CÁCH SỬ DỤNG SỐ PHỨC BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIOA

Chia sẻ: thienlypro0202

Tham khảo tài liệu 'cách sử dụng số phức bằng máy tính cầm tay casioa', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: CÁCH SỬ DỤNG SỐ PHỨC BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIOA

CÁCH SỬ DỤNG SỐ PHỨC BẰNG MÁY TÍNH CẦM TAY CASIO

A - MÁY TÍNH CASIO FX- 570 MS

1. Chuyển từ dạng đại số sang dạng hàm mũ.

Ví dụ: Z  4  j3  5.e j 36,86
0Bấm:
MODE 2  Trên màn hình máy tính xuất hiện chữ: CMPLX

Tiếp tục bấm:
4 + 3 Shift ENG Shift + = 5
Sau đó bấm tiếp Shift =  36,8690

Như vậy, số phức sẽ có dạng hàm mũ là: Z  5.e j 36,86
0
2. Chuyển từ dạng hàm mũ sang dạng đại số.

Ví dụ: Z  5.e j 36,86  4  j3
0Bấm:
MODE 2  Trên màn hình máy tính xuất hiện chữ: CMPLX
Tiếp tục bấm:

5 Shift () 36,8690 Shift  = 4
Sau đó bấm tiếp: Shift = 3i

Như vậy, số phức sẽ có dạng đại số là: Z  4  j3

3. Thực hiện các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia
    
Ví dụ: Z 1  5.e j 36,86 ; Z 2  5  j3. Tính Z 3 Z 1  Z 2 ?
0
Bấm:
MODE 2  Trên màn hình máy tính xuất hiện chữ: CMPLX
Tiếp tục bấm:
( 5 Shift () 36,869 ) ( 5 + 3 Shift ENG ) = 9
+
Sau đó bấm tiếp tục: Shift = 5,99i

Như vậy, số phức sẽ có dạng đại số là: Z 3  9  j5,99
Nếu muốn đƣa về dạng hàm mũ thì bấm tiếp :
Shift + = 10,8111
Rồi bấm tiếp Shift =  33,6450


- 123 -

Như vậy, dạng hàm mũ tương ứng là Z 3  10,8111e j 33,645

* Lƣu ý: Thực hiện tƣơng tự cho các phép tính còn lại


B - MÁY TÍNH CASIO FX- 570 ES


1. Chuyển từ dạng đại số sang dạng hàm mũ.


Ví dụ: Z  4  j3  5.e j 36,86
0
Bấm:
Shift + 4 Shift ) 3 ) = r=5
 = 36,8690

Như vậy, số phức sẽ có dạng hàm mũ là: Z  5.e j 36,86
0
2. Chuyển từ dạng hàm mũ sang dạng đại số.


Ví dụ: Z  5.e j 36,86  4  j3
0
Bấm:
Shift  5 Shift ) 36,869 ) = 4+3i

Như vậy, số phức sẽ có dạng đại số là: Z  4  j3

LƢU Ý:
- §èi víi m¸y tÝnh Casio FX 500 ES (hoÆc 500MS) kh«ng thùc hiÖn
phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia trùc tiÕp trªn m¸y tÝnh Casio ®-îc, mµ chØ cã
thÓ thùc hiÖn chuyÓn ®æi tõ d¹ng hµm mò sang d¹ng ®¹i sè vµ ng-îc l¹i.
- ChØ cã thÓ thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh theo nguyªn t¾c céng trõ, nh©n
chia ®· ®-îc tr×nh bµy trong bµi gi¶ng.
- Sau đây là cách biến đổi số phức từ dạng hàm mũ sang dạng đại số
và ngƣợc lại.


C - MÁY TÍNH CASIO FX - 500 MS


Më m¸y tÝnh vÒ dao diÖn mµn h×nh To¸n: BÊm MODE  1 (COMP)
HoÆc b×nh th-êng, m¸y tÝnh lu«n hiÓn thÞ ë dao diÖn nµy. Víi dao diÖn nµy, c¸c
lÖnh cã ý nghÜa nh- sau:
Nót: Pol: dïng víi d¹ng ®¹i sè
Shift vµ (Pol)  Rec : dïng víi d¹ng l-îng gi¸c
DÊu ph¶y ( , ) : thÓ hiÖn sù ph©n c¸ch gi÷a c¸c gi¸ trÞ
C¸c phÐp to¸n Céng, trõ, nh©n, chia thùc hiÖn b»ng c¸c dÊu + , - , x , 
- 124 -
1. ChuyÓn ®æi sè phøc tõ d¹ng ®¹i sè sang d¹ng hµm mò : = a + j b = Ze j
Ta nhËp lÇn l-ît:
Pol ( a, b = Z
§äc kÕt qu¶ trªn mµn h×nh, ta cã Z, sau ®ã thao t¸c lÖnh tiÕp:
RCL  tan =
§äc kÕt qu¶ trªn mµn h×nh, ta cã F = gãc 0
VÝ dô: Cho sè phøc ®¹i sè nh- sau: = 15 + j 6 = 16 ,155 e j21,8
BÊm:
Pol ( 15,6 =
§äc ngay kÕt qu¶ trªn mµn h×nh: Z = 16,155
Thao t¸c tiÕp:
RCL  tan =
§äc ngay kÕt qu¶ trªn mµn h×nh F = 21,8
NghÜa lµ: = 16,155  21,80
2. BiÖn ph¸p chuyÓn ®æi sè phøc tõ d¹ng hµm mò sang d¹ng ®¹i sè
Cã sè phøc l-îng gi¸c d¹ng: = Z e j = a + jb
Ta nhËp lÇn l-ît:
SHIFT  Pol ( Z,  =
Thao t¸c nh- thÕ m¸y tÝnh sÏ hiÓn thÞ t-¬ng ®-¬ng lµ
Rec ( Z,  =
§äc kÕt qu¶ trªn mµn h×nh, ta cã a, sau ®ã thao t¸c lÖnh tiÕp:
RCL  tan =
§äc kÕt qu¶ trªn mµn h×nh, ta cã F = b
VÝ dô: Cho sè phøc d¹ng hµm mò nh- sau: = 500e j35 = 40,9576 + j 28,678
Ta nhËp lÇn l-ît:
Rec ( 500, 35 =
§äc kÕt qu¶ trªn mµn h×nh: a = 40,9576;
Thao t¸c lÖnh tiÕp:
RCL  tan =
§äc kÕt qu¶ trªn mµn h×nh F = 28,678
NghÜa lµ: = 40.9576 + j 28.678


* Chó ý: Víi c¸c ®¹i l-îng phøc mang dÊu (-), c¸ch nhËp trÞ sè còng t-¬ng tù- 125 -
D. MÁY TÍNH CASIO FX - 500 ES


Më m¸y tÝnh vÒ dao diÖn mµn h×nh To¸n: MODE  1(COMP)
HoÆc b×nh th-êng, m¸y tÝnh lu«n hiÓn thÞ ë dao diÖn nµy. Víi dao diÖn nµy, c¸c
lÖnh cã ý nghÜa nh- sau:
Shift vµ (+)  Pol: dïng víi d¹ng ®¹i sè
Shift vµ (-)  Rec: dïng víi d¹ng l-îng gi¸c
Shift vµ )  dÊu ph¶y (,) : thÓ hiÖn sù ph©n c¸ch gi÷a c¸c gi¸ trÞ
C¸c phÐp to¸n Céng, trõ, nh©n, chia thùc hiÖn b»ng c¸c dÊu + , - , x , 


1. ChuyÓn ®æi sè phøc tõ d¹ng ®¹i sè sang d¹ng hµm mò : = a + jb = Ze j

Ta nhËp lÇn l-ît:
Shift +  a  Shift )  b  =

Khi thao t¸c lÖnh nh- trªn, mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ t-¬ng ®-¬ng lµ:
Pol ( a, b =
§äc kÕt qu¶ trªn mµn h×nh, ta cã: r = Z ;  = 
VÝ dô: Cho sè phøc ®¹i sè nh- sau: = 15 + j 6 = 16,155e j21,8
BÊm:
Shift +  15  Shift )  6  =
§äc ngay kÕt qu¶ trªn mµn h×nh: r = 16,155 ;  = 21,8
NghÜa lµ: =16,155ej21,8

2. ChuyÓn ®æi sè phøc tõ d¹ng hµm mò sang d¹ng ®¹i sè: = Z e j = a + j b

Ta nhËp lÇn l-ît:
Shift -  Z  Shift )    =
Khi thao t¸c lÖn nh- trªn, mµn h×nh sÏ hiÓn thÞ t-¬ng ®-¬ng lµ:
Rec( Z,  =
§äc kÕt qu¶ trªn mµn h×nh, ta cã: X = a ; Y = b
VÝ dô: Cho sè phøc = 500e j35 = 40,9576 + j 28,678
Ta nhËp lÇn l-ît:
Shift -  500  Shift )  35  =
§äc ngay kÕt qu¶ trªn mµn h×nh: X = 40,9576 ; Y = 28,678

- 126 -
NghÜa lµ: = 40,9576 + j 28,678
* Chó ý: Víi c¸c ®¹i l-îng phøc mang dÊu (-), c¸ch nhËp trÞ sè còng t-¬ng tù


E - MÁY TÍNH KACRE (TRULY)

Ví dụ: Z  4  j3  5.e j 36,86
0
Bấm:
4 a 3 b 2nd a = 5
b = 36,8690


Ví dụ: Z  6  j8  10e j126,87
0
Bấm:
6 +/- a 8 b 2nd a = 10
b = 126,870


F - GIẢI PHƢƠNG TRÌNH ĐỐI VỚI MÁY TÍNH CASIO FX- 570 MS


Bấm: MODE MODE MODE 1

Unknowns ? 
Trên màn hình máy tính hiện chữ: 2 3

1. GIẢI HỆ PHƢƠNG TRÌNH

* Nếu bấm 2 thì ta chọn chế độ giải hệ 2 phương trình 2 ẩn:
a1 x  b1 y  c1  0

a 2 x  b2 y  c 2  0
* Nếu bấm 3 thì ta chọn chế độ giải hệ 3 phương trình 3 ẩn:
a1 x  b1 y  c1 z  d1  0

a 2 x  b2 y  c 2 z  d 2  0
a x  b y  c z  d  0
 3 3 3 32. GIẢI PHƢƠNG TRÌNH BẬC 2 VÀ BẬC 3
Degree ?
Bấm dấu  thì trên màn hình hiện lên chữ: 2 3

* Nếu bấm số 2 thì ta chọn chế độ giải hệ phương trình bậc 2:
ax 2  bx  c  0
* Nếu bấm số 3 thì ta chọn chế độ giải hệ phương trình bậc 3:
ax 3  bx 2  cx  d  0- 127 -
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản