Cách lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả phần 5

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
90
lượt xem
39
download

Cách lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả phần 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công việc của tôi như đang rối tung lên, mọi việc dồn đến luôn quan trọng và cấp bách thúc ép tôi phải giải quyết. Tôi cảm thấy mình như bị cuốn vào công việc. Tôi cố gắng tìm giải pháp bằng cách tăng thời gian làm việc và cường độ làm việc của mình hơn nữa song dần dà sức ép công việc khiến tôi kiệt sức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả phần 5

  1. Cách l p k ho ch kinh doanh hi u qu ph n 5 Bài 4:T n m n chuy n l p KHKD: Công vi c c a tôi như ang r i tung lên, m i vi c d n n luôn quan tr ng và c p bách thúc ép tôi ph i gi i quy t. Tôi c m th y mình như b cu n vào công vi c. Tôi c g ng tìm gi i pháp b ng cách tăng th i gian làm vi c và cư ng làm vi c c a mình hơn n a song d n dà s c ép công vi c khi n tôi ki t s c. Nhân viên dư i quy n cũng như các phòng ban trong công ty tôi dư ng như thi u s g n k t trong các ho t ng. Vi c mà h có th làm là yv n lên c p trên ch quy t nh. M t lúc nào ó nhà qu n lý ph i i u v i tình hình này và chính lúc ó h ã i u v i vi c thi u h t m t k ho ch ho t ng s n xu t kinh doanh h p lý. Thông thư ng, trong giai o n u khi qui mô ho t ng còn nh không nhi u các doanh nghi p Vi t Nam ý th c ư c t m quan tr ng c a vi c xây d ng cho mình m t k ho ch kinh doanh bài b n. Do qui mô nh , m i ho t ng dư ng như u n m trong s ki m soát c a ch doanh nghi p hay nhà qu n lý. H duy trì cách
  2. làm vi c theo cách gi i quy t s ki n và s ăn ý g n k t gi a các thành viên trong nhóm như trong gia ình. Theo th i gian, tình hình d n thay i th m chí trong m t s doanh nghi p tình hình thay i m t cách nhanh chóng. Quy mô ho t ng s n xu t kinh doanh phình ra nhanh chóng cùng s phát tri n nóng c a xã h i Vi t Nam. Tình hình c nh tranh ngày càng tr nên gay g t trên th trư ng hàng hoá d ch v cũng như ngay trong th trư ng v ngu n nhân l c. Phát tri n là tín hi u t t v i doanh nghi p song cũng y h vào tình th m t cân b ng. Nhà qu n lý m t d n s ki m soát v i tình hình. N l c cá nhân không bù p s thi u h t t o ra do áp l c công vi c. Gi i quy t các s ki n không có kh năng g n k t t ng th theo nh hư ng xuyên su t toàn công ty. Th c t này y nhà qu n lý - nh ng ngư i xa l v i vi c l p k ho ch, nh ng ngư i cho vi c l p k ho ch ch là công vi c mang n ng lý thuy t - n v i th c t bu c h ph i bi t d ng l i ho ch nh cho nh ng ư ng i nư c bư c c a mình m t cách khôn ngoan hơn. Vi c l p k ho ch kinh doanh trên th c t là m t công c không th thi u c a nhà qu n lý và gi ng như m i công c khác nó òi h i nhà qu n lý ph i có k năng s d ng m t cách chuyên nghi p.
  3. Không ít nhà qu n lý s d ng không thành th o công c này. H than phi n k ho ch ch là th v trên gi y t . K ho ch là th không bao gi th c hi n ư c. Th m chí, t hơn, nhân viên ch ng bao gi th c hi n th m chí không bi t nh ng th trong k ho ch h ra. L i l n nh t mà các nhà qu n lý này m c ph i là h ã không tr l i ư c hai câu h i l n nh t c a m t k ho ch kinh doanh. Câu h i v m t công vi c và câu h i v m t con ngư i. tr l i câu h i v m t công vi c, m t k ho ch kinh doanh ph i ư c xu t phát t vi c phân tích chu i ho t ng s n xu t kinh doanh. Xu t phát t th trư ng, ngư i tiêu dùng n kênh phân ph i, công ty, i th c nh tranh cho t i ho t ng s n xu t ngu n cung ng. T k t qu các phân tích này, nhà qu n lý t ng h p và úc rút ra nh ng i m m u ch t quy t nh i m m nh, i m y u, các cơ h i và e d a i v i công ty (SWOT). L t ngư c tr l i v i nh ng i m m nh có ư c công ty s ph i làm gì khai thác t n d ng các cơ h i, kh c ph c các i m y u và h n ch các e d a s có th x y ra. T nh ng phân tích này, nhà qu n lý xác nh cho mình m t m c ích c n hư ng t i và n l c i t i m c ích c a mình b ng cách chia nh thành các m c tiêu trong t ng giai o n c th . Xây d ng các chi n lư c, cách th c t ư c các m c tiêu ó và c th hoá thành các k ho ch hành ng v i các ngu n l c và chi phí phù h p.
  4. M tv n c n lưu ý - mà ây cũng là m t l i thư ng g p nh t nhà qu n lý - là các m c tiêu trong nh ng giai o n c th ph i m b o các tiêu chí cơ b n. C th , o lư ng ư c, tham v ng, có th t ư c, tương thích và th i h n hoàn thành (SMART). Thêm vào ó, nó c n thi t ph i tr l i ư c các câu h i: t i sao ph i th c hi n? Ai s là ngư i th c hi n? S ph i th c hi n cái gì? Th c hi n âu và th c hi n b ng cách nào? Hơn th n a k ho ch kinh doanh ph i ư c t trong b i c nh qui ho ch c a m t chi n lư c t ng th chung c a công ty v i tính nh t quán và xuyên su t... V i cách như mô t trên, ta ã ph n nào khái quát ư c câu tr l i v m t công vi c. Song ch tr l i câu h i v m t công vi c là chưa , nhà qu n lý c n ph i tr l i câu h i v m t con ngư i. Nh ng ngư i tham gia có tin vào k ho ch c a c p trên ưa ra hay không? H có tin vào ngư i lãnh o d n d t h hay không? Vi c hoàn thành k ho ch t ra hay không t ư c có ý nghĩa hay nh hư ng gì v i h hay không? Các m c tiêu là SMART v i nhà qu n lý, song có SMART v i h hay không?... N u câu tr l i là "không" thì nhà qu n lý v n chưa th c s tr l i câu h i v m t con ngư i. i u ó ng nghĩa v i vi c dù cho m t k ho ch có ư c tính toán phân tích và xây d ng công phu n âu i chăng n a nó v n s ch t n t i trên gi y t và có nguy cơ th t b i cao. Hay nói cách khác, nhà qu n lý c n ph i nhìn nh n
  5. v n như hai m t c a m t bàn tay, m t m t là công vi c, m t m t là con ngư i. Thi u m t trong hai m t ó s không th t o nên m t bàn tay hay m t k ho ch kinh doanh hoàn ch nh.
Đồng bộ tài khoản