CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII

Chia sẻ: glade1209

Bài học giúp HS hiểu rằng cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII là một cuộc cách mạng tư sản điển hình nhất thời kỳ lịch sử thế giới cận đại. Nó đã lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển ở Pháp, góp phần vào thắng lợi của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII

CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỶ XVIII
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được:

1. Kiến thức

- Bài học giúp HS hiểu rằng, cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ

XVIII là một cuộc cách mạng tư sản điển hình nhất thời kỳ lịch sử thế giới

cận đại. Nó đã lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển ở

Pháp, góp phần vào thắng lợi của chủ nghĩa tư bản trên phạm vi thế giới.

2. Tư tưởng, tình cảm, thái độ

- Quần chúng nhân dân, động lực chủ yếu thúc đẩy sự nghiệp cách

mạng Pháp đạt đến đỉnh cao là nền chuyên chính Gia-cô-banh, họ xứng đáng

là người sáng tạo ra lịch sử.

3. Kỹ năng

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng đồ dùng trực quan, kỹ thuật phân tích,

khái quát, tổng hợp, đánh giá sự kiện.

II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC

- Bản đồ phong trào đấu tranh của nhân dân Pháp.
- Tranh “Tình cảnh nông dân Pháp”, “Tấn công phá ngục Ba-xti” … (GV

có thể lựa chọn tài liệu trực quan trong Encarta).

III. TIếN TRÌNH Tổ CHứC DạY - HọC

1. Kiểm tra bài cũ:

Câu hỏi 1: Vì sao nói cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 bang

thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ là cuộc cách mạng tư sản?

Câu hỏi 2: Phân tích ý nghĩa của cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc

Mỹ?

Sau khi HS trả lời, GV nhấn mạnh ảnh hưởng của cách mạng Mỹ đối

với châu Mỹ và châu Âu, đặc biệt là đối với nước Pháp đang trong tình trạng

“đêm trước của cách mạng”.

2. Giới thiệu bài mới

Cuối thế kỷ XVIII, giữa Pa-ri hoa lệ của nước Pháp – “Kinh đô Châu

Âu”, đã bùng nổ một cuộc cách mạng “long trời lở đất”. Thành quả của cuộc

cách mạng đó được Lê-nin nhấn mạnh rằng: “Nó xứng đáng là cuộc đại cách

mạng vì đã làm biết bao việc cho giai cấp của nó tức là giai cấp tư sản, để

đến trọn thế kỷ XIX, thế kỷ đem lại ánh sáng văn hoá, văn minh cho nhân

loại đều diễn ra dưới ảnh hưởng của cuộc cách mạng vĩ đại này”. Vì sao

cuộc cách mạng tư sản ở trung tâm châu Âu lại trở nên điển hình hơn bất cứ
cuộc cách mạng tư sản nào ở thời kỳ cận đại, chúng ta sẽ nghiên cứu làm

sáng tỏ vấn đề này trong bài học hôm nay (GV ghi tiêu đề bài học).Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

Hoạt động 1: Cá nhân I. NƯỚC PHÁP TRƯỚC CÁCH

GV tổ chức để HS trả lời câu hỏi: Căn cứ MẠNG

vào đâu để nói rằng, cuối thế kỷ XVIII, Pháp 1 Tình hình kinh tế xã hội:

vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu? HS có thể A. Kinh tế

dựa vào - Cuối thế kỷ XVIII, Pháp vẫn là

SGK để trả lời câu hỏi này. Đặc biệt, GV nước nông nghiệp

hướng dẫn HS phân tích đời sống của nông + Công cụ, kĩ thuật canh tác lạc

dân Pháp dưới ách áp bức bóc lột của phong hậu, năng suất thấp.

kiến, Giáo hội (Địa tô từ 1/3 đến 1/2 hoa lợi, + Lãnh chúa, Giáo hội bóc lột

nhiều loại thuế, nghĩa vụ phong kiến, nhà thờ nông dân nặng nề.

phi lí khác). Miêu tả bức tranh “Tình cảnh - Công thương nghiệp phát triển

nông dân Pháp trước mạng” (hình 5 1 - SGK) + Máy móc sử dụng ngày càng

GV miêu tả công xưởng luyện thép ở Pháp nhiều (dệt, khai mỏ, luyện kim)

(Nguồn: Encarta) + Công nhân đông, sống tập trung

+ Buôn bán mở rộng với nhiều
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

nước.
Hoạt động 2: Thảo luận

GV cho HS theo dõi sơ đồ cơ cấu xã hội B. Chính trị

nước Pháp, hướng dẫn HS thảo luận, vai trò, - Xã hội chia thành 3 đẳng cấp

quyền lợi kinh tế, địa vị chính trị của các + Tăng lữ: nắm đặc quyền

đẳng cấp, từ đó rút ra kết luận: + Quý tộc: kinh tế, chính trị, giáo

Mâu thuẫn về quyền lợi kinh tế, địa vị hội.

chính trị dẫn đến cuộc khủng hoảng xã hội + Đẳng cấp thứ ba: Gồm TS,

sâu sắc. Nông dân, bình dân. Họ làm ra của

Giải quyết mâu thuẫn này như thế nào? cải, phải đóng mọi thứ thuế, không

Nước Pháp đang ở “đêm trước của một được hưởng quyền lợi chính trị.

cuộc cách mạng” - Mâu thuẫn xã hội gay gắt.

Hoạt động 1: Thảo luận

GV hướng dần HS thảo luận vấn đề: 2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư

Những tư tưởng tiến bộ ở nước Pháp trước tưởng:

cách mạng được dựa trên cơ sở nào? Sau đó Những tư tưởng tiến bộ phê phán

GV giới thiệu trào lưu “Triết học ánh sáng” những quan điểm lỗi thời, giáo lí lạc

thông qua những quan điểm tiêu biểu của hậu, mở đường cho xã hội phát triển.

Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Ru-xô. HS cần nhận Triết học ánh sáng dọn đường cho
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

thức rõ những tư tưởng đó không dừng ở việc cách mạng bùng nổ, định hướng cho

phê phán chế độ phong kiến thối nát, giáo lí một xã hội mới tương lai.

nhà thờ hủ lậu, mà quan trọng hơn là đặt cơ

sở nền móng lí thuyết về việc xây dựng một

chế độ xã hội mới. Nó thực sự là tư tưởng

dọn đường cho cách mạng, là ngọn đuốc sáng

cho nước Pháp khi vẫn còn trong đêm tối.

Hoạt động 1: GV/ HS

GV hướng dẫn HS thảo luận vấn đề: II. TIẾN TRÌNH CỦA CÁCH

- Nhà vua triệu tập , hội nghị 3 đẳng cấp MẠNG

để làm gì? 1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân

- Nhà vua có đạt được mục đích của mình chủ lập hiến

không? Vì sao vậy? - Ngày 5-5-1789 Hội nghị ba đẳng

GV tường thuật trận tấn công phá ngục Ba- cấp do nhà vua triệu tập bị đẳng cấp

xti (Có thể sử dụng đoạn trích trong bài thơ thứ ba phản đối.

14 - 7 của Tố Hữu) - Ngày 14-7-1789, quần chúng

GV sử dụng bản đồ phong trào nhân dân phá ngục Ba-xti, mở đầu cho cách

Pháp (SGK), Bức tranh biếm hoạ Nông dân mạng Pháp.
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

chặt vòi bạch tuộc (Chính sách tô, thuế của - Quần chúng nhân dân nổi dậy

Phong kiến, Giáo hội ăn bám.). Nông dân đốt khắp nơi (cả thành thị và nông thôn),

các lãnh địa phong kiến v.v... quyền của tư sản tài chính
chính

GV hướng dẫn HS tìm hiểu những tư được thiết lập (Quốc hội lập hiến).

tưởng tiến bộ của Bản tuyên ngôn nhân quyền + Thông qua Tuyên ngôn nhân

và dân quyền (Có thể liên hệ với Tuyên ngôn quyền và dân quyền.

độc lập củaMỹ, Tuyên ngôn độc lập của Việt + Ban hành chính sách khuyến

khích công thương nghiệp phát triển.
Nam).

- HS nhận xét mặt tích cực và hạn chế của + Tháng 9-1791 thông qua hiến

những chính sách mà Quốc hội lập hiến ban pháp, xác lập nền chuyên chính tư

sản (quân chủ lập hiến)
hành.

Trước hành động phản quốc của nhà vua, - Vua Pháp tìm cách chống phá

cách mạng Pháp cần phải làm gì? cách mạng, khôi phục lại chế độ

Những biện pháp mà Quốc hội lập hiến và phong kiến (xúi giục phản động

nhân dân Pháp tiến hành có bảo vệ được nước trong nước, liên kết với phong kiến

Pháp? bên ngoài).

Giai đoạn sau của cách mạng nước Pháp sẽ - Tháng 4-1792 Chiến tranh giữa

giúp ta trả lời câu hỏi này. Pháp với liên minh phong kiến Áo -
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

Phổ bùng nổ.
Hoạt động 2: Giáo viên - Học sinh

GV tái hiện kiến thức cũ đặt ra tình huống - Ngày 11-7-1792 Quốc hội tuyên

mới: Với việc xử tử vua Sác-lơ I, thiết lập bố Tổ quốc lâm nguy, quần chúng đã

nền cộng hoà, cách mạng Anh đạt tới đỉnh nhất loạt tự vũ trang bảo vệ đất

cao. Cách mạng Pháp lúc này đã làm một nước.

việc tương tự, cách mạng Pháp đã đạt tới 2. Tư sản công thương cầm quyền.

đỉnh cao chưa? Nền cộng hoà được thành lập.

- Hướng dẫn HS thảo luận, GV cần chốt lại - Ngày 10-8-1792 quần chúng Pa-

vấn đề: Những quyết định trên của Quốc hội ri nổi dậy, lập chính quyền công xã

(do áp lực của quần chúng), chưa đáp ứng cách mạng (phái Girôngđanh); bắt

được những yêu cầu cấp bách mà cách mạng vua và hoàng hậu.

Pháp đòi hỏi. - Ngày 21-9 Quốc hội tuyên bố lập

+ Chống thù trong giặc ngoài. nền Cộng hoà thứ nhất, xử tử nhà vua.

+ Chống nạn đầu cơ tích trữ, phục vụ mặt - Đầu năm 1793, nước Pháp đứng

trận, cải thiện đời sống nhân dân. Quần chúng trước khó khăn mới

tiếp tục tạo ra áp lực, chuyển giao chính + Trong nước: Bọn phản động nổi

quyền về tay phái Gia-cô-banh, đáp ứng yêu dậy; Đời sống nhân dân khó khăn.

c ầ u c ủa + Bên ngoài: Liên minh phong
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

cách mạng. kiến châu Âu đe doạ cách mạng.

- GV sử dụng ảnh chân dung giới thiệu Rô- - Ngày 31-5-1793 quần chúng Pa-

be-xpi-e, nhấn mạnh những phẩm chất nổi bật ri nổi dậy, lật đổ phái Ghi-rông-đanh,

như ý chí sắt đá tinh thần đấu tranh không giành chính quyền về tay phái Gia-

khoan nhượng trước kẻ thù vì lợi ích của cô-banh (Ngày 2- 6).

nhân dân, một con người kiên định “không

thể đảo ngược được”.

Hoạt động 3: Giáo viên - Học sinh

- GV hướng dẫn HS nhận thức về các 3. Nền chuyên chính Giacôbanh

chính sách cụ thể của chính quyền Gia-cô- đỉnh cao của cách mạng

banh lúc này đã thực sự phát huy tác dụng. - Trước những khó khăn, thử

Cần có sự so sánh để thấy đây là những chính thách nghiêm trọng Chính quyền

sách tiến bộ hơn hẳn thời kì Gi-rông-đanh Gia-cô-banh đã đưa ra những biện

nắm quyền, chẳng hạn: pháp kịp thời, hiệu quả.

+ Việc chia ruộng thành lô lớn, bán giá + Giải quyết ruộng đất cho nông

cao thời Gi-rông-đanh khiến nông dân không dân, tiền lương cho công nhân.

thể có đất đai canh tác giờ đây (thời Gia-cô- + Thông qua hiến pháp mới, mở

banh) sắc lệnh chia đều đất công, ruộng được rộng tự do dân chủ.
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

chia thành lô nhỏ, trả dần trong 10 năm. + Ban hành lệnh “Tổng động

+ Trước đây đạo luật cấm công nhân bãi viên”

công, hội họp, nay hiến pháp mới (6-1793) + Xoá nạn đầu cơ tích trữ ...

ban bố quyền dân chủ rộng rãi, mọi sự bất - Phái Gia-cô-banh đã hoàn thành

bình đẳng giai cấp bị xoá bỏ. nhiệm vụ chống thù trong, giặc

+ Việc ban hành luật giá tối đa đã khắc ngoài, đưa cách mạng đến đỉnh cao.

phục tình trạng nạn đầu cơ tích trữ, huy động - Trong lúc cách mạng đang lên,

nạn đầu cơ trích trữ, huy động lương thực mâu thuẫn nội bộ đã làm cho phái

thực phẩm cho mặt trận và cải thiện từng Gia-cô-banh suy yếu. Cuộc đảo

bước đời sống nhân dân. chính ngày 27-7-1794 đã đưa chính

- Tại sao giữa lúc cách mạng đang lên, quyền vào tay bọn phản động, cách

phái Gia-cô-banh lại suy yếu? mạng Pháp thoái trào.

GV hướng dẫn HS phân tích những đòi hỏi

từ nhiều phía (tư sản, công nhân, nông dân) Thời kì thoái trào

đối với chính quyền Gia-cô-banh lúc này dẫu - Sau đảo chính, Uỷ ban Đốc

chính đáng cũng không thể có điều kiện thực chính ra đời đã thủ tiêu mọi thành

hiện. Đất nước vừa kết thúc một cuộc chiến quả của cách mạng.

gian khổ, kéo dài với những khó khăn chồng + Hiến pháp mới được ban hành
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

chất. Hậu quả chưa được khắc phục. Sự bất bảo vệ lợi ích TS mới.

lực, lúng túng với những quyết sách sai lầm + Xoá bỏ luật giá tối đa

của phái Gia – cô -banh (đàn áp các lực lượng + Thủ tiêu các quyền tự do dân

chống đối), dẫn đến việc họ không còn chỗ chủ

dựa. Ngay cả một bộ phận quần chúng cách + Khủng bố những người cách

mạng trung thành với với Gia-cô-banh đòi hỏi mạng.

Rô-be-xpi-e phải hành động cương quyết - Cuộc đảo chính (11- 1799) lật đổ

trước hành động của kẻ thù thì ông lại lừng chế độ Đốc chính, đưa Na-pô-lê-ông

chừng không quyết đoán. Lực lượng tư sản lên nắm quyền, xây dựng chế độ độc

cơ hội - kẻ mới giàu lên trong chiến tranh đã tài.

làm cuộc đảo chính bắt Rô-be-xpi-e và những - Sau nhiều năm chiến tranh, Đế

cộng sự của ông lên đoạn đầu đài. Lòng nhiệt chế I của Na-pô-lê-ông bị suy yếu,

tình cách mạng của quần chúng Pa-ri lúc này thất bại (1815). Chế độ quân chủ ở

đã nguội lạnh, để lực lượng phản động đẩy Pháp được phục hồi.

cách mạng vào giai đoạn thoái trào. Về sự III. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA

thất bại của Gia-cô-banh. V.I.Lê-nin chỉ rõ: CÁCH MẠNG PHÁP CUỐI THẾ

"Đưa ra những dự định đại quy mô mà lại KỶ XVIII

không có chỗ dựa cần thiết để thực hiện, - Là cuộc cách mạng dân chủ tư
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

không biết ngay cả phải dựa vào giai cấp nào sản

để áp dụng biện pháp này hay biện pháp điển hình.

+ Lật đổ chế độ phong kiến cùng
khác”.

GV cần hướng dẫn để HS nhận thức được với những tàn dư của nó.

rằng, các cuộc đảo chính liên tiếp kể từ sau + Giải quyết được vấn đề dân chủ

thất bại của nền chuyên chính Gia-cô-banh, là (ruộng đất cho nông dân, quyền lợi

quá trình đi xuống, thể hiện sự tụt lùi của của công nhân)

cách mạng Pháp (Từ Cộng hoà tư sản qua + Hình thành thị trường dân tộc

các bước trung gian trở về quân chủ phong thống nhất mở đường cho lực lượng

kiến). Có thể TBCN ở Pháp phát triển. 1

biểu diễn sự thoái trào của cách mạng Pháp + Giai cấp tư sản lãnh dạo, nhưng

qua sơ đồ sau: quần chúng quyết định tiến trình phát

Gia-cô-banh (Cộng hoà: 6 -1793) triển của cách mạng.

Đốc chính (27-7-1794) - Mở ra thời đại thắng lợi và củng

Độc tài (Đế chế 1: 11-1799) cố quyền thống trị của giai cấp tư sản

Quân chủ (11 - 1815) trên phạm vi thế giới.

- GV hướng dẫn HS so sánh những thành

quả mà cách mạng Pháp đạt được, đặc biệt
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

nhấn mạnh những thành quả đó đều do sức

mạnh của quần chúng cách mạng tạo tên.

Chính vì lẽ đó cách mạng tư sản Pháp là cuộc

cách mạng điển hình nhất, tiêu biểu nhất, nó

hơn hẳn bất cứ một cuộc cách mạng tư sản

nào nổ ra trước hoặc sau nó. Với ý nghĩa to

lớn đó nó xứng đáng được coi là cuộc “đại

cách mạng”.

3. Sơ kết bài học

GV hướng dẫn HS nhận thức vấn đề chủ yếu sau:

Vì sao cách tư sản Pháp là cuộc cách mạng tiêu biểu, điển hình?

Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của cuc cách mạng tư sản đó?

Tổng kết nội dung trên, GV tiếp tục giúp HS củng cố khái niệm cách

mạng tư sản. (Có thể so sánh với cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ,

cách mạng tư sản Hà Lan, cách mạng tư sản Anh để nhận thức thêm sự đa

dạng về hình thức của cách mạng tư sản trong buổi đầu thời cận đại).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản