Cách trồng cải bắp

Chia sẻ: Nguyễn Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
191
lượt xem
33
download

Cách trồng cải bắp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách trồng cải bắp. Trên vùng cao cải bắp là loại rau ăn chính trong thời gian dài trong năm. Cải bắp có thể sử dụng theo nhiều cách: Nấu chín, muối chua, ăn sống...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách trồng cải bắp

 1. S¸ch h−íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói c¸ch trång c¶i b¾p
 2. Môc lôc C¸c lo¹i rau hä thËp tù .......................................................................................... 4 Lµm ®Êt v−ên −¬m ................................................................................................ 7 Ch¨m sãc c©y gièng ............................................................................................ 10 Lu©n canh c©y trång............................................................................................ 13 Lµm ®Êt trång c¶i b¾p.......................................................................................... 14 Bãn thóc .............................................................................................................. 15 T−íi n−íc ............................................................................................................ 16 S©u bÖnh h¹i ........................................................................................................ 18 B−ím tr¾ng h¹i c¶i .............................................................................................. 19 Thu ho¹ch............................................................................................................ 24 2
 3. ♦ Trªn vïng cao c¶i b¾p lµ lo¹i rau ¨n chÝnh trong thêi gian dµi trong n¨m ♦ C¶i b¾p cã thÓ sö dông theo nhiÒu c¸ch: NÊu chÝn, muèi chua, ¨n sèng... 3
 4. C¸c lo¹i rau hä thËp tù ♦ C¸c lo¹i rau: Su hµo, c¶i xanh, c¶i cñ, sóp l¬, c¶i bao... thuéc cïng nhãm víi c¶i b¾p. Do vËy c¸c lo¹i rau nµy cã c¸c lo¹i s©u bÖnh gièng nhau (S©u t¬, s©u x¸m, b−ím tr¾ng h¹i c¶i...) vµ c¸ch trång trät t−¬ng tù nhau. 4
 5. ♦ C¶i b¾p −a nhiÖt ®é tõ 150C - 200C, nªn mïa trång th−êng vµo vô ®«ng, xu©n ♦ HiÖn nay ®· cã mét sè gièng c¶i b¾p cã thÓ trång trong mïa nãng, gieo h¹t cuèi th¸ng 6, ®Çu th¸ng 7. 5
 6. ♦ RÔ c¶i b¾p lµ rÔ chïm, ¨n n«ng kh«ng chÞu h¹n ♦ ¦u tiªn chç ®Êt t¬i xèp, ®ñ Èm ®Ó trång c¶i b¾p 6
 7. Lµm ®Êt v−ên −¬m ♦ Nªn gieo c©y gièng trong v−ên −¬m ®Ó thuËn tiÖn ch¨m sãc vµ cã c©y gièng tèt. ♦ §Êt lµm v−ên −¬m ph¶i thu gom s¹ch cá d¹i, c©y bÖnh sau ®ã lªn luèng. 7
 8. ♦ Trªn luèng gieo h¹t, ®Êt ®Ëp nhá, trén ®Òu víi tro vµ ph©n chuång môc. Dïng cµo san mÆt luèng vµ lµm ®Êt t¬i xèp. 8
 9. ♦ Tr−íc khi gieo nªn thö kh¶ n¨ng nÈy mÇm cña h¹t gièng. Kh«ng dïng h¹t gièng s©u mät, kh«ng râ nguån gèc ®Ó gieo. Sau khi gieo dïng tay kho¶ nhÑ trªn mÆt luèng ®Ó h¹t xuèng kÏ ®Êt. 9
 10. ch¨m sãc c©y gièng ♦ Phñ r¬m r¹ môc lªn mÆt luèng, sau ®ã dïng « doa t−íi ®Ém. ♦ Sau gieo 3-4 ngµy h¹t gièng sÏ n¶y mÇm. NhÑ nhµng dì dÇn r¬m ®Ó tr¸nh c©y gièng dµi, vèng. Trong v−ên −¬m chó ý t−íi n−íc ngµy 1-2 lÇn cho c©y con 10
 11. ♦ Trong mïa m−a cÇn lµm giµn che cho v−ên −¬m ®Ó tr¸nh dËp n¸t c©y con khi m−a to. ♦ Giµn che cã thÓ dïng cãt, l¸ c©y, v¶i....ChØ che lóc thËt cÇn thiÕt, tr¸nh ®Ó c©y vèng do thiÕu ¸nh s¸ng. 11
 12. ♦ Th−êng xuyªn tØa bá c©y s©u, bÖnh, cá d¹i trong v−ên −¬m ♦ NÕu c©y cßi cäc, nhiÒu s©u bÖnh cã thÓ phun thuèc trõ s©u bÖnh, ph©n bãn l¸. 12
 13. Lu©n canh c©y trång ♦ §Ó ng¨n chÆn t¸c h¹i cña s©u bÖnh vµ lµm tèt ®Êt cÇn trång thay ®æi c¶i b¾p víi lóa hay ®Ëu ®ç. 13
 14. Lµm ®Êt trång c¶i b¾p ♦ §Êt trång c¶i b¾p ph¶i cÇy bõa kü, lªn luèng ®Ó tiÖn ®i l¹i ch¨m sãc vµ t−íi tiªu n−íc. ♦ Tuú theo gièng vµ thêi vô mµ kho¶ng c¸ch trång cã kh¸c nhau. C¸c gièng lai (F1) c©y to, trång trong vô chÝnh (vô ®«ng) trång th−a: C©y c¸ch c©y 50 cm, hµng c¸ch hµng 50 cm. C¸c gièng ®Þa ph−¬ng, c©y nhá trång c©y c¸ch c©y 40 cm hµng c¸ch hµng 50 cm. 14
 15. Bãn thóc ♦ Bãn thóc cho c¶i b¾p 8-10 kg ®¹m (1400-1500 c©y ) vµo 3 thêi kú chÝnh lµ: ♦ Sau trång 10-15 ngµy ♦ C©y tr¶i l¸ bµng( sau trång 40-45 ngµy) ♦ C©y b¾t ®Çu h×nh thµnh b¾p. 15
 16. T−íi n−íc ♦ C¶i b¾p kh«ng cã kh¶ n¨ng chÞu h¹n. ♦ Khi tr¶i l¸ bµng (sau trång 40-45 ngµy) c©y cÇn nhiÒu n−íc nhÊt, do vËy nªn t¸t n−íc vµo r·nh, ®Ó ®Êt thÊm ®ñ n−íc sau ®ã ph¶i th¸o n−íc thõa trong r·nh ra. 16
 17. ♦ Nªn kÕt hîp c¸c lÇn bãn thóc víi c¸c ®ît xíi x¸o, lµm cá. ♦ Th−êng xuyªn b¾t s©u, ng¾t l¸ giµ, l¸ bÖnh trong ruéng c¶i b¾p. 17
 18. S©u bÖnh h¹i ♦ Bä nhÈy mµu ®en bãng, cã hai säc mµu vµng trªn l−ng. Khi bÞ ®éng chóng cã thÓ nh¶y. ♦ Bä nh¶y ph¸ h¹i ngay tõ khi c©y míi nÈy mÇm, c¾n t¹o ra c¸c lç nhá trªn l¸ 18
 19. B−ím tr¾ng h¹i c¶i ♦ B−ím tr¾ng h¹i c¶i, s©u non cã mµu xanh, nhiÒu l«ng. B−ím tr−ëng thµnh mµu tr¾ng, vµng hoÆc mµu da cam cã chÊm ®en trªn c¸nh. Nhéng treo trªn c©y. ♦ S©u c¾n thñng l¸ chui vµo trong b¾p. Bãc l¸ ra cã mïi rÊt khã chÞu. 19
 20. ♦ S©u t¬ cã mµu xanh nh¹t. Khi r¬i khái mÆt l¸ chóng th¶ theo mét sîi t¬. B−ím tr−ëng thµnh mµu x¸m. ♦ S©u t¬ lµ lo¹i s©u rÊt dÔ quen thuèc (nhên thuèc ), chØ ph¸ h¹i trªn c¸c lo¹i c©y c¶i b¾p, su hµo, c¶i cñ,...(c©y hä thËp tù ) 20
Đồng bộ tài khoản