Cách lập bảng cân đối kế toán

Chia sẻ: dpthanh

Mã số 112: số liệu để ghi vào chi tiêu này là số dư chi tiết TK 121( kỳ phiếu ngân hàng, tín phiêu, kho bạc.. có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua)

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản