Cách trồng dưa chuột, bí ngô, su su

Chia sẻ: kieuphong21051

Cách trồng dưa chuột, bí ngô, su su. Dưa chuột có đầy đủ các loại khoáng chất và vitamin chủ yếu cần thiết cho con người. Thường để ăn tươi, dưa chuột còn để xào nấu muối, nén,....sử dụng khi thiếu

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cách trồng dưa chuột, bí ngô, su su

S¸ch h−íng dÉn cho n«ng d©n miÒn nói
c¸ch trång d−a chuét, bÝ ng«, su su
môc lôc
C©y d−a chuét................................................................................................................3
C¸c nhãm gièng ........................................................................................................4
Bãn ph©n cho d−a chuét ..........................................................................................10
C©y bÝ ng« ...................................................................................................................20
Thu ho¹ch ................................................................................................................27
Su su ............................................................................................................................28
Kho¶ng c¸ch trång ..................................................................................................30
Giµn su su ................................................................................................................33
2
C©y d−a chuét
♦ D−a chuét cã ®Çy ®ñ c¸c lo¹i kho¸ng chÊt vµ vitamin chñ yÕu cÇn thiÕt cho con ng−êi.
♦ Th−êng ®Ó ¨n t−¬i, d−a chuét cßn ®Ó xµo nÊu muèi, nÐn,....sö dông khi thiÕu


3
C¸c nhãm gièng
D−a chuét cã 4 nhãm gièng:
♦ Qu¶ rÊt nhá (d−a chuét bao tö): 150 - 200 qu¶ /kg
♦ Qu¶ nhá: chiÒu dµi qu¶ d−íi 11cm, ®−êng kÝnh qu¶ 2,5 - 3,5 cm
♦ Qu¶ trung b×nh: qu¶ cã kÝch th−íc 13 - 20 x 3,5 - 4,5 cm
♦ Qu¶ to: kÝch th−íc qu¶ 30 - 45 x 4 - 5 cm
4
♦ Th©n d−a chuét thuéc lo¹i th©n leo, trªn th©n cã nh¸nh
♦ Trªn c©y cã hoa ®ùc vµ hoa c¸i riªng biÖt (c©y ®¬n tÝnh cïng gèc)
♦ RÔ d−a chuét ph¸t triÓn yÕu, chñ yÕu tËp trung trªn tÇng ®Êt mÆt.
5
♦ Do bé rÔ ph¸t triÓn kÐm, nªn d−a chuét yÕu cÇn ®Êt t¬i xèp, giµu dinh d−ìng
♦ Trång d−a chuét trªn ®Êt sái ®¸ c©y cßi cäc vµ Ýt qu¶
6
♦ D−a chuét thuéc nhãm c©y −a nhiÖt (−a khÝ hËu n¾ng Êm). NhiÖt ®é thÝch hîp cho c©y lµ 20 - 30 0C
♦ Bè trÝ trång d−a chuét trong mïa qu¸ nãng hay qu¸ l¹nh sÏ lµm gi¶m n¨ng suÊt. Cã thÓ gieo d−a chuét vµo th¸ng 2.
7
♦ Qu¶ d−a chuét chøa nhiÒu n−íc nªn yªu cÇu n−íc cña c©y rÊt lín
♦ T−íi ®ñ n−íc cho d−a chuét sÏ thu ®−îc n¨ng suÊt cao
♦ D−a chuét kh«ng ®−îc t−íi hay t−íi kh«ng ®ñ, qu¶ nhá, cong, vµ cã vÞ ®¾ng.
8
Yªu cÇu n−íc cao nhÊt cho d−a chuét vµo 2 thêi kú:
♦ C©y ra hoa
♦ H×nh thµnh qu¶ vµ qu¶ lín
9
Bãn ph©n cho d−a chuét
♦ Ph©n bãn cã t¸c dông lµm t¨ng n¨ng suÊt d−a chuét râ rÖt
♦ Bãn ph©n cho d−a chuét ph¶i bãn c©n ®èi ph©n chuång, ®¹m, l©n vµ kali. ThiÕu l©n, kali c©y Ýt qu¶, nhiÒu s©u bÖnh
10
♦ Møc ph©n bãn tèi thiÓu cho 1 sµo d−a chuét (360 m2 - 1700 - 1800 c©y) lµ:
♦ Bãn lãt 7 t¹ ph©n chuång, 7 kg supe l©n, 2,5 kg kali, 2 kg urª.
♦ Bãn thóc ®ît 1 (khi c©y cã tua cuèn): 2,5 kg kali, 2,5 kg urª
♦ Bãn thóc ®ît 2 (sau thu qu¶ lÇn 1) l−îng ph©n nh− bãn thóc lÇn 1. Sau ®ã cø 7 - 10 ngµy cã thÓ hoµ n−íc ph©n chuång lo·ng t−íi cho c©y.
11
♦ Tr−íc khi cÇy bõa ph¶i lµm vÖ sinh ®ång ruéng (thu gom tµn d− c©y bÖnh, cá d¹i, ...)
♦ R¹ch hµng chia luèng víi kho¶ng c¸ch 1,5m mçi luèng (mÆt luèng 1,2m, r·nh 0,3m)
♦ Trªn luèng r¹ch hai hµng c¸ch nhau 0,6m, vµ cho ph©n bãn lãt vµo
12
♦ Khi nhiÖt ®é thÊp (d−íi 150C) cÇn ng©m h¹t trong n−íc Êm (trong 6 - 8 giê) sau ®ã ®em ñ ®Õn khi h¹t nøt nanh. Kh«ng ®Ó mÇm h¹t qu¸ dµi lµm mÇm
yÕu dÔ gÉy. NÕu kh« h¹n, kh«ng cã kh¶ n¨ng t−íi th× kh«ng nªn ñ h¹t nøt nanh tr−íc khi gieo.
13
♦ Gieo h¹t theo hai hµng trªn luèng. Trén ®Òu ®Êt vµ ph©n tr−íc khi ®Æt h¹t.
♦ Gieo h¹t thµnh hèc, c¸c hèc c¸ch nhau 40 cm. Mçi hèc ®Æt 3 h¹t, khi c©y mäc sÏ tØa chØ ®Ó l¹i 2 c©y/ hèc
♦ §é s©u gieo h¹t 1- 1,5cm. Tr−íc khi t−íi n−íc cÇn phñ lªn hèc gieo h¹t líp mïn môc lµm ®Êt ®−îc gi÷ Èm l©u vµ kh«ng chÆt dÝ
14
♦ C©y ra hoa cuèn (4-5 l¸ thËt) ph¶i lµm giµn kÞp thêi
♦ Giµn d¹ng h×nh ch÷ "A", cao 1,8-2m
♦ Dïng d©y mÒm buéc c©y lªn giµn. Buéc theo h×nh sè "8"
15
♦ Th−êng xuyªn lµm cá, xíi x¸o, tØa bá l¸ giµ, l¸ bÖnh trong ruéng d−a chuét. Khi c©y ra hoa, qu¶ kh«ng xíi s©u h¹n chÕ ®øt rÔ.
16
♦ BÖnh kh¶m l¸ d−a chuét g©y ra do siªu vi trïng (virus) l¸ c©y bÖnh gå ghÒ, chç xanh, chç vµng. C©y bÖnh cã thÓ cho qu¶ nh−ng qu¶ bÐ, dÞ h×nh
♦ TruyÒn bÖnh sang bÖnh truyÒn nhê rÖp, bä phÊn... c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc c©y cña con ng−êi
♦ Phßng bÖnh: Nhæ c©y bÖnh, phun thuèc s©u diÖt bä phÊn, rÖp (m«i giíi truyÒn bÖnh)
17

♦ BÖnh s−¬ng mai do nÊm g©y ra. BÖnh th−êng h¹i c¸c l¸ giµ tr−íc. L¸ bÖnh cã c¸c vïng ch¸y gãc c¹nh. BÖnh h¹i nÆng khi trêi ©m u vµ l¹nh
♦ Phßng trõ bÖnh: phun thuèc trõ nÊm (Boãc®o, Zineb, Ri®omil,....) thùc hiÖn chÕ ®é lu©n canh c©y trång nghiªm ngÆt. Thu gom c¸c l¸ bÖnh ®Ó ®èt
18
♦ Sau khi hoa në 7-10 ngµy cã thÓ thu ho¹ch qu¶ (tuú theo gièng) kh«ng ®Ó qu¶ qu¸ giµ sÏ ¶nh h−ëng ®Õn løa qu¶ sau
♦ Thu qu¶ ®Ó gièng ph¶i chän c©y khoÎ, lÊy qu¶ ë gi÷a c©y. Qu¶ ®−îc 25-30 ngµy tuæi thu vÒ ®Ó chÝn thªm 4-5 ngµy n÷a råi bæ lÊy h¹t. Gièng d−a chuét
lai(F1) kh«ng ®Ó gièng ®−îc
19
c©y bÝ ng«
♦ BÝ ng« lµ lo¹i c©y cã kh¶ n¨ng chÞu h¹n rÊt cao
♦ Ngän, l¸, qu¶ bÝ ng« ®Òu ®−îc dïng lµm rau, ®Æc biÖt qu¶ bÝ ng« cã chøa dinh d−ìng cao, thêi gian cÊt gi÷ l©u, vµ chÕ biÕn ®−îc nhiÒu mãn ¨n
20
♦ BÝ ng« phï hîp trong nhiÖt ®é tõ 180C -270C
♦ Mïa gieo h¹t cã thÓ tõ th¸ng 2 ®Õn th¸ng 3
21
♦ BÝ ng« trång thuÇn (kh«ng xen víi c¸c lo¹i c©y kh¸c) ®Êt cÇn ®−îc cÇy bõa kü sau ®ã bæ hèc s©u 30-40 cm, réng 40-50 cm, c¸c hèc c¸ch nhau 2-3 m
♦ Khi trång xen víi c¸c c©y trång kh¸c (ng«), còng bæ hèc nh− trªn, ®Êt quanh hèc lµm nhá, t¬i xèp
22
♦ Bãn lãt vµo hèc cho 1 sµo (360 m2) l−îng ph©n tèi thiÓu lµ: 600 kg ph©n chuång, 6 kg l©n, 4 kg urª, 2kg kali (cã thÓ thay ph©n chuång b»ng 100 kg
ph©n h÷u c¬ Humix)
23
♦ Kh«ng gieo trùc tiÕp h¹t lªn ph©n. Mçi hèc gieo 4-5 h¹t c¸ch ®Òu nhau. Sau khi gieo xong phñ mét líp ®Êt, mïn máng vµ t−íi n−íc
24
♦ Dïng n−íc ph©n chuång hay ®¹m pha lo·ng (1 l¹ng urª pha trong thïng 20 lÝt n−íc) t−íi cho c©y khi c©y dµi 40-50 cm vµ thêi kú ra hoa
25
♦ Th−êng xuyªn lµm cá, xíi x¸o vµ vun gèc
♦ D©y bÝ dµi 1m th× lÊy ®Êt chÆn ®èt d©y ®Ó ra thªm rÔ míi
♦ Mçi d©y chØ ®Ó l¹i 2-4 nh¸nh, c¸c nh¸nh kh¸c nªn ng¾t....
♦ Sau khi ®· t¹o qu¶ cÇn ng¾t bít hoa ®ùc
26
Thu ho¹ch
♦ Chän ngµy n¾ng r¸o thu ho¹ch bÝ khi qu¶ ®−îc 3-4 th¸ng tuæi (tuú gièng), khi c©y vµng lôi

27
Su su
♦ Su su lµ c©y cã hoa ®ùc vµ hoa c¸i trªn cïng mét c©y (®¬n tÝnh cïng gèc). Th©n bß dµi tõ 10-15m
28
♦ Trong suèt mïa trång trät, su su −a Èm vµ khÝ hËu m¸t mÎ
♦ NhiÖt ®é phï hîp cho su su lµ 20-250C. NhiÖt ®é thÊp h¬n 120C hay cao h¬n 280C su su tµn lôi
♦ Tuú theo vïng, th«ng th−êng ë vïng cao su su cã thÓ trång vµ thu ho¹ch qu¶ tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 9
29
Kho¶ng c¸ch trång
♦ §µo hèc trång su su theo hµng c¸ch nhau 2,5-3m. NhiÒu n¬i trªn vïng cao trång su su rÊt th−a (mét hèc cho mét giµn 30-40 m2) vµ ®Ó nhiÒu n¨m
♦ Hè réng 80-100 cm, s©u 40-50 cm30
♦ Mçi hè cho 10-15kg ph©n chuång, 1kg l©n, 1kg kali
♦ §Æt 1-2 qu¶ gièng c¸ch ®Òu nhau vµo trong mçi hè, sau ®ã lÊp kÝn chØ ®Ó hë mÇm
31
♦ Sau khi trång xong th× t−íi n−íc ®Ém vµ che n¾ng cho qu¶ gièng lóc míi trång
32
Giµn su su
♦ Khi c©y su su mäc dµi 1m-1,5m th× c¾m dãc cho c©y leo lªn giµn
♦ Giµn su su cao 1,8-2m th−êng xuyªn san d©y su su ®Òu trªn giµn. Kh«ng bÊm ngän, cµnh su su nh− bÇu bÝ33
1.
♦ §Ó gièng su su cã 2 c¸ch
♦ Thu qu¶ gièng vµo th¸ng 9, ng©m trong hçn hîp 7 ®Êt + 1mïn (ph©n chuång môc) ®Ó vµo chç m¸t, th¸ng 1-2 ®em trång
♦ C¾t d©y s¸t gèc chØ ®Ó l¹i 2m, khoanh l¹i phñ ®Çy hçn hîp mïn ®Êt (c¸ch nµy chØ dïng cho vïng cã mïa ®«ng rÊt l¹nh, mïa hÌ m¸t)
34
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản