Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người

Chia sẻ: ntgioi120401

Các đặc điểm của di truyền học người và các phương pháp nghiên cứu di truyền học người: Các đặc điểm của di truyền học người: Đặc điểm quan trọng nhất phân biệt con người với các loài sinh vật khác. Khó khăn trong nghuên cứu di truyền học người: tại sao không áp dụng các phương pháp nghiên cứu di truyền ở SV với người.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người

B i 27: C¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn
cøu di truyÒn häc ng−êi
I, C¸c ®Æc ®iÓm cña di truyÒn häc ng−êi
II, C¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu di truyÒn
häc ng−êi
•Ph−¬ng ph¸p ph¶ hÖ
•Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ng−êi ®ång sinh
•Ph−¬ng ph¸p di truyÒn tÕ bμo
i, C¸c ®Æc ®iÓm cña di truyÒn häc
ng−êi


§Æc ®iÓm
quan träng
nhÊt ph©n
biÖt con ng−êi
víi c¸c loμi
sinh vËt kh¸c
Khã kh¨n trong nghiªn cøu di
truyÒn häc ng−êi

T¹i sao kh«ng ¸p
dông c¸c ph−¬ng
ph¸p nghiªn cøu di
truyÒn ë SV víi
ng−êi
PhiÕu häc tËp sè 1

• 1 Kh¸i niÖm ph−¬ng ph¸p ph¶ hÖ? ¦u
nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p?
• 2 Vai trß cña ph−¬ng ph¸p ph¶ hÖ trong
nghiªn cøu di truyÒn ng−êi
• 3 VD c¸c tÝnh tr¹ng vμ c¸c bÖnh di truyÒn
nghiªn cøu ®−îc nhê ph−¬ng ph¸p ph¶ hÖ
• 4 Ph©n tÝch ph¶ hÖ ng−êi b¹ch t¹ng (H×nh
27.2 SGK)
PhiÕu häc tËp sè 2

• 1 ThÕ nμo lμ ng−êi ®ång sinh? Cã mÊy
d¹ng ®ång sinh? So s¸nh c¸c d¹ng
®ång sinh ®ã
• 2 ¦ng dông trong nghiªn cøu di truyÒn
ng−êi?
• 3 C¸c kÕt qu¶ thu ®−îc tõ nghiªn cøu
ng−êi ®ång sinh
PhiÕu häc tËp sè 3

• 1 Kh¸i niÖm ph−¬ng ph¸p di truyÒn tÕ
bμo?
• 2 Vai trß, kÕt qu¶ thu ®−îc tõ nghiªn
cøu di truyÒn tÕ bμo
• 3 Mét sè VD cô thÓ
®¸p ¸n phiÕu sè 1

• Ph−¬ng ph¸p ph¶ hÖ lµ ph−¬ng ph¸p
thiÕt lËp c¸c s¬ ®å gia hÖ ®Ó theo dâi
sù di truyÒn cña mét tÝnh tr¹ng nhÊt
®Þnh trªn nh÷ng ng−êi thuéc cïng
dßng hä qua nhiÒu thÕ hÖ
• Vai trß quan träng trong di
truyÒn ng−êi
• Cho phÐp kh¾c phôc nh÷ng
khã kh¨n nh− kh«ng thÓ x©y
dùng phÐp lai tïy ý cµ kh¶
n¨ng ®Î Ýt con cña loµi ng−êi
• Nhê ph−¬ng ph¸p ph¶ hÖ ng−êi ta
ph¸t hiÖn ®−îc ë ng−êi
• C¸c tÝnh tr¹ng tréi nh− da ®en, tãc
qu¨n, m«i dµy, l«ng mi dµi
• C¸c tÝnh tr¹ng lÆn nh− da tr¾ng, tãc
th¼ng, m«i máng, l«ng mi ng¾n..
• BÖnh mï mµu, bÖnh m¸u khã ®«ng lµ
nh÷ng tÝnh tr¹ng liªn kÕt víi giíi
tÝnh...
®¸p ¸n phiÕu sè 2

• Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ng−êi ®ång
sinh trong nh÷ng m«i tr−êng gièng vµ
kh¸c nhau
• Vai trß: cho phÐp x¸c ®Þnh ®−îc vai
trß cña di truyÒn vµ ngo¹i c¶nh trong
sù biÓu hiÖn cña tÝnh tr¹ng
• Ng−êi ®ång sinh cïng trøng cã kiÓu gen
gièng nhau
• Ng−êi ®ång sinh kh¸c trøng cã kiÓu gen
kh¸c nhau, t−¬ng tù nh− anh chÞ em ruét
®¸p ¸n phiÕu sè 3


• Ph−¬ng ph¸p di truyÒn tÕ bµo lµ ph−¬ng
ph¸p kiÓm tra tÕ bµo häc bé nhiÔm s¾c thÓ
®Ó chÈn ®o¸n nhiÒu bÖnh liªn quan ®Õn
hiÖn t−îng lÖch béi vµ sai h×nh NST
Tr¾c nghiÖm
C©u hái

• 1, Ph−¬ng ph¸p ph¶ hÖ cã tÝnh tin cËy khi
nghiªn cøu trong Ýt nhÊt:
• A 3 ®êi
• B 2 ®êi
• C 4 ®êi
• D 5 ®êi
• 2, BÖnh b¹ch t¹ng lµ bÖnh di truyÒn theo
quy luËt
• A Gen tréi trªn NST th−êng
• B Gen lÆn trªn NST th−êng
• C Gen ®a alen
• D Gen tréi n»m trªn NST giíi tÝnh
• 3, Bè b×nh th−êng, mÑ bÞ bÖnh m¸u khã
®«ng th× con trai cña hä
• A 100% b×nh th−êng
• B 50% b×nh th−êng, 50% m¾c bÖnh
• C 100% m¾c bÖnh
• D 25% bÖnh
• 4, Ng−êi ®ång sinh kh¸c trøng cã c¸c ®Æc
®iÓm:
• A Lu«n cïng giíi tÝnh
• B KiÓu gen gièng nhau
• C §Æc ®iÓm di truyÒn t−¬ng tù anh chÞ em
cïng cha mÑ
• D §Æc ®iÓm di truyÒn gièng nhau
• 5 Vai trß cña thÓ Barr trong Di truyÒn y
häc t− vÊn ®Ó
• A X¸c ®Þnh giíi tÝnh di truyÒn
• B X¸c ®Þnh bÖnh di truyÒn liªn kÕt víi
giíi tÝnh
• C X¸c ®Þnh dÞ tËt bÈm sinh
• D X¸c ®Þnh sè l−îng NST trong tÕ bµo
A
A
•C
•C
•A
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản