Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

CÁC TÍNH CHẤT CỦA CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

Chia sẻ: | Ngày: pdf 3 p | 11

0
91
views

Tham khảo tài liệu 'các tính chất của các phép tính với phân số', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

CÁC TÍNH CHẤT CỦA CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ
Nội dung Text

  1. CÁC TÍNH CHẤT CỦA CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ I. MỤC TIÊU: - HS ôn tập các tính chất của các phép tính với phân số. Vận dụng các tính chất để giải một số bài tập về tính nhanh. II. NỘI DUNG: 1. Các tính chất của các phép tính trên phân số: 2. Tính chất giao hoán: a c c a + +=+ b d d b a c c a + x=x b d d b 3. Tính chất kết hợp: e e a c a c +( + ) + = + ( + ). g g b d b d e e a c a c +( x ) x = x ( x ). g g b d b d 4. Tính chất phân phối: e e a c a c a + x ( + )= x + x . g g b d b d b e e a c a c a + x ( - )= x - x . g g b d b d b 2. Thực hành luyện tập.
  2. Bài 1. Tính nhanh. 3 6 7 2 16 19 a) + + ++ + 5 11 13 5 11 13 3 2 6 16 7 19 =( + )+( + )+( + ) 5 5 11 11 13 13 = 1 + 2 + 2 = 5 1995 1990 1997 1993 997 b) x x x x 1997 1993 1994 1995 995 1995 1997 1990 1993 997 =( x )x( x )x 1997 1994 1993 1995 995 1995 1990 997 = x x 1994 1995 995 1990 997 = x 1994 995 995  2  997 = 997  2  995 =1 Bài 2. Tính nhanh 12 7 12 31 12 x+ x-x 15 8 15 84 15 12 7 32 = x( + - ) 15 8 88 12 = x1 15
  3. 12 = 15

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản