Cách chia cổ tức

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Hien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
809
lượt xem
135
download

Cách chia cổ tức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

2. Chia cổ tức bằng cổ phiếu( đồng nghĩa với việc chia tách hay phát hành cổ phiếu thưởng). 3. Phát hành thêm cổ phiếu với giá ưu đãi cho cổ đông hiện hữu. 4. Mua cổ phiếu quỹ.5. Bán cổ phiếu quỹ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách chia cổ tức

  1. STT  Giá điều chỉnh (Pt+1)  Số lượng cổ phiếu  Chia cổ tức bằng tiền  đang lưu hành được  điều chỉnh (Qt+1)  1  Pt+1=Pt ­ cổ tức  Không đổi  2  Chia cổ tức bằng cổ phiếu (đồng nghĩa  Pt+1=Pt*A/(A+B)  Qt+1= Qt*(A+B)/A  với việc chia tách hay phát hành cổ phiếu  thưởng)  3  Phát hành thêm cổ phiếu với giá ưu đãi  Pt+1=(Pt*A+giá ưu đãi  Qt+1= Qt*(A+B)/A  cho cổ đông hiện hữu  *B)/(A+B)  4  Mua cổ phiếu quỹ  Không đổi  Qt+1= Qt ­ số lượng CP  quỹ đã mua  5  Bán cổ phiếu quỹ  Không đổi  Qt+1= Qt + số lượng CP  quỹ đã bán  6  Phát hành thêm cổ phiếu thông qua việc  Không thay đổi  Qt+1= Qt + số lượng CP  phát hành riêng lẻ cho các cổ đông chiến  phát hành thêm  lược và nhân viên  7  Phát hành trái phiếu chuyển đổi  Điều chỉnh tùy theo  Điều chỉnh tùy theo  từng trường hợp cụ thể  từng trường hợp cụ thể  8  Chia cổ tức bằng tiền và chia cổ tức bằng  Pt+1=(Pt­cổ tức)*A/ Qt+1= Qt*(A+B)/A  cổ phiếu  (A+B)  Chia cổ tức bằng tiền và phát hành thêm  Pt+1=[(Pt­cổ tức)A+giá  Qt+1=Qt*(A+B)/A  9  cổ phiếu với giá ưu đãi cho cổ đông hiện  ưu đãi *B]/(A+B)  hữu  Chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành  Pt+1=(Pt*A+giá ưu  Qt+1=Qt*(A+B+C)/A  10  thêm cổ phiếu với giá ưu đãi cho cổ đông  đãi*C)/(A+B+C)  hiện hữu  Chia cổ tức bằng tiền và chia cổ tức bằng  Pt+1=(Pt­cổ tức)*A+giá  Qt+1=Qt*(A+B+C)/A  11  cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu với  ưu đãi*C)/(A+B+C)  giá ưu đãi cho cổ đông hiện hữu 
Đồng bộ tài khoản