Các phương pháp dạy học tích cực

Chia sẻ: nguyen5388

Giúp học viên phát huy khả năng độc lập và sáng tạo trong nghiên cứu tài liệu. Tăng cường khả năng phối hợp làm việc trong nhóm. Vấn đề thảo luận phải là những vấn đề gây tranh cãi, bàn bạc và không quá vụn vặt. Một vấn đề cần thảo luận ít nhất trong khoảng 10 –15 phút mới nên sử dụng PP này.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Các phương pháp dạy học tích cực

M ôc ôc
l
1. Phương pháp thảo luận nhóm
2. Phươg pháp sàng lọc
3. Phương pháp hỏi đáp
1. Phương pháp Plakat
1. Phương pháp thu thập ý kiến
1. Phương pháp phỏng vấn nhanh
2. Phương pháp làm việc theo công đoạn
3. Phương pháp bể cá vàng
4. Phương pháp tình huống
5. Phương pháp đóng vai
Ph­¬ng  p 
Ph¸
Th¶o uË n  ãm
l nh
Mục đích:


 Giúp học viên phát huy khả năng độc lập và sáng tạo trong
nghiên cứu tài liệu.
 Tăng cường khả năng phối hợp làm việc trong nhóm
Một số lưu ý


 Vấn đề thảo luận phải là những vấn đề gây tranh cãi, bàn
bạc và không quá vụn vặt. Một vấn đề cần thảo luận ít
nhất trong khoảng 10 –15 phút mới nên sử dụng PP này.
 Số lượng người trong nhóm tốt nhất là từ 4 đến 10 người.
Chuẩn bị trước các phương tiện liên quan như giấy, bút,
bảng…
Kỹ thuật triển khai
Giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận và ấn định thời gian

hoạt động
Phân chia lớp thành số nhóm theo mục đích của GV


Xác định vị trí hoạt động của các nhóm


Các nhóm về vị trí của mình và tiến hành thảo luận, thực

hiện nhiệm vụ đã giao.
Giáo viên giám sát hoạt động của các nhóm và hỗ trợ khi

cần thiết.
Kết quả thảo luận nhóm được ghi chép thành biên bản


Đại diện của mỗi nhóm trình bày kết quả thảo luận


Giáo viên tổng kết, nhận xét.

Quay về mục lục
P h­¬ng  p  µng äc
ph¸ s l

Mục đích:

Hình thành tinh thần “hoài nghi khoa học”, phân loại “đúng,

sai” có cơ sở khoa học.
Học viên luôn tập trung suy nghĩ


Giúp học viên hiểu bài và ghi nhớ nội dung bài học


Khuyến khích tính chủ động, tích cực của người học


Một số lưu ý:

Tuỳ mức độ phức tạp của thông tin để điều tiết thời gian


Có thể áp dụng cho mọi loại hình lớp và kết hợp với các

PP khác
Kỹ thuật triển khai
Giáo viên cung cấp hàng loạt thông tin (đúng và sai)

về nội dung của vấn đề. Những thông tin này không
nên quá đơn giản.
Thông tin này được viết lên bảng hoặc ghi sẵn ra

giấy khổ to.
Dành thời gian cho học viên suy nghĩ, sắp xếp


Học viên lên bảng sắp xếp và giải thích quan điểm

của mình
Giáo viên và học viên cùng bình luận và đưa ra đáp

án
Quay về mục lục
H ái® ¸ t ong  ê  äc
  p r gi h

Mục đích:


Tăng cường khả năng suy nghĩ và sáng tạo trong quá trình lĩnh

hội tri thức
Xác định mức độ hiểu bài cũng như kinh nghiệm đã có của

học viên
Học viên ghi nhớ tốt hơn, sâu sắc hơn


Chia sẻ hiểu biết và kinh nghiệm


Một số lưu ý:


Câu hỏi phải chuẩn bị trước và đạt chất lượng cao


GV phải kiểm soát về nội dung và thời gian các câu trả lời


PP này có thể tiến hành trong mọi thời điểm của giờ học, với

mọi loại hình lớp
Kỹ thuật triển khai
Giảng viên chọn từng câu hỏi trong các câu hỏi đã

chuẩn bị theo nội dung bài học để hỏi. Những câu hỏi
đưa ra phải rõ ràng, dễ hiểu và phù hợp.
Dành thời gian hợp lý cho học viên suy nghĩ


Học viên trả lời (tự nguyện hoặc GV gọi)


Ghi ngắn gọn các câu trả lời lên bảng


Bình luận các câu trả lời (GV hoặc học viên)


Học viên đặt câu hỏi về vấn đề vừa trao đổi (nếu có)


GV tóm tắt các câu trả lời và rút ra kết luận


Quay về mục lục
Phương pháp thu thập ý kiến
Mục đích:


Tạo cơ hội cho học viên bày tỏ sự hiểu biết và quan

điểm riêng
GV muốn thu thập được nhiều thông tin khác nhau


Tăng khả năng tập trung và suy nghĩ của học viên


Giúp học viên ghi nhớ bài tốt hơn


Một số lưu ý:


Không áp dụng PP này lâu quá 10 phút và nhiều lần

trong một buổi học
Giảng viên không đánh giá ý kiến của học viên


GV có thể lồng ý kiến của học viên trong những nội

dung giảng tiếp theo
Kỹ thuật triển khai
Giảng viên nêu vấn đề (là vấn đề có nhiều

phương án trả lời) cho học viên suy nghĩ, có
thể gợi ý nếu cần thiết
GV cử 2 học viên lên bảng, thay nhau viết các

ý kiến của lớp
GV điều hành lớp phát biểu ý kiến và có thể

nhắc lại các ý kiến đó để 2 học viên ghi kịp
lên bảng.
GV tổng kết lại, hệ thống hoá, phân loại…


Quay về mục lục
Phương pháp sử dụng Plakat
Mục đích:


Nhằm làm rõ nội dung bài giảng


Thu hút sự chú ý và giúp học viên hiểu bài, ghi nhớ

bài tốt hơn
Học viên có thể khái quát nội dung bài và phát hiện

được những mối liên hệ của các đơn vị kiến thức
dễ dàng hơn.
Một số lưu ý:


Plakat nên đơn giản, nhiều màu sắc và phù hợp với

chủ đề
Có thể sử dụng trong suốt thời gian học cũng như

với mọi loại hình lớp
Kỹ thuật triển khai
GV lựa chọn cách thức và phương tiện phù hợp để

thiết kế Plakat (biểu đồ, sơ đồ, biểu bảng, tranh
ảnh…) theo nội dung bài giảng.
Plakat cần được sắp xếp theo trình tự và sao cho tất

cả học viên có thể quan sát
Giảng viên giới thiệu đề tài và truyền đạt nội dung

bài theo Plakat.
Có thể hỏi học viên nhận xét từng Plakat


Sử dụng Plakat theo nguyên tắc 3T (Touch – Turn –

Talk)
Phương pháp phỏng vấn nhanh
Mục đích:


Khởi động, thu hút sự chú ý


Thu thập nhanh thông tin


Kiểm tra kiến thức của học viên


Một số lưu ý:


Câu hỏi phải có tính định hướng và chuẩn bị trước


Câu hỏi nên đơn giản để mọi người đều có thể trả lời


Không thảo luận về các câu trả lời


Không đưa ra quá nhiều câu hỏi, chỉ cần 1 đến 2 câu

Kỹ thuật triển khai
Tuỳ theo điều kiện cụ thể, có thể tổ chức lớp theo

đội hình nào đó (đứng thành vòng tròn, ngồi tại
chỗ…)
GV nêu câu hỏi 1


Nhiều học viên cùng trả lời câu hỏi 1


GV có thể nêu câu hỏi 2


Nhiều học viên cùng trả lời câu hỏi 2


GV có thể định hướng nội dung của phần này vào

mục đích của bài học
Thời gian phỏng vấn : 5 – 7 phút

Phương pháp làm việc theo công đoạn
Mục đích:


giúp học viên chủ động tự lĩnh hội khối lượng lớn

kiến thức thay vì GV phải thuyết trình.
Phát triển kỹ năng đọc tài liệu, trao đổi thông tin


Phát triển kỹ năng đặt câu hỏi


Một số lưu ý:


GV phải nắm chắc tài liệu và lường trước những

vấn đề học viên có thể hỏi để trả lời.
Không phải nội dung nào cũng sử dụng được PP

này. Nội dung của các công đoạn phải độc lập nhau
và tương đương về độ khó và độ dài.
Chuẩn bị địa điểm cho các nhóm hoạt động

Kỹ năng triển khai
Chia tài liệu thành từng phần, nên chỉ từ 3 – 4 nội dung


Chia nhóm (6 - 8 nhóm tương ứng).


Các nhóm bắt đầu đọc tài liệu (công đoạn 1), trao đổi về

nội dung, đưa ra những câu hỏi thắc mắc của nhóm và viết
vào tờ giấy
Luân chuyển nhóm, công đoạn tiếp theo lại được lặp lại

theo trình tự như công đoạn 1.
Sau khi các công đoạn kết thúc, GV giải thích nội dung, trả

lời câu hỏi và tổng kết..
Thời gian làm việc cho mỗi công đoạn từ 7 – 10 phút

Phương pháp tình huống
Mục đích:


Tăng thêm sự hiểu biết và khả năng áp dụng lý

thuyết vào giải quyết tình huống của thực tiễn.
Nâng cao kỹ năng phân tích và khái quát từ tình

huống cụ thể
Giúp cho GV chuyển tải được PPL và nội dung cơ

bản của vấn đề
Khả năng độc lập trong giải quyết các tình huống


Một số lưu ý:


Tình huống phải chuẩn bị trước, mang tính thực tế,

điển hình và phù hợp với chuyên môn
GV phải chuẩn bị tốt kiến thức lý luận cũng như

thực tiễn cho tình huống đưa ra
Kỹ thuật triển khai
Mô tả tình huống (miệng hoặc văn bản)


Cung cấp thêm nguyên nhân dẫn đến tình huống và

một số thông tin liên quan để chắc chắn rằng học
viên hiểu tình huống và hiểu nhiệm vụ
HV phân tích tình huống và đưa ra giải pháp (phần

này có thể thực hiện cá nhân hoặc theo nhóm)
Ấn định thời gian làm việc. (Nếu thảo luận nhóm thì

thực hiện theo kỹ thuật của PP nhóm)
Trình bày các giải pháp (kết quả của cá nhân hoặc

nhóm)
Thảo luận về các giải pháp


GV tổng kết các ý kiến và đưa ra quan điểm của

mình
Phương pháp đóng vai
Mục đích:


Cụ thể hoá bài giảng bằng sự diễn xuất để phân tích

nội dung bài giảng chi tiết hơn, sâu sắc hơn
Làm cho giờ giảng sinh động


Học viên dễ dàng bắt nắm được nội dung bài giảng


Rèn kỹ năng nghề nghiệp


Một số lưu ý:


Chuẩn bị một số đạo cụ cần thiết


Không gian đủ rộng

Kỹ thuật triển khai
Xây dựng kịch bản phù hợp, đơn giản và dễ

hiểu. Kịch bản nên có sự tham gia ít nhất của 2
nhân vật.
Học viên nhận kịch bản và chuẩn bị nhập vai


Học viên diễn vai


Học viên rút ra bài học từ kịch bản này


GV nhận xét và kết kuận


Thời gian kịch bản không nên quá 15 phút

Phương pháp Bể cá vàng
Mục đích:


Trao đổi, thảo luận theo chủ đề hoặc góp ý giúp đỡ

cho nhau sau hoạt động nào đó
Tạo ra bầu không khí thân mật, gần gũi…


Rèn luyện kỹ năng biết lắng nghe những ý kiến

khác nhau
Rèn luyện kỹ năng quan sát và kiềm chế..


Một số lưu ý:


GV phải bao quát cả lớp và điều hành thảo luận sao

cho trôi chảy, hấp dẫn.
Chủ đề thảo luận cần thú vị và gây tranh cãi, hoặc

mang lại kinh nghiệm quí báu cho học viên
Kỹ thuật triển khai
Gv nêu nhiệm vụ (thảo luận theo chủ đề, hoặc góp

ý kiến xây dựng cho đồng nghiệp).
Mời 4 –5 đại diện học viên, hoặc đại diện các nhóm

vào ngồi vòng trong. Những người còn lại ngồi vòng
ngoài.
Vòng trong thảo luận dưới sự điều khiển của GV.

Vòng ngoài quan sát và lắng nghe
Vòng trong kết thúc, vòng ngoài bình luận và bổ

sung ý kiến
Thời gian thảo luận khoảng từ 15 – 20 phút (vòng

trong) và 5 – 10 phút (vòng ngoài).
GV nhận xét, tổng kết

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản