Các thủ thuật viết tin kinh tế

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
132
lượt xem
55
download

Các thủ thuật viết tin kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chẳng có gì ngạc nhiên khi giới truyền thông ngày càng quan tâm đến các vấn đề kinh tế và hoạt động kinh doanh. Tin kinh tế không còn bị coi là một chủ đề đặc thù để nhồi vào các trang báo cuối hoặc nhét vào phần sau của một buổi phát sóng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các thủ thuật viết tin kinh tế

  1. Các th thu t vi t tin kinh t Ch ng có gì ng c nhiên khi gi i truy n thông ngày càng quan tâm đ n các v n đ kinh t và ho t đ ng kinh doanh. Tin kinh t không còn b coi là m t ch đ đ c thù đ nh i vào các trang báo cu i ho c nhét vào ph n sau c a m t bu i phát sóng.
  2. Nhưng tin kinh t thư ng v p ph i hai v n đ cơ b n: 1. ph c t p, 2. bu n t Báo chí đăng t i nhi u v n đ có nghĩa là m t ngư i bình thư ng trên ph ngày càng hi u rõ các v n đ kinh t và ho t đ ng kinh doanh, nhưng nh ng v n đ đó l i thư ng không đư c thông tin t t cho l m. Li u có bao nhi u ngư i dân hi u đư c khi chính ph c a h giãn n v i Qu Ti n t Qu c t ? Li u có bao nhi u ngư i hi u s khác bi t gi a doanh s c a m t công ty v i l i nhu n c a công ty đó? Th c t , do không ý th c đư c r ng vi c chính ph giãn n ho c l i nhu n c a m t công ty có th nh hư ng tr c ti p đ n cu c s ng c a mình, nhi u ngư i th y nh ng v n đ đó th t bu n t – ít nh t là khi so sánh v i nh ng v bê b i chính tr . M t lý do là nh ng v n đ này thư ng ph c t p và r i r m. V y m c tiêu c a m t phóng viên kinh t là gì? Rõ ràng, m c đích hàng đ u là đưa tin m t cách chính xác – s m ng đ c bi t quan tr ng trong m t lĩnh v c mà ch c n đ t sai m t d u ph y là có
  3. th làm cho nhi u ngư i phá s n. Nhưng trong khi tin kinh t ph c t p và bu n t , xét v b n ch t, thì có hai m c tiêu quan tr ng như nhau c n ph i đ t đư c khi x lý lo i tin này: 1. d hi u, và 2. h pd n Làm th nào đ tin kinh t d hi u? M t biên t p viên t ng nói có ba nguyên t c mà m t phóng viên kinh t gi i ph i tuân th . “Th nh t,” bà ta nói, “là gi i thích. Th hai là gi i thích. Và th ba... v n là gi i thích.” Th thu t 1: Tránh các bi t ng Th thu t 2: Đ nh nghĩa các thu t ng kinh t Th thu t 3: S d ng các con s m t cách có ch n l c Th thu t 4: So sánh các con s Th thu t 5: Bi n con s thành câu chuy n
  4. Th thu t 6: Tìm hi u các m t khác c a m t tin kinh t Th thu t 7: Nhân cách hóa tin kinh t Th thu t 8: Làm b t ý nghĩa c a tin kinh t Th thu t 9: Tìm hi u thêm ngoài thông cáo báo chí Th thu t 10: Nêu ý tư ng b t thư ng Nhưng trư c khi phóng viên gi i thích cho ngư i khác thì b n thân h ph i hi u v n đ . Và đ hi u, h thư ng ph i th a nh n r ng h không bi t. Nhưng đi u này không ph i d . Các phóng viên là nh ng k đ y kiêu hãnh. Tôi bi t rõ đi u này vì tôi cũng là m t ngư i trong s đó. Ch ng có ai trong chúng ta thích th a nh n không n m v ng m t v n đ nào đó. Nhưng chúng ta là nh ng ngư i đưa tin ch không ph i là các h c gi “bi t tu t”, và chúng ta có trách nhi m ph i truy n đ t tin t c đ n v i ngư i đ c. N u chúng ta không hi u thì h cũng không hi u. Đ ng đ tính kiêu
  5. hãnh l n át t i m c không dám nói câu: “Xin l i, tôi không hi u. Làm ơn gi i thích cho tôi đư c không?” Khi d các h i th o trong nh ng năm qua, m t s phóng viên kinh t đã ph n bác ý ki n c a tôi r ng c n làm cho tin kinh t d hi u đ i v i nh ng ngư i dân có trình đ h c v n trung bình. H l p lu n r ng các đ c gi c a h , nh ng nhà lãnh đ o doanh nghi p sành s i, s cư i vào mũi h n u h m t nhi u th i gian và c t báo đ gi i thích các khái ni m v kinh t . Và câu tr l i c a tôi là m t phóng viên trư c h t ph i nghĩ đ n đ c gi . Ch ng ai dám đánh giá th p trình đ c a các đ c gi , nhưng nói chung gi i thích thêm m t chút v n t t hơn. Ngay c nh ng đ c gi có trình đ h c v n cao v n c n đư c nh c l i v các khái ni m kinh t . T Wall Street Journal tr thành m t trong nh ng nh t báo bán ch y nh t M b ng cách gi i thích các tin kinh t cho nh ng đ c gi không ph i là các nhà kinh t và các chuyên gia kinh doanh, mà ch ng h m t danh ti ng chút nào. M c tiêu c a t báo là thu hút nh ng ngư i mu n và c n bi t v ho t đ ng kinh t và kinh doanh – ch không lo i tr đ i tư ng này, như th kinh doanh là m t th câu l c b riêng nào đó.
  6. V y sau khi đã làm cho các tin kinh t tr nên d hi u, làm th nào đ chúng h p d n? Câu tr l i ng n g n là: B t t p trung vào các con s mà hãy t p trung nhi u hơn vào con ngư i. Kinh doanh và kinh t h c cơ b n là nói v con ngư i. Nhưngthay đ i trong n n kinh t nh hư ng đ n cu c s ng thư ng nh t c a m i ngư i. Trong kinh doanh có r t nhi u câu chuy n liên quan đ n con ngư i, bao g m c thành công, th t b i và nh ng cu c chi n gi a các đ i th kình đ ch nh m lo i b nhau. Các phóng viên cũng r t ít vi t v nh ng con ngư i b tác đ ng b i ho c đ ng sau nh ng con s th ng kê này.
Đồng bộ tài khoản