Cách sử dụng to wish / if only

Chia sẻ: dangquoctam

Cách sử dụng to wish/ if only I. to wish: ước muốn + to wish for st: ước muốn cái gì EX: They wish for a house + to wish to do: ước muốn làm gì EX: He wishes to meet her again +to wish (that) S + V Gồm 3 trường hợp: 1.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản