CÁC TÍNH CHẤT CỦA CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

Chia sẻ: lotus_3

Tham khảo tài liệu 'các tính chất của các phép tính với phân số', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: CÁC TÍNH CHẤT CỦA CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

 

  1. CÁC TÍNH CHẤT CỦA CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: - HS ôn tập các tính chất của các phép tính với phân số. Vận dụng các tính chất để giải một số bài tập về tính nhanh. II. NỘI DUNG: 1. Các tính chất của các phép tính trên phân số: 2. Tính chất giao hoán: a c c a + +=+ b d d b a c c a + x=x b d d b 3. Tính chất kết hợp: e e a c a c +( + ) + = + ( + ). g g b d b d e e a c a c +( x ) x = x ( x ). g g b d b d 4. Tính chất phân phối: e e a c a c a + x ( + )= x + x . g g b d b d b e e a c a c a + x ( - )= x - x . g g b d b d b 2. Thực hành luyện tập.
  2. Bài 1. Tính nhanh. 3 6 7 2 16 19 a) + + ++ + 5 11 13 5 11 13 3 2 6 16 7 19 =( + )+( + )+( + ) 5 5 11 11 13 13 = 1 + 2 + 2 = 5 1995 1990 1997 1993 997 b) x x x x 1997 1993 1994 1995 995 1995 1997 1990 1993 997 =( x )x( x )x 1997 1994 1993 1995 995 1995 1990 997 = x x 1994 1995 995 1990 997 = x 1994 995 995  2  997 = 997  2  995 =1 Bài 2. Tính nhanh 12 7 12 31 12 x+ x-x 15 8 15 84 15 12 7 32 = x( + - ) 15 8 88 12 = x1 15
  3. 12 = 15
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản