Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 5

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
73
lượt xem
25
download

Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ông bố mắng : - Mày dạo này hay nói pha ngoại ngữ nhiều lắm, khéo người ta cười cho đấy con ạ, liệu mà sửa đi. Tí trả lời: - O.K. - Đấy vừa dứt lời mày đã lại pha phách rồi, mày không nghĩ ra được từ nào thay thế à ? Tí: - Dạ có ạ, TRUST !!! Một ả nọ chơi bời tám, chín phương gì đó, cuối cùng cũng khéo được một phương kiếm chồng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các Truyện tiếu lâm hay nhất - phần 5

 1. ¤ng bè m¾ng : - Mµy d¹o nµy hay nãi pha ngo¹i ng÷ nhiÒu l¾m, khÐo ngêi ta cêi cho ®Êy con ¹, liÖu mµ söa ®i. TÝ tr¶ lêi: - O.K. - §Êy võa døt lêi mµy ®· l¹i pha ph¸ch råi, mµy kh«ng nghÜ ra ®îc tõ nµo thay thÕ µ ? TÝ: - D¹ cã ¹, TRUST !!! Mét ¶ nä ch¬i bêi t¸m, chÝn ph¬ng g× ®ã, cuèi cïng còng khÐo ®îc mét ph¬ng kiÕm chång. Tríc ngµy lªn xe hoa, tù biÕt th©n phËn cña m×nh réng to¸c råi kÐm duyªn, lo l¾m nãi víi mÑ: "KiÕm chång ch¼ng khã, nhng biÕt gi÷ sao ®©y. Xa nay ®u«i chuét ngo¸y lä mì nµo cã ra g×!" Bµ mÑ ®¾n ®o tríc sau mét håi, nãi: "Con thö c¸ch nµy. KiÕm mét qu¶ t¸o, kÝn ®¸o ®Æt vµo cho nhá bít l¹i..." Qu¶ nhiªn thµnh c«ng, anh vµ ¶ cïng rÊt lµ tho¶ m·n. Khi chång ®· ng¸y o o, ¶ thÊy qu¶ t¸o trong ngêi khã chÞu qu¸, bÌn th¸o ra bá lªn bµn. S¸ng dËy kh«ng thÊy ®©u, ho¸ ra chång kh«ng biÕt ®· ¨n mÊt. Ho¶ng qu¸, ¶ t×m mÑ kÓ lÓ sù t×nh. Nghe xong, bµ mÑ ph¸ ra cêi: "¤i chao, ngµy xa bè mµy cßn x¬i c¶ qu¶ da hÊu Êy chø!" Gi·n viÖc, ®éi s¶n xuÊt xãm §oµi häp. §éi trëng ph¸t biÓu: -....Qu¸n triÖt nghÞ quyÕt cña chi bé xãm, ph¸t huy tinh thÇn lµm chñ tËp thÓ bµ con x· viªn ta ®· b¾t ®Çu vô mïa tÊt c¶ c¸c mÆt ®Òu tèt. §øng vÒ phÝa c¸c cô, mÆt ph©n, mÆt tro. §øng vÒ phÝa c¸c b¸c, mÆt cµy , mÆt bõa. §øng vÒ phÝa ®oµn thanh niªn, mÆt gièng , mÆt m¸. §øng vÒ phÝa c¸c ch¸u thiÕu nhi, mÆt tr©u , mÆt bß. §øng vÒ phÝa héi phô n÷, mÆt ®Æt vßng, mÆt tr¸nh thai. §Ì nghÞ bµ con vç tay. Bè TÝ ®i th¨m ®ång vÒ. Hín hë l¾m. Chui vµo bÕp ®Þnh lµm viÖc. - Nìm nµo, thÕ mïa mµng ra sao? - KÓ còng kh¸. Chç xÊu, khi gÆt, th»ng nµo khoÎ còng v¸c ®îc vµi b«ng. Héi phô n÷ ®Õn vËn ®éng chÞ Mêi kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. ChÞ sôt sïi: - Em biÕt ®«ng con nghÌo, ®ãi, vÊt v¶. Nhng em thµ chÞu vËy chø nhÊt quyÕt kh«ng ®Æt vßng. Cã h¹t nÐp, h¹t mÈy nµo cø ®Ó nhµ em x¹ xuèng ruéng nhµ m×nh cßn h¬n ®Ó chång em ®i x¹ xuèng ruéng nhµ kh¸c.Nhµ em b¶o råi víi ngêi ®Æt vßng th× còng gièng nh ®ãng ®inh vµo gç lim, chØ cong ®inh th«i chø ch¼ng vui thó g×. Mét anh chµng vµo FPT xin viÖc, gi¸m ®èc sau khi xem xong hå s¬ hái :
 2. - T¹i sao trong hå s¬, cø chç nµo ®Ò "n¬i sinh" th× anh l¹i bá trèng kh«ng ®iÒn vµo ? Anh chµng g·i ®Çu g·i tai mét lóc råi thá thÎ nãi : - D¹, d¹... Gi¸m ®èc nãi : - CËu kh«ng viÖc g× ph¶i giÊu diÕm cø nãi ra xem nµo. Chµng trai nãi : - Em nghÜ chç Êy anh còng biÕt råi nªn em kh«ng viÕt ra sî bÈn hå s¬. Tèi h«m ®éng phßng hoa tróc, c« d©u ®ãng chÆt cöa, kh«ng cho chó rÓ vµo, b¶o ®èi ®îc th× míi më. C« d©u ra c©u ®èi: - Hang Thiªn thai, cöa ®ãng then cµi, ®ãng chÆt l¹i kÎo chµng Lu quen lèi cò. Th× ra c« d©u ®· dïng ®iÓn "Lu thÇn nhËp Thiªn thai", thËt v« cïng gay cÊn! Chó rÓ còng kh«ng ph¶i tay võa, dïng lu«n ®iÓn "B¸i C«ng nhµ H¸n dÉn qu©n vµo cöa Hµm Cèc" ch¬i l¹i: - Cöa Hµm Cèc, láng khu«n t¹o hãa, më toang ra cho «ng B¸i dÉn qu©n vµo. Tøc th× c« d©u phÊn chÊn më toang cöa ríc chó rÓ vµo. ChuyÖn cã thËt ë quª t«i: Cã mét anh ®Õn ch¬i nhµ b¹n. Nhµ anh b¹n chØ cã hai phßng c¸ch nhau c¸i têng gç. Tèi ®Õn khi ®i ngñ kh¸ch n»m phßng ngoµi, hai vî chång chñ nhµ n»m phßng trong. Võa vµo giêng n»m lµ hai vî chång ®· b¾t ®Çu ngay. §ang lóc cao trµo bçng nghe anh b¹n chöi: "MÑ nã, võa míi n»m vµo giêng lµ ®· ch¬i ngay råi". Vî b¶o chång: "Anh ch¼ng tÕ nhÞ g× c¶, b¹n anh cha ®i ngñ ®· lµm m¹nh qu¸ ®Ó anh Êy biÕt, ngîng chÕt". Chê mét l¸t nghÜ lµ anh b¹n ngñ hai vî chång l¹i tiÕp tôc, võa b¾t ®Çu l¹i th× l¹i nghe anh b¹n chöi: "Tëng lµ hÕt råi b©y giê nã l¹i ch¬i tiÕp". Hai vî chång bµn nhau: " Trªn giêng cã tiÕng kªu, th«i xuèng ®Êt cho nã khái nghe thÊy nã khã chÞu". Xuèng ®Êt võa míi b¾t ®Çu mét tÝ th× l¹i nghe tiÕng chöi: " MÑ nã chø, trªn giêng ®· ch¬i råi, b©y giê xuèng ®Êt nã còng l¹i ch¬i n÷a th× chÞu thÕ ®Ðo nµo ®îc". Anh chång tøc qu¸, thÕ nµy ra lµ nã theo dâi m×nh ch¾c bÌn v¸c gËy x«ng ra ngoµi th× thÊy anh b¹n ®ang ngåi b¾t kiÕn. Th× ra lµ anh b¹n trªn giêng bÞ kiÕn ®èt, xuèng ®Êt n»m còng bÞ kiÕn ®èt kh«ng ngñ ®îc. ChuyÖn sù thËt ë quª t«i: Cã mét anh l¸i xe ®i ®êng lªn miÒn nói ®©m vµo mét chiÕc xe ngùa. Anh chµng ngêi d©n téc v¸c sóng kÝp ra do¹ b¾n nÕu kh«ng båi thêng. Anh l¸i xe bÌn b¶o: "CÊt sóng ®i, vµo ®©y lËp Biªn b¶n råi ra Uû ban gi¶i quyÕt ". Anh chµng kia nghe nãi Biªn b¶n, Uû ban hoang mang bÌn ngåi chê anh l¸i xe lËp biªn b¶n. Sau mét håi hÝ ho¸y viÕt anh l¸i xe ®äc Biªn b¶n cho anh chµng kia nghe: Ngµy th¸ng n¨m , vµo håi x giê, ngùa ®i ® êng ngùa, xe ®i ®êng xe, ngùa ®©m ph¶i xe, xe th× chÕt ngay, ngùa cßn giÉy giÉy mét lóc míi chÕt. KÕt luËn ngùa ph¶i ®Òn cho xe 3.000.000 §. Anh ngêi d©n téc nghe còng ph¶i v× xe nã chÕt ngay thËt mµ ngùa mét lóc sau n÷a míi chÕt, nghÜ ®Òn 3.000.000 § th× b»ng 2 con ngùa nªn trèn lu«n.
 3. ChuyÖn cã thËt ë quª t«i: Cã mét «ng ngêi d©n téc ®em lîn con ®i ra chî b¸n lîn gièng. Mét ngêi ®Þnh mua vÒ nu«i hái: "Con lîn nµy nã cã ¨n c¸m tèt kh«ng?". ¤ng ta tr¶ lêi: "Ch¸o nã cßn kh«ng ¨n n÷a lµ c¸m". ChuyÖn cã thËt ë quª t«i: Cã mét bµ ngêi d©n téc ®em con mÌo ®i b¸n. Ngêi ®Þnh mua vÒ nu«i hái: "MÌo nã cã vå ®îc nhiÒu chuét kh«ng?" Bµ ta tr¶ lêi: " Chuét th× kh«ng biÕt nhng mµ gµ con th× ph¸t mét ph¸t mét í". ChuyÖn cã thËt ë quª t«i: Bµ ngêi d©n téc ®em b¸n mÌo, sau lÇn tríc nãi thËt lµ mÌo vå nhiÒu gµ con nªn ch¼ng cã ai mua. LÇn nµy l¹i ®em mÌo ra chî b¸n. L¹i cã ngêi ®Þnh mua vÒ nu«i hái: "MÌo cã vå ®îc nhiÒu chuét kh«ng ? ". Bµ ta tr¶ lêi: " MÌo vå nhiÒu chuét l¾m ®Êy". Ngêi kia ®ång ý mua mÌo, ®Þnh tr¶ tiÒn mua th× thÊy bµ ta nãi víi con mÌo: "ThÕ lµ hÕt vå". Ngêi mua hái l¹i: "Vå g× c¬?" bµ ta b¶o: "Vå gµ con". Trë trêi, t«i nhøc ®Çu qu¸ ph¶i nghØ lµm buæi chiÒu. VÒ nhµ, t«i b¶o vî: "Em nµy, nÕu cã ®iÖn tho¹i, b¶o anh ®i v¾ng," sau ®ã t«i leo lªn giêng ngñ. Võa chîp m¾t, nghe thÊy vî tr¶ lêi ®iÖn tho¹i: "...kh«ng,... anh Êy ®ang ë nhµ...", t«i më m¾t bùc béi g¾t: "§· b¶o lµ ®i v¾ng c¬ mµ!" "Nhng ®©y kh«ng ph¶i ®iÖn cña anh," vî t«i tr¶ lêi. ThiÕu n÷ nä t¶o h«n lÊy chång vµo tuæi vÞ thµnh niªn. Lo l¾ng cho con g¸i vµo ®ªm t©n h«n, bµ mÑ cÈn thËn d¹y dç, ®¶m b¶o con g¸i cã thÓ nãi ®îc c¸c bíc ®Ó trë thµnh ®µn bµ tõ A ®Õn Z. VÉn cha thÊy yªn t©m, bµ b¶o: "§ªm nay, mÑ ë phßng bªn c¹nh. Cã g× th¾c m¾c con nhí ghÐ sang hái." NhËp phßng mét phót, c« g¸i sang hái mÑ : "MÑ, anh Êy cã mïi l¹ l¹. Con thÊy thÕ nµo Êy." "µ, mÑ quªn cha d¹y con. §µn «ng ai còng cã mïi thÕ. §Õn khi quen råi, l©u l©u kh«ng gÇn mïi Êy th× c¶m thÊy khã ë l¾m." Vµi phót sau, c« g¸i l¹i sang hái : "MÑ, anh Êy sao nÆng thÕ. Con thÊy khã chÞu qu¸." "µ, ®µn «ng ai còng nÆng thÕ. Bao giê quen råi, ®ªm nµo ngñ chØ «m mÊy c¸i gèi kh«ng lµ y nh r»ng tr»n träc kh«ng ngñ ®îc." Mét lóc sau, c« g¸i l¹i sang hái : "KhiÕp qu¸, anh Êy l«ng l¸ kinh lªn ®îc!" "Gím, s¾p ®îc lµm ®µn bµ råi cßn lµm bé! Råi mµy cßn nhiÒu b»ng mêi lÇn nã Êy chø!" Nhµ nä tuy giµu nøt ®è ®æ v¸ch nhng bµ mÑ lu«n måm dÆn con: - Cã ai hái th× con cø nãi lµ nhµ ta nghÌo l¾m nhÐ! V©ng lêi mÑ, h«m c« gi¸o b¶o kÓ vÒ gia ®×nh m×nh, cËu khiªm tèn viÕt: - Nhµ em nghÌo l¾m, bè em nghÌo, mÑ em nghÌo, c¶ nh÷ng ngêi hÇu h¹ nhµ em còng rÊt nghÌo...
 4. Chó thî méc tªn T×nh. Söa cöa bÕp cho mét gia ®×nh, chÞ chñ lµ go¸ phô. C a, ®ôc, c¾t vÊt v¶ mét håi. Xong. Cöa khÝt l¾m. T×nh lói hói trong bÕp dän ®å nghÒ. ChÞ chñ nghiÖm thu. Ch¼ng hiÓu thÕ nµo, khi ®ãng cöa, c¸nh cöa kh«ng tµi nµo më ®ùoc. Nhèt hai ngêi trong bÕp. Loay hoay mét lóc trong bÕp väng ra: - T×nh ¬i tao ®ang cã tang, T×nh ¬i tao ®ang cã tang....T×nh ¬i ®ang cã tang... t×nh ¬i cã tang.... t×nh ¬i tang....t×nh tang ..t×nh tangt×nh tangt×nh tang................... Anh bé ®éi ë tuæi ngo¹i tø tuÇn. NghØ phÐp mét tuÇn vÒ quª cíi vî. Tr¶ phÐp lªn ®¬n vÞ, c¶ tiÓu ®éi xóm vµo hái: - ThÕ nµo? Ra lµm sao? KÓ anh em nghe. Anh giai «m mÆt khãc hu hu: - «i síng l¾m!!! BiÕt thÕ tao cíi tõ khi 17 tuæi. Bè ®i lµm vÒ thÊy Little Johnny (Vova cña t©y) ®ang ®ãng ®inh xuèng ®Êt. "T¹i sao con l¹i ®ãng ®inh xuèng ®Êt?" bè tß mß hái. Johnny ch×a cho bè xem mét chiÕc lä thÝ nghiÖm, nãi: "§©y kh«ng ph¶i lµ ®inh. Con thö ®iÒu chÕ mét Ýt thuèc c¶i tö hoµn sinh theo cuèn s¸ch cò trong tñ. §©y lµ thÝ nghiÖm trªn mét con giun ®· chÕt. Con giun kh«ng sèng l¹i ®îc nh- ng kh«ng hiÓu sao nã l¹i trë nªn rÊt cøng." "Con cho bè lä thuèc víi c«ng thøc ®iÒu chÕ, bè sÏ mua cho con mét Toyota." H«m sau ®i häc vÒ, Johnny thÊy mét chiÕc Mecedes míi cøng tríc cöa. Nã l¹ qu¸ hái bè. Bè tr¶ lêi: "ChiÕc Toyota bè mua cho con ®Ó trong ga-ra. Cßn chiÕc Mecedes tríc cöa lµ mÑ tÆng con ®Êy." Ivan lµ mét tay ch¬i. TrÎ mÒm x¬ng, giµ ngät thÞt, nhín bïi, bÐ mÒm, móc tÊt. Tay ch¬i tµi tíi møc: anh em mµ móc xong chØ cÇn ®a h¾n mÊy sîi l«ng, h¾n chØ ngöi lµ ®äc hå s¬ vanh v¸ch. Lena, sinh viªn n¨m thø hai, khoa v¨n, ®¹i häc tæng hîp. Gianna, sinh viªn n¨m thø t, khoa tiªng Ph¸p , ®¹i häc s ph¹m. Natasa, c«ng nh©n, nhµ m©y dÖt " TiÕn lªn CNCS"........LÇn nµo h¾n còng tr¶ lêi ®óng. Anh em bùc l¾m. Toµn xêi sau. Qua tay h¾n råi. Sau buæi lao ®éng ë n«ng tr- êng Valo®ia xin lu«n cña chÞ Bß mÊy sîi. Buæi tèi ë ký tóc anh em qu©y l¹i t¸n gÉu. Nh mäi lÇn tay ch¬i vªnh vªnh, khinh khØnh, ra c¸i d¸ng c¶ lò mµy ch¼ng ®¸ng nhÆt vá c¸t tót. H¾n ngöi, 1 lÇn, 2 lÇn,.... H¾n hÝt, ®¨m chiªu, råi l¹i göi, l¹i hÝt....Cuèi cïng h¾n thèt lªn: - Xin anh em ba ngµy sÏ cã tr¶ lêi. C« gi¸o gi¶ng ®Õn häc thuyÕt §¸c-Uyn. §Ó bµi gi¶ng thªm sinh ®éng, c« hái. C« gi¸o : Em nµo cho vÝ dô vÒ sù sinh tån ? Mét em : Tha c« gµ m¸i nhµ em ®Î trøng. C« gi¸o : RÊt tèt. Em kh¸c : N¨m ngo¸i mÑ em sinh em bÐ. C« gi¸o : VÝ dô rÊt sinh ®éng. Johnny : A-li-ba-ba ®¸nh nhau víi bèn m¬i tªn cíp. C« gi¸o : ¤, thÕ lµ thÕ nµo ? Em h·y gi¶i thÝch.
 5. Johnny : H«m qua em xem phim, ®Õn ®o¹n ®¸nh nhau, mçi lÇn A-li-ba-ba h¹ thñ ®îc mét tªn cíp, anh nãi 'fuck you'. ThÊy Johnny lang thang ngoµi hµnh lang, thÇy hiÖu trëng hái. - T¹i sao mÆt mòi em l¹i th©m tÝm thÕ nµy ? - C« gi¸o t¸t em mét c¸i vµ ®uæi em ra ®©y. - T¹i sao ? - T¹i v× em chØ vµo mÊy bé phËn trªn ngêi c« gi¸o vµ hái 'C« b¸n nh÷ng c¸i nµy gi¸ bao nhiªu ?' - ChÕt chöa ! Sao em l¹i nghÜ r»ng c« ®Þnh b¸n chóng ? - Bè em thêng d¹y r»ng 'Phô n÷ mÆc ¸o bã tr¸i ®µo hay v¸y céc hÊp hÐ kh«ng ngoµi môc ®Ých qu¶ng c¸o.' Mét h«m c« gi¸o ph¸t hiÖn Johnny hay chui vµo mét gãc khuÊt vµ lµm g× ®ã. C« r×nh vµ thÊy Johnny trÇn nh nhéng, lÊy tay xoa xuýt kh¾p ngêi, thËm chÝ c¶ vµo chç kÝn, miÖng kh«ng ngít rªn lªn, thØnh tho¶ng l¹i thë dµi nãi 'Ta cÇn mét chiÕc «-t«.' L¹ qu¸, c« hái, "Johnny, em lµm g× thÕ ?" "Tha c«," Johnny tr¶ lêi, "em ®ang lµm phÐp thuËt ®Ó cã ®îc mét chiÕc «-t«." "PhÐp thuËt g× l¹ vËy ?" c« gi¸o th¾c m¾c. "Bè mÑ em ly dÞ mét thêi gian, em t×nh cê thÊy mÑ em lµm thÕ mÊy lÇn trong phßng riªng, nãi 'Ta cÇn mét th»ng ®µn «ng'. Kh«ng l©u sau em thÊy mÑ em kiÕm ®îc mét chó còng kh«ng ®Õn nçi nµo." Hai bîm nhËu sau mét thêi gian ng¾n ngñi cì kho¶ng 5 giê ®ång hå ngåi bia «m khi tói thñng th× ®øng lªn , mét bîm cao giäng: Th«i b©y giê vÒ nhµ tí cã chai rîu ta nhËu nèt. Bîm kia hái l¹i : Ch¾c kh«ng ? Sao l¹i kh«ng ! Cø ®i råi kh¾c biÕt ! VÒ ®Õn nhµ c¶ hai cïng ®Êm cöa nhng ch¼ng cã ai ra më c¶ liÒn ®Èy cöa bíc vµo Bîm chñ nhµ bíc l¹i bµn vå lÊy chai X.O mÆt mõng rì . Bîm kia nheo nheo dôi m¾t mét håi råi th× thµo vµo tai b¹n: Nµy h×nh nh th»ng cha n»m trªn gêng víi vî cËu kh«ng ph¶i lµ cËu? BiÕt råi ! CËu cã biÕt chai rîu nµy cña ai mang ®Õn kh«ng? ?!?!?! Tèt nghiÖp trêng sü quan, Tom ®îc cö ®Õn mét tr¹i lÝnh gi÷a sa m¹c. Kh«ng chØ thiÕu níc t¾m giÆt mµ cßn thiÕu nhiÒu thø kh¸c v× ë ®©y c¸ch xa vïng d©n c. ThÊy cã mÊy con l¹c ®µ h«i h¸m trong tr¹i, Tom hái Mike, mét chó lÝnh ®ång niªn, "Tr¹i lÝnh cÇn l¹c ®µ lµm g×?" "§Ó thØnh tho¶ng gi¶i quyÕt mét sè nhu cÇu c¸ nh©n." Nghe còng cã lý. Mét th¸ng sau, thÊy ngêi m×nh cã mïi l¹c ®µ nÆng qu¸, Tom hái Mike, "Nµy, lµm kiÓu g× mµ ngêi kh«ng bÞ l©y mïi?" NghÜ mét lóc Mike ph¸ ra cêi, "Mµy nhÇm råi, ý tao muèn nãi lµ thØnh tho¶ng cìi l¹c ®µ ra qu¸n queen bee ngoµi thÞ trÊn Êy chø!"
 6. Mét thanh niªn tr¾ng trÎo, s¸ng sña, tÝnh l«ng b«ng, rÊt thÝch phiªu lu. CËu t×m c¸ch xin lªn lµm viÖc trªn mét chiÕc tµu chiÕn. ThuyÒn trëng dÉn cËu ®i l¹i xung quanh, chØ tõng chç, cËu cã vÎ hµi lßng l¾m. §îc mét lóc, thuyÒn trëng hái: - Tao thÊy mµy vÉn cã vÎ kh«ng hµi lßng, th«i ®îc. Nãi råi dÉn cËu ra mét gãc tµu, chØ ra mét buång nhá, rÊt kÝn ®¸o. Trong buång chØ cã mét c¸i thïng to, cã mét c¸i lç. - Mµy cø thö ®i, råi nãi l¹i tao nghe. CËu còng h× hôc thö, råi síng qu¸, ra nãi víi thuyÒn trëng: - T«i ®ång ý, nhng liÖu cã thÓ vµo ®©y thêng xuyªn ®îc kh«ng? - TÊt c¶ c¸c ngµy trong tuÇn, nhng trõ thø 2. - T¹i sao vËy? - V× thø 2 ®Õn phiªn mµy chui vµo thïng. Mét anh chÕt ®i, xuèng ®Þa ngôc. Diªm v¬ng b¶o: - XÐt thÊy mµy khi sèng cã lµm 1, 2 viÖc kh«ng ®Õn nçi xÊu l¾m, còng cã thÓ ®îc hëng 1 c¸i g× ®ã. Th«i th× cho mµy chän chç ë díi ®Þa ngôc nµy vËy. Nãi råi sai 2 quØ satan dÉn ®i xem mäi chç. Th«i th× m¸u ch¶y, ®Çu r¬i, tiÕng kªu khãc rÇm rÜ, kh«ng ®©u lµ vui vÎ ®Ó cã thÓ chän c¶. Chît ®Õn mét chç, thÊy mét bän lè nhè, ngåi v¾t vÎo trªn mét bÓ ph©n, hót thuèc, ph¶ khãi, ch©n tay ®ung ®a, nãi chuyÖn víi nhau vui vÎ l¾m. Anh nghÜ "Chç nµy cã lÏ lµ tèt nhÊt råi ®©y", ®o¹n quyÕt ®Þnh: - Cho tao ë ®©y th«i. Råi co ch©n, nh¶y lªn bÓ, ®Þnh rót thuèc ra hót. Bçng nghe tiÕng qu¸t: - HÕt giê nghØ gi¶i lao råi, lÆn! ChuyÖn cã thËt ë quª t«i: Anh b¹n t«i cã mét c« ngêi yªu rÊt xinh ®Ñp, hai ngêi thÒ non chØ biÓn thÒ suèt ®êi sèng chung, khi nµo chÕt còng chÕt chung, anh kh«ng lÊy ®îc em th× anh chÕt, mµ em kh«ng lÊy ®îc anh th× em còng chÕt. ThÒ sao ®îc vËy, ch¼ng biÕt v× thÊy ®iÒu g× mµ gia ®×nh anh chµng kh«ng ®ång ý cho hai ngêi lÊy nhau. Mét h«m khi kh«ng cã ai ë nhµ anh chµng bÌn gäi ngêi yªu l¹i vµ b¶o: "Em ¬i, gia ®×nh anh ng¨n c¶n kh«ng cho chóng m×nh lÊy nhau. Bªn t×nh bªn hiÕu bªn nµo nÆng h¬n. Th«i th× h«m nay chóng ta vui vÇy víi nhau mét lÇn cuèi, råi anh ®· chuÈn bÞ thuèc ®éc ®©y råi chóng ta cïng ®i sang thÕ giíi bªn kia hÑn sÏ sèng chung ë kiÕp kh¸c." Sau khi vui vÇy, anh chµng cÇm b¸t níc g× ®en ®en uèng mét nöa b¸t, ®a nöa cßn l¹i cho ngêi yªu råi l¨n ra giÉy giôa mét gi©y råi n»m bÊt ®éng. C« g¸i nh×n b¸t thuèc ®éc, nh×n ngêi yªu råi vôt ch¹y ra ngâ. LiÒn ®ã anh chµng nhám dËy gäi víi theo: " Em ¬i, b¸t b¶o l - êng xµ anh cho thªm nhiÒu ®êng ngät l¾m, uèng ®i råi h·y vÒ. Mµ em cßn quªn tói vµ dÐp ®©y nµy". ChuyÖn cã thËt ë quª t«i: Mét anh chång gäi ®iÖn tho¹i vÒ cho vî b¸o sÏ ®i lµm vÒ muén, dÆn vî ¨n c¬m tríc. Vî nghe ®iÖn tho¹i xong b¶o anh chµng n»m bªn c¹nh: "Anh cø yªn t©m ë ®©y ¨n c¬m xong h·y vÒ, chång em gäi ®iÖn tho¹i vÒ b¸o lµ ®ang ®i uèng rîu mõng sinh nhËt anh b¹n cïng c¬ quan sÏ vÒ rÊt muén. H¾n ta nãi lµ ®ang ®i cïng víi anh ®Êy".
 7. ChuyÖn cã thËt ë quª t«i: Cã mét anh chµng ngêi MÌo (H' M«ng) ®i xuèng miÒn xu«i c«ng t¸c ®· l©u song vÉn gi÷ ®îc c¸i lý cña ngêi MÌo. Mét h«m anh ta ®i xe m¸y ®©m ph¶i mét ngêi. KÎ bÞ ®©m xe võa ngåi dËy cha kÞp ®Þnh thÇn ®· bÞ anh chµng m¾ng: "Mµy kh«ng ®øng ®Êy th× tao ®©m vµo ai". ChuyÖn cã thËt ë quª t«i: Toµ ¸n huyÖn xö tiÕp vô hiÕp d©m thø hai sau vô tríc. Ngêi bÞ h¹i ®ang kÓ tríc toµ: "T«i ®i rõng vÒ, n»m nghØ trªn giêng th× nã ch¨n tr©u qua, nã nh×n thÊy t«i qua cöa sæ, nã ®i xuèng. T«i ®o¸n lµ nã lµm g× råi nhng t«i cø ®Ó im xem sao. Khi nã ®Èy cöa vµo nhµ th× t«i biÕt ch¾c råi nhng t«i ®Ó b¾t qu¶ tang. ThÕ råi ph¹ch mét c¸i ®Çy ®Çy ®Çy. Lóc t«i më m¾t ra nã ®· ®i mÊt råi". ChuyÖn cã thËt ë quª t«i: Cã hai anh chµng vÉy xe « t« ®i nhê kh«ng ®îc nh×n thÊy xe phôt khãi ra ®»ng sau bÌn quay l¹i b¶o nhau: "Nã kh«ng cho ta ®i nhê ta sÏ kh«ng nãi cho nã biÕt lµ xe nã ch¸y råi, khãi phôt ra kia k×a". VÞ vua nä tríc khi ra chiÕn trêng liÒn khãa hoµng hËu l¹i vµ nãi: - §©y lµ chiÕc ch×a khãa ®øc h¹nh. Ta sÏ chØ giao nã cho ngêi nµo tin cÈn nhÊt. Sau mét håi m«ng lung suy nghÜ, vua quyÕt ®Þnh giao cho mét vÞ quan cËn thÇn næi tiÕng lµ trung qu©n ¸i quèc vµ yªn t©m xuÊt binh. ChØ võa ®i ®îc vµi dÆm, bçng cã tiÕng vã ngùa hèi h¶ sau lng, th× ra lµ vÞ quan cËn thÇn nä: - Tha bÖ h¹, ngµi ®· giao nhÇm ch×a khãa cho thÇn. 2 ngßi ®µn bµ nãi chuyÖn víi nhau Ngêi nµy nãi: T«i ®· nãi víi chÞ ®õng nãi víi chÞ Êy nh÷ng chuyÖn mµ t«i ®· nãi víi chÞ Ngêi kia nãi: ChÞ Êy ®· nãi víi t«i ®õng nãi víi chÞ nh÷ng chuyÖn mµ chÞ Êy nãi víi t«i. Ngêi nµy tr¶ lêi: ThÕ th× chÞ còng ®õng nãi víi chÞ Êy nh÷ng chuyÖn mµ chÞ Êy ®· nãi víi t«i..... ...?..?..?.. Mét anh chµng kh«ng may bÞ liÖt c¸i " Êy ". Anh ta ®· ch¹y ch÷a kh¾p n¬i mµ kh«ng khái. Sau cã ngêi m¸ch cø thö ®i xem phim "t¬i m¸t" cña Mü xem sao. Th«i th× còng thö xem. ThÕ lµ anh ta vµo mét r¹p chiÕu phim cÊm trÎ em díi 16 tuæi. §ang xem nöa chõng anh liÒn thß tay xuèng ®Ó kiÓm tra. Bçng anh thÊy dêng nh c¨n bÖnh o¸i o¨m cña m×nh ®· khái. ThÕ lµ anh ta síng qu¸ hÐt ®øng lªn hÐt: - NÒn v¨n ho¸ Mü mu«n n¨m ! Bçng ngêi ®µn «ng ngåi c¹nh vç vai anh vµ «n tån nãi: - T«i yªu cÇu anh hai viÖc. Thø nhÊt lµ anh trËt tù cho. Vµ thø hai lµ anh bá ngay c¸i tay ra khái quÇn t«i !
 8. Mét lÇn kh«ng ngñ ®îc, t«i v« t×nh nghe c©u chuyÖn nhµ hµng xãm, mét cÆp vî chång tuy ch¼ng cßn son, nhng còng chöa chãt giµ. §Çu tiªn lµ tiÕng chÞ vî: Vai n¨m tÊc réng ®Ó lµm chi Suèt ngµy ¨n no chØ ngñ kh× Anh ¬i tØnh dËy chiÒu em tý §i... TiÕng anh chång ng¸i ngñ: Suèt ngµy bËn bÞu chuyÖn ®Ò tµi §au c¶ x¬ng sên mái c¶ vai ChuyÖn Êy em ¬i xin ®Ó l¹i Mai... Vµ tiÕng c« vî ch× chiÕt: §· hÑn h«m nay l¹i ngµy mai Bá c¶ vî con chØ ®Ò tµi §· thÕ tõ nay em cho biÕt Bye... ¤ng chång tøc qu¸ ®¸p lêi: N»m chung míi khã chÞu lµm sao M×nh muèn ngñ yªn vî cø gµo Muèn síng th× «ng ®©y cho síng Nµo... Nh©n chuyÖn Con chã lµm g× khi nã ®øng trªn 3 ch©n? xin kÓ mét chuyÖn víi chñ ®Ò: Trë vÒ céi nguån Thë cßn hång hoang, ch©n lµ mét thø quý hiÕm, c¸c loµi vËt nãi chung chØ cã mét ch©n, chã th× cã 3 ch©n, thËm chÝ Eva sinh sau ®Î muén cßn kh«ng cã ch©n nµo. Riªng cã bß, nhê cã dßng s÷a ngät ngµo, ®îc Thîng ®Õ cho h¼n 8 ch©n Mét h«m bß gÆp vÞt, vÞt kªu ca: t«i chØ cã 1 ch©n thËt lµ bÊt tiÖn, anh l¹i cã nhiÒu thÕ kia, hay lµ anh nhêng bít cho t«i 1 ch©n. Bß th¬ng t×nh, ®Ó l¹i cho vÞt 1 ch©n. Tõ ®ã vÞt cã 2 ch©n, tuy nhiªn mçi khi ngñ, theo b¶n n¨ng céi nguån vÞt l¹i co 1 ch©n lªn. H«m kh¸c bß gÆp chã, chã kªu: t«i chØ cã 3 ch©n thËt lµ bÊt tiÖn, anh l¹i cã nhiÒu thÕ kia, hay lµ anh nhêng bít cho t«i 1 ch©n. Bß th¬ng t×nh, ®Ó l¹i cho chã 1 ch©n. Tõ ®ã chã cã 4 ch©n, tuy nhiªn mçi khi ®i ®¸i, theo b¶n n¨ng céi nguån chã l¹i co ch©n ®ã lªn. TiÕng lµnh ®ån xa Eva còng mß ®Õn bß ®Ó xin ch©n. Xóc c¶m tríc th©n h×nh tuyÖt vêi cña Eva bß nhêng h¼n 2 ch©n. Tõ ®ã phô n÷ còng cã 2 ch©n nh c¸c loµi kh¸c. Tuy nhiªn mçi khi síng lªn, theo b¶n n¨ng céi nguån hä l¹i co c¶ 2 ch©n ®ã lªn. Mét chµng ®øng tÌ bËy bªn vÖ ®êng. Cã c« g¸i ®i qua kh«ng ®Ó ý, v« t×nh h¸t:
 9. - Cã chó chim non nho nhá... Chµng ta quay l¹i c·i: - ThÕ nµy mµ cßn nhá µ ? C« g¸i tøc giËn m¾ng: - §å khèn n¹n ! Chµng trai l¹i c·i: - ThÕ nµy mµ bèn l¹ng µ ? Ýt ra còng ph¶i nöa c©n ! Còng ®«i uyªn ¬ng nä, sau thêi gian yªu nhau tha thiÕt nhng gia ®×nh can thiÖp th« b¹o kh«ng cho lÊy nhau nªn bÌn rñ nhau cïng xuèng suèi vµng ®Ó cïng an h- ëng suèt ®êi. ThÕ nµy nhÐ - Anh chµng tho¶ thuËn - c¸i giÕng ë ®Çu lµng Ýt ngêi qua l¹i ®óng 7h tèi nay cã mÆt. Trêng hîp ai ®ã ®Õn sím h¬n th× h·y nh¶y xuèng tríc råi ®Ó l¹i ®«i dÐp trªn bê giÕng ®Ó lµm tin. §óng 7h00, anh chµng ®Õn ®iÓm hÑn nhng cha thÊy c« nµng ®©u. NghÜ bông "m×nh trÎ nh thÕ nµy mµ chÕt th× uæng qu¸" bÌn ®Æt ®«i dÐp bªn bê giÕng råi nÊp vµo bôi c©y. 7h05, nµng níc m¾t ®Çm ®×a ®Õn bªn bê giÕng, khi tr«ng thÊy ®«i dÐp cña chµng th× l¹i cµng thæn thøc. NghÜ bông "§»ng nµo anh còng tiªu råi ", ®o¹n tr«ng thÊy ®«i dÐp cßn míi bÌn x¸ch ®«i dÐp ®i vÒ. Anh chµng trong bôi rËm h« ho¸n rît theo : "Tr¶ tao dÐp ®©y - tr¶ tao dÐp ®©y " Mét c« g¸i trÎ tr«ng cã vÎ xanh xao ®Õn t×m b¸c sÜ. Sau mét håi kh¸m xÐt b¸c sÜ kÕt luËn r»ng c« ta ®· cã thai. C« g¸i rÊt ng¹c nhiªn:" Kh«ng thÓ cã chuyÖn nh vËy v× tõ tríc tíi nay t«i cha hÒ lµm chuyÖn ®ã víi mét ai" Sau mét håi gi¶i thÝch: "ViÖc c« mang thai ¾t lµ ph¶i do ®· tõng chung ®ông víi mét ai ®ã" Sau mét l¸t suy t, c« g¸i hÐt to¸ng lªn:" Tiªn s th»ng cøu hé, thÕ mµ nã b¶o lµ ®ã chØ lµ h« hÊp nh©n t¹o" Trong mét cuéc thi Hoa hËu, c©u hái øng xö lµ : C¸i lång chim vµ c¸i v¸y kh¸c nhau ë chç nµo ? ¸ hËu cuéc thi ®· tr¶ lêi: " Trong lång cã chim, cßn trong v¸y th× kh«ng cã chim ". Cßn c©u tr¶ lêi cña Hoa hËu lµ : " C¸i v¸y kh¸c c¸i lång chim ë chç, khi më lång th× chim bay ra, cßn khi më v¸y th× chim bay vµo !" 3 tªn kh«ng tÆc khèng chÕ mét chiÕc m¸y bay quèc tÕ chë kh¸ch. Trªn m¸y bay cã c¶ mét chµng cao båi Mü, mét kiÕm kh¸ch Tµu vµ cã duy nhÊt mét chó ViÖt Nam. Bän cíp trang bÞ sóng èng ngËp r¨ng, vÎ rÊt hung h·n. Mäi ngêi sî h·i lÝu rÝu nép tiÒn, vµng, ®å trang søc. Bçng kiÕm quang lÊp lo¸ng, ngêi kh¸ch Tµu ®· rót thanh Phi long ®o¹t mÖnh ra x¶ mét tªn cíp lµm hai m¶nh. Nhng hai tªn cßn l¹i ®· lËp tøc x¶ sóng tiªu diÖt ngay ngêi kiÕm kh¸ch nä. Cïng lóc chµng cao båi Mü còng rót ph¾t ra hai khÈu Colh to tíng nhanh nh c¾t v¶y ®¹n vµo hai tªn nhng cuèi cïng anh còng bÞ h¹ s¸t. Lóc bÊy giê chó ViÖt Nam míi lõ ®õ tiÕn l¹i phÝa
 10. bän cíp. Chóng s÷ng l¹i trong vµi gi©y råi nhÊt lo¹t x¶ tiÓu liªn vµo ngêi anh. Nh- ng, kú l¹ thay, chóng ®· b¾n hÕt c¶ b¨ng ®¹n mµ chó ViÖt Nam vÉn kh«ng hÒ hÊn g×. Cuèi cïng bän cíp ®Çu hµng v× qu¸ ho¶ng sî. Sau khi hoµn hån, mäi ngêi xóm l¹i quanh chó ViÖt Nam nhao nhao hái: " T¹i sao anh l¹i chèng ® îc ®¹n cña chóng ? ". Chó ViÖt Nam th¶n nhiªn tr¶ lêi: " Cã bÝ quyÕt g× ®©u ". Råi chó cëi ¸o kho¸c ngoµi ra. Th× ra ë bªn trong toµn phô tïng xe ®¹p, nåi ¸p suÊt c¸c lo¹i ! Mét nhµ kh¶o cæ häc ®ang ®i th¸m hiÓm ë mét vïng nói hÎo l¸nh. Bçng «ng ta tr«ng thÊy cã mét thæ d©n ®i qua, võa ®i võa lÈm bÈm: " Mai l¹i cã ma to ®©y... ". Nhµ kh¶o cæ rÊt ng¹c nhiªn tù nhñ: " §óng lµ kh«ng thÓ gi¶i thÝch ®îc nh÷ng hiÖn tîng kú bÝ cña nói rõng ". NghÜ ®o¹n «ng ta liÒn ®i l¹i phÝa ngêi thè d©n hái: " T¹i sao anh l¹i biÕt ngµy mai cã ma ? Ngêi thæ d©n tr¶ lêi: " µ, t¹i lóc n·y t«i võa nghe dù b¸o thêi tiÕt mµ !" Trong mét cuéc häp b¸o vÒ v¨n hãa gi÷a ViÖt Nam vµ Liªn X« cò, c¸c ®¹i biÓu LX nãi : - C¸c anh rÊt kÐm v¨n hãa, ngoµi ®êng cßn rÊt nhiÒu ngêi ®¸i bËy. C¸c ®¹i biÓu ViÖt nam kiªn quyÕt ph¶n ®èi : - C¸c anh ®õng bÞa ®Æt , lµm g× cã chuyÖn ®ã. C¸c ®¹i biÓu LX có l¾m nãi : - §îc råi, chóng t«i sÏ cö mét ph¸i ®oµn sang ViÖt Nam vµo tèi mai. NÕu b¾t gÆp ai ®¸i bËy chóng t«i sÏ b¾n chÕt t¹i chç. Ph¸i ®oµn VN ®ång ý v× sî mÊt mÆt. Ngay tèi h«m ®ã, ph¸i ®oµn LX ®i d¹o quanh bê hå vµ b¾n chÕt ®îc 3 chó VN ®ang ®¸i bËy. §Ó tr¶ ®òa, tèi h«m sau ph¸i ®oµn VN còng ®i d¹o quanh qu¶ng trêng ®á vµ còng b¾n chÕt ®îc mét chó. S¸ng h«m sau trªn trang nhÊt b¸o Sù thËt LX ®a tin : §ªm h«m qua, bän khñng bè ®· b¾n chÕt mét nh©n viªn sø qu¸n VN ®ang lµm "nhiÖm vô". Mét «ng chång trªn giêng hÊp hèi gäi vî ®Õn bªn m×nh vµ hái : - Em ¬i, anh kh«ng cßn sèng ®îc n÷a, em h·y nãi thËt cho anh, trong suèt thêi gian chóng m×nh chung sèng víi nhau em ®· ph¶n béi anh bao nhiªu lÇn? ChÞ vî kh«ng nãi g× chØ khãc nøc në. ¤ng chång l¹i hái : - Th«i em ®· kh«ng muèn nãi th× h·y gi¶i thÝch cho anh t¹i sao trong tñ cña em cã 3 trøng vµ 300 $. ChÞ vî vî thót thÝt : - Mçi lÇn em ph¶n béi anh, em l¹i cho vµo tñ mét qu¶ trøng. ¤ng chång thë phµo : - µ thÕ lµ chØ cã 3 lÇn th«i . Cßn 300$ th× sao? ChÞ vî lÇn nµy khãc rÊt to vµ gi¶i thÝch : - Mçi lÇn trøng nhiÒu qu¸ em l¹i ®em ra chî b¸n vµ em ®· tiÕt kiÖm ®îc 300$. Nghe ®Õn ®ã «ng ch«ng kªu to lªn mét tiÕng vµ chót h¬i thë cuèi cïng.
 11. Sau khi chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø 3 kÕt thót , loµi ngêi bÞ diÖt vong.T¹i mét khu rõng xa x«i hÎo l¸nh nhÊt,mét con khØ ®ùc vµ mét con khØ c¸i «m nhau vµ nãi: - B©y giê chóng ta lµm l¹i tõ ®Çu ! Mét nhµ du lÞch ®i ®Õn mét vïng quª hÎo l¸nh. ¤ng ta gâ cöa nhµ ®Çu tiªn vµ gÆp mét cô giµ dang khoÎ m¹nh, qu¾c thíc. Sau tuÇn trµ, ddîc biÕt «ng cô ®· gÇn tr¨m tuæi, «ng hái: - Xin cô cho biÕt bÝ quyÕt g× gióp cô khoÎ m¹nh nh vËy ? - Cã g× ®©u. T«i chØ thêng xuyªn tËp vâ vµ ch¼ng bao giê uèng mét giät rîu ! Nhµ du lÞch tù nhñ: " µ th× ra bÝ quyÕt sèng l©u lµ kh«ng uèng rîu ". §ang m¶i nghÜ, bçng «ng ta nghe cã tiÕng ®Ëp cöa th×nh th×nh. ¤ng véi hái: " C¸i g× vËy " ? Cô giµ gi¶i thÝch: " µ, ®ã lµ «ng cô th©n sinh ra t«i võa ®i uèng rîu ë lµng bªn vÒ ®ã mµ !" Trong giê sinh vËt häc, thÇy gi¸o gi¶ng: - Khi ngêi ta ho¹t ®éng sinh lý, th× ngêi ta ®· tiªu hao mét n¨ng lîng ®¸ng kÓ. Mçi lÇn nh vËy t¬ng ®¬ng víi viÖc xóc mét tÊn than... Bçng nh×n thÊy ë cuèi líp cã mét häc sinh ®ang ng¸p ng¾n ng¸p dµi, thÇy gi¸o bùc m×nh qu¸t: - CËu kia, tèi qua lµm g× mµ b©y giê ngåi ng¸p ? - D¹ tha thÇy tèi qua em xóc 3 tÊn than ¹ ! Ngêi ta thÊy mét c¶nh rÊt l¹ trong mét doanh tr¹i. Mét anh lÝnh ®ang ®äc rÊt to mét l¸ th, cßn anh kia hai tay bÞt chÆt tai anh ®ang ®äc. Khi ®îc hái v× sao lµm nh vËy, anh tr¶ lêi: " §©y lµ th ngêi yªu t«i göi cho t«i. T«i kh«ng biÕt ch÷ nªn nhê nã ®äc hé. Nhng t«i l¹i kh«ng muèn cho nã nghe chuyÖn riªng t cña t«i, thÕ th«i ! " Mét ngêi lÝnh muèn rÌn luyÖn tÝnh dòng c¶m cho cËu con trai lªn 3 uæi, bÌn b¶o con trai ®øng lªn nãc tñ råi nhÈy xuèng. CËu bÐ thÊy cao qu¸ kh«ng d¸m nh¶y, «ng b¶o con: - Con cø nh¶y xuèng, bè sÏ ®ì. - Nhì bè kh«ng ®ì th× ®au l¾m. - Bè ®Î ra con, ch¼ng lÏ bè l¹i lõa dèi con sao? CËu bÐ nghe vËy liÒn nh¶y xuèng, nhng «ng bè kh«ng ®ì, ®au l¾m cËu mÕu m¸o: - Sao bè b¶o ®ì con mµ kh«ng ®ì? - Con thÊy cha, ®Õn bè ®Î cßn lõa dèi con, vËy sau nµy con ®õng tin ai. Mét anh nä s¸ng s¸ng ®i chî hay ®îc c¸c bµ mêi më hµng v× tèt vÝa. C¸c bµ nãi: - Anh më hµng th× tèt l¾m, kh«ng bao giê bÞ Õ, ngµy mai anh nhí më hµng nhÐ.
 12. Mét h«m ra ngâ anh gÆp mét c« g¸i, nãi chuyÖn mét lóc anh hái: - Em ®· cã chång cha? - Em Õ. - ThÕ th× ®Ó anh më hµng cho, vÝa anh tèt l¾m. HiÖu trëng mét trêng cÊp 3 nãi víi «ng b¹n: - TØ lÖ häc sinh giái trêng t«i n¨m nay gÊp 10 n¨m ngo¸i ! ¤ng b¹n trßn m¾t : - ThÕ c¬ µ ? ThÕ n¨m ngo¸i trêng anh cã bao nhiªu häc sinh giái ? - Kh«ng cã ai c¶ ! Nµng: Anh cã hót thuèc bao giê kh«ng ? Chµng: Kh«ng bao giê. Nµng: VËy anh cã uèng rîu chø ? Chµng: §êi anh cha tõng uèng mét giät rîu nµo . Nµng: ThÕ cßn cê b¹c ? Ch¾c anh còng cã ®¸nh chø ? Chµng: Kh«ng khi nµo, em còng biÕt ®Êy. Nµng: VËy ngoµi em ra anh cßn ®Ó ý ®Õn c« nµo kh«ng ? Chµng: Em ph¶i tin anh chø. Anh chØ cã duy nhÊt em mµ th«i ! Nµng: Nhng anh còng ph¶i cã mét thãi xÊu g× ®ã chø ? Chµng: µ, ®óng lµ thØnh tho¶ng anh cã hay nãi dèi . - Anh yªu em chø ? - TÊt nhiªn, anh yªu em v« cïng, em yªu ¹ ! - VËy chóng m×nh cíi nhau ®i anh. - Trêi ¬i ! Sao em l¹i cã c¸i thãi quen chuyÓn ®Ò tµi mét c¸ch ®ét ngét nh vËy ? I-van lµ mét sinh viªn b¶nh trai, l¹i khÐo t¸n nªn c« gi¸o Lªna rÊt mª. Mét h«m cuèi giê häc buæi tèi c« rñ Ivan ë l¹i ®Ó t©m t×nh. Ivan yªu cÇu t¾t ®Ìn trong líp v× nhì cã ai nh×n thÊy. Sau mét håi t×nh tù ©u yÕm, I-van xin phÐp ra ngoµi mét l¸t ®Ó " gi¶i quyÕt nçi buån ". Mét lóc sau cËu ta l¹i quay vµo tiÕp tôc... Mét lóc sau l¹i thÊy cËu ta xin phÐp ra ngoµi. Có thÕ ®Õn lÇn thø t th× c« gi¸o ph¶i bùc m×nh hái: " Nµy Ivan ! Sao anh l¹i ra vµo cø xoµnh xo¹ch thÕ ? ". CËu ta tr¶ lêi: " Tha c«, em kh«ng ph¶i lµ I-van, em lµ I-lich. Th»ng I-van nã ®ang ®øng b¸n vÐ ë ngoµi cöa ! TruyÖn kÓ r»ng : Cã mét «ng tuæi ngo¹i tø tuÇn. Nhµ t¹i mét vïng ®åi nói trung du. Mét h«m ®i xem bãi, mét håi th©m trÇm suy nghÜ, xin quÎ tíi vµi lÇn, thÇy tíng ph¸n r»ng: "Sè anh ®o¶n thä, ch¾c ch¾n bÞ tr©u ®©m". ¤ng trÎ sau khi nghe thÊy thÇy ph¸n nh vËy, kinh h·i quú mäp díi ch©n thÇy xin c¸ch ®Î gi¶i h¹n. Sau mét håi ra ®iÒu suy nghÜ, khÊn khøa, thÇy míi r»ng : " Trong vßng mét th¸ng tíi ang kh«ng ®îc ra khái nhµ" vµ dÆn dß thªm mét sè ®iÒu n÷a vÒ chuyÖn cóng b¸i, kiªng c÷.
 13. ¤ng trÎ hoang mang lo l¾ng b¸n tÝn b¸n nghi nhng råi vÉn cø lµm thªo ®iÒu thÇy tíng c¨n dÆn. Sau mét th¸ng ë trong nhµ, kh«ng ®i ra ngoµi, «ng trÎ tù nhñ h«m nay lµ hÕt mét th¸ng nh vËy lµ còng ch¼ng cã g×, thÇy tíng nãi l¸o råi. KÕ ®ã «ng ®i xuèng bÕp ®Þnh r»ng ®un níc t¾m.. Xuèng ®Õn bÕp võa míi ngåi xuèng ch©m löa, bçng «ng luèng cuèng ch©m löa vµo tay, nhÈy dùng lªn th× va vµo cöa bÕp, chiÕc xõng tr©n háng lö l©u ngµy treo trªn bÕp r¬i xuèng va vµo ®Çu lµm «ng trÎ tõ biÖt câi ®êi ngay tøc kh¾c. .......
Đồng bộ tài khoản