Các thuật ngữ ống kính Nikon

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
117
lượt xem
64
download

Các thuật ngữ ống kính Nikon

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về nhiếp ảnh - Các thuật ngữ ống kính Nikon.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các thuật ngữ ống kính Nikon

  1. Các thu t ng ng kính Nikon Nikon Lens Glossary *AF (Auto Focus) ng kính có cơ ch căn nét t ng (autofocus). *AF-I (Auto Focus Internal) ng kính t ng căn nét có g n mô-tơ bên trong, s d ng trên các ng tele t m xa. B t u ư c s n xu t 1992 và ư c thay th b i dòng AF- S vào 1996. *AF-S (Auto Focus Silent) ng kính t ng căn nét (autofocus) có g n mô-tơ sóng t SWM giúp căn nét nhanh và êm.
  2. *CPU (Central Processing Unit) Các ng CPU (b x lý trung tâm) có g n các chân i n t n i v i thân máy trao i d li u v i thân máy. Ký hi u này ch ư c ghi trong b ng thông s k thu t mà không ư c ghi trên thân ng kính. T t c các ng kính căn nét t ng c a Nikon u là ng CPU. *ED Kính ED (extra-low dispersion) - kính có tán x c c th p - là m t y u t quan tr ng trong công ngh s n xu t ng kính ch p xa (telephoto) c a Nikon. Kính ED ư c s d ng ch t o các lo i th u kính / ng kính cho s c nét c c cao và hi u ch nh màu s c trung th c thông qua vi c gi m bi n d ng màu s c (s c sai). Kính ED do Nikon phát minh ưu vi t hơn nhi u so v i công ngh x lý sai s c trư c ây b ng flo-rít (flourite), làm tăng tu i th ch t lư ng c a ng kính. Kính ED có nhi u lo i ph c v các m c ích ch t o ng kính khác nhau. Các ng kính ED cho nét và tương ph n cao ngay c kh u m l n nh t. *SIC L p ph ng kính siêu tích h p SIC (super-integrated coating) b o m các tính năng vư t tr i c a ng kinh Nikon. tăng tính năng c a các chi ti t th u kính quang h c, Nikon ã áp d ng công ngh l p ph b m t nhi u l p c bi t làm gi m thi u các như c i m c a ng kính như lóa và ma nhòa (flare/ghost) L p ph a tích h p a t ng c a Nikon cho phép c i ti n ng kính nhi u m t trong ó có gi m ph n x m t d i r ng các bư c sóng ánh sáng và t o cân b ng màu s c c c kỳ t t. L p ph SIC c bi t có tác d ng v i
  3. các lo i ng kính có nhi u chi ti t th u kính như các ng zoom ch ng h n. Nikon cũng c bi t c n th n ch t o riêng t ng lo i l p ph SIC khác nhau cho các lo i ng kính khác nhau b o m ch t lư ng c a t ng lo i ng kính. *N L p ph N (nano crystal coat) là m t l p ph ch ng ph n x u tiên ư c gi i thi u trong các thi t b s n xu t bán d n NSR-series (Nikon step and repeat) c a Nikon. L p ph này tri t tiêu g n như hoàn toàn hi n tư ng ph n x các th u kính bên trong ng kính i v i m t d i r ng các bư c sóng ánh sáng và c bi t em l i hi u qu cao trong vi c tri t tiêu các hi n tư ng lóa và ma nhòa, nh t là các ng c c r ng. L p ph N bao g m nhi u l p ph có tán x c c th p các h t trong su t c c m n có kích thư c nano (1 nano = 1/1.000.000 mm), là ni m t hào c a công ngh s n xu t ng kính Nikon. *ASP ng kính/ th u kính ch ng c u sai (aspherical lens element). Năm 1968 Nikon b t u s n xu t các ng kính ch ng hi n tư ng c u sai (spherical aberration). Các ng kính s d ng công ngh ch ng c u sai có th tri t tiêu g n như hoàn toàn hi n tư ng coma và các hi n tư ng bi n d ng khác c a ng kính. Nikon áp d ng 3 lo i th u kính ch ng c u sai: Mài chính xác, lai (k t h p kính và plastic) và úc. *CRC H th ng i u ch nh sai s căn nét c ly g n (close-range correction system) là m t trong nh ng phát minh quan tr ng nh t v công ngh căn nét c a Nikon, t o i u ki n cho nhi p nh gia ch p ư c nh ng b c nh ch t
  4. lư ng mi n chê c ly g n và cũng tăng c ly căn nét. V i công ngh CRC các chi ti t th u kính ư c thi t k theo d ng “trư t” theo ó các nhóm th u kính di chuy n t do giúp căn nét chính xác. H th ng CRC ư c s d ng trong các ng kính m t cá, ng r ng, micro và m t s ng t m trung c a Nikon/Nikkor. *IF Công ngh căn nét trong (internal focusing) c a Nikon cho phép căn nét mà không làm thay i kích thư c c a i tư ng ư c ch p nh. T t c các chuy n ng quang h c bên trong ư c gi i h n trong ph m vi chi u dài ng kính. i u này cho phép ch t o các ng kính g n nh hơn cũng như kh năng có th căn nét c ly g n hơn, và hơn n a còn cho phép căn nét nhanh hơn. H th ng căn nét trong IF ư c s d ng h u h t các lo i ng tele và nhi u lo i ng khác c a Nikon. *RF V i h th ng căn nét sau (rear-focusing) c a Nikon, các th u kính trong ng kính ư c chia ra làm nhi u nhóm và ch các nhóm phí sau ng ư c di chuy n khi căn nét. i u này làm cho quá trình căn nét t ng nhanh nh hơn. *DC Các ng kính AF-DC Nikkor c a Nikon s d ng công ngh ki m soát m t nét (defocus-image control) cho phép nhi p nh gia làm ch m c c u sai i v i các i tư ng ti n c nh và h u c nh (trư c và sau i tư ng ch p chính) thông qua ng tác xoay vòng DC trên ng. Tính năng này cho phép t o các vòng tròn nhòe m m t nét (bokeh) lý tư ng cho ch p nh chân dung
  5. ngh thu t. Ngoài ng c a Nikon, không m t lo i ng kính nào trên th gi i có ch c năng c bi t này. *D D là ký hi u v thông s kho ng cách (distance information). Các lo i ng lo i D và G (D-type & G-type) c a Nikon thông báo cho thân máy có ch AF v c ly kho ng cách t i tư ng ch p t i máy nh. i u này t o thu n l i cho cơ ch o ma tr n 3D và cân b ng èn flash a c m bi n 3D. *G ng kính G (gelded) c a Nikon không có vòng i u ch nh kh u m riêng bi t và ư c s d ng trên máy t ng. Kh u m s ư c i u ch nh trên thân máy. Khi l p ng G, c n quay ng v kh u nh nh t (ch s f-number l n nh t), thư ng là v ch ánh d u màu chuy n ng kính sang ch t ng. *SWM Công ngh mô-tơ sóng t không ti ng ng (silent wave motor) trong các ng kính AF-S c a Nikon s d ng “sóng t ” chuy n năng lư ng sinh công xoay ch nh th u kính căn nét. i u này cho phép căn nét t ng nhanh hơn, chính xác hơn và không gây ra ti ng ng, m t trong nh ng lý do khi n các nhi p nh gia chuyên nghi p l a ch n các ng tele c a Nikon. *M/A Nút chuy n gi a ch cơ tay và t ng trên các ng AF-S c a Nikon. *VR
  6. Các ng kính có ký hi u VR là các ng kính có g n h th ng ch ng / gi m rung (vibration reduction) c a Nikon. H th ng này gi m hi n tư ng nhòe nh do rung tay máy và vì v y còn làm tăng cơ h i tăng t c c a ch p nhanh thêm 3 quãng n a (t c là 8 l n), cho phép c m máy ch p trong các i u ki n môi trư ng ánh sáng t i hơn như mây mù, trong nhà d dàng hơn. ng kính VR s t ng phát hi n khi ngư i ch p rung tay và t i u ch nh mà không c n ph i chuy n máy sang m t ch nh t nh nào. *DX ng kính DX c u t o g n nh ư c thi t k cho các máy nh có b c m bi n DX ( cúp nh 24×16 mm) c a Nikon - bao g m D60 (2008), D300 (2007), D200 (2005), D80 (2006), D70 (2004), & D70s (2005), D50 (2005), D40 (2006), & D40x (2007), D2Xs (2006), D2X (2004), D2H (2003), & D2Hs (2005), D100 (2002), D1X & D1H (2001), D1 (1999). ây là gi i pháp lý tư ng cho nh ng ai chơi thân máy DX mu n ch p phong c nh r ng.
Đồng bộ tài khoản