Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Các Thì Hiện Tại Trong Tiếng Anh

Chia sẻ: | Ngày: doc 3 p | 558

1
1.515
views

Tài liệu tham khảo về thì hiện tại trong Tiếng Anh

Các Thì Hiện Tại Trong Tiếng Anh
Nội dung Text

  1. Các Thì Hiện Tại Trong Tiếng Anh 1.SIMPLE PRESENT(SP_THỜI HIỆN TẠI ĐƠN) *Công thức chung: #CHỦ ĐỘNG(ACTIVE) + Ở thể khẳng định : Subject + Verb hoặc Verb thêm s/es (với danh từ số ít) + …. +Ở thể phủ định : Subject + verb + not (với các động từ đặc biệt) + …. Hoặc : Subject + do/does + not + verb nguyên mẫu (với các động từ thường) +Ở thể nghi vấn : AM/IS/ARE + subject + …. Hoặc : DO/DOES + subject + verb nguyên mẫu (với các động từ thường) #BỊ ĐỘNG(PASSIVE) +Khẳng định : Subject + am/is/are + verb cột 3 hoặc verb thêm ED + (by object1) + (object2) +Phủ định : Subject + am/is/are + not + verb cột 3 hoặc verb thêm ED + (by object1) (+object2) +Nghi vấn : Am/Is/Are + subject + verb cột 3 hoặc verb thêm ED + (by object1) + (object2) -Dùng verb cột 3 với các động từ bất quy tắc,verb thêm ed với các động từ bình thường Phần trong ngoặc có thể có hoặc không có Examples (Các ví dụ): a/I do homeworks everyday (Chủ động) Homeworks are done (by me) everyday(Bị động) b/I don’t like him ( phủ định với động từ thường) Do you like him? (Nghi vấn với động từ thường) c/She is not a teacher (Phủ định với động từ đặc biệt) Is she a teacher? (Nghi vấn với động từ đặc biệt) *Các động từ đặc biệt : động từ to be(am/is/are),must,have to,… -Dùng để diễn đạt 1 hành động mang tính chu kì và thường xuyên (regular action) hoặc thói quen (habitual action),hoặc 1 chân lý (the truth) Ex: I go to school everyday -Thường dùng SP với 1 số phó từ chỉ thời gian như today,present day,nowadays… hoặc các phó từ chỉ tần suất như always,sometimes,often,every + thời gian…. -SP thường ko dùng để diễn tả những việc đang xảy ra ở thời điểm hiện tại (now),ngọai trừ những động từ thể hiện trạng thái (stative verbs ) sau: know,believe,hear,see,smell,wish,understand,hate,l ove,like,want,sound,have,need,appear,seem,taste,ow n *Điều đó có nghĩa là những động từ trên sẽ ko bao giờ xuất hiện trong các thời tiếp diễn Ex: They understand the problem now I want to leave here now (không dùng : I’m wanting to leave here now) *Cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động và ngược lại : Câu chủ động có cấu trúc : S (thường là người) + verb + O1(thừờng là 1 sự vật/sự việc) + (O2)… Trong câu bị động , O1 trong câu chủ động sẽ chuyển thành S trong câu bị động,như thế câu bị động sẽ có công thức : S (chính là O1) + am/is/are +Verb cột 3 hoặc verb thêm ED + (by + object[chính là S ở câu chủ động]) + (O2) +… Phần trong ngoặc có thể có hoặc không có Example : I do homework everyday (S) (verb) (O1) (O2) Chuyển sang bị động như sau: Homework is done (by me) everyday
  2. (O1) (verb dạng bị đông) (by +túc từ) (O2) *Thông thường với các đại từ nhân xưng ( I,WE,SHE…)người ta thường bỏ đi cụm BY + OBJECT khi chuyển sang bị động 2.PRESENT PROGRESSIVE(HIỆN TẠI TIẾP DIỄN) *Công thức chung : -ACTIVE: +Khẳng định:Subject(chủ từ)+am/is/are+V_ing + (O1) + (O2) +Phủ định : Subject + am/is/are + not + V_ing + (O1) + (O2) +Nghi vấn : AM/IS/ARE + subject + V_ing+ (O1) + (O2)? -PASSIVE:tương tự nguyên tắc của thì hiện tại đơn,cách chuyển của hiện tại tiếp diễn cũng y như thê,chỉ khác phần động từ : …+is/are+being+V3/hoặc V thêm Ed+…. -Dùng để diễn đạt một việc đang xảy ra vào thời điểm hịên tại,thường được xác định bằng 1 số phó từ như now,rightnow,at this moment… -Dùng thay thế cho thời tương lai gần(trong văn nói) Ex: We are flying to Paris next mont -Các động từ chỉ trạng thái (stative werbs) ko được chia ở thời tiếp diễn nếu khi đó chúng diễn tả trạng thái,cảm giác về mặt tinh thần hoặc tính chất sự việc know,believe,hear,see,smell,wish,understand,hate,l ove,like,want,sound,have,need,appear,seem,taste,ow n Ex: I want to leave here now(tôi muốn rời khỏi đây vào lúc này) Nhưng nếu các động từ trên quay sang hướng động từ hành động thì chúng có thể được dùng ở thời tiếp diễn Ex:I have a lot of books I’m having dinner(động từ have lúc này chỉ hành động:ăn tối) I think they will come in time I’m thinking of my test tomorrow ( động từ hành động : đang nghĩ về) 3.PRESENT PERFECT (HIỆN TẠI HÒAN THÀNH) *Công thức chung : +ACTIVE: -Khẳng định: Subject + have/has + verbs (thêm ed hoặc verbs ở cột 3)+(O1)+(O2) -Phủ định : Subject + have/has + not + verbs (thêm ed hoặc verbs ở cột 3)+(O1)+ (O2) -Nghi vấn : Have/Has + subject + verbs (thêm ed hoặc verbs ở cột 3)+(O1)+(O2) +PASSIVE:Vẫn cách thức tương tự,chỉ khác phần động từ: ….Have/Has+been+ verbs (thêm ed hoặc verbs ở cột 3)… -Diễn tả 1 hành động xảy ra ở 1 thời điểm ko xác định trong quá khứ Ex: I have traveled around the world -Diễn tả 1 hành động xảy ra nhiều lần trong quá khứ Ex:I have seen this movie three times -Diễn tả hành động xảy ra trong quá khứ và vẫn còn tiếp tục ở hiện tại Ex:I have lived in that house since 1986 *Cách dùng SINCE và FOR - For+khỏang thời gian (EX: for 20 years…) -Since+thời điểm bắt đầu(Ex: since 2000…) *Cách dùng ALREADY & YET -Already dùng trong câu khẳng định,đứng sau have/has hoặc đứng cuối câu Ex: I’ve already finished my homework I’ve written my post already -Yet dùng trong câu phủ định hoặc nghi vấn,thường đứng ở cuối câu Ex: I’ve not written my post yet Have you written your post yet? -Trường hợp đặc biệt,yet có thể đứng sau have/has,nhưng khi đó động từ theo sau phải trở về dạng nguyên mẫu có TO và ko dùng NOT Cthức : Subject + have/has + yet + to verb Ex : I have yet to learn the material = I have not learnt the material yet
  3. -Thời hiện tại hòan thành thường được dùng với 1 số cụm từ chỉ thời gian như : now that,till now,untill now,so far,recently,lately, hoặc before (before luôn đứng ở cuối câu) Ex: So far, the problem has not been resolved 4.PRESENT PERFECT PROGRESSIVE (HIỆN TẠI HÒAN THÀNH TIẾP DIỄN) 1.Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được dùng để diễn tả hành động bắt đầu từ quá khứ và kéo dài đến thời điểm hiện tại Ví dụ: My parents have been travelling since early this morning. 2. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn có thể được dùng khi diễn tả quá trình diễn ra hành động, mà hành động đó bắt đầu trong quá khứ và kéo dài tới thời điểm hiện tại. Người ta thường dùng thì hiện tại tiếp diễn để miêu tả khoảng thời gian mà hành động hiện tại đang diễn ra tại thời điểm hiện tại. Ví dụ: I’ve been reading this book since 10 this morning. Cấu trúc Khẳng định Chủ ngữ + have/has + been + verb + ing I, You, He, She, We, They have/has been working for this company for 5 years Phủ định Chủ ngữ + have/has + not (haven’t/hasn’t) + been + verb + ing I, You, He, She, We, They haven’t/hasn’t (have not/ has not) been studying for long. Nghi vấn Từ để hỏi (thường là ’How long’) + have/has + been + subject + verb + ing? How long -> has/have he, she, you, we, they been working here?
Đồng bộ tài khoản