CÁC PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO - Kinh Doanh Là Văn Minh

Chia sẻ: Pham Huyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
377
lượt xem
110
download

CÁC PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO - Kinh Doanh Là Văn Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên về kỹ năng lãnh đạo, giúp bạn nâng cao trình độ và phong cách lãnh đạo - CÁC PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO - Kinh Doanh Là Văn Minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC PHONG CÁCH LÃNH ĐẠO - Kinh Doanh Là Văn Minh

 1. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O Kinh Doanh Là Văn Minh Saga Comunitication | http://saga .vn 1
 2. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O M CL C Các phong cách lãnh đ o Charismatic Leadership Participative Leaders hip Transactional Leadership Saga Comunitication | http://saga .vn 2
 3. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O Các phong cách lãnh ñ o Có nhi u cách ti p c n hay nói chính xác hơn là phong cách trong lãnh ñ o và qu n lý. Nh ng phong cách này ñư c , hình thành d a trên h th ng nh ng gi ñ nh và lu n thuy t riêng. M i ngư i s l a ch n cho mình m t phong cách lãnh ñ o/qu n lý riêng d a trên k t h p các y u t bao g m ni m tin, giá tr và nh ng tiêu chu n cá nhân liên quan, c p ñ l n hơn ñó là nh ng y u t v văn hóa doanh nghi p và các chu n m c chung mà trên m t h th ng t ng th chung ñó, có th có m t phong cách s thích h p, ñư c ng h nhưng phong cách khác l i không có ñi u ki n áp d ng. Nh ng phong cách lãnh ñ o thư ng ñư c nh c ñ n là: ( ñây xin gi nguy ên văn t ti ng Anh do ti ng Vi t chưa có khái ni m tương ng) • Charismatic Leadership • Participative Leadership • Situational Leadership • Transactional Leadership • Transf ormational Leadership • Transf ormational Leadership • The Quiet Leader Ngoài các phong cách ñư c phân lo i trên, nhi u nhà khoa h c cũng t nghiên c u nh ng phong cách lãnh ñ o/qu n lý riêng, ch ng h n: • H th ng lư i qu n tr : Nghiên c u c a Blake và Mouton v s cân ñ i nhi m v c a t ng ngư i. • Phong cách lãnh ñ o c a Lewin: Ba phong cách cơ b n. • Phong cách lãnh ñ o c a Likert: t chuyên quy n ñ n chia s v à cùng tham gia. • Sáu phong cá lãnh ñ o c m xúc: t "Ngài Trí thông minh c a C m xúc" Daniel Goleman v à các b n. ch Chúng tôi s l n lư t gi i thi u t ng phong cách lãnh ñ o và nh ng nghiên c u liên quan ñ n phong cách ñó. Trư c tiên chúng tôi gi i thi uv Chari matic Leadership. s Saga Comunitication | http://saga .vn 3
 4. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O Charis matic Leadership Các gi ñ nh • S thu hút/uy tín cá nhân và phong cách ñ c trưng c a m t ngư i cao quý là nh ng cái ñ ñ thu hút nh ng ngư i ñi theo. • T tin là yêu c u căn b n c a ngư i lãnh ñ o. • Con ngư i s nghe và ñi theo ngư i mà b n thân h khâm ph c. Phong cách Ngư i lãnh ñ o Charismatic là ngư i thu hút ñư c nh ng ngư i ñi theo b i nh ng ñ c ñi m, u tín v à s thu hút c a y cá nhân ngư i ñó ch không d a v ào cá d ng quy n l c bên ngoài. c T p trung s quan tâm Khi nhìn m t ngư i lãnh ñ o charismatic ñi trong phòng h p, g p t ngư i này ñ n ngư i khác ta s th y r t thú v . Con ngư i nà khi g p t ng ngư i ñ nói chuy n s dành h u h t s quan tâm ñ n chính ngư i ñang nói v i mình. y Chính ñi u nà làm cho ngư i nói chuy n cùng c m th y mình, trong th i ñi m ñó, là ngư i cóv ai trò quan tr ng nh t y th gi i. Ngư i lãnh ñ o charismatic dành r t nhi u s quan tâm v à chú ý c a mình ñ theo dõi và "ñ c" môi trư ng xung quanh mình. H có kh năng r t t t trong vi c ghi nh n ñư c tình c m v à m i quan tâm/lo l ng c a m i cá nhân cũng như c ñám ñông. N m ñư c ñi u ñó, nh ng ngư i lãnh ñ o này s ñi u ch nh hành ñ ng v à ngôn ng cho phù h p. Ngư i lãnh ñ o phong cách charismatic s d ng nhi u phương th c khác nhau ñ ñi u ch nh hình nh cá nhân mình. N u b n thân h không có nh ng ñ c tính charismatic m t cách t nhiên, h có th luy n t p c n m n ñ có ñư c nh ng kĩ năng c a m t nhà lãnh ñ o như th . H có th gâ d ng ni m tin thông qua nh ng n tư ng mang l i t s y hy sinh l i ích b n thânv à ch p nh n r i ro cá nhân v i ni m tin c a mình. Nh ng ngư i lãnh ñ o này th hi n v i ngư i ñi theo mình s t tin g n như tuy t ñ i. Bên c nh ñó h cũng là nh ng ngư i có tài trong kh năng thuy t ph c, s d ng r t hi u qu các lo i ngôn ng bao g m c ngôn t và phi ngôn t ... Trong quá trình ti p xúc, phong thái và uy tín c a ngư i lãnh t là n n ñ ngư i lãnh ñ o ñó di n tác ph m c a mình v à t o ra n tư ng mà h mong mu n trong tư du c a "khán gi ". H thư ng có kh năng s d ng r t hi u qu các k y năng k chuy n, s d ng các phương pháp hình tư ng, n d v à so sánh. Nhi u chính tr gia s d ng phong cách lãnh ñ o này vì h c n ph i t o cho mình lư ng ngư i ng h l n. Có m t cách hi u qu ñ tăng nh ng ph m ch t lãnh ñ o theo phong cách này c a cá nhân là nghiên c u và h c t p nh ng băng v ideo v các bài thuy t trình, phương pháp giao ti p, ng x v i ngư i khác c a nh ng ngư i lãnh ñ o n i ti ng Saga Comunitication | http://saga .vn 4
 5. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O trong phong cách này. Nh ng ngư i lãnh ñ o m t tín ngư ng, tôn giáo cũng là m t ví d ñi n hình cho ngư i lãnh ñ o phong cách charisma. Lãnh ñ o nhóm Ngư i lãnh ñ o theo phong cách charisma khi ti n hành xâ d ng nhóm làm vi c c a mình, dù là nhóm chính tr , tôn y giáo hay thu n túy kinh doanh, cũng thư ng có xu th t p trung làm cho nhóm c a mình rõ ràng, ñ c trưng v à khác bi t so v i các nhóm khác. Ti p ñó nh ng ngư i lãnh ñ o này s xâ d ng trong tư duy c a nh ng ngư i ñi theo mình y hình tư ng v m t nhóm v ư t tr i hơn b t kỳ nhó nào khác. V lãnh ñ o cũng s g n ch t nh ng ñ c tính c a nhóm m v i b n thân mình, do ñó ñ tham gia v ào nhóm này, ngư i có nhu c u tham gia s tr thành m t ngư i ñi theo ngư i lãnh ñ o ñó. Các góc nhìn khác Nh ng mô t trên xoay quanh phân tích ngư i có "s c hút c a m t lãnh ñ o". Nhi u nhà nghiên c u ñã phân tích v ngư i lãnh ñ o này trên cái nhìn r ng hơn. Ch ng h n Conger & Kanungo (1998) ñã ch ra năm ñ c ñi m hành vi c a m t ngư i lãnh ñ o charismatic: • Có t m nhìn xa và chi ti t, rõ ràng t ng bư c; • Nh y c m v i ñi u ki n môi trư ng; • Nh y c m v i nh ng nhu c u c a các thành viên; • Dám nh n r i ro cá nhân; • Th c hi n nh ng hànhv i không theo thói quen cũ Musser (1987) cho r ng ngư i lãnh ñ o charismatic là ngư i truy n ñ t ñư c ñ ng thu n chung, m c tiêu lý tư ng v à lòng nhi t tình cá nhân. Nh ng ñ ng l c cơ b n cũng như nh ng nhu c u c a chính ngư i lãnh ñ o s quy t ñ nh m c tiêu chính c a c a nhó m. Th o lu n Ngư i lãnh ñ o theo phong cách Charismatic có m t s ñ c ñi m gi ng v i ngư i lãnh ñ o theo phong cách Transf ormational mà ta s nghiên c u trong nh ng bài ti p theo - m t ngư i lãnh ñ o theo phong cách Transf ormational có th có ñ các ñ c trưng c a c a m t lãnh ñ o Charismatic. ði m khác bi t gi a h là ngư i lãnh ñ o theo phong cách Transformational có m i quan tâm cơ b n là vi c bi n ñ i (transform) t ch c c a mình, v à trong nhi u trư ng h p là bi n ñ i c chính nh ng ngư i ñi theo mình; trong khi ñó ngư i lãnh ñ o theo phong cách Charismatic l i không mu n thay ñ i gì. Ngoài nh ng m i quan tâm v u tín, danh ti ng và nh ng ñi u hi n h u khá mà ta có th nh n th y bên ngoài, y c ngư i lãnh ñ o theo phong cách Charismatic thư ng quan tâm nhi u ñ n chính b n thân mình hơn là ñ n ngư i khác. M t ví d di n hình cho ñi u này là c m giác trong m t b u không khí " m áp v à tho i mái" khi nói chu n v i h , khi y ñó b n c m th y h là nh ng ngư i có s c thuy t ph c cao. Tuy nhiên ch ngay sau ñó, khi h hư ng s quan tâm v à Saga Comunitication | http://saga .vn 5
 6. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O ñ ng th i c nh ng c m giác choáng ng p ñó ñ n ngư i khác, b n s b t ñ u t h i h ñã nói gì v i mình (hay thâm chí là li u h có nói v cái gì ñó có ý nghĩa hay không). Giá tr mà nh ng nhà lãnh ñ o theo phong cách Charismatic t o ra có tác ñ ng r t l n. N u như h th hi n ñư c s quan tâm ñ y ñ v i t t c m i ngư i, h có th làm h ng kh i và thay ñ i toàn b doanh nghi p. Ngư c l i n u h ích k , "gian x o" thì h có th mang l i nh ng tác ñ ng tiêu c c cho doanh nghi p (hay nh ng ngư i ñi theo h ). Jack Welch - CEO c a General Electric, ngư i có nh hư ng và uy tín cá nhân l n t i toàn b GE Nh ng ngư i này thư ng r t t tin v ào b n thân, do ñó h cũng d có c m giác mình không bao gi sai. ði u nà có y th ñưa toàn b nh ng ngư i ñang ñi theo h ñ n "v c th m" ngay c khi ñã ñư c c nh báo trư c. m c ñ cao hơn, s t tin quá m c có th làm d n ñ n tình tr ng b nh lý tâm th n mà ngư i ta quá tôn sùng b n thân, d n ñ n y êu c u s thán ph c, t n sùng t nh ng ngư i ñi theo mình, k t qu làm chính nh ng ngư i ng h nghi ng v kh năng lãnh ñ o c a h . M t ñ c ñi m khác là h thư ng s không khoan dung v i nh ng ngư i c nh tranh v i mình và chính ñ c ñi m không th thay th này làm cho không có ngư i k t c h khi h ra ñi. Saga Comunitication | http://saga .vn 6
 7. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O Participative Leadership Các gi ñ nh • Vi c cùng tha gia v ào quá trình ra quy t ñ nh giúp cho nh ng ngư i s ph i ñưa ra quy t ñ nh n m b t t t m hơn v n ñ c n gi i qu t.y • Con ngư i thư ng s tích c c tham gia vào nh ng vi c mà trư c ñó b n hân h có tham gia, m c ñ nh t ñ nh, v ào quá trình ra quy t ñ nh. • Con ngư i s ít tranh ñua v à h tr nhau t t hơn n u h cùng làm vì m c ñích chung. • Khi nhi u ngư i cùng nhau ra quy t ñ nh, s cam k t c a m i ngư i vào ngư i khác s cao hơn và do ñó cam k t chungv ào công v i c s cao hơn. • M t quy t ñ nh do nhi u ngư i cùng ñưa ra s t t hơn do m t ngư i th c hi n. Phong cách Ngư i lãnh ñ o theo phong cách Participative thư ng không chuy ên quy n t mình ra quy t ñ nh. Trái l i, con ngư i này thư ng có xu hư ng ñưa thêm ngư i khác v ào quá trình ra quy t ñ nh, bao g m c ngư i dư i quy n, ñ ng nghi p, nh ng ngư i gi i hơn và nh ng ngư i có liên quan khác. Tu nhiên, do v i c trao truy n ho c t ch i cho m t y ngư i c p dư i tham gia vào quá trình ra quy t ñ nh thư ng là ý ñ nh "ch t n y ra" c a ngư i qu n lý nên h u h t các ho t ñ ng tham gia ra quy t ñ nh k trên thư ng ñư c th c hi n v i m t nhóm mang tính t c th i. Câu h i v kh năng tham gia và tác ñ ng ñ n quy t ñ nh mà m i ngư i trong nhóm này ñư c cho phép hoàn toàn tùy thu c vào các cơ s tham chi u v à ni m tin c a ngư i qu n lý, s có nhi u m c ñ tham gia khác nhau, mô t như trong b ng dư i ← Không có tham gia M c ñ tham gia cao→ Quy t ñ nh hoàn Ngư i lãnh ñ o C nhóm ñ xu t Ngư i lãnh ñ o Ngư i lãnh ñ o toàn do ngư i ñ xu t phương phương án, h p tác công giao toàn b lãnh ñ o ñưa ra án, l ng nghe ngư i lãnh ñ o b ng v i các trách nhi m ra ph n h i ñ có ñưa ra quy t thành viên khác quy t ñ nh cho quy t ñ nh cu i ñ nh cu i cùng cùng ra quy t nhóm cùng ñ nh Saga Comunitication | http://saga .vn 7
 8. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O Ngoài năm kho ng cơ b n này, có r t nhi u m c ñ bi n th khác, ch ng h n m c ñ khi ngư i lãnh ñ o truy n ñ t l i ý tư ng và yêu c u v i nhóm s tham gia làm. M t d ng khác cũng ñư c áp d ng trong phong cách lãnh ñ o này là ngư i lãnh ñ o s mô t m c tiêu/ñ i tư ng c a công v i c là gì v à ñ c nhóm cũng như m i cá nhân qu t ñ nh làm y như th nào và cách th c ti n hành tri n khai phù h p - phương pháp này còn ñư c g i là "Qu n tr theo M c tiêu". M c ñ tham gia c a nhóm v ào công v i c còn ph thu c vào lo i quy t ñ nh c n ñư c ñưa ra. Nh ng qu t ñ nh v y cách th c ñ ñ t m c tiêu có th c n nhi u ñ n quá trình h p tác, th o lu n ra quy t ñ nh, trong khi quy t ñ nh v nh ng v i c liên quan ñ n ñánh giá công vi c c a ngư i c p dư i thư ng ph i do chính ngư i lãnh ñ o th c hi n. Th o lu n Ngoài nh ng l i ích mô t ph n gi ñ nh, vi c lãnh ñ o theo xu hư ng ñ m i ngư i cùng tham gia còn mang l i nhi u l i ích khác. Cách ti p c n theo phương th c này trong phong cách lãnh ñ o còn ñư c g i là phương th c c v n (consultation), trao quy n (Empowerment), h p tác ra quy t ñ nh (Joint decision-making), Qu n tr theo m c tiêu (Management by Objectiv e - MBO) và chia s quy n l c (power-sharing). m t tiêu c c, phương pháp này thâm chí có th làm cho ngư i ta c m th y có mày s c gi t o n u ngư i lãnh ñ o có h i ý ki n c a các thành v iên nhóm nhưng sau ñó b qua v à không s d ng. ði u này có th t o ra nh ng n tư ng v à c m giác không t t trong ngư i lao ñ ng. Saga Comunitication | http://saga .vn 8
 9. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O Transactional Leadership Trư ng phái lãnh ñ o Chuy n giao ñư c xây d ng d a trên b n gi ñ nh cơ b n: • ð ng l c c a con ngư i là thư ng và ph t. • H th ng quan h xã h i làm vi c hi u qu nh t khi các m nh l nh ñư c ñưa ra thành chu i rõ ràng. • Khi m t ngư i ch p nh n m t công vi c thì cũng có nghĩa là h ch p nh n trao quy n ñi u khi n hoàn toàn cho ngư i qu n lý. • Công v i c chính c a nh ng ngư i c p dư i là làm theo nh ng gì ngư i qu n lý c a h yêu c u.. Cách th c làm v i c c a ngư i lãnh ñ o phong cách Chuy n giao là h xây d ng lên m t khung rõ ràng nh ng vi c mà ngư i c p dư i ñư c yêu c u ph i th c thi và nh ng ph n thư ng tương ng khi làm t t công vi c ñó. Nh ng hình ph t thư ng không ñư c mô t chi ti t nhưng nh ng ngư i tha gia trong h th ng lãnh ñ o này ñ u hi u r t rõ v à ch p m nh n s t n t i c a m t h th ng các hình ph t quy chu n . Hình thái ñ u tiên c a d ng th c lãnh ñ o chuy n giao th hi n qua thương lư ng h p ñ ng lao ñ ng trong ñó ngư i c p dư i s nh n ñư c lương và các l i ích khác, v à công ty (c th là ngư i qu n lý c a ngư i c p dư i) có quy n ch huy v i ngư i ñó. Khi ngư i lãnh ñ o trư ng phái chuy n giao phân công vi c cho c p dư i c a mình, h s coi như ngư i ñư c giao s ch u trách nhi m hoàn toàn v i công vi c và không quan tâm ngư i ñư c giao có ñ các ngu n l c và năng l c c n thi t ñ tri n khai công v i c ñó hay không. Khi có sai sót x y ra, ngư i c p dư i s ph i ch u trách nhi m cá nhân v i toàn b sai sót và ch u hình ph t tương ng - gi ng như cách h ñư c thư ng khi làm t t. Áp d ng trong th c t M c dù có nhi u nghiên c u ñã kh ng ñ nh phương pháp lãnh ñ o này có nhi u h n ch , th c t v n cho th y ñâ là y phương pháp ñư c nh ng nhà qu n lý s d ng nhi u nh t. Nhìn trên góc ñ so sánh Lãnh ñ o - Qu n lý thì phương pháp này nghiêng nhi u v phía qu n lý hơn. Gi i h n cơ b n c a phương th c lãnh ñ o này là gi ñ nh "con ngư i h p lý" - gi ñ nh v ngư i có th ñư c khuy n khích ch y u b ng ti n và các hình th c thư ng cơ b n, t ñó hành ñ ng c a ngư i ñó cũng có th d ñoán ñư c. Cơ s tâm lý ñư c s d ng ñây là h th ng Lý thuy t hành vi, bao g m c Thuy t ði u ki n C ñi n c a Pavlov v à Thuy t ði u ki n Hi u l c c a Skinner. Nh ng h c thuy t này d a r t nhi u trên nh ng thí nghi m th c t ñi u khi n (thư ng v i ñ ng v t) và b qua các y u t c m xúc ph c t p v à các giá tr xã h i. Trên th c t , các nghiên c u cho th y có ñ y ñ các cơ s tin c y cho s t n t i c a hư ng ti p c n theo trư ng phái Chuy n giao d a trên Lý thuy t hành vi. ði u này càng ñư c kh ng ñ nh b i d ng th c cung-v à-c u c a h u h t ngư i lao ñ ng, v à tá ñ ng c a hi u ng nhu c u tăng d n trong lý thuy t b c thang c a Maslow. c Tuy nhiên khi nhu c u v lao ñ ng vư t quá lư ng cung thì trư ng phái lãnh ñ o Chuy n giao thư ng không còn thích h p v à c n ñ n nh ng phương th c lãnh ñ o khác hi u qu hơn. Saga Comunitication | http://saga .vn 9
 10. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O Tương ng v i trư ng phái lãnh ñ o này, các nhà nghiên c u tâm lý nh n th y s hình thành m t m i quan h ñ c bi t, ñư c chu n thành lý thuy t v i tên g i "Lý thuy t Trao ñ i Lãnh ñ o-Thành viên" y Lý thuy t Tra ñ i Lãnh ñ o-Thành viê (LMX - Leader-Member E o n xchange Theory , còn có tên là Vertical Dyad Linkage Theor - Lý thuy t Liên h Sóng ñôi Chi u d c) mô t cách th c ngư i lãnh ñ o trong nhóm du trì v trí c a y y mình b ng cá th a thu n trao ñ i ng m v i các thành viên trong nhóm. c Thành viên "trong nhóm" và " ngoài nhóm" M t ñ c trưng chung c a nh ng ngư i lãnh ñ o theo trư ng phái trao ñ i là h thư ng xây d ng m t m ng lư i các m i quan h ñ c bi t v i m t nhóm n i b (inner cycle) bên trong chính nhóm mình lãnh ñ o, nhóm n i b thư ng bao g m nh ng ngư i tr lý ho c c v n c a h . V i nh ng ngư i này h trao cho nhi u trách nhi m, quy n nh hư ng trong các quy t ñ nh v à kh năng s d ng nh ng ngu n l c nh t ñ nh. Ngư c l i nh ng ngư i này ñư c ch ñ i s cam k t trung thành tuy t ñ i v i ngư i lãnh ñ o c a mình. Cách th c này rõ ràng s t o ra nhi u khó khăn cho công vi c c a ngư i lãnh ñ o. H ph i khu n khích, nuôi dư ng y m i liên h bên trong này ñ ng th i v n ph i cân b ng ñ không trao quá nhi u quy n cho nh ng ngư i "bên trong" c a mình ñ h có th vư t quá v trí gi i h n c a h . Quá trình LMX Nh ng m i quan h mô t trên s ñư c hình thành r t nhanh theo ba bư c ngay khi m t ngư i tham gia v ào nhóm "bên trong" c a ngư i lãnh ñ o. 1. Nh n vai trò Thành v iên gia nh p nhóm v à ngư i lãnh ñ o s ñánh giá năng l c c a thànhv iên m i. Trên cơ s này, ngư i lãnh ñ o s ñ xu t dành cho h nh ng cơ h i ñ ch ng t năng l c. M t y u t khác cũng r t quan tr ng trong bư c này là quá trình mà m i bên s tìm hi u cách mà bên còn l i mu n ñư c ngư i khác ñ i x . 2. Thi t l p vai trò Trong bư c th hai, ngư i lãnh ñ o v à thành v iên nhóm do mình lãnh ñ o s tham gia vào m t quá trình ñàm phán không chính th c v à cũng không có cơ c u c th , trong ñó h xác ñ nh lên m t vai trò cho ngư i thànhv iên v à nh ng l i h a/cam k t ng m v l i ích và quy n l c ñ ñánh ñ i cho d t n câm và lòng trung thành. Xây d ng ni m tin là m t công ño n r t quan tr ng trong bư c này, m i bi u hi n gây c m giác không h t mình, ph n b i,ñ c bi t là c m giác c a chính ngư i lãnh ñ o, s làm cho thànhv iên b l ai ra và x p vào lo i "ngoài nhóm". Quá trình thương lư ng nói trên bao g m c nh ng y u t quan h v à nh ng y u t thu n túy trên góc ñ công vi c, v à thông thư ng thì thành viên nào có nhi u ñi m tương ñ ng v i v i ngư i lãnh ñ o s có nhi u cơ h i thành công hơn. ði u này có th gi i thích t i sao nh ng m i quan h khác gi i thư ng ít thành công hơn nh ng m i quan h ñ ng gi i (m t ph n do nh ng khó khăn có th phát sinh trong quá trình tìm ki m s tôn tr ng l n nhau bư c m t. Nh ng nh hư ng tương t cũng xu t hi n khi có s khác bi t v văn hóa, s c t c. 3. Hình thành thói quen Trong bư c nà d ng th c trao ñ i liên t c trên góc ñ quan h xã h i d n h y, ình thành gi a ngư i lãnh ñ o và thành viên ñư c thi t l p Nhân t thành công Như ñã gi i thích, nh ng thànhv iên thành công qua ba bư c trên thư ng là nh ng ngư i có nhi u ñi m tương ñ ng v i ngư i lãnh ñ o (ñi u này cũng có th gi i thích m t ph n vì sao các công ty nư c ngoài h u h t ngư i lãnh ñ o Saga Comunitication | http://saga .vn 10
 11. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O c p cao ñ u là nam gi i, da trăng, thu c t ng l p trung lưu và ñ tu i trung t m). H làm v i c chăm ch v à luôn c g ng duy trì ni m tin v à s kính tr ng. ð có th th c hi n t t nh ng ñi u này, h thư ng ph i nh y c m, kiên nh n, h p lý trong tư duy, có kh năng ñ ng c m, v à gi i n m b t cách nhìn nh n c a ngư i khác (ñ c bi t là ngư i lãnh ñ o). Hi u chi n, thích ch nh o v à ích k là nh ng bi u hi n d d n ñ n b lo i ra nh t. M c ñ g n k t trong các m i quan h LMX bi n ñ i theo m t s y u t . Kỳ l là m i quan h này thư ng t t hơn khi m c ñ thách th c c a công v i c ho c quá th p ho c quá cao. Quy mô c a nhóm n i b này, ngu n l c tài chính s n có v à kh i lư ng côngv i c chung cũng là nh ngy u t quan tr ng nh hư ng ñ n m c ñ g n k t. Hư ng v phía trư c và Hư ng lên trê n Nguyên lý ñang bàn ñ n trên cũng có tính tăng b c. Ngư i lãnh ñ o c a nhóm cũng có th tìm ki m qu n l c b y sung c a mình thông qua v i c tham gia vào m t "nhóm bên trong" c a các nhà lãnh ñ o v à t ñó có th chia s xu ng nhóm "bên trong" nhóm qu n lý c a mình. Nh ng lý thuy t này có ý nghĩa gì? Áp d ng Khi gia nh p m t nhóm làm v i c, ta c n n l c ñ tham giav ào ñư c "nhóm bên trong" c a nó. C g ng làm nhi u hơn m c ñ côngv i c ñư c giao, th hi n s trung thành c a mình và quan sát cách th c nhìn nh n v à ñánh giá c a ngư i lãnh ñ o. T ra h p lý, có tinh th n ñóng góp trong quá trình thương lư ng và n m l y cơ h i m t cách th n tr ng. N u b n là m t ngư i lãnh ñ o, hãy l a ch n ngư i vào nhóm n i b c a mình m t cách c n tr ng. Dành cho h nh ng ph n thư ng x ng ñáng cho s chăm ch và lòng trung thành, ñ ng th i c n th n trong vi c duy trì tinh th n cam k t làm vi c c a nh ng ngư i khác. T v N u b n ch mu n là m t thành viên bình thư ng trong nhó làm vi c, hãy c n tr ng khi th c hi n công vi c c a mình. m Trong nhóm s có nh ng ngư i có nhi u quy n l c hơn b n. N u b n là ngư i lãnh ñ o và mu n duy trì v ai trò công b ng cho m i thành viên thì c n lưu ý trư c nh ng ngư i có thói quen xu n nh. Tài li u gi ng d y Investvietnam và www. saga.vn Saga Comunitication | http://saga .vn 11
 12. March 27, 2007 CÁC P HONG CÁCH LÃNH ð O Kinh Doanh Là Văn Minh Saga Comunitication | http://saga .vn 12
Đồng bộ tài khoản