Cách giải nhanh bài tập CO2 tác dụng với kiềm

Chia sẻ: nhantaivn

Tham khảo tài liệu 'cách giải nhanh bài tập co2 tác dụng với kiềm', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cách giải nhanh bài tập CO2 tác dụng với kiềm

 

 1. CÁCH NHANH GI I BÀI T P V KHÍ CO2 TÁC D NG V I KI M Xét ph n ng c trưng gi a NaOH v i CO2 : + s n ph m là mu i trung hoà : 2NaOH + CO2 → Na2CO3 +H2O ( d ng ion : 2OH- + CO2 → CO32- + H2O ) (1) + s n ph m là mu i axit : NaOH + CO2 → NaHCO3 (d ng ion : OH- + CO2 → HCO3- ) (2) Cho r ng ph n ng (2) x y ra trư c ph n ng (1) x y ra sau (1) : OH- + CO2 → HCO3- (2) : 2OH- + CO2 → CO32- + H2O +N u nCO2 ≥ nOH- thì s n ph m ch có mu i axit và nHCO3- = nOH- t s mol HCO32- ta suy ra s mol c a mu i 1 +N u nCO2 ≤ 2 nOH- thì s n ph m ch có mu i trung hoà và nCO32- = nCO2 t s mol CO32- ta suy ra s mol c a mu i mu  i trung hoà và nCO32- = nOH- - nCO2 1 +N u 2 nOH- ≤ nCO2 ≤ nOH- thì s n ph m  mu  i axit và nHCO3- =2nCO2 - nOH- Chú ý: + N u mu i có công th c d ng M(HCO3)n (v i n là hoá tr lim lo i) nHCO3- nmu = i hoá tr kim lo i + N u mu i có công th c d ng Mx(CO3)y thì : nCO 2- 3 nmu = nCO32- nHCO3- i y nHCO3- + nCO = 2 nHCO3- + nCO32- nOH- + (n ) CO32- max = 1 nOH- (*) 1 2 n 2 OH- Ý nghĩa c a (*) là xác nh kh i lư ng nCO32- c c i c a k t t a CaCO3 (*) x y ra khi và ch khi : 1 nCO2= nOH- 2 O n (1) 1 nOH- nCO2 CO2 nOH- n CO2 (2)
 2. 2 +T th ta th y nCO32- = nHCO3- ⇔ nCO n 3 OH- = 2 + SO2, H2S tác d ng v i ki m tương t như CO2 tác d ng v i ki m VÍ D 1: Cho V lit CO2 ( ktc) h p th hoàn toàn trong 0,25 lit dung d ch Ca(OH)2 0,8 M thu ư c 2,5 gam k t t a , tính V. GI I : nCa(OH)2 = 0,25 . 0,8 =0,2 mol ⇒ nOH- = 2 . 0,2 = 0,4 mol 2,5 nCaCO3 = = 0,025 mol 100 Ta th y thu ư c cùng m t lư ng k t t a thi x y ra hai trư ng h p 1 1 (1)-Ca(OH)2 dư (t c là nCO2 ≤ 2 nOH- ) ho c (2)- 2 nOH- ≤ nCO2 ≤ nOH- nên m t ph n k t t a b hoà tan còn l i 0,025 mol . +Trư ng h p (1) 1 Do nCO2 ≤ 2 nOH- nên nCO32- = nCO2 ta có nCaCO3 = 0,025 mol ⇒ nCO 2- = 0,025 mol (m c dù CaCO3 là ch t i n li y u 3 nhưng ây ta ch xét nCO32- trong CaCO3 không ph i trong dung d ch ⇒ nCO2 =0,025 mol +Trư ng h p (2): 1 n ≤ nCO2 ≤ nOH- 2 OH- Cách 1: D a vào th ta nh n th y r ng v i cùng m t lư ng nCO 2- thu ư c thì có hai 3 giá tr nCO2 là nCO2(1) và nCO2(2) , nCO2(1) ng v i nCO2 trong trư ng h p (1) D th y r ng nCO2(2) = nOH- - nCO2(1) = 0,4 - 0,025 = 0,0375 mol ⇒ V = 8,4 lit Cách 2: Lư ng CO2 không nh ng tham gia ph n ng Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 ↓ +H2O (a) mà còn dư m t lư ng tham gia ti p ph n ng: CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 (b) u tiên thu ư c lư ng k t t a c c i : nCaCO3(a) = nCa(OH)2 = 0,2 (mol) = nCO2(a) Ti p theo m t lư ng CO2 tham gia ph n ng (b) làm lư ng k t t a ch còn 0,025 mol ⇒ nCa(HCO3)2 = nCaCO3(a) - 0,025 = 0,175 mol = nCO2(b) V y lu ng CO2 tham gia 2 ph n ng là nCO2 = 0,2 + 0,175 = 0,375 ⇒ V= 8,4 lit
 3. VÍ D 2: Nung 20 g CaCO3 và h p th hoàn toàn khí CO2 sinh ra vào 0,5 lit dung d ch NaOH 0,56 M .Tính n ng mol c a mu i thu ư c. (th tích thay i không áng k ) GI I: 20 nCO2 = nCaCO3 = =0,2 mol 100 nNaOH = 0,56 . 0.5 = 0,28 mol = nOH- 0,28 do < 0,2 <0,28 ⇒ s n ph m g m mu i axit và mu i trung hoà 2 0,08 nCO32- = nNaOH - nCO2 = 0,28 - 0,2 = 0,08 mol =nNa2CO3 ⇒ CM (Na2CO3)= =0,16 M 0,5 nHCO3- = 2nCO - nOH 2 - = nCO2 - nCO32- =0,12 mol ⇒ nNaHCO3 = 0,12 mol 0,12 ⇒ CM(NaHCO3)= = 0,24 M 0,5 VÍ D 3: H p th hoàn toàn 4,48 lit khí SO2 ( ktc) vào 1,25 lil dung d ch NaOH 0,32 M thu ư c dung d ch X . Tính nông mol c a mu i trong dung d ch (th tích thay i không áng k ). GI I: 4,48 nSO2 = = 0,2 mol ; nNaOH = 1,25 . 0,32 = 0,4 mol 22,4 nSO2 1 = nOH- > < = n 2 OH- s n ph m SO32- SO32- HSO3- + SO32- HSO3- HSO3- 1 do nSO2= nNaOH nên s n ph m ch có mu i Na2SO3 và nNa2SO3 = nSO2= 0,2 mol 2 0,2 ⇒ CM (Na2SO3)= = 0,16 M 1,25 VÍ D 4: Cho t t dung d ch ch a a mol HCl và dung d ch ch a b mol Na2CO3 ng th i khu y u thu ư c V lit khí ( ktc) và dung d ch X. Khi cho nư c vôi dư vào dung d ch khu y u th y có xu t hi n k t t a. Tìm bi u th c liên h gi a V v i a, b . GI I: Do khi cho nư c vôi vào dung d ch X thu ư c k t t a nên trong X v n còn ion HCO3- , không th có ion CO32- do ph n ng có khí ( CO2 ) thoát ra. Ph n ng x y ra theo hai n c: (1) : H+ + CO32- → HCO3- b mol ← b mol (2) : H+ + HCO3- → CO2 ↑ + H2O (a - b) mol → (a - b) mol V y V = 22,4(a - b).
 4. VÍ D 5: Cho 112 ml CO2 ( ktc) h p th hoàn toàn trong 200 ml dung d ch Ca(OH)2 thì lư ng k t t a thu ư c là 0,1 g. Tính n ng c a dung d ch Ca(OH)2 . GI I: 0,112 0,1 nCO2 = =0,005 mol ; nCaCO3 = = 0,001 mol 22,4 100 Do nCO2 > nCaCO3 nên m t ph n CaCO3 b hoà tan. Trên th i m bi u di n s mol CaCO3 “d c bên kia “ c a th t s mol CaCO3 là x thì s mol c a OH- là 2x T th ta d th y : n +n =n nCaCO CO2 CaCO3 OH- 3 ⇔ 0,005 + 0,001 = 2x ⇔ x= 0,003 ⇔ nCa(OH)2= 0,003 mol 0,003 ⇒ CM(Ca(OH)2)= =0,015 M 0,2 Bài toán trên cũng có th gi i theo cách tương t là t n x là s mol Ca(OH)2 r i vi t các ph n ng x y ra. Nhưng gi i nhanh các bài t p tr c nghi m thì vi c gi i nh th là tr c quan và ơn gi n hơn các phương pháp i s . S d ng thành th o vi c bi u di n các i lư ng trên th giúp d nCaCO3 nh n ra quy lu t và m i quan h gi a 0,001 nCO2 các i lư ng nh t là bài toán c c tr mol c a k t t a. nCO2 nOH-=2x VÍ D 6: C n dùng bao nhiêu lit dung d ch NaOH 0,4 M 0,001 h p th hoàn toàn 7,168 lit CO2 ( ktc) sao cho thu ư c mol hai mu i v i n ng b ng nhau (th tích dung d ch thay i không áng k ). GI I: N ng b ng nhau nên s mol c a hai mu i b ng nhau rút ra t th trên cùng 2 nCO32- = nHCO3- ⇔ nCO = 3 nOH- 2 7,168 nCO2 = = 0,32 (mol) T công th c trên suy ra : 22,4 3 3 nOH- = nCO2 = .0,32 = 0,48(mol) = nNaOH 2 2 0,48 ⇒ VNaOH = = 1,2 lit 0,4 VÍ D 7: H n h p X g m khí H2S và CO2, th tích dd KOH 1M t i thi u ñeå haáp thuï heát 4,48 l hoãn hôïp X laø : A. 100 ml
 5. B. 200 ml C. 150 ml D. 200 ml hoaëc 150 ml Giaûi: Xem X chæ coù CO2 khi ñoù nX = 0,2 mol Löôïng KOH caàn duøng laø toái thieåu neân saûn phaåm chæ coù muoái axit vaø nCO = nOH- 2 ⇒ nOH- = nKOH = nCO2=0,2 mol 0,2 ⇒ VKOH = = 200 ml ⇒ choïn caâu B 1 VÍ DUÏ 8: Haáp thuï a mol CO2 trong b mol Ca(OH)2 , ñeå thu ñöôïc keát tuûa sau khi phaûn öùng a keát thuùc thì tæ leä : b a a A. < 2 B. ≤ 2 b b a a C. >1 D. ≥ 1 b b GIAÛI: nOH- = 2b Ta coù: 1 +N u nCO2 ≤ 2 nOH- thì s n ph m ch có mu i trung hoà và nCO32- = nCO2 t s mol CO32- ta suy ra s mol c a mu i mu i trung hoà và n 2- = n - - n  1 CO3 OH CO2 +N u 2 nOH- ≤ nCO2 ≤ nOH- thì s n ph m  mu i axit và nHCO3- =2nCO2 - nOH-  a ñeå thu ñöôïc keát tuûa thì nCO < nOH- ⇔ a < 2b ⇔ <2 2 b Choïn A VÍ DUÏ 9: Cho 112 ml khí CO2 (ñktc) haáp thuï hoaøn toaøn bôûi 200 ml dd Ca(OH)2 thu ñöôïc 0,1 g keát tuûa.Noàng ñoä cuûa dd nöôùc voâi laø: A. 0,05 M B. 0,005 M C. 0,002 M D. 0,015 M GIAÛI: nCO2 =0,005 mol n↓ = nCaCO3 = 0,001 mol Do löôïng keát tuûa thu ñöôïc nhoû hôn löôïng keát tuûa cöïc ñaïi (=0,005 mol) neân moät phaàn keát tuûa bò hoaø tan . Ta ñaõ coù:
 6. mu i trung hoà và n 2- = n - - n  1 CO3 OH CO2 +N u 2 nOH- ≤ nCO2 ≤ nOH- thì s n ph m mu i axit và nHCO3- =2nCO2 - nOH-  nCO32- = n↓ = nCaCO3 = 0,001 mol maët khaùc: nCO 2-=nOH- -nCO ⇒ nOH-= nCO + nCO 2- = 0,001+0,005=0,006 3 2 2 3 mol nOH- 0,006 nOH- = 2nCa(OH) ⇒ nCa(OH) = = =0,003 mol 2 2 2 2 0,003 ⇒ CMCa(OH) = =0,015 M 2 0,2 Choïn D VÍ DUÏ 10: Cho 2,688 lit CO2 (ñktc) haáp thuï hoaøn toaøn bôûi 200 ml dd NaOH 0,1 M vaø Ca(OH)2 0,01 M .Toång löôïng muoái thu ñöôïc laø: A. 1,26 g B. 0,2 g C. 1,06 g D. 2,004 g GIAÛI: nCO = 0,12 mol nOH- =0,024 mol 2 nCO2 > nOH- Ta ñaõ coù : N u nCO2 ≥ nOH- thì s n ph m ch có mu i axit và nHCO3- = nOH- NaOH → NaHCO3 0,02 mol → 0,02 mol Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 0,002 mol → 0,002 mol vaäy khoái löôïng muoái thu ñöôïc laø: mmuoái = 0,02 . 84 + 0,002 . 162 = 2,004 g Choïn D BAØI TAÄP AÙP DUÏNG: BAØI 1: Suïc V lit khí CO2 vaøo bình chöùa 15 lit dd Ba(OH)2 0,01 M thì thu ñöôïc 19,7 gam keát tuûa Ba(CO)3 . Giaù trò cuûa V laø: A. 2,24 lit hoaëc 1,12 lit B. 4,48 lit hoaëc 1,12 lit C. 4,48 lit hoaëc 2,24 lit D. 3,36 lit hoaëc 4,48 lit BAØI 2: Suïc x mol CO2 , vôùi 0,12 mol ≤ x ≤ 0,26 mol , vaøo bình chöùa 15 lit dd Ca(OH)2 0,01 M thu ñöôïc m gam keát tuûa thì giaù trò cuûa m:
 7. A. 12 g ≤ m ≤ 15 g B. 4 g ≤ m ≤ 12 g C. 0,12 g ≤ m ≤ 0,24 g D. 4 g ≤ m ≤ 15 g BAØI 3: Cho V lit CO2 (ñktc) haáp thuï hoaøn toaøn bôûi 2 lit dd Ba(OH)2 0,015 M thu ñöôïc 1,97 g keát tuûa. Giaù trò l n nh t cuûa V laø: A. 1,12 lit B. 6,72 lit C. 2,24 lit D.0,672 lit BAØI 4: Cho 4,48 lit CO2 (ñktc) vaøo 40 lit dd Ca(OH)2 thu ñöôïc 12 g Keát tuûa. Noàng ñoä cuûa dd nöôùc voâi laø: A. 0,004 M B. 0,002 M C. 0,006 M D. 0,008 M BAØI 5: Suïc V lit khí CO2 (ñktc) vaøo bình chöùa 2 lit dd nöôùc voâi 0,01 M thu ñöôïc 1 g keát tuûa . Caùc giaù trò cuûa V laø: A. 0,112 lit vaø 0,336 lit B. 0,112 lit vaø 0,224 lit C. 0,336 lit vaø 0,672 lit D. 0,224 lit vaø 0,672 lit BAØI 6: Cho 0,448 lit khí CO2 (ñktc) haáp thu 100 lm dd chöùa hoãn hôïp NaOH 0,06 M vaø Ba(OH)2 0,12 M thu ñöôïc m gam keát tuûa, giaù trò cuûa m laø: A. 1,182 g B. 3,940 g C. 2,364 g D. 1,970 g BAØI 7: Suïc V lit khí CO2 (ñktc) vaøo dd 2 lit Ca(OH)2 0,1 M thu ñöôïc 2,5 g keát tuûa. Giaù trò cuûa V laø: A. 0,56 ho c 11,2 B. 8,4 C. 11,2 D. A hoaëc B BAØI 8: Daãn 33,6 lit khí H2S (ñktc) vaøo 2 lít dd NaOH 1 M , saûn phaåm thu ñöôïc laø: A. NaHS B. Na2S C.NaHS vaø Na2S D. Na2SO3 BAØI 9: Nung 20 g ñaù voâi vaø haáp thuï hoaøn toaøn löôïng khí CO2 taïo ra do söï nhieät phaân ñaù voâi vaøo 0,5 lit dd NaOH 0,56 M .Noàng ñoä cuûa caùc muoái trong dd laø: A. CNa CO = 0,12 M ; CNaHCO = 0,08 M 2 3 3 B. CNa2CO3 = 0,16 M ; CNaHCO3 = 0,24 M C. CNa CO = 0,4 M ; CNaHCO = 0 M 2 3 3 D. CNa CO = 0 M ; CNaHCO = 0,4 M 2 3 3 BAØI 10:
 8. Phaûi duøng bao nhieâu lit CO2 (ñktc) ñeå hoaø tan heát 20 g CaCO3 trong nöôùc, giaû söû chæ coù 50% CO2 taùc duïng. Phaûi theâm toái thieåu bao nhieâu lit dd Ca(OH)2 0,01 M vaøo dd sau phaûn öùng ñeå thu ñöôïc keát tuûa toái ña. Tính khoái löôïng keát tuûa: A. 4,48 lit CO2 , 10 lit dd Ca(OH)2 , 40 g keát tuûa B. 8,96 lit CO2 , 10 lit dd Ca(OH)2 , 40 g keát tuûa C. 8,96 lit CO2 , 20 lit dd Ca(OH)2 , 40 g keát tuûa D. 4,48 lit CO2 , 12 lit dd Ca(OH)2 , 30 g keát tuûa BAØI 11: Daãn V lít CO2 (ñktc) vaøo bình chöùa dd Ca(OH)2 thu ñöôïc a g keát tuûa. Khoái löôïng dd taêng b g. Bieåu thöùc lieân heä giöõa V vôùi a vaø b laø: 22,4.(a+b) 22,4.(a-b) A. V = B. V = 44 44 44.(a+b) 44.(a-b) C. V = D. V = 22,4 22,4 BAØI 12: Daãn V lit CO2 (ñktc) vaøo bình chöùa 1 lit dd Ba(OH)2 a M thì thaáy xuaát hieän x g ↓ traéng, ñun noùng dd sau phaûn öùng thì tieáp tuïc thu ñöôïc y g ↓ traéng. Bieåu thöùc theå hieän moái lieân heä giöõa V vôùi x vaø y, giöõa a vôùi x vaø y laø: 22,4.(x+2y) x+y A. V= ;a= 197 197 22,4.(x-2y) x-y B. V = ;a= 197 197 22,4.(x+2y) x-y C. V = ;a= 197 197 22,4.(x-2y) x+y D. V = ;a= 197 197 BAØI 13: D n 5,6 lit CO2 vào 2 lit dd nư c vôi 0,1 M , lư ng k t t a thu ư c là: A. 10 g B. 20 g C. 15 g D. 5 g BÀI 14: S c 2,688 lit khí SO2 ( ktc) vào 1 lit dd KOH 0,2 M, ph n ng hoàn toàn coi th tích dd thay i không áng k . N ng M c a ch t tan trong dd là: A. K2SO3 : 0,08 M ; KHSO3 : 0,04 M B. K2SO3 : 1 M ; KHSO3 : 0,04 M C. KOH : 0,08 M ; KHSO3 : 0,12 M D. T t c u sai. BÀI 15: Cho t t dd a mol HCl vào dd ch a b mol Na2CO3 ng th i khu y u thu ư c V lit khí ( ktc) và dd X. Khi cho nư c vôi dư vào dd X th y có k t t a. Bi u th c liên h gi a V v i a và b là: A. V = 11,2(a-b) B. V = 22,4(a+b) C. V = 11,2(a+b) D. V = 22,4(a-b) BÀI 16:
 9. Cho V lit khí CO2 h p th h t vào 0,5 lit dd nư c vôi 0,1 M thu ư c 4 g ↓ tr ng ,tr s c a V là: A. 0,896 lit B. 1,12 lit C. 0,896 lit và 1,344 lit D. A và B BÀI 17: Cho 1,12 lit khí sunfurơ ( ktc) h p th vào 100 ml dd Ba(OH)2 có n ng aM thu ư c 6,51 g ↓ tr ng, tr s c a a là: A. 0,3 B. 0,4 C. 0,5 D. 0,6 BÀI 18: Hoà tan hoàn toàn 11,2 g CaO vào nư c ta ư c dd A. Cho V lit CO2 ( ktc) l i qua dd A thu ư c 2,5 g k t t a. Giá tr c a V là: A. 8,4 ho c 0,56 B. 8,4 ho c 0,672 C. 8,96 ho c 0,56 D. 8,96 ho c 0,672 BÀI 19: H p th hoàn toàn 4,48 lit CO2 ( ktc) vào 500 ml dd h n h p g m NaOH 0,1 M và Ba(OH)2 0,2 M sinh ra m g k t t a. Giá tr c a m là: A. 11,82 B. 9,85 C. 17,73 D. 19,7 BÀI 20: H p th hoàn toàn 2,688 lit khí CO2 ( ktc) vào 2,5 lit dd Ba(OH)2 n ng a mol/lit thu ư c 15,76 g k t t a giá tr c a a là: A. 0,032 B. 0,06 C. 0,04 D. 0,048 HƯ NG D N GI I: BÀI 1: nBaCO3 = 0,1 mol nOH- = 2nBa(OH)2 = 0,3 mol TH 1: dư bazơ , nh l i : 1 N u nCO2 ≤ 2 nOH- thì s n ph m ch có mu i trung hoà và nCO32- = nCO2 nCO2 = nCO32- = nBaCO3 = 0,1 mol ⇒ V = 2,24 lit TH 2: m t ph n k t t a b hoà tan, nh l i: mu i trung hoà và n 2- = n - - n  1 CO3 OH CO2 N u 2 nOH- ≤ nCO2 ≤ nOH- thì s n ph m  mu i axit và nHCO3- =2nCO2 - nOH-  nCO2 = nOH- - nCO32- = nOH- - nBaCO3 = 0,3 - 0,1 =0,2 mol ⇒ V = 4,48 lit Ch n C BÀI 2: nOH- = 2nCa(OH)2 = 0,3 mol
 10. 1 Khi x = nOH- = 0,15 mol thì lư ng k t t a t c c i m↓max = 15 g (1) 2 ( ↓ là CaCO3 ) 1 . khi x = 0,12 thì x < nOH- , nh l i 2 1 N u nCO2 ≤ 2 nOH- thì s n ph m ch có mu i trung hoà và nCO32- = nCO2 ⇒ n↓ = nCO2 = 0,12 mol ⇒ m↓ = 12 g (2) 1 . khi x = 0,26 mol ( nOH-< x < nOH- ) ,nh l i: 2 mu i trung hoà và n 2- = n - - n  1 CO3 OH CO2 N u 2 nOH- ≤ nCO2 ≤ nOH- thì s n ph m  mu i axit và nHCO3- =2nCO2 - nOH-  n↓ = nCO32- = nOH- - nCO2 = 0,3 - 0,26 = 0,04 mol ⇒ m↓ = 4 g (3) t (1), (2) và (3) ⇒ 4 g ≤ m ≤ 15 g Ch n D BÀI 3: nOH- = 2nBa(OH)2 = 0,06 mol K t t a là BaCO3 : n↓ = 0,01 mol lư ng CO2 l n nh t khi t o ra lư ng k t t a c c i, ph n CO2 còn dư s hoà tan m t ph n k t t a, ta nh n trư ng h p: mu i trung hoà và n 2- = n - - n  1 CO3 OH CO2 N u 2 nOH- ≤ nCO2 ≤ nOH- thì s n ph m  mu i axit và nHCO3- =2nCO2 - nOH-  nCO2 = nOH- - nCO32-= nOH- - n↓ = 0,06 - 0,01 = 0,05 ⇒ V=1,12 lit Ch n A BÀI 4: nCO2 = 0,2 mol nCO32- = nCaCO3 =0,12 mol nCO2 < nCO32- ⇒ m t ph n k t t a b hoà tan bài toán rơi vào trư ng h p: mu i trung hoà và n 2- = n - - n  1 CO3 OH CO2 nOH- ≤ nCO2 ≤ nOH- thì s n ph m  2 mu i axit và nHCO3- =2nCO2 - nOH-  ⇒nOH- = nCO32- + nCO2 = nCaCO3 + nCO2 = 0,2 + 0,12 = 0,32 mol 1 M t khác nOH- = 2nCa(OH)2 ⇒ nCa(OH)2 = nOH- = 0,16 mol 2 0,16 CM(Ca(OH)2) = = 0,004 40
 11. Ch n A BÀI 5: nOH- = 0,04 mol nCaCO3 = 0,01 mol TH 1: dư nư c vôi , nh n: 1 N u nCO2 ≤ 2 nOH- thì s n ph m ch có mu i trung hoà và nCO32- = nCO2 ⇒ nCO2 = nCO32- = nCaCO3 = 0,01 mol ⇒ V = 0,224 lit TH 2: m t ph n k t t a b tan, nh ngay: mu i trung hoà và n 2- = n - - n  1 CO3 OH CO2 nOH- ≤ nCO2 ≤ nOH- thì s n ph m  2 mu i axit và nHCO3- =2nCO2 - nOH-  nCO2 = nOH- - nCO32- = nOH- - nCaCO3 = 0,04 - 0,01 = 0,03 mol ⇒ V = 0,672 lit Ch n D BÀI 6: nOH- = 0,03 mol nCO2 = 0,02 mol 1 Nh n th y : 2 nOH- ≤ nCO2 ≤ nOH- nên nCO32- = nOH- - nCO2 = 0,01 mol nBa2+ = 0,012 mol > nCO32- Ba2+ + CO32- → BaCO3 ↓ 0,01 mol → 0,01 mol ⇒ mBaCO3 = 1,97 g Ch n D BÀI 7: Ch n D BÀI 8: 1 n < nH2S < nOH- ⇒ t o 2 mu i 2 OH- Ch n C BÀI 9: nCO2 = nCaCO3 = 0,2 mol nOH- = 0,28 mol 1 Nh n th y : 0,28 < 0,2 < 0,28 Nh : 2 mu i trung hoà và n 2- = n - - n  1 CO3 OH CO2 nOH- ≤ nCO2 ≤ nOH- thì s n ph m  2 mu i axit và nHCO3- =2nCO2 - nOH- 
 12. nNa2CO3 = nCO32- = 0,28 - 0,2 = 0,08 mol ⇒ CM = 0,16 M nNaHCO3 = nHCO3- = 2.0,2- 0,28 =0,12 mol ⇒ CM = 0,24 M Ch n B BÀI 10: Ý 1: Phaûi duøng bao nhieâu lit CO2 (ñktc) ñeå hoaø tan heát 20 g CaCO3 trong nöôùc, giaû söû chæ coù 50% CO2 taùc duïng nCaCO3 = nCO32- = 0,2 mol CaCO3 + CO2 + H2O → Ca2+ + 2 HCO3- 0,2 mol → 0,2 mol → 0,4 mol do ch có 50 % CO2 ph n úng ( hi u su t 50 %) nên c n lư ng CO2 c n dung là: nCO2 = 2.0,2 = 0,4 mol ⇒ V = 8,96 lit Ý 2: Phaûi theâm toái thieåu bao nhieâu lit dd Ca(OH)2 0,01 M vaøo dd sau phaûn öùng ñeå thu ñöôïc keát tuûa toái ña nCa(HCO3)2 = nCaCO3 = 0,2 mol Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 ↓ + 2H2O 0,2 mol → 0,2 mol → 0,4 mol ⇒ VCa(OH) = 20 lit 2 Ý 3: Tính khoái löôïng keát tuûa d dàng tính ư c mCaCO3 = 0,4.100 =40 g Vâ ch n C BÀI 11: 44V mCO = 2 22,4 gi s x là kh i lư ng dd ban u thì sau ph n úng kh i lư ng dd là: m’ = x + mCO - a (1) 2 m t khác kh i lư ng dd sau ph n ng tăng b g nên m’ = x + b (2) 44V t (1) và (2) suy ra mCO - a = b ⇔ mCO = a+b ⇔ =a+b 2 2 22,4 22,4(a+b) ⇔V= 44 Ch n A BÀI 12: CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3 + H2O x x x 197 197 197 Ba(HCO3)2 → BaCO3 + CO2 + H2O y y 197 197 x+2y V 22,4(x+2y) ⇒ nCO2 = = ⇒V= 197 22,4 197
 13. x+y x+y nBa(OH) = nBaCO + nBa(HCO ) = ⇒a= 2 3 3 2 197 197 Ch n A BÀI 13: Ch n D BÀI 14: Ch n A BÀI 15: ( KH I A 2007) Cho t t dd ch a a mol HCl vào dd ch a b mol Na2CO3… ⇓ ý c a ngư i ra là ph n ng x y ra theo tùng n c m t: N c 1: CO32- + H+ → HCO3- N c 2: HCO3- + H+ → H2O + CO2 ↑ … ng th i khu y u thu ư c V lit khí ( ktc) và dd X… ⇓ lư ng H+ tham gia N c 2: …khi cho nư c vôi dư vào dd X th y có k t t a ⇒ trong dd v n còn HCO3- (t c là lư ng axit còn dư sau khi th c hi n n c 1 c a ph n ng ti p t c tham gia n c 2 nhưng không chuy n h t HCO3- thành CO2 ) N c 1: CO32- + H+ → HCO3- b mol → b mol → b mol N c 2: HCO3- + H+ → H2O + CO2 ↑ (a-b) mol → (a-b) mol ⇒ V = 22,4.(a-b) Ch n D BÀI 16: Ch n C BÀI 17: nSO2 = 0,05 mol nBaSO3 = 0,03 mol < nSO2 ⇒ m t ph n k t t a b hoà tan b i lư ng SO2 dư nSO32- = nOH- - nSO2 ⇒ nOH- = nSO32- + nSO2 = 0,03+0,05 =0,08 mol 1 nBa(OH) = nOH- = 0,04 mol ⇒ CMBa(OH) = a = 0,4 M 2 2 2 Ch n B BÀI 18: Ch n A BÀI 19: nCO2 = 0,2 mol nOH- = 0,25 mol 1 n ≤ nCO2 ≤ nOH- nên n 2- = nOH- - nCO = 0,05 mol 2 OH- CO3 2 nBa2+ = 0,1 mol > nCO 2- 3
 14. ⇒ nBaCO3 = nCO 2- = 0,05 mol 3 ⇒ mBaCO3 = 9,85 g Ch n B BÀI 20: Ch n C T NG K T : Sau khi gi i m t s bài t p trên ta nh n th y có 3 d ng bài t p cơ b n: +D ng 1: bi t nCO2 , nOH-, xác nh s n ph m +D ng 2: bi t nOH- , n↓ , tính nCO2 +D ng 3: bi t nCO2 , n↓ , tính nOH- Khi n m ư c cách gi i nh vi c làm các bài t p chúng ta i n phương pháp gi i. V i m i d ng s có 3 bư c gi i và ví d kèm theo. Sau khi tham kh o kĩ phương pháp gi i hãy làm l i các bài t p , t c gi i s tăng lên áng k và chúng ta s n m ch c các công th c hơn. `phương pháp là th y c a th y`. D ng 1: bi t nCO2 , nOH-, xác nh s n ph m Ví d 1: Cho 6,72 lit CO2 ( ktc) vào 0,5 lit dd Ca(OH)2 0,5 M. Tính n ng c a ch t tan trong dd, kh i lư ng k t t a.(Th tích dd thay i không áng k )
 15. BƯ C GI I C TH T VÍ D V 6,72 Tính nCO ( thư ng l y ) = nCO = = 0,3 mol BƯ C 1 2 22,4 2 22,4 Tính nOH- = nbazơ .hoá tr kim lo i nOH- = 0,25.2 = 0,5 mol 1 1 +Tính nOH- + nOH- = 0,25 mol 2 2 +So sánh : nCO v i nOH- 1 + n - ≤ nCO ≤ nOH- 2 OH 2 2 1 nCO v i nOH- 2 2 Xem thu c trư ng h p nào trong ba trư ng h p sau: Thu c trư ng h p 3. 1. N u nCO ≥ nOH- thì s n ph m ch có mu i axit 2 và nHCO - = nOH- 3 BƯ C 2 1 2.N u nCO ≤ 2 nOH- thì s n ph m ch có mu i trung 2 hoà và nCO 2- = nCO 3 2 1 3.N u 2 nOH- ≤ nCO ≤ nOH- thì s n ph m 2 mu i trung hoà và nCO = nOH - nCO 2- -  3 2 mu i axit và nHCO =2nCO - nOH 3 - 2 - Tính nCO 2- và nHCO - nCO32- = 0,5 - 0,3 = 0,2 mol 3 3 Th c hi n các yêu c u c a bài nHCO3-= 2.0,3 - 0,5 = 0,1 mol BƯ C 3 0,1 CMCa(HCO3)2= = 0,1 M 0,5.2 m↓ = 100.0,2 = 20 g D ng 2: bi t nOH- , n↓ , tính nCO2 : Ví d : Cho V lit khí CO2 h p th hoàn toàn trong 2 lit dd Ba(OH)2 0,05 M thì thu ư c 5,91 g k t t a. Tính V.
 16. BƯ C GI I VÍ D Tính : nOH- + nOH- = 0,2 mol BƯ C 1 n↓ + n↓ = 0,03 mol Xét 2 trư ng h p: 1.dư bazơ: 1.dư bazơ: nCO (1) = n↓ ⇒V1CO2 nCO (1) = n↓ = 0,03 mol 2 2 BƯ C 2 V1CO2 = 0,672 lit 2.m t ph n k t t a b hoà tan: 2.m t ph n k t t a b hoà tan: nCO (2) = nOH- - n↓ = nOH- - nCO (1) nCO (2) = 0,2-0,03= 0,17 mol 2 2 2 V2 CO2= 3,808 lit Nh n th y có 2 giá tr c a nCO2 ưa ra 2 giá tr c a V Chú ý: N u yêu c u ưa ra gí tr l n nh t BƯ C 3 nCO2 (min) = n↓ c a V thì l y V2 CO2 ,n u yêu c u ưa ra giá nCO2(max) = nOH- - n↓ = nOH- - nCO2 (min) tr nh nh t thì l y V1CO2 D ng 3: bi t nCO2 , n↓ , tính nOH- Ví d : cho 2,24 lit CO2 ( ktc) h p th trong 2 lit dd Ba(OH)2 a M thu ư c 11,82 g k t t a tr ng. Tính a. BƯ C GI I VÍ D Tính nCO , n↓ nCO = 0,1 mol BƯ C 1 2 2 n↓ = 0,06 mol So sánh nCO2 và n↓ : So sánh: + N u nCO2 = n↓ thì nbazơ = nCO2 = n↓ BƯ C 2 + N u nCO2> n↓ thì nOH- = n↓ + nCO2 + nCO2> n↓ nên nOH- = 0,1+0,06 = 0,16 mol 1 1 ⇒ nbazơ = 2 nOH- ⇒ nbazơ = 2 0,16= 0,08 mol n BƯ C 3 T nOH- suy ra n ng c a bazơ: CM = CM = a =0,04 M V H T V a r i là các kinh nghi m mà mình có mong mu n chia s v i m i ngư i, các công th c do mình t rút ra, mình cũng bi t cách khác gi i bài t p d ng này n là tính t s bazơ nhưng cách này khá ph c t p khi bài toán là h n h p bazơ c a nCO2 kim lo i ki m v i kim loai kièm th .
 17. Hi v ng bài vi t này s giup ích cho các b n khi g p vư ng m c trong bài t p CO2 tác d ng v i dd bazơ. Trong quá trình biên so n s g p không ít các sai sót r t mong ư c s óng góp c a m i ngư i. Biên so n: Nguy n Văn Ti n Anh - THPH: Y Jut , CưKuin DakLak doi4.2008@gmail.com
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản