Cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

Chia sẻ: kuro113

Cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp(reported speech:câu trần thuật) 1)_ a/. Direct speech (lời nói trực tiếp) là lời nói của người nào đc thuật lại đúng nguyên văn và đc đứng giữa hai dấu kép.

Nội dung Text: Cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp

 

  1. Cách chuyển đổi từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp(reported speech:câu trần thuật) 1)_ a/. Direct speech (lời nói trực tiếp) là lời nói của người nào đc thuật lại đúng nguyên văn và đc đứng giữa hai dấu kép. b/. Indirect speec(lời nói gián tiếp) là lời nói của người nào đc thuật lại theo ý của người
  2. tường thuật nhưng ý nghĩa của câu hôk thay đổi. 2)_ Động từ tường thuật a/. say: thường đc dùng trong lời nói trực tiếp, nếu có tân ngữ đi sau fải thêm giới từ "to" b/. Tell: thường đc dùng trong lời nói gián tiếp, nếu có tân ngữ đi sau thì hôk cần giới từ 3)_Các chuyển đổi từ lời nói trực tiếp sang gián tiếp:Để chuyển đổi thì chúng ta cần tuân theo 3 quy tắc: a/. Đổi ngôi:
  3. + Ngôi thứ nhất => ngôi của chủ ngữ trong mệnh đề tường thuât. + Ngôi thứ hai: thông thường => ngôi thứ 3 or theo ngôi of tân ngữ trong mệnh đề tường thuât. + Ngôi thứ 3 hôk đổi b/. Dổi thì: Đổi theo nguyên tắc lùi về một thì Một số đt: should, had better, ought to, must thì hôk đội* Những trường hợp hôk đổi thì: + Khi ĐT tường thuật ở thì HTĐ, TLĐ, HTHT. + Khi trong mệnh đề trực tiếp:
  4. diễn tả một chân lý, một sự thực hiển nhiên, một định luật khoa hoc. + Nội dung trong mệnh đề trực tiếp diễn tả sự việc vừa mới xảy ra, vừa mới nói c/. Đổi từ, cụm từ chỉ thời gian: now --> then ago--> before today --> that day yesterday -->the day before tomorrow --> the next day this --> that
  5. these --> those here --> these 5)_ a/. Lời nói trực tiếp là câu yêu cầu, mệnh lệnh: --> S+ asked+O + to_V/ not to V b/. Câu hỏi: b1/. Câu hỏi yes /no--> S+ aske/ waned to know+O+if/where+S _ V b2/. Câu hỏi Wh_ : S+ aske/ wanted to know+O +Wh_+S_V * Nếu dùng với wanted to know thì thường có thêm cụm
  6. từ "or not" (hay hôk)* BT nàzz:chuyển đổi câu trực tiêp sau thành câu gián tiếp:I said to you: " Do you thanks to me? "
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản