Các xu hướng mới trong hoạt động E-Marketing

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
86
lượt xem
21
download

Các xu hướng mới trong hoạt động E-Marketing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết được các chuyên gia phân tích cho năm 2008, những hoạt động E-marketing sôi nổi diễn ra trong năm 2008 đã chứng minh tính đúng đắn của các nhận định này. Bước sang thềm 2009, độ “hot" của các nhận định vẫn giữ nguyên và các nhà nhà hoạch định tiếp thị Việt cần nhìn nhận thấu đáo hơn để áp dụng các chiến lược được dự đoán là “hot” nhất trong hoạt động tiếp cận các khách hàng. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các xu hướng mới trong hoạt động E-Marketing

  1. Các xu hư ng m i trong ho t ng E-Marketing Bài vi t ư c các chuyên gia phân tích cho năm 2008, nh ng ho t ng E-marketing sôi n i di n ra trong năm 2008 ã ch ng minh tính úng n c a các nh n nh này. Bư c sang th m 2009, “hot" c a các nh n nh v n gi nguyên và các nhà nhà ho ch nh ti p th Vi t c n nhìn nh n th u áo hơn áp d ng các chi n lư c ư c d oán là “hot” nh t trong ho t ng ti p c n các khách hàng. N m v ng các xu hư ng ti p th m i và hi u qu gia tăng doanh s N m v ng các xu hư ng ti p th m i và hi u qu luôn là cách th c tuy t v i gia tăng doanh s trong năm 2008 và 2009 – năm mà các chuyên gia d oán s di n ra nh ng xu hư ng ch o sau: 1. Bư c chuy n t truy n thông truy n th ng sang truy n thông “luân phiên” và “l a ch n”. Chi tiêu cho các phương ti n truy n thông m i ư c ánh giá s có bư c ti n nh y v t khi các nhà qu ng cáo d n chuy n ng ti n
  2. c a mình sang internet, i n tho i di ng cùng nhi u hư ng i công ngh m i khác. Nhi u nhà ti p th ang nhìn nh n gi i pháp truy n thông luân phiên và l a ch n (alternative media) v i các phương ti n qu ng cáo khác nhau là cách th c t t nh t ti p c n hi u qu các khách hàng và t ư c các k t qu ti p th như mong i. Hãng Veronis Suhler Stevenson d oán ngành công nghi p qu ng cáo tr c tuy n, qu ng cáo trên i n tho i di ng s tăng trư ng trung bình 23% t năm 2006 t i năm 2011, trong khi qu ng cáo truy n th ng ch duy trì t l tăng trư ng hàng năm xung quanh m c 1%. 2. M c tăng trư ng nh y v t v i ti p th tương tác. Theo d oán c a Forrester Research, chi tiêu cho Ti p th tương tác (Interactive marketing) trên th gi i s tăng g p 3 l n trong vòng 5 năm t i, và t con s 61 t USD trong 2012. Hi n ngân sách dành cho ti p th tương tác ch chi m kho ng 8% t ng ngân sách ti p th nói chung, song m t vài năm t i, con s này s tăng lên 18%. Ti p th tương tác bao hàm nhi u kênh ti p th m i như ti p th email hay ti p th tìm ki m, qu ng cáo video tr c tuy n hay truy n thông xã h i (social media),… Ti p th trên i n tho i di ng - m t hình th c c a Ti p th tương tác – ang ngày m t “nóng” hơn khi mà a ph n ngư i tiêu dùng d n xem chi c i n tho i di ng là m t tài s n b t ly thân. Nh ng kênh ti p th ang n i khác như
  3. ti p th game, podcast,… cũng s òi h i kho n chi tiêu ngày m t gia tăng trong túi ti n c a nhà ti p th . 3. Các công c ngo i tuy n s tr giúp nhi u hơn cho các chi n d ch tr c tuy n. ây là nơi mà chúng ta có th ch ng ki n rõ nh t y u t hi p ng tương tr trong ti p th . Xu t phát t năm 2008 và các năm ti p theo, xu hư ng s d ng các công c ngo i tuy n kéo khách hàng t i trang web và ho t ng kinh doanh tr c ti p s ti p t c và tăng t c m nh m . Các công c ngo i tuy n ang ư c trông i s giúp nhi u hơn cho các chi n d ch ti p th tr c tuy n m i. Hãng Forrester Research d oán t i M doanh s qu ng cáo b ng bi u s t 14 t USD vào năm 2012, trong ó ph n l n có n i dung hư ng t i kinh doanh tr c tuy n. Ch ng h n, các qu ng cáo b ng bi u trên ư ng ph ư c ch i v i vai trò m i là t p trung cho các ho t ng kinh doanh trên internet. Truy n hình là m t công c qu ng cáo truy n th ng khác s ư c s d ng t i a khơi g i m i quan tâm c a m i ngư i t i các trang web – nơi mà h có th tìm th y nhi u thông tin b ích hơn. Khi ã trang web, ngư i tiêu dùng m t l n n a ch ng ki n các qu ng cáo video tr c tuy n mang tính gi i trí ư c s d ng truy n t i m t câu truy n dài hơn và liên quan nhi u hơn. S ch p nh n c a ngư i tiêu dùng v i video tr c
  4. tuy n ang tăng m nh và h u h t các nhóm ngư i tiêu dùng các tu i khác nhau u mong i m t i u gì ó hoàn toàn m i. T n d ng l i th c a các xu hư ng "hot" năm 2008, các nhà ti p th l n - nh ng ngư i t ra các xu hư ng “hot” - s giúp ngư i tiêu dùng làm quen v i m t s phương th c tiêu dùng truy n thông m i. Và h s lát ư ng cho các ch công ty nh theo k p các xu hư ng m i này mà không có r i ro hay t n kém tài chính. 4 cách tăng doanh s bán hàng và hi u qu qu ng cáo 4 cách tăng doanh s bán hàng và hi u qu qu ng cáo c a công ty b n b ng vi c t n d ng t i a các xu hư ng “nóng” nh t trong năm 2009: 1. G n k t v i các khách hàng. Bư c ti n t i qu ng cáo tr c tuy n và thay th d n m t vài phương pháp truy n th ng ư c d a trên s hi n h u rõ nét c a các công ngh m i cho phép các công ty i tho i tr c ti p v i khách hàng. Ví d , b n có th t n d ng xu th c a các gi i pháp truy n thông xã h i hay các m ng xã h i o b ng vi c ăng t i các s n ph m lên trên nh ng trang web mà các khách hàng hay ngư i tiêu dùng s ánh giá và nh n nh. Công c này s gia tăng tính công b ng trong các ánh giá v s n ph m, d ch v c a b n và qua ó các ngu n thông tin s áng tin c y hơn.
  5. 2. Tích h p các chi n d ch tr c tuy n và ngo i tuy n c a b n. Hãy tìm ki m nh ng cách th c khác nhau s d ng các công c truy n thông ngo i tuy n nh m lôi kéo m i ngư i t i trang web v i nh ng thông tin thú v truy n t i m t câu truy n sâu s c hơn. Hãy s d ng các qu ng cáo in và truy n hình b t u quy trình ào t o khách hàng và hư ng ngư i mua ti m năng s d ng các công c tr c tuy n tìm hi u nhi u hơn và ti n hành các bư c ti p theo c a quy trình mua s m. Và b n hãy ti n hành m t chi n d ch email t i các khách hàng hi n t i c a b n nh m gia tăng hi u qu ti p th trong khi ti t ki m áng k chi phí so v i direct mail. B n cũng có th s d ng luân phiên hai gi i pháp trên. 3. Chuy n m t ít ngân sách ti p th ngo i tuy n sang tr c tuy n. Qu ng cáo tr c tuy n gi ây ư c xem như m t l a ch n thay th t t cho m t vài công c truy n thông truy n th ng, ch ng h n như trang vàng. B n hãy quan tâm t i vi c chuy n các chi phí dành cho qu ng cáo trên trang vàng hay m t s nơi khác sang qu ng cáo trên các danh b tr c tuy n hay các công c tìm ki m tr c tuy n. M t s lư ng l n ngư i tiêu dùng trên toàn th gi i ngày nay ti n hành nghiên c u tr c tuy n các s n ph m trư c khi ra quy t nh mua s m, vì v y hãy dành ti n cho các chi n d ch qu ng cáo trên các công c tìm ki m tr c tuy n. S là ý tư ng hay v i vi c mb o
  6. s n ph m, d ch v c a b n luôn hi n h u trên u trong các k t qu tìm ki m tr c tuy n. 4. a d ng hoá qu ng cáo. Các cơ h i qu ng cáo l a ch n ngoài nhà ang cho phép b n t các thông i p c a mình t i b t c âu khách hàng n. B n có th t tên và logo c a công ty trên các chi c ô ư c nh ng c a hàng bán l ngoài tr i s d ng, hay các b ng tên trên các con ư ng i b t i nh ng vùng h o lánh. Chìa khoá t n d ng hi u qu nh ng cơ h i m i này ó là t thông i p qu ng cáo c a b n t i nơi có khung c nh thích h p v i n i dung thông i p và ti p c n ư c các khách hàng ti m năng c a b n khi h ang quan tâm t i hay có cùng chí hư ng. Năm m i s p n v i vô kh i các cơ h i ti p th tuy t v i. B ng vi c quan tâm sát sao t i các xu hư ng “nóng” nh t, b n có th ưa ra ư c nh ng l a ch n thông minh giúp công ty ti n bư c th t nhanh trong b i c nh tăng trư ng ch m ch p c a các i th c nh tranh.
Đồng bộ tài khoản