Cách lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả phần 7

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
162
lượt xem
65
download

Cách lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả phần 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có bốn yếu tố chủ đạo ảnh hưởng đến việc lập kế hoạch kinh doanh là: Cấp quản lý, chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp, độ bất ổn của môi trường, thời gian của mục tiêu đề ra

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả phần 7

  1. Cách l p k ho ch kinh doanh hi u qu ph n 7 Nh ng y u t nh hư ng n vi c l p k ho ch kinh doanh Có b n y u t ch o nh hư ng n vi c l p k ho ch kinh doanh là: C p qu n lý, chu kỳ kinh doanh c a doanh nghi p, b t n c a môi trư ng, th i gian c a m c tiêu ra: Th nh t: C p qu n lý C p qu n lý càng cao thì vi c l p k ho ch càng mang tính chi n lư c. K ho ch tác nghi p chi m ưu th trong công tác l p k ho ch c a các nhà qu n tr kinh doanh. M i quan h gi a c p qu n lý trong m t doanh nghi p v i các lo i k ho ch l p ra ư c minh h a qua sơ sau: Th hai: Chu kỳ kinh doanh c a doanh nghi p
  2. Có b n giai o n trong chu kỳ s ng và chu kỳ kinh doanh mà doanh nghi p tr i qua là hình thành, tăng trư ng, chín mu i và suy thoái. Vi c l p k ho ch không ng nh t qua các giai o n này ư c th hi n qua hình: dài qua các giai o n khác nhau và tính c th c a các k ho ch cũng khác nhau. • Trong giai o n hình thành (giai o n b t u i lên c a chu kỳ kinh doanh) nh ng ngư i qu n tr thư ng ph i l p k ho ch nh hư ng. Th i kỳ này r t c n t i s m m d o và linh ho t vì m c tiêu có tính ch t thăm dò, ngu n chưa ư c xác nh rõ, th trư ng chưa có gì ch c ch n. • Trong giai o n tăng trư ng: các k ho ch có xu hư ng ng n h n và thiên v c th vì các m c tiêu ư c xác nh rõ hơn, các ngu n ang ư c ưa vào th trư ng cho u ra ang tien tri n. • Giai o n chín mu i: Tính n nh và tính d oán ư c c a doanh nghi p là l n nh t, nên k ho ch dài h n và c th trong giai o n này là thích h p. • Giai o n suy thoái: k ho ch chuy n t dài h n sang ng n h n, t c th sang nh hư ng. Gi ng như giai o n u, th i kỳ suy thoái c n t i s m m d o vì các m c tiêu ph i ư c xem xét và ánh giá l i, ngu n cũng ư c phân ph i l i cùng v i nh ng i u ch nh khác.
  3. Th 3: b t n c a môi trư ng. Môi trư ng càng b t n bao nhiêu thì k ho ch càng mang tính nh hư ng và ng n h n b y nhiêu. Nh ng doanh nghi p ho t ng trong môi trư ng tương i n nh thư ng có nh ng kê ho ch dài h n, t ng h p và ph c t p, trong khi nh ng doanh nghi p ho t ng trong môi trư ng ng l i có nh ng k ho ch hư ng ngo i và ng n h n. Th tư: Th i gian c a m c tiêu ra. K ho ch dài hay ng n ph thu c vào k ho ch ó nh m th c hi n m c tiêu gì. K ho ch cho m t th i gian quá dài hay quá ng n u phi hi u su t. Do v y, k hoach ph i phù h p v i th i gian t ra cho m c tiêu c n t ư c. 6 bư c có m t b n k ho ch kinh doanh hi u qu có m t b n k ho ch kinh doanh hi u qu , c n tuân theo quy trình 6 bư c sau: 1. Vi t ra ý tư ng kinh doanh cơ b n. . 2. Thu th p t t c các s li u b n có th có v tính kh thi và chi ti t c a ý tư ng kinh doanh c a b n. 3. T p trung và sàng l c ý tư ng c a mình trên cơ s các s li u ã t ng h p.
  4. 4. Phác h a các chi ti t v mô hình kinh doanh c a b n. S d ng phương pháp ti p c n v i các câu h i “cái gì, âu, t i sao và như th nào” có th giúp ích t t cho b n trong vi c này. 5. Làm cho b n k ho ch th t h p d n nó không nh ng cung c p cho b n m t cái nhìn sâu s c mà có th tr thành m t công c t t trong khi làm vi c v i các m i quan h có t m quan tr ng i v i b n. 6. Ki m tra xem b n k ho ch c a b n có bao g m các y u t c n thi t giúp kinh doanh thành công hay không, các y u t ó là: • Có m t ý tư ng kinh doanh t t. M t sai l m ph bi n nh t mà các nhà doanh nghi p thư ng m c ph i là không ch n úng ngành kinh doanh b t u. Cách t t nh t bi t v tương lai c a lo i hình kinh doanh mà b n ch n là làm vi c cho ai ó trong lĩnh v c này trư c khi b n b t u vi c kinh doanh c a riêng mình. Có th s có m t kho ng cách l n gi a ý tư ng kinh doanh doanh c a b n và th c t . • Am hi u v th trư ng c a mình • trong m t ngành kinh doanh n nh, phát tri n và lành m nh. • Có năng l c qu n lý. • Kh năng ki m soát v tài chính. • M t s t p trung kiên nh vào vi c kinh doanh.
  5. N i dung c a b n k ho ch kinh doanh M t b n k ho ch kinh doanh g m có 6 y u t chính sau: B n tóm lư c, chi n lư c kinh doanh, m t hàng kinh doanh, nh ng cơ h i và nguy cơ, th trư ng, chi n lư c Marketing. 1. B n tóm lư c C n có m t b n tóm t t toàn b k ho ch kinh doanh súc tích t 3 n 4 trang. Trong ó c p n i tư ng d nh kinh doanh là gì, và hi n t i th trư ng c a nó như th nào? Quy mô công ty c a b n ra sao, ư c tính doanh thu, chi phí và l i nhu n? M t ôi dòng trình bày v trình h c v n, và các ch ng ch b ng c p v ngư i sáng l p cũng là i u r t c n thi t. Và c n bao nhiêu ti n (nhu c u tài chính) ti n hành công vi c kinh doanh và ti n v n l y t âu?trư ng. 2. Chi n lư c kinh doanh Xác nh cái ích c a công vi c kinh doanh là gì: dành m t th ph n nh t nh nào ó hay chi m lĩnh toàn b th trư ng? Ph i xác nh rõ b ng cách nào t ư c m c tiêu ó. T ó ho ch nh chi n lư c kinh doanh: nh m vào nh ng l h ng c a th trư ng hay nh s tung ra th trư ng s n ph m có giá r hơn h n so v i các i th c nh tranh. 3. M t hàng kinh doanh
  6. Xác nh và nêu rõ m t hàng, lĩnh v c kinh doanh là gì? T i sao khách hàng l i ch i và ón nh n s n ph m c a doanh nghi p? Nh ng thông tin liên quan n tình hình và kh năng phát tri n c a s n ph m cũng h t s c quan tr ng. Vi c s n xu t s ư c ti n hành như th nào? H th ng thi t b , máy móc nào b n nh ưa vào ho t ng? 4. Nh ng cơ h i và nguy cơ Ph i lư ng trư c và tính n m i kh năng ví d như nh ng cơ h i c bi t ho c nh ng r i ro có th phát sinh. Nh ng b n d tính v doanh thu cũng như thu nh p th c t trong vòng 5 năm thư ng v n chưa có ư c s m b o ch c ch n cho nên b n nên tính toán th t kĩ m t l n n a toàn b k ho ch phát tri n kinh doanh c a b n trong i u ki n thu n l i và c trong nh ng tình hu ng b t l i. Nh ng y u t có th nh hư ng t i ho t ng kinh doanh c a b n cũng là i u nên lưu tâm. 5. Th trư ng C n nhìn nh n th trư ng và nhóm i tư ng khách hàng cho s n ph m kinh doanh như th nào? T n n t ng này thì m i có th ư c tính ư c th ph n c a s n ph m s kinh doanh, v th c a doanh nghi p trên th trư ng. 6. Chi n lư c Marketing - tiêu th s n ph m
  7. D nh ưa s n ph m c a mình n v i khách hàng như th nào? Ư c lư ng chi phí dành cho Qu ng cáo, xúc ti n bán hàng là bao nhiêu?. Do v y, lo i hình qu ng cáo nào s ư c l a ch n? Và d ch v chăm sóc khách hàng s ho t ng ra sao? i u t i quan tr ng là giá c a m t hàng hay d ch v b n s kinh doanh khi n ư c tay ngư i tiêu dùng?
Đồng bộ tài khoản