Các tập tin ctfmon.exe, svchost.exe là gì?

Chia sẻ: dauhutuongot

svchost.exe là tên một tiến trình chủ (process) cho các dịch vụ hoạt động từ những thư viện liên kết động. Vào thời điểm trước đây, Microsoft đã chuyển tất cả chức năng từ dịch vụ bên trong Windows vào các tập tin .dll thay vì các tập tin .exe.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản