Cách mạng tháng 10 Nga 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921 )

Chia sẻ: mienque_h

.Phần II: LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI ( Từ năm 1917-1945) CHƯƠNG I .CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY DỰNG XÃ HỘI

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cách mạng tháng 10 Nga 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921 )

CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO
CHÀO
VỀ DỰ TIẾT THAO GIẢNG
LỚP 11 A 3
Phần II: LỊCH SỬ THẾ GIỚI
Ph
HIỆN ĐẠI ( Từ năm 1917-1945)
CHƯƠNG I .CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI
NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG CUỘC XÂY
NGA
DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở LIÊN XÔ
(1921-1945)
(1921-1945)
I. CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917
1. T×nh h×nh n­íc Nga tr­íc 
1. T
c¸ch m¹ng
? QUAN SÁT LƯỢC ĐỒ ĐẾ QUỐC NGA ĐẦU THẾ KỈ XX
QUAN
EM CÓ NHẬN XÉT GÌ VỀ LÃNH THỔ NGA VÀ TÌNH HÌNH KT- CT –XH ?
- Chính trị : Đầu Thế kỉ XX Nga vẫn là nước
Chính
quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàng
Nicôlai II
- Kinh tế: Nước Nga tham gia vào cuộc chiến
Kinh
tranh Thế giới thứ nhất, bị chiến tranh tàn phá
gây nên hậu quả nặng nề.
 Nền kinh tế lạc hậu, kiệt quệ vì chiến
tranh, nạn đói xảy ra nhiều nơi, Công, nông
nghiệp đình đốn.
- Xã hội : Đời sống của nông dân, công nhân,

các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực
khổ.
Cuộc sống của các tầng lớp nhân dân Nga
? Cu
dưới chế độ Nga hoàng như thế nào?
Đời sống người dân Nga vô cùng
cực khổ, đặc biệt là nông dân, công
nhân
Những người nông dân Nga đầu thế kỉ XX
- Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật
Phong
đổ chế độ Nga hoàng lan rộng khắp
trong nước.
 2. TỪ CÁCH MẠNG THÁNG HAI ĐẾN
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI.
a. Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917
*Diễn biến :
-23/2/1917: bùng nổ cuộc biểu tình của 9 vạn công nữ côn
nhân thành phố Pê-tơ-rô-gơ- rát
nhân
  L∙nh ®¹o: §¶ng B«nsªvÝch
  Lùc l­îng: CN, binh lÝnh, n«ng d©n
*Kết quả : + Chế độ quân chủ chuyên chế Nga
hoàng bị lật đổ
hoàng
+ 2 Chính quyền song song tồn tại : Một
Chính
là chính quyền Xô viết và Chính phủ tư sản

lâm thời cùng tồn tại.
lâm
? Qua diễn biến cách mạng Tháng
Hai ở Nga em hãy rút ra tính chất của
cuộc cách mạng ?

* Tính chất :
Tính
- Cách mạng tháng 2/1917 ở Nga là cuộc
Cách
Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.
? Cục diện chính trị nước Nga sau
cách mạng tháng 2/1917 ? Cục diện
- Sau cách mạng tháng 2/1917 cục diện nước
có thể chính quy ược không
nàyồn tại haikéo dài đền song song : ?
Nga đã t
Tạ thời và
Chính phủ tư sản lâm i sao ? Chính quyền Xô
viết.
- Cục diện chính trị này không thể kéo dài .
- Trước tình hình đó Lê- Nin và Đảng Bôn-sê-
vich đã xác định đường lối cách mạng Nga là
chuyển từ Dân chủ Tư sản sang Cách mạng
XHCN
LÊ NIN : sinh ngày 22/4/1870 tại Xim-biếc
trong một gia đình nhà giáo tiến bộ.
Ông tên thật là : Vla-đi-mia-lich U-li-a-nôp.
Đã tham gia cách mạng từ lúc còn là học sinh
Năm 1893 Lên nin đến thủ đô Xanh-Pê-tec-bua
và trở thành người lãnh đạo nhóm công nhân
Mac-xit.
Sau khi bị bắt đi đày ở Xi-bia (1895-1900) ông
sống ở nước ngoài.
Đầu thế kỉ XX, Lê-nin thành lập đảng kiểu mới
của giai cấp vô sản ở Nga.
b. C¸ch m¹ng th¸ng M­êi
b. C¸ch m
* Đường lối :
- Chuyển cuộc cách mạng Dân chủ tư sản
sang cách mạng Xã hội chủ nghĩa.
 
Diễn biến :
Di
- 7/1917 cuộc biểu tình hòa bình của
7/1917
Cn,binh lính, thủy thủy Pêtơrôgơrat đã
bị đàn áp đẫm máu. (400 người bị chết
và bị thương ). Trước tình hình đó
Đảng Bônsêvich đã quyết định chuyển
đấu tranh từ hòa bình sang khởi nghĩa
vũ trang.
- Đến đầu tháng 10/1917 không khí
cách mạng bao trùm lên khắp nước
Nga.
-7/10 (20/10) Lê – Nin bí mật từ Phần
Lan về Pê-tơ-rô-gơ-rat trực tiếp lãnh
đạo cách mạng. Các đội Cận vệ đỏ ra
đời
- 24/10 (6/11). Các đội Cận vệ đỏ
24/10
nhanh chóng chiếm được những vị trí
then chốt ở Thủ đô.
THỦ TƯỚNG
KÊRENXKI
-Đêm 25/10 (7/11) quân khởi nghĩa
chiếm được cung điện Mùa Đông, toàn
bộ chính phủ tư sản lâm thời bị bắt.
Khởi nghĩa Pê-tơ-rô-grat giành thắng
lợ iCUNG ĐIỆN MÙA ĐÔNG
II - CUỘC ĐẤU TRANH XÂY
II
DỰNG VÀ BẢO VỆ CHÍNH
          QUYỀN XÔ VIẾT
1.X©y dùng chÝnh quyÒn X« 
ViÕt
- Ngay trong đêm 25/10/1917
(7/11/1917) Đại hội Xô viết toàn Nga
được khai mạc tại Điện Xmônưi,
tuyên bố thành lập chính quyền Xô
viết do Lê-Nin đứng đầu.
? Sau khi thành lập Chính quyền
Sau
Xô viết có nhiệm vụ gì đối với nước
Nga lúc bấy giờ ?
- Đập tan bộ máy nhà nước cũ của giai
cấp tư sản và địa chủ.
- Xây dựng bộ máy nhà nước của người
lao động.
- Thông qua Sắc lệnh hòa bình và Sắc
Thông
lệnh ruộng đất
- Quốc hữu hóa các nhà máy XN của TS.
- Thành lập Hồng quân công nông.HỒNG QUÂN CÔNG-NÔNG NGA
1917
- Ngay sau khi chính quyền Xô viết
Ngay
mới thành lập, năm 1918 quân đội
14 nước đế quốc câu kết với các thế
lực phản cách mạng trong nước mở
cuộc tấn công vũ trang nhằm tiêu
diệt nước Nga Xô viết non trẻ.
Nước Nga đã làm gì để bảo vệ chính
?
quyền cách mạng ?
          
2. B¶o vÖ ChÝnh quyÒn X« 
2. B¶o v
ViÕt t đã thực hiện chính
- Đầu 1919 chính quyền Xô viế
sách Cộng sản thời chiến :
sách
+ Nhà nước kiểm soát toàn bộ nền công nghiệp
+ Trưng thu lương thực thừa của nông dân
+ Thi hành chế độ cưỡng bức lao động
 Chính sách Cộng sản thời chiến đã động viên tối
Chính
đa nguồn nhân lực cảu đất nước, tạo nên sức
mạnh tổng hợp, đến cuối 1920 nước Nga đã đẩy
lùi được sự can thiệp của các nước đến quốc, bảo
vệ được chính quyền non trẻ.
Qua tìm hiểu cuộc cách mạng tháng Mười
Qua
?
Nga 1917, em hãy rút ra ý nghĩa của cuộc
cách mạng ?
III – Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA
III
CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI
NGA.
* Đối với nước Nga :
- Đập tan ách áp bức bóc lột, của phong kiến, tư
sản, giải phóng giai cấp CN và nhân dân lao
động.
- Đưa Công nhân và Nông dân lên nắm chính
quyền, xây dựng CNXH.
* Đối với thế giới :
- Làm thay đổi cục diện thế giới.
- Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho
cách mạng thế giới.
Cñng cè vµ Bµi tËp
­ NÐt chÝnh vÒ t×nh h×nh n­íc Nga 
tr­íc c¸ch m¹ng.
­ DiÔn biÕn chÝnh cña CM th¸ng Hai 
vµ C¸ch m¹ng th¸ng M­êi 1917
­ Nh÷ng viÖc lµm cña ChÝnh quyÒn 
X« ViÕt ®Ó x©y dùng vµ chèng thï 
trong giÆc ngoµi
­ YÙ nghÜa lÞch sö cña c¸ch m¹ng 
th¸ng M­êi
Bài tập Lịch sử
Bài
1. Sự tồn tại của chế độ quân chủ và những
tàn tích phong kiến ở Nga đã tác động như
thế nào ?
A. Bước đầu tạo điều kiện cho kinh tế phát
triển.
B. Tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển
mạnh mẽ.
C. Kìm hãm sự phát triển của nền kinh tế
TBCN.
1. Thái độ của Nga hoàng đối với cuộ chiến
tranh TG I năm 1914-1918 là :
A. Đứng ngoài cuộc chiến tranh TGI.
3. Để phục vụ cho cuộc chiến đấu chống thù trong giặc ngoài
3.
hoàn cảnh đất nước bị bao vây, chính quyền xô viết đã thực
hiện biện pháp.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản