Cách thiết kế mạch in bằng Orcad

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
133
lượt xem
75
download

Cách thiết kế mạch in bằng Orcad

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Orcad lµ dßng s¶n phÈm øng dông cña h•ng Cadence(Portlan), thiÕt kÕ nhê sù trî gióp cña m¸y tÝnh(CAD-Computer -Aided- Design), gièng nh­ c¸c ch­¬ng tr×nh kh¸c nh­ Autocad, Autodesk, Workbend, Protel, Circuit Maker...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách thiết kế mạch in bằng Orcad

 1. DTTBMKTDT VÏ vµ thiÕt kÕ m¹ch in b»ng Orcad PhÇn I VÏ m¹ch ®iÖn tö b»ng orCad I, Lµm quen víi ch-¬ng tr×nh: - Orcad lµ dßng s¶n phÈm øng dông cña h·ng Cadence(Portlan), thiÕt kÕ nhê sù trî gióp cña m¸y tÝnh(CAD-Computer -Aided- Design), gièng nh- c¸c ch-¬ng tr×nh kh¸c nh- Autocad, Autodesk, Workbend, Protel, Circuit Maker... - Website : www.orcad.com - Hç trî kh¸ch hµng trùc tuyÕn: www.orcad.com/technical - Hç trî b»ng Email: www.orcad.com/technical/email_support.asp - Orcad cã -u ®iÓm lín so víi c¸c ch-¬ng tr×nh vÏ m¹ch kh¸c nh- Protel, cicuirt ®ã lµ ch-¬ng tr×nh ch¹y nhanh, dÔ dµng t¹o linh kiÖn míi nªn rÊt phï hîp víi c¸c quèc gia kh¸c nhau, c¸c tr×nh ®é lµm viÖc kh¸c nhau, ch-¬ng tr×nh ch¹y m¹ch in nhanh. - Hä ch-¬ng tr×nh orcad bao gåm 3 phÇn chÝnh: 1.Capture: vÏ m¹ch 2. Layout: VÏ m¹ch in 3. PSpice: M« pháng II. VÏ m¹ch - Më ch-¬ng tr×nh nh- h×nh vÏ sau: Start/Programs/ vµ chän ®Õn ch-¬ng tr×nh Capture.(ThuËt ng÷ nµy kh«ng cã tõ thuÇn ViÖt nã cã nghÜa lµ"Sao chÐp vµ ghÐp nèi c¸c phÇn tö ®Ó ®-îc mét thµnh phÇn thèng nhÊt vµ l-u chóng d-íi d¹ng mét file" ) GTVT 1
 2. - Mµn h×nh lµm viÖc ®-îc chØ ra nh- h×nh sau: 2
 3. DTTBMKTDT VÏ vµ thiÕt kÕ m¹ch in b»ng Orcad - Cöa sæ lµm viÖc cña ch-¬ng tr×nh còng gièng nh- mét øng dông bÊt kú nµo cña Windows nµo mµ b¹n ®· biÕt, cã c¸c menu lùa chän nh- File, Edit, Windows, Help. Chóng kh«ng cã g× ®Æc biÖt chøc n¨ng gièng nh- c¸c ch-¬ng tr×nh Word hay Exel mµ b¹n ®· biÕt. Duy chØ cã c¸c menu sau lµ chóng ta c©n quan t©m: Place, Macro, vµ Option - §Ó b¾t ®Çu mét b¶n vÏ b¹n vµo File/ New/ Project. Sau ®ã lµ ®Õn tiªt môc lùa chän kiÓu thùc hiÖn vµ tªn cña b¶n vÏ. C¸c nót radio trßn mµ b¹n thÊy chÝnh lµ c¸c lùa chän mµ phÇn mÒm cho phÐp:-Analog or Mixed A/D: ý nãi B¶n vÏ chØ thuÇn lµ t-¬ng tù hay kÕt hîp c¶ víi m¹ch biÕn ®æi t-¬ng tù sè. -PC Board Wizard(vÏ theo chØ dÉn) -Schematic: theo kiÓu gi¶n ®å, tuú ý b¹n(th«ng th-êng ta hay chän kiÓu nµy) - B-íc tiÕp theo ta thÊy cöa sæ lµm viÖc nh- h×nh vÏ GTVT 3
 4. Nãi thªm vÒ Project, ®©y lµ tõ ®-îc dïng phæ biÕn hiÖn nay gièng nh- Project trong b¸o cao c«ng viÖc cña b¹n, hay Project cña lËp tr×nh,.... Dù ¸n(Project), bao gåm vÊn ®Ò chÝnh vµ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan. Nh- b¹n nh×n thÊy trªn h×nh Project cña ta gåm: Design Resources, Outputs vµ Referenced Projects, ta sÏ lµm râ c¸c ®Ò nµy ë phÇn sau. - §Ó b¾t ®Çu qu¸ tr×nh vÏ b¹n kÝch vµo PAGE1 ®Ó hiÖn ra trang tr¾ng vµ b¾t ®Çu qu¸ tr×nh vÏ. ThiÕt lËp c¸c th«ng sè cho b¶n vÏ: - Khæ giÊy: Ta cã c¸c khæ A0, A1, A2, A3, A4. Qu¸ tr×nh chän nh- sau: Tõ menu chÝnh cña ch-¬ng tr×nh chän Option/Design Template/ chän Page Size, chän ®¬n vÞ hÖ met b»ng c¸ch nhÊn vµo nót Option Milimeters tõ ®©y b¹n cã thÓ chän c¸c lo¹i khæ giÊy theo tiªu chuÈn huÆc cã thÓ chän khæ tuú ý ë nót Custom 4
 5. DTTBMKTDT VÏ vµ thiÕt kÕ m¹ch in b»ng Orcad - TiÕp theo chän kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch©n ë nót Pin-to-Pin Spacing(th«ng th-êng ta chän gi¸ trÞ chuÈn ngÇm ®Þnh lµ 2,54mm) - Ghi c¸c th«ng tin cña b¶n vÏ: kÐo mµn h×nh vÒ d-íi cïng bªn ph¶i khung ghi c¸c khung tªn hiÖn ra: GTVT 5
 6. - Môc Title(tªn b¶n vÏ ), nhÊn chuét vµo dßng nµy, ch÷ chuyÓn sang mµu ®á, sau ®ã kÝch chuét ph¶i chän Edit Properies, gâ tªn b¶n vÏ trong « Value, ta cã thÓ chän font ch÷ khi nhÊn nót Change: - Document Number: sè b¶n - Rev : thø tù b¶n vÏ - Date: ngµy th¸ng n¨m vÏ, ngÇm ®Þnh lµ thêi gian cña PC b¹n ®ang dïng, muèn söa còng lµm t-¬ng tù nh- trªn. - Ngoµi ra tuú tõng yªu c©u mµ b¹n cã thÓ vÏ thªm khung vµ ghi thªm c¸c dßng ch÷ ë khung tªn, b»ng c¸ch chän ®èi t-îng vÏ ®-êng th¼ng vµ chän Place/ Text C¸ch thùc hiÖn t¹o mÉu b¶n vÏ chuÈn: 6
 7. DTTBMKTDT VÏ vµ thiÕt kÕ m¹ch in b»ng Orcad - Chän vÒ gãc d-íi b¶n vÏ chän vµ xo¸ khung tªn mÆc ®Þnh: - TiÕn hµnh vÏ khung tªn chuÈn sö dông c¸c ®èi t-îng vÏ h×nh vu«ng, ®-êng th¼ng vµ ch÷ (text) trªn thanh c«ng cô. T¹i h×nh vÏ trang sau nµy sÏ tiÕn hµnh lµm quen víi c¸c ch-c n¨ng cÇn thiÕt cña ch-¬ng tr×nh. Bªn trªn lµ c¸c menu lùa chän, bªn ph¶i lµ c¸c chøc n¨ng cÇn thiÕt cho vÏ m¹ch, ®Ó hiÓu thªm vÒ chóng ta cã thÓ tù tiÕn hµnh kÝch vµo vµ thùc hiÖn thö, lµm mét sè lÇn lµ cã thÓ hiÓu vµ quen thao t¸c ®-îc GTVT 7
 8. C¸c phÇn chän ®Ó liªn kÕt chi tiÕt - §Ó lùa chän linh kiÖn b¹n chän Place/Part huÆc nhÊn Shift + P 8
 9. DTTBMKTDT VÏ vµ thiÕt kÕ m¹ch in b»ng Orcad - Ch-¬ng tr×nh sÏ dÉn b¹n ®Õn c¸c th- viÖn thiÕt bÞ Tªn thiªt bÞ H×nh d¹ng GTVT 9
 10. C¸ch bè trÝ linh kiÖn cña Orcad lµ thµnh c¸c nhãm nh- b¹n thÊy t¹i môc Libraries: nh- Trasistor, Connector(c¸c thµnh phÇn kÕt nèi), Arithmetic(thuËt to¸n)..... Kh«ng ph¶i lóc nµo tÊt c¶ c¸c th- viÖn ®Òu hiÖn hÕt lªn cöa sæ, b¹n cã thÓ bæ xung nã b»ng c¸ch nhÊn vµo nót Add Library/ vµ chän thªm bÊt kú th- viÖn nµo(theo ®-êng dÉn) vÝ dô nh- t«i chän Counter.olb Ta sÏ cã thªm th- viÖn ®-îc hiÖn lªn nh- sau, trong qu¸ tr×nh vÏ nÕu thiÕu bÊt kú th- viÖn nµo b¹n còng cã thÓ tiÕn hµnh t-¬ng tù ®Ó t×m ra chóng theo c¸c thao t¸c nh- trªn. phÇn võa chän 10
 11. DTTBMKTDT VÏ vµ thiÕt kÕ m¹ch in b»ng Orcad - NÕu kh«ng biÕt linh kiÖn thuéc th- viÖn nµo b¹n cã thÓ nhÊn vµo môc Part Search, ë ®©y t«i chän 74LS90, sau ®ã nhÊn Begin Search Gâ tªn linh kiÖn cÇn t×m N¬i t×m - TiÕn hµnh bè trÝ linh kiÖn t¹i vÝ trÝ sao cho hîp lý, kÝch chuét ph¶i ®Ó kÕt thóc, ë ®©y t«i vÏ mét m¹ch ®Õm xung dïng 1LED 7 v¹ch cho nªn cÇn IC 74LS90, 74LS47, 74LS75, mét Jumer nèi ®Õn nguån cung cÊp. - Sau khi lùa chän ®ñ linh kiÖn ta tiÕn hµnh nèi m¹ch GTVT 11
 12. - Víi ch-¬ng tr×nh Orcad th-êng ngÇm ®Þnh ch©n nguån vµ ch©n ®Êt cho nªn ta sÏ kh«ng thÊy hiÖn lªn mµn h×nh, b¹n cã thÓ vÏ theo chÕ ®é ngÇm ®Þnh, nÕu kh«ng ®Ó thuËn tiÖn ta cã thÓ lµm xuÊt hiÖn c¸c ch©n ®ã theo qu¸ tr×nh nh- sau: 1. KÝch chuét ph¶i vµo linh kiÖn cÇn biÕn ®æi, chän EditPart 12
 13. DTTBMKTDT VÏ vµ thiÕt kÕ m¹ch in b»ng Orcad B¹n thÊy hai ®Êu trßn ®á bªn trªn vµ bªn d-íi, kÝch chuét ph¶i vµo vßng trßn bªn trªn chän Properties - B¶ng ®Æc tÝnh ch©n: « Name lµ tªn cña ch©n ®ã ë ®©y lµ ch©n cÊp nguån Vcc, « Number: sè thø tù cña ch©n ®ã, ë ®©y lµ ch©n sè 5, « Shape: h×nh d¹ng cña ch©n, ë ®©y lµ lo¹i ch©n cã ®é dµi b»ng kh«ng, « Type kiÓu ch©n ë ®©y lµ ch©n cÊp nguån. B¹n muèn cho hiÓn thÞ ch©n nµy h·y nhÊn vµo Pin Visible, vµ chän Line ë « Shape, sau ®ã nhÊn OK. TiÕp tôc nh- vËy víi c¸c ch©n cßn l¹i, vµ c¸c linh kiÖn kh¸c. GTVT 13
 14. §· chän Còng víi c¸c thao t¸c kÝch chuét ph¶i vµ chän Edit Part b¹n còng cã thÓ ®Æt l¹i vÞ trÝ ch©n cho c¸c linh kiÖn, dïng tr-êng hîp nµy cho c¸c m¹ch phøc t¹p cÇn ph¶i chuyÓn vÞ trÝ ch©n cho dÔ nèi d-¬ng ®iÖn. 14
 15. DTTBMKTDT VÏ vµ thiÕt kÕ m¹ch in b»ng Orcad - C¸c chøc n¨ng gióp cho qu¸ tr×nh nèi m¹ch nh- h×nh vÏ sau: (Shift+W)Dïng ®Ó ®Êu nèi c¸c ch©n linh kiÖn theo d¹ng ®-êng m¹ch ®¬n(®-êng m¹ch ®¬n lµ ®-êng m¹ch gièng nh- chóng ta hay vÏ ë vë ghi chÐp). (Shift+B)Dïng ®Ó kÕt hîp nhiÒu ®-êng m¹ch víi nhau, gäi lµ ®-êng BUS §-êng BUS Nh- b¹n thÊy trªn h×nh vÏ hai IC8051 vµ 82C82 cã c¸c ch©n t-¬ng øng tö 32-39 nèi vµo 8-1 vµ nèi ®Õn mét ®-êng m¹ch kh¸c ta dïng 1 ®-êng BUS sÏ lµm cho h×nh gän gµng h¬n nhiÒu. (Shift+J)§iÓm nèi, b¹n kÝch vµo ®©y lµ di chuyÓn ®Õn ®iÓm nèi gi÷a hai ®iÓm(nh÷ng ®-êng c¾t ngang nh-ng kh«ng nèi th× ta kh«ng sö dông ®iÓm nµy nÕu kh«ng ch-¬ng tr×nh sÏ b¸o lçi). (Shift+E)Dïng t¹o phÇn tö cña ®-êng BUS, vÝ dô nh- h×nh sau mét ®-êng BUS cã 5 phÇn tö nèi vµo, ®Çu tiªn b¹n chän ®-êng BUS vÏ sau ®ã vÏ c¸c phÇn tö. GTVT 15
 16. (Shift+X)Dïng ®Ó ng¾t c¸c kÕt nèi, khi c¸c ch©n linh kiÖn kh«ng sö dông ®Õn b¹n chäc chøc n¨ng nµy vµ di chuyÓn ®Õn ch©n ®ã ®Ó chän chøc n¨ng kh«ng dïng khi ®è ch-¬ng tr×nh míi kh«ng b¸o lçi H×nh trªn b¹n ®Ó ý thÊy ch©n sè 17 kh«ng dïng ®Õn ta chØ thÞ b»ng dÊu ng¹ch chÐo ®Ó chØ thÞ kh«ng nèi. Bªn c¹nh ®ã ch-¬ng tr×nh cßn cã c¸ch chøc n¨ng cho phÐp vÏ h×nh vu«ng, trßn, ®-êng th¼ng, t¹o c¸c logo riªng..... -KÕt thóc qóa tr×nh nèi d©y ta cã b¶n vÏ nh- sau: 16
 17. DTTBMKTDT VÏ vµ thiÕt kÕ m¹ch in b»ng Orcad -ViÖc bè trÝ linh kiÖn nhiÒu trªn mét b¶n vÏ lµ rÊt khã kh¨n do vËy ch-¬ng tr×nh cho phÐp trong mét dù ¸n b¹n cã thÓ thùc hiÖn nhiÒu b¶n vÏ kh¸c nhau, ch¼ng h¹n nh- ë vÝ dô nµy chóng ta ch-a cã nguån n¾n dßng cÊp cho bé ®Õm ta sÏ vÏ nã ë b¶n vÏ sè 2. - Qu¸ tr×nh thùc hiÖn: thu nhá cöa sæ ®ang lµm viÖc l¹i. §Ó cho hiÖn lªn cöa sæ Project, kÝch chuét ph¶i vµo SCHEMATIC, chän New Page. Ch-¬ng tr×nh ngÇm ®Þnh trang tiÕp lµ trang sè 2, nÕu kh«ng thay tªn b¹n cã thÓ nhÊn OK . Mét cöa sæ lµm viÖc tr¾ng suÊt hiÖn b¹n thùc hiÖn vÏ nh- qu¸ tr×nh b×nh th-êng KÕt qu¶ ta ®-îc m¹ch nguån tuyÕn tÝnh nh- sau lêi gi¶i thÝch - Th«ng th-êng ®Ó thuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, qu¸ tr×nh lµm m¹ch in vµ qu¸ tr×nh l¾p gi¸p th× b¹n nªn ghi c¸c lêi gi¶i thÝch trªn m¹ch. Ch¼ng h¹n nh- ë m¹ch nguån ta dung hai ®Êu nèi(Jumper), mét ®Õn nguån 220VAC th× ta cã mét dong ghi chó lµ "®Õn 220VAC", vµ GTVT 17
 18. mét Jumper ®Õn bé ®Õm ta còng ghi lµ "®Õn bé ®Õm trang 1". Thùc hiÖn chøc n¨ng nµy chän Place/Text huÆc nhÊn Shift+T C¸ch in b¶n vÏ : 1. ThiÕt lËp m¸y in: - Chän File/ Print Setup: - C¸c th«ng sè thiÕt lËp nh- thiÕt lËp m¸y in bÊt kú trªn Windows: 18
 19. DTTBMKTDT VÏ vµ thiÕt kÕ m¹ch in b»ng Orcad 2. Qóa tr×nh in Chän tØ - Sau khi thùc hiÖn viÖc thiÕt lËp th«ng sè cho m¸y lÖ in(chän m¸y in, khæ giÊy,...) - Tr-íc khi in chon chÕ ®é xem tr-íc khi in: Sè Chän ®é b¶n in lÖch Chän in ®en tr¾ng hay mµu C¸c chøc n¨ng kh¸c kh«ng cã g× ®Æc biÖt chØ cã chøc n¨ng chØnh ®é lÖch, tuú sù lùa chän cña b¹n sao cho hîp lý, th«ng th-êng ®Ó cho tiÖn ®ãng ta chän ®é lÖch cña trôc X lµ 0,6. Sau ®è chän OK. GTVT 19
 20. Chän Phãng Chän chøc in to thu n¨ng nÕu nhá nµyKh«ng Ch©p nhËn chÊp nhËn 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản