Cách sử dụng Excel 2007

Chia sẻ: quanghoa25

1. MỘT SỐ PHÉP TOÁN DÙNG TRONG EXCEL : · Ngoài chức năng lưu trữ , Excel 2007 còn giúp tính toán , xử lý các số liệu cụ thể hay giá trị trong các Ô kết hợp với các phép toán . · Một số các phép toán trong Excel :

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cách sử dụng Excel 2007

Bai 7 ngay 21.11.2009 utbinh soan 
̀ ̀ ̣

UT BINH ĐA VIÊT ĐƯỢC 6 BAI HƯỚNG DẪN THƯC HANH EXCEL 2007 VA ĐA RUT RA  
́ ̉ ̃ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ ̃ ́
1 SỐ  KINH NGHIÊM  ĐỂ  TÂP HỢP TRONG BAI “ THƯƠNG DUNG “ NAY . BAI NAY  
̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀
RÂT CO ICH VI THƯỜNG XUYÊN DUNG NO VA TỪ  NAY VỀ  SAU UT BINH KHÔNG  
́ ́́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ ̉
CÂN LẬP LAI CHI TIẾT  ĐỞ  MÂT THI GIỜ  SOAN THAO – CHO BAI VIẾT NGĂN GON  
̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ́ ̣
LAI  BĂNG  CACH   CHI  NOI  ĐAI Y  THAO  TAC  VÀ  BAN  NAO QUÊN  THAO  TAC   THÌ  
̣ ̀ ́ ̉ ́ ̣́ ́ ̣ ̀ ́
THAM KHAO LAI TRONG BAI NAY . BAI NAY SE  ĐƯƠC BỔ  SUNG THƯƠNG XUYÊN  
̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ̃ ̣ ̀
VA MONG  ĐON NHẬN THÊM  “THAO TAC THƯỜNG XUYÊN “   CUA BAN  ĐOC GỞI 
̀ ́ ́ ̉ ̣ ̣
ĐÊN . KHÔNG GI “ GAN CUNG MINH “ LA MƠI BĂT  ĐÂU HOC MA  ĐA VIÊT BAI DAY 
́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ̀ ̃ ́ ̀ ̣
THIÊN HA PHAI KHÔNG CAC BAN NHƯNG DO CHƯ NHÂN 
̣ ̉ ́ ̣ ̃
( THƯƠNG NGƯƠI DỞ HƠN MINH ) – DO CHỮ DUNG ( PHAI CO GAN ) – DO CHỮ TRÍ  
̀ ̀ ̃ ̉ ́
( PHAI HOC TUY ĐA LƠN TUÔI ĐÊ KHOI BI CHÊ LA DỐT ) . TOM LAI SỐNG TRÊN ĐỜI  
̉ ̣ ̃ ́ ̉ ̉ ̉ ̣ ̀ ́ ̣
CÂN 3 CHƯ : NHÂN – TRI – DUNG .  CHINH VI CÂU MAO ĐÊ NAY TRONG BAI VIÊT : “ 
̀ ̃ ́ ̃ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ̀ ́
TAO DVD BĂNG CHƯƠNG TRINH PROSHOW GOLD VA NAP MỰC MAY IN PHUN “ UT  
̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́
BINH ĐA GƠI ĐĂNG TRÊN BAO LAM BAN VỚI MAY VI TINH VA ĐƯỢC CHẤP THUẬN  
̉ ̃ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀
CHO ĐĂNG .


1.   ́
CACH TAO 1 Ô CHƯA NHIÊU DONG VĂN BAN  : 
̉ 
̣ ́ ̀ ̀

Chon 1  Ô  > Nhâp Văn ban : Số  TT > Enter > Chon lai  Ôvừa nhập > Nut Wrap Text > 
̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ́
Thu hep Côt > Nơi rông Dong > Ban đa co Ô Sô TT chữ SỐ nằm trên chữ TT trong 1 Ô 
̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ̃́ ́
.(H9) .
1
2.   ́
CACH  
 CHON KHÔ  :
I
̣ ́

Nhâp Ô Trai trên cua Khôi muôn chon > Giữ Phim Shift > Nhâp Ô Đay Phai > 
́ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ ́ ̉
Toan Khối đa được tô mau xam > Ctrl+C để Copy Khối nay .
̀ ̃ ̀ ́ ̀
3.    ́
CACH NƠI RÔNG HAY THU HEP CÔT  : 
̣ 
́ ̣ ̣

Chon   Ô   cần   nới   rộng  hay thu hep Cột nay > 
̣ ̣ ̀
Đề  con tro tai goc  đay  Phai   cua   Ô   Chữ     Con 
̣̉ ́ ́ ̉ ̉
Trỏ  biên   thanh   Dấu  +  >   Rê   qua   Phai   để   nơi 
́ ̀ ̉ ́
rông   Côt   và   qua   Trai  đê thu hep Côt .
̣ ̣ ́ ̉ ̣ ̣
2
4.   ́
CACH NƠI RÔNG HAY THU HEP   ̀    : 
̣  DONG
́ ̣

Chon  Ô  cần nới rộng hay thu hep Dong nay >  Đề  con tro tai goc  đay Phai cua  Ô  
• ̣ ̣ ̀ ̀ ̣̉ ́ ́ ̉ ̉
Chữ  Con Tro biên thanh Dâu + > Rê xuông dươi hay lên trên  đê thu hep Dong  và  
̉ ́ ̀ ́ ́ ́ ̉ ̣ ̀
xuông dưới để nới rộng Dong  .
́ ̀
5.   ́
CACH   ̣
 TAO KHÔI CHO 1 Ô   : 
́

Tao Khối cho  Ô  cần nới rộng : Chon  Ô  bên Phai (  Ô  cần nới rộng  đến giới han 
• ̣ ̣ ̉ ̣
nay ) > Rê qua Trai đến Ô cần nơi rông  hoăc Nhâp chon Ô Đâu > Giữ Shift > Nhâp 
̀ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́
chon Ô chot .
̣ ́
3
6.   ́
CACH   ÔN 1 DONG   : 
 TR ̣ ̀ 

Trôn Ô : Chon Ô cân Trôn sau khi đa Tao Khôi > Nhâp xô xuông cua Format > Tab  
• ̣ ̣ ̀ ̣ ̣̃ ́ ́ ̉ ́ ̉
Alignment > Chon Merge Cells > Ok   > Chon Nut Middle Align va Nut Center  để  
̣ ̣ ́ ̀ ́
canh giưa > Nut Bold để in đậm .
̃ ́
Hoăc :  Chon  Ô  cân Trôn sau khi  đa Tao Khôi > Nhâp Merge & Center > Chon  
• ̣ ̣ ̀ ̣ ̃ ̣ ́ ́ ̣
Merge Cells .
7.   ̣
TAO 4 KHÔI MĂT HANG DAN NÔI TIÊP :
́ 
́ ̣ ̀ ́ ́4
• Cach chon Khôi : Nhâp  Ô  goc Trai trên > Giữ  Phim Shift > Nhấp  Ô   đay Phai  
́ ̣ ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̉
dươi > Đa thây tô xam Toan Khôi đa chon > Ctrl+C để Copy Khối vưa chon .
́ ̃ ́ ́ ̀ ́ ̃ ̣ ̀ ̣
• Nhâp Ô C5 > Ctrl+V để Dan vao tao Bang nối tiếp > Nhấp Ô K5 va Ô O5 để Dan  
́ ́ ̀ ̣ ̉ ̀ ́
tiêp tuc > Ban đa co 4 Khối MĂT HANG giông nhau nôi tiêp năm ngang > Nhâp  
́ ̣ ̣ ̃́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̀ ́
đup bên ngoai để biến mất Vung Chon đang nhấp nhay . 
́ ̀ ̀ ̣ ́
8.   ̣
TAO 1 DONG PHU LÊN 4 KHÔI MĂT HANG  : 
̀ 
̀ ̉ ́ ̣

• Tô Khôi 4 Ô Măt Hang > Nhâp xô xuông cua Insert > Chon Insert Sheet Row . 
́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ̣
• Đa co 1 Dong trên 4 MĂT HANG . 
̃́ ̀ ̣ ̀
5
9.   IÊU CHINH BANG TINH NĂM TRONG KHÔ GIÂY IN :
Đ̀  
̉ ̉ ́ ̀ ̉ ́

Nhâp The Page Layout > Giam dân tri số  % cua Scale cho  đến khi Mep Phai Giấy In 
́ ̉ ̉ ̀ ̣ ̉ ́ ̉
năm bên ngoai Bang Tinh hoăc năm  đe lên Mep Phai Bang Tinh   > Nhâp Nut Print  
̀ ̀ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̉ ̀ ́ ́
Preview đê xem trươc . (H7+8).
̉ ́
6
10.   ̣
TAO 4 MĂT HANG CO 4 CÔT BÊN DƯƠI :
́ 
̣ ̀ ́ ̣

Măt Hang TIVI co 4 Cột la  : Số TT – Số Lượng – Đơn Gia – Thanh Tiền va 3 Mặt 
• ̣ ̀ ́ ̀ ́ ̀ ̀
Hang con lai cung co 4 Côt giống vây . Ban nhập lai nội dung cho 4 Côt nay .  
̀ ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀
(H10) .
Chon Khôi TIVI va 4 Côt > Ctrl+C > Ctrl+V  Dan tao  đu 4 Măt Hang > Nhâp lai  
• ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̣
Tên Măt Hang . (H11) .
̣ ̀
7
Giáo Trình Microsoft Excel 2007 Toàn tập - SSDG

Nội dung :

Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel
Chương 2: Các Khái Niệm Cơ Bản Và Xử Lý Dữ Liệu Trong Bảng Tính
Chương 3: Các Thao Tác Dữ Liệu Đặc Biệt Trong Excel
Chương 4: Giới Thiệu Và Sử Dụng Các Hàm
Chương 5: Khai Thác Cơ Sở Dữ Liệu
Chương 6: Đồ Thị Trong Excel
Chương 7: Định Dạng Trang Và In Bảng Tính
Chương 8: Làm Việc Với Nhiều Bảng Tính - Macro, Templates
Chương 9: Phím Tắt Và Thủ Thuật
Chương 10: Gồm 50 bài tập có phim minh họa:
Bài tập cơ bản: 30 bài
Bài tập nâng cao: 10 bài
Bài tập mở rộng: 10 bài

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình sẽ tự động cài đặt. Bạn chỉ cần click chuột vào nút "Tiếp Tục" để hoàn tất quá trình cài đặt.
Nếu máy tính của Bạn không tự động cài đặt được. Bạn sẽ phải tự cài đặt bằng cách mở chương trình Windows Explorer lên.
Sau đó, Bạn vào thư mục SETUP và chọn tập tin SetUp.exe để cài đặt.
Trong lúc sử dụng chương trình, có thể do tốc độ của ổ đĩa CD Rom hơi chậm, nên Bạn vui lòng chờ trong giây lát !
Nếu chương trình cài đặt bị lỗi bạn hãy vào thư mục CDRom\Setup và chạy tập tin ISScript10.MSI
Chúc Bạn cài đặt và sử dụng tốt chương trình !

Download :
http://www.mediafire.com/download.php?kxyz1kcxcwb
http://www.mediafire.com/download.php?m9monnj4mzj
http://www.mediafire.com/download.php?dv9hmlp3tsi
http://www.mediafire.com/download.php?ukclx12m23j
http://www.mediafire.com/download.php?jv0otz65tn0
http://www.mediafire.com/download.php?zevgtwmzwzl
http://www.mediafire.com/download.php?jj9hymdyhwj

Giáo Trình Microsoft Word 2007 :
http://www.mediafire.com/?efgmbe4wlnj
http://www.mediafire.com/?jyyiujxo1ga
http://www.mediafire.com/?jj4jn419voy
http://www.mediafire.com/?menedkz95z9
       Y 22.11.2009 :
NG  À  

8
BÀI 5,6,7 : EXCEL 2007 MẪU 3 VÀ 4 .[img]http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU3.png[/img]
[img]http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU4.png[/img]
[img]http://utbinh.com/A11/21.11.2009/THUONGDUNG.png[/img]
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU3.png
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU4.png
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/THUONGDUNG.png
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU3.doc
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU4.doc
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/THUONGDUNG.doc
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU3.pdf
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/MAU4.pdf
Files Thực Tập Excel của Mẫu 3 và 4 :
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/Book1_20112009.xls
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/Book2_20112009.xls
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/THUONGDUNG.pdf
Giáo Trình EXCEL 2007 (245KB) :
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/GiaoTrinh_EXCEL2007.doc
Sử Dụng FONT và Mediafire 3.0 ( 1.98MB) :
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/FONTCHU_MEDIAFIRE.doc
4 Slide Show Power Point ngày 21.11.2009 ( 17.19MB ) :
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/SLIDESHOW_22112009.rar
Tình Đời (670KB) :
http://utbinh.com/A11/21.11.2009/tinhdoi.doc
Những "tuyệt chiêu" trong Excel
  ùy biến cửa sổ làm việc của bảng tính
T  
1.
  ập dữ liệu đồng thời vào nhiều sheet
Nh  
2.
  ăn chận người sử dụng thực hiện một số hành động nào đó nhất định
Ng  
3.
  ăn chặn các nhắc nhở không cần thiết
Ng  
4.
  n sheet sao cho người dùng không thể dùng lệnh unhide để hiện ra
Ẩ  
5.
  ự thiết kế một bảng tính mẫu (template)
T  
6.
  ạo chỉ mục cho các Sheet trong Workbook
T  
7.
  ới hạn vùng cuộn của bảng tính
Gi  
8.
  óa và bảo vệ những ô có chứa công thức
Kh  
9.
  ử dụng định dạng theo điều kiện để tìm dữ liệu trùng
S  
10.
  ìm dữ liệu xuất hiện 2 hoặc nhiều lần bằng công cụ Conditional Formating
T  
11.
  ạo riêng một thanh công cụ cho riêng một bảng tính cụ thể
T  
12.
 
Sao chép công thức giữ nguyên tham chiếu tương đố  (giống như sao chép 
i
13.
tham chiếu tuyệt đối)
9
  ỡ bỏ những liên kết ma
G  
1 4.
  ảm kích thước file Excel bị phình to bất thường
Gi  
15.
  ứu dữ liệu từ một bảng tính bị lỗ 
C i
16.
  ử dụng Data­Validation khi danh sách nguồn nằm trong một Sheet khác
S  
17.
  iều khiển Conditional Formating bằng checkbox
Đ  
18.
  nh dấu những ô chứa công thức bằng Conditional Formatting
Đá  
19.
  m hoặc cộng những ô đã được định dạng có điều kiện
Đế  
20.
  ô màu dòng xen kẽ
T  
21.
  ạo hiệu ứng 3D trong các bảng tính hay các ô
T  
22.
  ật, tắt chức năng Conditional Formatting bằng 1 checkbox
B  
23.
  ùng nhiều List cho 1 Combobox
D  
24.
  ạo một danh sách xác thực thay đổi theo sự lựa chọn từ một danh sách khác
T  
25.
  ử dụng chức năng thay thế (Replace) để gỡ bỏ các ký tự không mong muốn
S  
26.
 
Chuyển đổi con số dạng văn bản sang số thực
 
27.
  ích xuất dữ liệu số trong 1 chuỗi bằng VBA
Tr  
28.
  ùy biến chú thích của ô bảng tính
T  
29.
 
Sort thứ tự dựa trên nhiều hơn ba cột
 
30.
  ắp xếp ngẫu nhiên
S  
31.
 
Thao tác trên dữ liệu với Advanced Filter
 
32.
  ạo các định dạng số cho riêng bạn
T  
33.
  ăng thêm số lần Undo cho Excel
T  
34.
  ự tạo danh sách để fill
T  
35.
  àm nổi các Subtotal của Excel
L  
36.
 
Chuyển đổi các hàm và công thức trong Excel thành giá tr 

37.
  êm dữ liệu vào danh sách Validation một cách tự động
Th  
38.
  ày tháng trong Excel
Ng  
39.
 
Cho phép sử dụng tính năng Group and Outline trên bảng tính bị khoá
 
40.
  ẫy lỗi để trống dữ liệu"]Bẫy lỗi để trống dữ liệu
B  
41.
  ảm danh sách xổ xuống của Validation, sau khi chọn 1
Gi  
42.
  êm các danh sách có sẵn và cả danh sách tự tạo vào menu chuột phả 
Th i
43.
Giáo Trình Microsoft Excel 2007 Toàn tập
http://www.mediafire.com/download.php?kxyz1kcxcwb
http://www.mediafire.com/download.php?m9monnj4mzj
http://www.mediafire.com/download.php?dv9hmlp3tsi
http://www.mediafire.com/download.php?ukclx12m23j
http://www.mediafire.com/download.php?jv0otz65tn0
http://www.mediafire.com/download.php?zevgtwmzwzl
http://www.mediafire.com/download.php?jj9hymdyhwj
Giáo Trình Microsoft Word 2007  :
http://www.mediafire.com/?efgmbe4wlnj   
http://www.mediafire.com/?jyyiujxo1ga   
http://www.mediafire.com/?jj4jn419voy   
10
http://www.mediafire.com/?menedkz95z9   
11
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản