Cách lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả phần 1

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
148
lượt xem
76
download

Cách lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để có được một kế hoạch kinh doanh hiệu quả, bạn nên tham khảo các bí quyết dưới đây để có được một kết quả tốt đẹp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả phần 1

  1. Cách l p k ho ch kinh doanh hi u qu ph n 1 BÀi 1: 5 bí quy t l p k ho ch kinh doanh hi u qu : có ư c m t k ho ch kinh doanh hi u qu , b n nên tham kh o các bí quy t dư i ây có ư c m t k t qu t t p. 1. Xác nh rõ ý tư ng kinh doanh c a b n và có th nói m t cách ng n g n, rõ ràng v ý tư ng này. B n ph i n m ch c ư c nhi m v c a mình. 2. Ki m ch ng l i ng cơ c a b n. Hãy m b o là b n có m t am mê i v i vi c s h u m t doanh nghi p và c bi t là doanh nghi p trong lĩnh v c mà b n ang có ý nh t chân vào. 3. S n sàng b th i gian, k lu t, ti p t c h c h i và có s s t s ng trong vi c xây d ng và s h u doanh nghi p. 4. Ti n hành nghiên c u th trư ng, i th c nh tranh, bao g m s n ph m, giá c , các chương trình khuy n m i, qu ng cáo, kênh phân ph i, ch t lư ng, d ch v và ánh giá các tác ng bên ngoài
  2. có th nh hư ng t i doanh nghi p c a b n. 5. Tìm ki m s tr giúp t các doanh nghi p nh khác, các nhà cung c p, các chuyên gia, các cơ quan nhà nư c, các nhà tuy n d ng, các t ch c thương m i và các tri n lãm thương m i. Hãy luôn c p nh t thông tin, luôn ưa ra các câu h i và tìm ki m th t nhi u thông tin càng t t. BÀi 2: Ho ch nh m t k ho ch kinh doanh hi u qu : L p k ho ch kinh doanh là m t bư c quan tr ng mà b t c m t nhà doanh nghi p c n tr ng nào cũng c n ti n hành cho dù quy mô c a doanh nghi p m c nào. Giá tr l n nh t mà b n k ho ch kinh doanh c a b n t o ra là nó phác ra ư c m t b c tranh trong ó ánh giá t t c s v ng m nh kinh t c a doanh nghi p c a b n bao g m vi c mô t và phân tích các vi n c nh tương lai kinh doanh c a b n. Nh ng i u c n tránh trong B n K ho ch Kinh doanh c a b n: ưa ra m t s gi i h n v d oán cho tương lai dài h n (trên 1 năm). T t nh t là g n nó v i nh ng m c tiêu ng n h n và i u ch nh b n k ho ch khi công vi c kinh doanh c a b n di n ra . Nhi u khi vi c l p k ho ch lâu dài tr nên vô nghĩa vì tình hình
  3. kinh doanh c a b n trên th c t có th thay i r t nhi u so v i ý tư ng ban u c a b n. Trong th c t , bù l i vi c quá l c quan, hãy tr nên c c kỳ b o th khi khi d oán v nhu c u v n, th i gian, doanh thu và l i nhu n. Ch có vài b n k ho ch là d oán chính xác lư ng ti n và th i gian c n thi t thôi. ng quên gi i thích rõ ràng v các chi n lư c c a b n trong tình hu ng kinh doanh không thu n l i. Không nên ph thu c hoàn toàn vào tính c áo c a lo i hình kinh doanh c a b n ho c th m chí ó là m t sáng ch ã ư cc p b ng. S thành công thư ng n v i nh ng ngư i b t u kinh doanh v i nh ng l i ích kinh t to l n và không nh t thi t ph i là nh ng sáng ki n vĩ i. Mô hình B n K ho ch Kinh doanh: M t s ánh giá có h th ng v t t c các y u t có t m quan tr ng i v i m c tiêu và m c ích kinh doanh c a b n Dư i ây là m t s ch mà b n có th ch nh s a trong b n k ho ch c a b n: Tuyên b v m c ích: ây là m t b n phác h a chính xác nh ng m c tiêu và m c ích kinh doanh c a b n. Con ngư i: Thành t quan tr ng nh t cho s thành công c a b n chính là b n thân b n. T p trung vào vi c làm th nào nh ng
  4. kinh nghi m trư c ây c a b n có th áp d ng vào công vi c kinh doanh m i. Chu n b m t b n lý l ch tóm t t c a b n và c a nh ng ngư i cùng v i b n thành l p doanh nghi p m i. Hãy ưa ra các thông tin thành th t, tránh th i ph ng. Trong b n k ho ch kinh doanh c a b n, ph n này s ư c các bên cho vay, ch u tư và các nhà cung c p nghiên c u k lư ng. M u chu n b lý l ch tóm t t thư ng có s n trong thư vi n c a b n, và trên Internet dư i tiêu "resumes" ho c CV. Tuy nhiên b n không th là m t ngư i khác ư c. N u như b n không có kh năng th c hi n m t ch c năng quan tr ng nào, hãy nêu trong b n k ho ch kinh doanh c a b n. Ví d , n u b n không có kh năng ào t o cho nhân viên, hãy cho bi t b n s gi i quy t thi u sót này như th nào. B n có th ưa m t i tác c a mình vào trong b n k ho ch ho c lên k ho ch thuê ngư i vào nh m cung c p nh ng k năng mà b n không có. Cung c p ti u s c a toàn b i ngũ qu n lý tương lai c a doanh nghi p. Sơ lư c v h at ng kinh doanh c a b n: Xác nh và mô t ho t ng kinh doanh mà b n d nh ti n hành và k ho ch chính xác b n nh th c hi n công vi c như th nào. Hãy t p trung vào th trư ng chuyên bi t mà b n d nh ho t ng. ánh giá v kinh t : ưa m t ánh giá hoàn ch nh v môi trư ng kinh doanh mà b n d nh tham gia. Gi i thích v vi c doanh nghi p m i c a b n phù h p như th nào v i cơ quan qu n lý nhà
  5. nư c và nhân kh u mà b n s ph i làm vi c. ánh giá dòng lưu chuy n ti n m t: ưa ra báo cáo dòng lưu chuy n ti n m t trong 1 năm bao g m c các yêu c u v v n c a b n. ưa ra ánh giá c a b n v nh ng gì có th có v n và cách b n gi i quy t nó như th nào. ưa ra k ho ch marketing và k ho ch m r ng ho t ng kinh doanh. Nh c n các trang web h u ích c a chính ph như H tr và phát tri n Doanh nghi p Nh . 6 bư c có m t B n K ho ch Kinh doanh Hoàn h o 1. Vi t ra ý tư ng kinh doanh cơ b n c a mình. . 2. Thu th p t t c các s li u b n có th có v tính kh thi và chi ti t c a ý tư ng kinh doanh c a b n. 3. T p trung và sàng l c ý tư ng c a mình trên cơ s các s li u ã t ng h p. 4. Phác h a các chi ti t v mô hình kinh doanh c a b n. S d ng phương pháp ti p c n v i các câu h i “cái gì, âu, t i sao và như th nào” có th giúp ích t t cho b n trong vi c này. 5. Làm cho b n k ho ch c a b n th t h p d n nó không nh ng cung c p cho b n m t cái nhìn sâu s c mà có th tr thành m t công c t t trong khi làm vi c v i các m i quan h có t m quan
  6. tr ng i v i b n. 6. Ki m tra xem b n k ho ch c a b n có bao g m các y u t c n thi t giúp kinh doanh thành công mà tôi ưa ra sau ây hay không. • Có m t ý tư ng kinh doanh t t. M t sai l m ph bi n nh t mà các nhà doanh nghi p thư ng m c ph i là không ch n úng ngành kinh doanh b t u. Cách t t nh t bi t v tương lai c a lo i hình kinh doanh mà b n ch n là làm vi c cho ai ó trong lĩnh v c này trư c khi b n b t u vi c kinh doanh c a riêng mình. Có th s có m t kho ng cách l n gi a ý tư ng kinh doanh doanh c a b n và th c t . • Am hi u v th trư ng c a mình • trong m t ngành kinh doanh n nh, phát tri n và lành m nh. • Có năng l c qu n lý. • Kh năng ki m soát v tài chính. • M t s t p trung kiên nh vào vi c kinh doanh.
Đồng bộ tài khoản