Các phương pháp lập báo cáo hoạt động kinh doanh trong kế toán quản trị

Chia sẻ: c08k09a2089

I. Lậ p báo cáo kết quả HĐKD theo phương pháp toàn bộ Đối với kế toán tài chính báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được lập theo phương pháp toàn bộ. trong báo cáo này các khoản chi phí được trình bày theo chức năng của chi phí như:chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Các phương pháp lập báo cáo hoạt động kinh doanh trong kế toán quản trị

GV: THS LÊ THỊ HẬU
TRÌNH BÀY: NHÓM 9.4
I. Lập báo cáo kết quả 
HĐKD theo phương pháp toàn 
bộ
Đối với kế toán tài chính báo cáo 
kết quả hoạt động kinh doanh được 
lập theo phương pháp toàn bộ. trong 
báo cáo này các khoản chi phí được 
trình bày theo chức năng của chi 
phí như:chi phí sản xuất, chi phí 
bán hàng, chi phí quản lý doanh 
nghiệp
Sơ đồ hạch toán theo phương pháp 
toàn bộ:

Chi phí sản phẩm621 621 627154 Doanh thu bán hàng


155 - 632
Tiêu thụ= Lãi gộp- 641
Chi phí thời kỳ
- 642= lãi thuàn trước thuế
Báo cáo kết quả hoạt động kinh 
doanh (đvt 1000đ)
Tháng…
Doanh thu…
­giá vốn hàng bán
Lợi nhuận gộp
­ Chi phí hoạt động( 641,642)
Tiền thuê cửa hàng
Chi phí bao bì
Lương điện nước
Lợi nhuận…
Báo cáo kết quả hoạt động 
kinh doanh lập theo phương 
pháp toàn bộ rất cần thiết 
cho kế toán tài chính vì mục 
đích cung cấp thông tin cho 
đối tượng bên ngoài doanh 
nghiệp. nhưng đối với nhà 
quản trị thì thông tin trên 
báo cáo kết quả HĐKD lập 
theo phương pháp toàn bộ lại 
không đáp ứng được nhu cầu 
Nhà quản trị cần một dạng 
báo cáo cung cấp những thông 
tin của tổ chức mà qua đó có 
thể thực hiện các chức năng 
của mình đó là báo cáo HĐKD 
theo cách ứng xử của chi 
phí.
II. Theo phương pháp trực tiếp 
(theo cách ứng xử)
Chi phí sản xuất kinh doanh được chia 
thành yếu tố khả biến và bất biến, 
nhà quản trị sẽ vận dụng cách phân 
loại chi phí theo cách ứng xử của chi 
phí để lập ra một báo cáo kết quả 
HĐKD và chính dạng báo cáo này sẽ 
được sử dụng rộng rãi như một công 
cụ phục vụ cho quá trình phân tích để 
ra quyết định.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 
(đvt 1000đ)
Tháng…
Doanh thu…
Trừ biến phí
Trị giá mua hàng hóa bán ra
Chí phí bao bì…
Số dư đảm phí
Trừ định phí 
Tiền thuê cửa hàng 
Lương điện nước..
Lợi nhuận
Số dư đảm phí:

Là khoản chênh lệch giữa doanh thu và 
biến phí. Số dư đảm phí được dùng để bù 
đắp định phí, số dôi ra sau khi bù đắp 
định phí chính là lợi nhuận. số dư đảm 
phí có thể tính cho các loại sản phẩm 
và một đơn vị sản phấm
Số dư đảm phí= doanh thu­ biến phí
Số dư đảm phí đơn vị = đơn giá bán­ 
biến phí đơn vị
Thông qua khái niệm số dư 
dảm phí ta được mối quan hệ 
giữa số lượng sản phẩm tiêu 
thụ và lợi nhuận, mối quan 
hệ đó là: nếu số lượng sản 
phẩm tiêu thụ tăng( hoặc 
giảm )một  lượng thì số dư 
đảm phí tăng thêm( hoặc 
giảm xuống) một lượng bằng 
số lượng sản phẩm tiêu thụ  
tăng thêm ( hoặc giảm 
xuống) nhân với số dư đảm 
Nếu định phí không đổi, thì 
phần số dư đảm phí tăng thêm 
hoặc giảm xuống đó chính là lợi 
nhuận tăng thêm hoặc giảm bớt.

Như vậy nhờ vào số dư đảm phí 
ta có thể nhanh chóng xác định 
được lợi nhuận.
Lợi ích của việc lập báo cáo 
kết quả HĐKD theo phương pháp 
trực tiếp:
Dữ liệu phục vụ cho việc phân 
tích mối quan hệ chi phí­khối 
lượng­lợi nhuận

Có thể lấy trực tiếp từ báo 
cáo KQHĐKD theo phương pháp 
trực tiếp,còn bên phương pháp 
toàn bộ không cung cấp thông 
tin phuc vụ c­v­p
Lợi nhuận không bị ảnh hưởng 
bởi sự thay đổi hàng tồn kho 
giữa các kỳ lập báo cáo
Cung cấp thông tin về biến phí, 
định phí thích hợp cho việc kiểm 
soát chi phí thông qua hệ thống 
chi phí định mức, dự toán linh 
hoạt
Lợi nhuận gắn liền với sự biến 
đổi của dòng tiền
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản