CÁC THÔNG SỐ CỦA CÁC BỘ CHỈNH LƯU CƠ BẢN

Chia sẻ: Mr Mai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
153
lượt xem
56
download

CÁC THÔNG SỐ CỦA CÁC BỘ CHỈNH LƯU CƠ BẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÁC THÔNG SỐ CỦA CÁC BỘ CHỈNH LƯU CƠ BẢN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÁC THÔNG SỐ CỦA CÁC BỘ CHỈNH LƯU CƠ BẢN

  1. Ñieän töû coâng suaát 1 BAÛNG B2.1 CAÙC THOÂNG SOÁ CUÛA CAÙC BOÄ CHÆNH LÖU CÔ BAÛN Trò trung U d( α ) 2 2 2 2 3 6 3 6 3 2 3 2 3 6 3 6 U U U U U U U U bình aùp taûi (α = 0 ) π π 2π 2π π π π π Ñieän aùp URWM 2 2U 2U 6 U 6 U 6 U 6 U 6 U 6 U laøm vieäc Doøng qua Daïng linh kieän iV IVAV 0,5.Id 0,5.Id Id/3 Id/3 Id/6 Id/6 Id/3 Id/3 IVRMS Id/ 2 Id/ 2 Id/ 3 Id/ 3 Id/ 6 Id/ 6 Id/ 3 Id/ 3 Doøng pha cuoän thöù caáp IS Id/ 2 Id Id/ 3 Id/ 3 Id/ 6 Id/ 3 2 3 .I d Id 2 / 3 Doøng ngoõ i vaøo boä chænh löu IRMS Id/ 2 Id Id/ 3 Id/ 3 Id/ 6 Id/ 6 2 3 .I d 2 3 .I d 2-55
  2. Ñieän töû coâng suaát 1 Cuoän sô caáp Daïng IPRMS Id Id Id 2 / 3 2 3 .I d Id 2 / 3 2 3 .I d 2 3 .I d Id 2 / 3 DC 0 0 0 0 0 0 EMF Cuoän sô Doøng - - caáp pha IPRMS - - Id 2 / 3 2 3 .I d Id 2 / 3 2 3 .I d 2 3 .I d Id 2 / 3 DC - - 0 0 0 0 0 EMF Doøng - - löôùi iL IL Id Id 2 3 .I d 2 .Id 2 3 .I d 1,38Id 1,38Id 2 3 .I d Heä soá söû 1,34 1,11 1,35 1,45 Y:1,43 1,42 1,05 1,05 duïng MBA D:1,55 2-56

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản