn bão táp CM của Mĩ latinh

nổi bật lên tinh thần đấu tranh kiên

cường bất khuất của nhân dâ n Cu -ba đã

đưa đất nước Cu ba trở thành hòn đảo

tự do , hòn đảo anh hùng Cuộc CM

của CuBa diễn ra như thế nào thầ y I

cùng các em tìm hiểu tiếp phần II I/ Cuba hòn đả o anh hùng.

Quan sát lên bảng, theo dõi lược đồ các

nước Mĩ Latinh sau 1945

- GV giới thiệu: Đây là vị trí đất nước

CuBa.

Qua chuẩ n b ị ở nhà. Hãy trình bày hiểu
?

biết của em về Đất nước CuBa.?

GV Nhìn trên bản đồ chúng ta dễ dàng
nhận thấy đất nước CuBa có hình dáng

như một con cá Xấu vươn dài trên vùng

biển Caribê với diện tích và dân số rất

nhỏ. Một hòn đảo vùng Caribê nằm

ngay sát nướcMĩ.

Trong hoàn cảnh chung của khu vực

Mĩ La tinh , tình hình Cu ba trước cách

mạng như thế nào ->phần 1 1. Trước cách mạng

các em đã đ ược học về cuộc CM giữa

Mĩ và TBN (1888) Mĩ đã tìm cách hất

cảng TBN sau đó tìm cách độc chiếm

biến CuBa thành phụ thuộc. CuBa đã

phải nhường cho Mĩ những căn cứ

quân sự và trồng Mía để cung cấp

đường cho Mĩ. Sau chiến tranh thế giới

thứ 2 Mĩ đã điều khiển tướng Batixta

làm cuộc đảo chính thiết lập chế độ

độctài quân sự ở CuBa.( ghi) - Tháng 3-1952 tướng Batixta

chế độ độc tài Batixta đã xoá bỏ h iến làm đảo chính , thiết lập chế độ

pháp ban hành 1940 và cấ m các Đảng độc tài quân sự ở Cu -Ba

phái chính tr ị hoạt động. Nhưng tàn
bạo hơn nữa là chúng đã tàn sát hơn

20.000 chiến sĩ CuBa và cầm tù hàng

chục vạn ngưòi dưới chế độ độc tài

Batixta các em thấy mọi quyền tự do

DC đã bị thủ tiêu và đất nước CuBa rơi

vào tình trạng nghèo đói cực khổ Chính

vì thế mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc

CuBa với chế độ Batixta phát triển gay

gắt . Đây là nguyên nhân làm bùng nổ

cuộc CM . -> Nhân dân Cu -Ba mâu thuẫn

Mâu thuẫn này đã làm bùng nổ cuộc với chế độ độc tài Batixta.

CM vậy CM CuBa bùng nổ và thắng

lợi như thế nào , chúng ta tìm hiểu

phần:2 2 Cách mạng bùng nổ và thắng

GV Không cam chịu chế độ độc tài tàn bạo lợi

các tầng lớ p nhân dân Cu ba đã bền bỉ

tiến hành cuộc đấu tranh giành chính

quyề n

Sự kiện nào đã đánh dấu b ước phát
?

triển mới của cách mạng Cu-Ba ?

mở đầu cho một giai đoạn mới của
H
cuộc đấu tranh vũ trang giành chính

quyề n là cuộc tấn công pháo đài Môn -

ca -đa (Thuộc tỉnh Xan -chi -a -gô ở cực - Ngày 26/7/1953 cuộc tấn công

tây đất nước )...Phi-đen Ca -xtơ-rô. pháo đài Môn-ca-đa mở đầu thờ i

GV - Giới thiệu hình 15 Đây là chân dung kỳ khởi nghĩa vũ trang

của Phi đen Ca – Xtơ -rô 1959.

Trình bày hiểu biết của em về lãnh tụ
?

Phi đen Ca – Xtô - rô ?

Vào thời điể m ông lãnh đạo cuộc cách
Gv

mạng này Phi đen còn rất trẻ là một

luật sư rất nổi tiếng có văn phòng luật ở

Nahabana, nhưng không làm việc theo

ngành luật mà tham gia hoạt động CM

từ rất sớm. Căm phẫn chế độ độc tài

Batixta Phi Đen đã tập hợp lực lượng

135 thanh niên yêu nước tấn công pháo

đài Môn-ca -đa 1 trong 3 pháo đài lớn ở

CuBa

Tuy cuộc tấn công không giành được

thắng lợi nhưng tiếng súng môn ca đa

đã thổ i bùng lên ngọn lửa đấu tranh vũ
trang trên toàn đảo với một thế hệ chiến

sĩ cách mạng mới - trẻ tuổ i , đầy nhiệt

tình và kiên cường, vậy cuộc đấu tranh

vũ trang tiếp tục diễn ra như thế nào ?

( đọc phần chữ nhỏ trong SGK)

Trình bày diễn biến cuộc CM 1955 -
?

1958

GV Sau gần 2 năm bị giam cầm Phi đen đã

được trả tự do. Ông tiếp tục sang

Mêhicô tại đây ông đã gặp Chêvê một

nhà thơ của Mê hi cô. Ông cùng Phi

đen tích c ực hoạt động tự quyên tiền để

mua sắm vũ khí sau đó tổ chức cuộc

vượt ngục, trở về cuối 1956. Phi đen

cùng 81 chiến sĩ yêu nước trở về trên

con tàu “Gran-ma” nhỏ bé và trở quá

tải sau 7 ngày lênh đênh trên biển khi

vừa đặt chân lên bờ biền thì các chiến

sĩ CM đã bị quân đội Batixta bao vây

và chặn đánh dữ dội. Các đồng chí CM

chạy vào cánh đồng mía và bị quân
địch vây đốt xung quanh. Trong trận

chiến đấu này 44 chiến sĩ đã hi sinh. 26

người bị thiêu sống chỉ còn lạ i 12

người đã anh dũng vuợt qua vòng vây

của kẻ thù trở về vùng núi “Xi-e-ra Ma-

e Xtơ- ra”. Để tiếp tục XD căn cư , phát

triển lục lượng cách mạng CM.

Em có nhận xét gì về cuộc chiến đấu
?

của Phiđen và các đồng chí của ông?

GV Mặc dù cuộc chiến đấu không cân sức ,

gặp rất nhiều khó khăn , gian khổ , h y

sinh , nhưng Phi -Đen và các đồng chí

của ông vẫn kiên cường chiến đấu và

đạt được thắng lợi trong việc xây dựng

căn cứ và phát triển lực lượng cách

mạng ( ghi) - Từ 1955 đến 1958 Xây dựng

căn cứ , phát triển lực lượng

Vậy cuộc chiến đấu của Phi đen và các cách mạng
?

đồng chí của ông tiếp tục diễn ra như

thế nào?

- Được sự ủng hộ …1.1/1959 chế độ
HS
độc tài Batixta bị lật đổ. Cuộc CM nhân

dân ở CuBa đã giành được thắng lợ i.

GV Được sự ủng hộ của nhân dân. . lực

lượng và căn cứ càng ngày càng lớn

mạnh. Cuố i 1958 phong trào đấu tranh

du kích đã lan rộng khắp cả nước. Các

binh đoàn cách mạng do Phi - đen làm

tổng chỉ huy liên tiếp mở nh ững cuộc

tấn công lớn. 1.1.1959 chế độ độc tài

Batixta bị lật đổ CM CuBa giành thắng

lợi. (ghi)

Cuộc CM CuBa thành công có ý nghĩa + cuối 1958 lực lượng cách
?

lịch sử như thế nào đối với CuBa và đối mạng lớn mạnh, tấn công nhiều

với Mĩ Latinh ? nơi.

GV ý nghĩa với CuBa: Cuộc CM này đã mở + ngày 1-1-1959 chế độ đ ộc tài

ra một kỷ nguyên mớ i, kỷ nguyên độc Bati xta bị lật đổ -> cách mạng

lập gắn liền với CNXH, và với Mĩ thắng lợi

Latinh thì cuộc CM CuBa đã đem đến

niề m tin mạnh mẽ cho nhân dân toàn

Châu Lục. Nhân đân các nướcMĩ

Latinh đã noi gương cuộc CM của
CuBa để đứng lên giành lại chủ quyền

dân tộc. Chính vì thế phong trào này

còn có ý nghĩa với cả phong trào CM

TG. Cắm mốc đầu tiên về CNXH ở tây

bán cầu  Như vậy cuộc CM CuBa

thắng lợi có ý nghĩa lịch sử vô cùng

quan trọng Vậ y sau ngày thắng lợi

nhân dân CuBa đã cùng nhau XD

CNXH như thế nào?->3

? Sau khi cách mạng thắng lợi công cuộc

xây dựng đất nước của nhân dân Cu-ba 3 Công cuộc xây dựng CNXH

từ 1959 đến nay
diễn ra như thế nào ?

HS ( trả lời theo SGk )(ghi)

GV - Bên cạnh những nhiệm vụ trên CuBa

còn phả i th ực hiện một nhiệm vụ nữa là - Tiến hành cu ộc cải cách dân

chống giặc ngoạ i xâm để bảo vệ tổ chủ triệt để :

quốc. Đó là chống lạ i âm mưu của Mĩ . + cải cách ruộng đất

Tháng 4-1961 Mĩ cho một đội quân + quốc hữu hoá các xí n ghiệp

lính đánh thuê gồm 1300 tên đổ bộ lên của tư bản n ước ngoài

đất Cu-Ba tại bãi biển Hi-rôn , nhưng + Xây dựng chính quyền mới,

quân và dân Cu Ba đã tiêu diệt gọn chỉ Phát triển giáo dục…
trong 72 giờ . chính trong giờ phút

quyế t liệt của cuộc chiến đấu , Phi -đen

Ca-xtơ rô đã tuyê n bố với thế giới : Cu

Ba tiến lên chủ ngh ĩa xã hộ i ( ghi)

Mĩ đã điên cuồng tìm cách chống phá

CM Cu Ba bằng nhiều âm mưu và thủ

đoạn, hết s ức đen tố i. Đó là vụ ám sát - Tháng 4-1961 tuyên bố tiến lên

Phiđen, Gâ y chiến tranh tâm lý nói xấu chủ ngh ĩa xã hộ i

Cu ba , gây đảo chính…gây nhiều khó

khăn cho công cuộc xây dựng CNXH ở

Cu-Ba

Trong xâ y dựng đất nước , nhân dân
?

Cu-Ba đã đạt được những thành tựu gì?

( trả lời theo SGK)( ghi)
HS

( đọc đoạn chữ nhỏ trong SGK)

GV Từ một nền nông nghiệp độc canh mía

và công nghiệp đơn nhất ( khai thác - Bị mĩ bao vâ y , cấm vận , n hân

mỏ) Cu-ba đã xâ y dựng được một nền dân cu -ba vẫn thu được nhiều

sản xuất nông nghiệp nhiều mặt nh ư : thành tựu to lớn về : Kinh tế ,

Lúa , rau quả , cà phê, thuốc lá …và văn hoá , giáo dục , y tế , Thể thao

nền công nghiệp vớ i một hệ thống cơ
cấu các ngành hợp lý

-như vậ y trong công cuộc XD CNXH

nhân dân CuBa cũng đã thu được nhiều

thành tựu trên tất cả các lĩnh vực.

Em biết gì về sự giúp đỡ của Phiđen và
?

nhân dân CuBa với nhân dân Việt

Nam?

GV Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu

nước thì Phi-đen Ca-xtơ-rô là 1 nguyên

thủ quốc gia nước ngoài duy nhất đã

vào tuyến lửa ở Quảng Trị của nước ta

để động viên nhân dân ta với câu nói

nổi tiếng mà với mỗ i người dân VN

không thể quên được đó là “Vì Việt

Nam CuBa sẵn sàng hiế n cả máu”

- Chính trong thời gian này , Phi -đen

cử đoàn chuyên gia , bác s ĩ nghiên cứu

bệnh sốt rét , mổ cho các thương binh ở

chiến trường

- Ngay trong thời kỳ mớ i giả i phóng ,

Cu-Ba đã giúp đỡ nhân dân Việt nam
xây dựng những công trình to lớn như :

Thành phố Vinh , Bệnh viện Cu -Ba …

* SƠ KẾT BÀI HỌC Qua bài học hôm nay , chúng ta thấy rằng từ sau năm

1945, Phong trào đấu tranh giành độc lập chủ quyền của nhân dân các nước Mĩ La tinh nổ

ra mạnh mẽ -> các chính phủ dân tộc , dân chủ được thiết lậ p ở nhiều nước . Trong công

cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước các nước Mĩ la tinh cũng thu được nhiều thành tựu quan

trọng , nhưng vẫn còn nhiều khó khăn , thách thức .

Cũng qua nội dung bài học hôm nay cho ta thấy được cuộc đấu tranh kiên cường ,

bất khuất của nhân dân Cu-Ba , một đất nước, một hòn đảo anh hùng dù rất bé nhỏ nhưng

vớ i tinh thần chiến đấu anh dũng đã đánh bại được ĐQ đầu sỏ là Mĩ. Đưa đất nước phát

triển theo con đường XHCN , Trải qua bao khó khăn thách thức , cũng giống như Việt nam

chúng ta , Xã hội xã hộ i chủ nghĩa ở Cu-ba vẫn vững vàng và phát triển cho đến ngày nay.

* BÀI TẬP

? Em hãy nêu nhưng nét nổi bật của tình hình Mĩ la tinh từ sau năm 1945 ?

Sau chiến tranh thế giớ i thứ 2 Mĩ Latinh được mệnh danh là đại lục núi lửa: Hãy

khoanh tròn vào một chữ cái đứng đầu câu trả lời mà em cho là đúng.

A. Là nơi có nhiều núi lửa hoạt độ ng.

B. Bão táp CM nổ ra trên toàn lục địa.

C. Làm thay đổi cục diện chính trị ở các nước.

D. Đấu tranh vũ trang mang tính chất toàn lục địa.
III/ Hướng dẫn học sinh học bài và làm bài tập ở nhà.

- Học bài cũ

- Ôn lạ i tất cả các bài đã học từ bài 1 đến bài 8.

- Xem lạ i các bài tập đã chữa trên lớp.

- Chuẩn bị kiểm tra 1 tiết.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản