Cách trồng cải bắp

Chia sẻ: kieuphong21051

Cách trồng cải bắp. Trên vùng cao cải bắp là loại rau ăn chính trong thời gian dài trong năm. Cải bắp có thể sử dụng theo nhiều cách: Nấu chín, muối chua, ăn sống...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cách trồng cải bắp

S¸ch h−íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói
c¸ch trång c¶i b¾p
Môc lôc

C¸c lo¹i rau hä thËp tù .......................................................................................... 4
Lµm ®Êt v−ên −¬m ................................................................................................ 7
Ch¨m sãc c©y gièng ............................................................................................ 10
Lu©n canh c©y trång............................................................................................ 13
Lµm ®Êt trång c¶i b¾p.......................................................................................... 14
Bãn thóc .............................................................................................................. 15
T−íi n−íc ............................................................................................................ 16
S©u bÖnh h¹i ........................................................................................................ 18
B−ím tr¾ng h¹i c¶i .............................................................................................. 19
Thu ho¹ch............................................................................................................ 24
2
♦ Trªn vïng cao c¶i b¾p lµ lo¹i rau ¨n chÝnh trong thêi gian dµi trong n¨m
♦ C¶i b¾p cã thÓ sö dông theo nhiÒu c¸ch: NÊu chÝn, muèi chua, ¨n sèng...3
C¸c lo¹i rau hä thËp tù
♦ C¸c lo¹i rau: Su hµo, c¶i xanh, c¶i cñ, sóp l¬, c¶i bao... thuéc cïng nhãm víi c¶i b¾p. Do vËy c¸c lo¹i rau nµy cã c¸c lo¹i
s©u bÖnh gièng nhau (S©u t¬, s©u x¸m, b−ím tr¾ng h¹i c¶i...) vµ c¸ch trång trät t−¬ng tù nhau.

4
♦ C¶i b¾p −a nhiÖt ®é tõ 150C - 200C, nªn mïa trång th−êng vµo vô ®«ng, xu©n
♦ HiÖn nay ®· cã mét sè gièng c¶i b¾p cã thÓ trång trong mïa nãng, gieo h¹t cuèi th¸ng 6, ®Çu th¸ng 7.
5
♦ RÔ c¶i b¾p lµ rÔ chïm, ¨n n«ng kh«ng chÞu h¹n
♦ ¦u tiªn chç ®Êt t¬i xèp, ®ñ Èm ®Ó trång c¶i b¾p
6
Lµm ®Êt v−ên −¬m
♦ Nªn gieo c©y gièng trong v−ên −¬m ®Ó thuËn tiÖn ch¨m sãc vµ cã c©y gièng tèt.
♦ §Êt lµm v−ên −¬m ph¶i thu gom s¹ch cá d¹i, c©y bÖnh sau ®ã lªn luèng.


7
♦ Trªn luèng gieo h¹t, ®Êt ®Ëp nhá, trén ®Òu víi tro vµ ph©n chuång môc. Dïng cµo san mÆt luèng vµ lµm ®Êt t¬i xèp.
8
♦ Tr−íc khi gieo nªn thö kh¶ n¨ng nÈy mÇm cña h¹t gièng. Kh«ng dïng h¹t gièng s©u mät, kh«ng râ nguån gèc ®Ó gieo. Sau khi gieo dïng tay
kho¶ nhÑ trªn mÆt luèng ®Ó h¹t xuèng kÏ ®Êt.9
ch¨m sãc c©y gièng
♦ Phñ r¬m r¹ môc lªn mÆt luèng, sau ®ã dïng « doa t−íi ®Ém.
♦ Sau gieo 3-4 ngµy h¹t gièng sÏ n¶y mÇm. NhÑ nhµng dì dÇn r¬m ®Ó tr¸nh c©y gièng dµi, vèng. Trong v−ên −¬m chó ý t−íi n−íc ngµy 1-2 lÇn
cho c©y con10
♦ Trong mïa m−a cÇn lµm giµn che cho v−ên −¬m ®Ó tr¸nh dËp n¸t c©y con khi m−a to.
♦ Giµn che cã thÓ dïng cãt, l¸ c©y, v¶i....ChØ che lóc thËt cÇn thiÕt, tr¸nh ®Ó c©y vèng do thiÕu ¸nh s¸ng.11
♦ Th−êng xuyªn tØa bá c©y s©u, bÖnh, cá d¹i trong v−ên −¬m
♦ NÕu c©y cßi cäc, nhiÒu s©u bÖnh cã thÓ phun thuèc trõ s©u bÖnh, ph©n bãn l¸.12
Lu©n canh c©y trång
♦ §Ó ng¨n chÆn t¸c h¹i cña s©u bÖnh vµ lµm tèt ®Êt cÇn trång thay ®æi c¶i b¾p víi lóa hay ®Ëu ®ç.
13
Lµm ®Êt trång c¶i b¾p
♦ §Êt trång c¶i b¾p ph¶i cÇy bõa kü, lªn luèng ®Ó tiÖn ®i l¹i ch¨m sãc vµ t−íi tiªu n−íc.
♦ Tuú theo gièng vµ thêi vô mµ kho¶ng c¸ch trång cã kh¸c nhau. C¸c gièng lai (F1) c©y to, trång trong vô chÝnh (vô ®«ng) trång th−a: C©y c¸ch
c©y 50 cm, hµng c¸ch hµng 50 cm. C¸c gièng ®Þa ph−¬ng, c©y nhá trång c©y c¸ch c©y 40 cm hµng c¸ch hµng 50 cm.14
Bãn thóc
♦ Bãn thóc cho c¶i b¾p 8-10 kg ®¹m (1400-1500 c©y ) vµo 3 thêi kú chÝnh lµ:
♦ Sau trång 10-15 ngµy
♦ C©y tr¶i l¸ bµng( sau trång 40-45 ngµy)
♦ C©y b¾t ®Çu h×nh thµnh b¾p.


15
T−íi n−íc
♦ C¶i b¾p kh«ng cã kh¶ n¨ng chÞu h¹n.
♦ Khi tr¶i l¸ bµng (sau trång 40-45 ngµy) c©y cÇn nhiÒu n−íc nhÊt, do vËy nªn t¸t n−íc vµo r·nh, ®Ó ®Êt thÊm ®ñ n−íc sau ®ã ph¶i th¸o n−íc
thõa trong r·nh ra.


16
♦ Nªn kÕt hîp c¸c lÇn bãn thóc víi c¸c ®ît xíi x¸o, lµm cá.
♦ Th−êng xuyªn b¾t s©u, ng¾t l¸ giµ, l¸ bÖnh trong ruéng c¶i b¾p.

17
S©u bÖnh h¹i
♦ Bä nhÈy mµu ®en bãng, cã hai säc mµu vµng trªn l−ng. Khi bÞ ®éng chóng cã thÓ nh¶y.
♦ Bä nh¶y ph¸ h¹i ngay tõ khi c©y míi nÈy mÇm, c¾n t¹o ra c¸c lç nhá trªn l¸
18
B−ím tr¾ng h¹i c¶i
♦ B−ím tr¾ng h¹i c¶i, s©u non cã mµu xanh, nhiÒu l«ng. B−ím tr−ëng thµnh mµu tr¾ng, vµng hoÆc mµu da cam cã chÊm ®en trªn c¸nh. Nhéng
treo trªn c©y.
♦ S©u c¾n thñng l¸ chui vµo trong b¾p. Bãc l¸ ra cã mïi rÊt khã chÞu.

19
♦ S©u t¬ cã mµu xanh nh¹t. Khi r¬i khái mÆt l¸ chóng th¶ theo mét sîi t¬. B−ím tr−ëng thµnh mµu x¸m.
♦ S©u t¬ lµ lo¹i s©u rÊt dÔ quen thuèc (nhên thuèc ), chØ ph¸ h¹i trªn c¸c lo¹i c©y c¶i b¾p, su hµo, c¶i cñ,...(c©y hä thËp tù )
20
♦ S©u x¸m cã mÇu x¸m hay ®en. B−ím tr−ëng thµnh mµu x¸m hay n©u, bay ra vµo ban ®ªm.
♦ S©u x¸m ban ngµy chui d−íi ®Êt, ®ªm chui lªn c¾n ngang gèc c©y.

21
♦ BÖnh thèi nhòn c¶i b¾p do vi khuÈn g©y ra. BÖnh th−êng h¹i ë thêi kú c©y cuèn b¾p. C©y bÖnh l¸ ngoµi mµu n©u.
♦ BÖnh lan truyÒn nhê s©u t¬, s©u xanh vµ c¸c lo¹i s©u kh¸c. H¹n chÕ bÖnh b»ng c¸ch nhæ c©y bÖnh vµ th−êng xuyªn thay ®æi c©y trång
22
♦ §Ó h¹n chÕ s©u, bÖnh, tr−íc khi gieo nªn xö lý h¹t gièng b»ng thuèc trõ s©u bÖnh.
♦ Trång xen c¶i b¾p víi c¸c lo¹i hµnh tái sÏ h¹n chÕ ®−îc sù ph¸ h¹i cña s©u.


23
Thu ho¹ch
♦ Khi c¶i b¾p cuèn chÆt th× cã thÓ thu ho¹ch. KiÓm tra ®é chÆt cña b¾p b»ng c¸ch dïng tay Ên nhÑ lªn b¾p.
♦ Thu ho¹ch nªn ®Ó l¹i vµi l¸ ngoµi nh»m h¹n chÕ dËp n¸t b¾p khi vËn chuyÓn.


24
♦ Tr−íc khi thu ho¹ch 10-15 ngµy kh«ng nªn bãn ph©n vµ t−íi n−íc ®Ó h¹n chÕ nøt b¾p, lµm cho b¾p dÔ thèi sÏ gi¶m n¨ng suÊt vµ chÊt l−îng.

25
♦ Chän c©y tèt, ®¸nh dÊu l¹i, sau ®ã dïng dao s¾c chÆt thu b¾p kh«ng lµm dËp x−íc gèc. §µo c¸c c©y nµy trång dån l¹i ë mét khu, chóng ®−îc
ch¨m sãc, bãn ph©n....cÈn thÈn. C©y sÏ ra hoa vµ kÕt h¹t vµo mïa xu©n.26
♦ Mçi c©y nªn ®Ó l¹i 3-4 ngång hoa, khi ngång cao 50-60 cm cÇn buéc chèng ®æ vµ bÊm ngän ®Ó qu¶ ®Ëu nhiÒu h¹t mÈy.


27
♦ Khi qu¶ ®èm vµng sÏ thu ho¹ch, ®em vÒ treo lªn hay ñ thªm 3-4 ngµy sau ®ã ph¬i kh« vµ t¸ch h¹t. CÇn lµm s¹ch h¹t vµ ph¬i kh« tr−íc khi b¶o
qu¶n.


28
♦ Sau khi thu b¾p tiÕp tôc ch¨m sãc cho c©y ra chåi, lÊy chåi nµy gi©m vµo v−ên −¬m t¹o c©y con cho vô sau. V−ên −¬m cÇn m¸t, tho¸ng, ®ñ Êm
®Ó h¹n chÕ thèi chåi.
29
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản