Các từ khóa trong C#

Chia sẻ: Lại Văn Nghĩa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
537
lượt xem
70
download

Các từ khóa trong C#

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Và bây gi , chúng ta hãy khám Phá Danh S ờ ách các từ khóa trong bảng trên và phân loại chúng đế chúng ta có thể dễ dàng hơn trong việc tổ chức, sắp xếp và sử dụng chúng. Tuy nhiên, hiện tại tôi không phải là một chuyên gia trong C Shapr, cách phân loại dưới đây do tôi sưu tầm. Nếu ai có ý kiến khác, xin hãy chia xẻ cùng mọi người tham khảo và sửa đổi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các từ khóa trong C#

  1. Và bây giờ, chúng ta hãy khám Phá Danh Sách các từ khóa trong bảng trên và phân loại chúng đế chúng ta có thể dễ dàng hơn trong việc tổ chức, sắp xếp và sử dụng chúng. Tuy nhiên, hiện tại tôi không phải là một chuyên gia trong C Shapr, cách phân loại dưới đây do tôi sưu tầm. Nếu ai có ý kiến khác, xin hãy chia xẻ cùng mọi người tham khảo và sửa đổi. Các Từ Khóa mà thay đổi 1 lớp, 1 hàm, 1 thuộc tính hay 1 trường: * abstract * const * extern * internal * new * override * private * protected * public * readonly * sealed * static * virtual * volatile * void Các Từ Khóa xử lý Loại Đối tượng và chuyển đổi loại: * as * explicit * implicit * is * operator * sizeof * typeof Các Từ Khóa chỉ Kiểu gắn liền, xác định: * bool * byte * char * class * decimal * double * enum * float * int * interface
  2. * long * object * sbyte * short * string * struct * uint * ulong * ushort Các Từ khóa mà có thể thay đổi tiến trình của chương trình: * break * case * continue * default * do * else * for * foreach, in * goto * if * return * switch * while Các Từ Khóa mà được sử dụng cho việc sử lý Ngoại Lệ: * catch * checked * finally * throw * try * unchecked Các Từ Khóa mà có chức năng giống với kiểu con trỏ trong C++ và Các Chủ đề liên quan: * delegate * event Từ Khóa mà ảnh hưởng tới sự sưu tập dữ liệu không thích hợp: * fixed Từ Khóa giúp việc khóa các Đoạn code giới hạn:
  3. * lock Từ Khóa Khai báo Phạm vi * namespace Từ khóa mà điều khiển Sự cấp phát hay Phá hủy Đối Tượng: * new * stackalloc Các Từ Khóa ảnh hưởng tới việc truyền tham số cho các Hàm: * out * params * ref Các Từ Khóa chỉ nghĩa đen hoặc liên quan đến thể hiện của đối tượng hiện tại: * null * false * true * this * value Từ Khóa giải quyết việc các đoạn mã không được quản lý: * unsafe Từ Khóa Chỉ sự Pha tạp, không xác định: * base * void
Đồng bộ tài khoản