Cách trồng cải bắp

Chia sẻ: kieuphong21051

Cách trồng cải bắp. Trên vùng cao cải bắp là loại rau ăn chính trong thời gian dài trong năm. Cải bắp có thể sử dụng theo nhiều cách: Nấu chín, muối chua, ăn sống...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cách trồng cải bắp

 

 1. S¸ch h−íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói c¸ch trång c¶i b¾p
 2. Môc lôc C¸c lo¹i rau hä thËp tù .......................................................................................... 4 Lµm ®Êt v−ên −¬m ................................................................................................ 7 Ch¨m sãc c©y gièng ............................................................................................ 10 Lu©n canh c©y trång............................................................................................ 13 Lµm ®Êt trång c¶i b¾p.......................................................................................... 14 Bãn thóc .............................................................................................................. 15 T−íi n−íc ............................................................................................................ 16 S©u bÖnh h¹i ........................................................................................................ 18 B−ím tr¾ng h¹i c¶i .............................................................................................. 19 Thu ho¹ch............................................................................................................ 24 2
 3. ♦ Trªn vïng cao c¶i b¾p lµ lo¹i rau ¨n chÝnh trong thêi gian dµi trong n¨m ♦ C¶i b¾p cã thÓ sö dông theo nhiÒu c¸ch: NÊu chÝn, muèi chua, ¨n sèng... 3
 4. C¸c lo¹i rau hä thËp tù ♦ C¸c lo¹i rau: Su hµo, c¶i xanh, c¶i cñ, sóp l¬, c¶i bao... thuéc cïng nhãm víi c¶i b¾p. Do vËy c¸c lo¹i rau nµy cã c¸c lo¹i s©u bÖnh gièng nhau (S©u t¬, s©u x¸m, b−ím tr¾ng h¹i c¶i...) vµ c¸ch trång trät t−¬ng tù nhau. 4
 5. ♦ C¶i b¾p −a nhiÖt ®é tõ 150C - 200C, nªn mïa trång th−êng vµo vô ®«ng, xu©n ♦ HiÖn nay ®· cã mét sè gièng c¶i b¾p cã thÓ trång trong mïa nãng, gieo h¹t cuèi th¸ng 6, ®Çu th¸ng 7. 5
 6. ♦ RÔ c¶i b¾p lµ rÔ chïm, ¨n n«ng kh«ng chÞu h¹n ♦ ¦u tiªn chç ®Êt t¬i xèp, ®ñ Èm ®Ó trång c¶i b¾p 6
 7. Lµm ®Êt v−ên −¬m ♦ Nªn gieo c©y gièng trong v−ên −¬m ®Ó thuËn tiÖn ch¨m sãc vµ cã c©y gièng tèt. ♦ §Êt lµm v−ên −¬m ph¶i thu gom s¹ch cá d¹i, c©y bÖnh sau ®ã lªn luèng. 7
 8. ♦ Trªn luèng gieo h¹t, ®Êt ®Ëp nhá, trén ®Òu víi tro vµ ph©n chuång môc. Dïng cµo san mÆt luèng vµ lµm ®Êt t¬i xèp. 8
 9. ♦ Tr−íc khi gieo nªn thö kh¶ n¨ng nÈy mÇm cña h¹t gièng. Kh«ng dïng h¹t gièng s©u mät, kh«ng râ nguån gèc ®Ó gieo. Sau khi gieo dïng tay kho¶ nhÑ trªn mÆt luèng ®Ó h¹t xuèng kÏ ®Êt. 9
 10. ch¨m sãc c©y gièng ♦ Phñ r¬m r¹ môc lªn mÆt luèng, sau ®ã dïng « doa t−íi ®Ém. ♦ Sau gieo 3-4 ngµy h¹t gièng sÏ n¶y mÇm. NhÑ nhµng dì dÇn r¬m ®Ó tr¸nh c©y gièng dµi, vèng. Trong v−ên −¬m chó ý t−íi n−íc ngµy 1-2 lÇn cho c©y con 10
 11. ♦ Trong mïa m−a cÇn lµm giµn che cho v−ên −¬m ®Ó tr¸nh dËp n¸t c©y con khi m−a to. ♦ Giµn che cã thÓ dïng cãt, l¸ c©y, v¶i....ChØ che lóc thËt cÇn thiÕt, tr¸nh ®Ó c©y vèng do thiÕu ¸nh s¸ng. 11
 12. ♦ Th−êng xuyªn tØa bá c©y s©u, bÖnh, cá d¹i trong v−ên −¬m ♦ NÕu c©y cßi cäc, nhiÒu s©u bÖnh cã thÓ phun thuèc trõ s©u bÖnh, ph©n bãn l¸. 12
 13. Lu©n canh c©y trång ♦ §Ó ng¨n chÆn t¸c h¹i cña s©u bÖnh vµ lµm tèt ®Êt cÇn trång thay ®æi c¶i b¾p víi lóa hay ®Ëu ®ç. 13
 14. Lµm ®Êt trång c¶i b¾p ♦ §Êt trång c¶i b¾p ph¶i cÇy bõa kü, lªn luèng ®Ó tiÖn ®i l¹i ch¨m sãc vµ t−íi tiªu n−íc. ♦ Tuú theo gièng vµ thêi vô mµ kho¶ng c¸ch trång cã kh¸c nhau. C¸c gièng lai (F1) c©y to, trång trong vô chÝnh (vô ®«ng) trång th−a: C©y c¸ch c©y 50 cm, hµng c¸ch hµng 50 cm. C¸c gièng ®Þa ph−¬ng, c©y nhá trång c©y c¸ch c©y 40 cm hµng c¸ch hµng 50 cm. 14
 15. Bãn thóc ♦ Bãn thóc cho c¶i b¾p 8-10 kg ®¹m (1400-1500 c©y ) vµo 3 thêi kú chÝnh lµ: ♦ Sau trång 10-15 ngµy ♦ C©y tr¶i l¸ bµng( sau trång 40-45 ngµy) ♦ C©y b¾t ®Çu h×nh thµnh b¾p. 15
 16. T−íi n−íc ♦ C¶i b¾p kh«ng cã kh¶ n¨ng chÞu h¹n. ♦ Khi tr¶i l¸ bµng (sau trång 40-45 ngµy) c©y cÇn nhiÒu n−íc nhÊt, do vËy nªn t¸t n−íc vµo r·nh, ®Ó ®Êt thÊm ®ñ n−íc sau ®ã ph¶i th¸o n−íc thõa trong r·nh ra. 16
 17. ♦ Nªn kÕt hîp c¸c lÇn bãn thóc víi c¸c ®ît xíi x¸o, lµm cá. ♦ Th−êng xuyªn b¾t s©u, ng¾t l¸ giµ, l¸ bÖnh trong ruéng c¶i b¾p. 17
 18. S©u bÖnh h¹i ♦ Bä nhÈy mµu ®en bãng, cã hai säc mµu vµng trªn l−ng. Khi bÞ ®éng chóng cã thÓ nh¶y. ♦ Bä nh¶y ph¸ h¹i ngay tõ khi c©y míi nÈy mÇm, c¾n t¹o ra c¸c lç nhá trªn l¸ 18
 19. B−ím tr¾ng h¹i c¶i ♦ B−ím tr¾ng h¹i c¶i, s©u non cã mµu xanh, nhiÒu l«ng. B−ím tr−ëng thµnh mµu tr¾ng, vµng hoÆc mµu da cam cã chÊm ®en trªn c¸nh. Nhéng treo trªn c©y. ♦ S©u c¾n thñng l¸ chui vµo trong b¾p. Bãc l¸ ra cã mïi rÊt khã chÞu. 19
 20. ♦ S©u t¬ cã mµu xanh nh¹t. Khi r¬i khái mÆt l¸ chóng th¶ theo mét sîi t¬. B−ím tr−ëng thµnh mµu x¸m. ♦ S©u t¬ lµ lo¹i s©u rÊt dÔ quen thuèc (nhên thuèc ), chØ ph¸ h¹i trªn c¸c lo¹i c©y c¶i b¾p, su hµo, c¶i cñ,...(c©y hä thËp tù ) 20
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản