Cách viết tiếng Hàn

Chia sẻ: aectnguyen

Tài liệu tham khảo học tiếng Hàn tại nhà

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cách viết tiếng Hàn

한국어 쓰기 2
모음


ㅏㅑㅓㅕㅗ
여 오
야 어ㅛㅜㅠㅡㅣ
요 유 이자음ㄱㄴㄷㄹㅁ
디귿 리을
기역 니은 미음


ㅂㅅㅇㅈㅊ
이응 지읒 치읓
시옷
비읍


ㅋㅌㅍㅎ
키읔 히읗
티읕 피읖
제1강 낮에 뭐 했어요? 6


제2강 당근 한 개에 얼마예요? 10


제3강 뭐 먹을 거예요? 14


제4강 몇 시에 만날까요? 18


제5강 시간이 얼마나 걸려요? 22


제6강 머리가 아파요. 26


제7강 여보세요? 30


정 답 정답 34
제 낮에 뭐 했어요?
1
강 ▶ 단어 쓰기빨래하다빨래하다설거지하다설거지하다요리하다요리하다청소하다청소하다
6 | 한국어 쓰기 2
▶ 문장 쓰기


여보, 오늘 많이 바빴어요?

여 보, 오늘 많이 바 빴 어 요?


여보, 오늘 많이 바빴어요?네, 하루 종일 바빴어요.

네, 하루 종일 바 빴 어 요.


네, 하루 종일 바빴어요.낮에 뭐 했어요?

낮에 뭐 했어요 ?


낮에 뭐 했어요?http://e-campaign.kdu.edu | 7
▶ 문장 쓰기


그리고 빨래를 했어요.
1
그리고 빨래를 했 어 요.


그리고 빨래를 했어요.


그래요? 피곤해요?

그래요 ? 피곤해요 ?


그래요? 피곤해요?


네. 좀 피곤해요. 설거지 좀 해 주세요.

네. 좀 피곤해요. 설거지


좀 해 주 세 요.


네. 좀 피곤해요. 설거지


좀 해 주세요.


8 | 한국어 쓰기 2
▶ 연습 문제

1. 다음 그림의 내용과 맞는 문장을 써 보세요.


청소를 해요 .http://e-campaign.kdu.edu | 9
제 당근 한 개에 얼마예요?
2
강 ▶ 단어 쓰기무무바나나바나나사과사과생선생선양파양파
10 | 한국어 쓰기 2
▶ 문장 쓰기


당근 한 개에 얼마예요?

당근 한 개에 얼마예요 ?


당근 한 개에 얼마예요?한 개에 팔백 원이에요.

한 개에 팔백 원 이 에 요.


한 개에 팔백 원이에요.무는 한 개에 얼마예요?

무는 한 개에 얼마예요 ?


무는 한 개에 얼마예요?http://e-campaign.kdu.edu | 11
▶ 문장 쓰기


2 무는 한 개에 이천 원이에요.

무는 한 개에 이천 원이


에요.


무는 한 개에 이천 원이


에요.


당근 세 개하고 무 한 개 주세요.

당근 세 개하고 무 한


개 주 세 요.


당근 세 개하고 무 한


개 주세요.12 | 한국어 쓰기 2
▶ 연습 문제


1. 다음 그림의 내용과 맞는 단어를 보기에서 찾아 써 보세요.사과 생선 무 양파 바나나
보기
http://e-campaign.kdu.edu | 13
제 뭐 먹을 거예요?
3
강 ▶ 단어 쓰기김치찌개김치찌개된장찌개된장찌개불고기불고기비빔밥비빔밥삼계탕삼계탕
14 | 한국어 쓰기 2
▶ 문장 쓰기

여보, 뭐 먹을 거예요?

여 보, 뭐 먹을 거예요 ?


여보, 뭐 먹을 거예요?


이 식당은 뭐가 맛있어요?

이 식당은 뭐가 맛 있 어 요?


이 식당은 뭐가 맛있어요?


김치찌개가 맛있어요. 나는 김치찌개 먹을 거예요.

김치찌개가 맛있 어 요. 나는


김치찌개 먹을 거예요.


김치찌개가 맛있어요. 나는


김치찌개 먹을 거예요.


http://e-campaign.kdu.edu | 15
▶ 문장 쓰기


3
그럼 나도 김치찌개요.
강 그럼 나도 김 치찌 개요.


그럼 나도 김치찌개요.여기요. 김치찌개 두 개 주세요.

여 기 요. 김치찌개 두 개


주세요.


여기요. 김치찌개 두 개


주세요.
16 | 한국어 쓰기 2
▶ 연습 문제


1. 다음 그림의 내용과 맞는 단어를 보기에서 찾아 써 보세요.김치찌개 불고기 된장찌개 비빔밥 삼계탕
보기
http://e-campaign.kdu.edu | 17
제 몇 시에 만날까요?
4
강 ▶ 단어 쓰기월요일월요일화요일화요일수요일수요일목요일목요일금요일금요일
18 | 한국어 쓰기 2
▶ 문장 쓰기

목요일 오후에 바빠요?

목요일 오후에 바빠요 ?


바빠요?
목요일 오후에


아니요, 괜찮아요.

아 니 요, 괜 찮 아요.


아니요, 괜찮아요.


그럼 나하고 같이 요리 교실에 가요.

그럼 나하고 같이 요리


교실에 가 요.


그럼 나하고 같이 요리


교실에 가요.


http://e-campaign.kdu.edu | 19
▶ 문장 쓰기


4 네, 좋아요. 몇 시에 만날까요?

네, 좋 아 요. 몇 시에 만날


까요 ?


네, 좋아요. 몇 시에 만날


까요?


2시에 만나요. 어때요?

2 시에 만 나 요. 어때요 ?


2시에 만나요. 어때요?


목요일 두 시에 만나요.

목요일 두 시에 만 나 요.


목요일 두 시에 만나요.


20 | 한국어 쓰기 2
▶ 연습 문제


1. 다음 달력을 보고 보기에서 알맞은 요일을 찾아 써 보세요.

일 월 화 수 목 금 토
❶ 17일은 무슨 요일입니까?❷ 21일은 무슨 요일입니까?❸ 9일은 무슨 요일입니까?❹ 25일은 무슨 요일입니까?❺ 1일은 무슨 요일입니까?
월요일 화요일 수요일 목요일 금요일
보기
http://e-campaign.kdu.edu | 21
제 시간이 얼마나 걸려요?
5
강 ▶ 단어 쓰기버스버스비행기비행기자전거자전거지하철지하철택시택시
22 | 한국어 쓰기 2
▶ 문장 쓰기

마이 씨, 어디 가요?

마이 씨, 어디 가요 ?


마이 씨, 어디 가요?


시장에 가요. 그런데 10번 버스가 시장에 가요?

시장에 가 요. 그런데 10 번


버스가 시장에 가요 ?


시장에 가요. 그런데 10번


버스가 시장에 가요?


7번 버스를 타세요.

7번 버스를 타 세 요.


7번 버스를 타세요.


http://e-campaign.kdu.edu | 23
▶ 문장 쓰기


5
시간이 얼마나 걸려요?
강 시간이 얼마나 걸려요 ?


시간이 얼마나 걸려요?


한 30분쯤 걸려요.

한 30 분 쯤 걸 려 요.


한 30분쯤 걸려요.네, 감사합니다.

네, 감 사 합 니 다.


네, 감사합니다.
24 | 한국어 쓰기 2
▶ 연습 문제


1. 다음 그림의 내용과 맞는 단어를 보기에서 찾아 써 보세요.버스 지하철 택시 자전거 비행기
보기
http://e-campaign.kdu.edu | 25
제 머리가 아파요.
6
강 ▶ 단어 쓰기머리머리눈눈코코입입귀귀
26 | 한국어 쓰기 2
▶ 문장 쓰기

어디가 아프세요?

어디가 아프세요 ?


어디가 아프세요?


어제부터 머리가 아파요. 그리고 기침을 해요.

어제부터 머리가 아 파 요.


그리고 기침을 해 요.


어제부터 머리가 아파요.


그리고 기침을 해요.


목도 아파요?

목도 아파요 ?


목도 아파요?


http://e-campaign.kdu.edu | 27
▶ 문장 쓰기


6 아니요, 목은 안 아파요.

아 니 요, 목은 안 아 파 요.


아파요.
아니요, 목은 안


감기에 걸리셨어요. 이 약을 먹고 많이 쉬세요.

감기에 걸 리 셨 어 요. 이 약


많이
을 먹고 쉬 세 요.


감기에 걸리셨어요. 이 약


을 먹고 많이 쉬세요.
28 | 한국어 쓰기 2
▶ 연습 문제


1. 다음 그림의 내용과 맞는 단어를 보기에서 찾아 써 보세요.
❹ ❺

다리
눈 머리 입 귀 코
보기
http://e-campaign.kdu.edu | 29
제 여보세요?
7
강 ▶ 단어 쓰기전화를 해요
전화를 해요


전화가 와요
전화가 와요


전화를 받아요
전화를 받아요


전화를 끊어요
전화를 끊어요
30 | 한국어 쓰기 2
▶ 문장 쓰기

여보세요?

여보세요 ?


여보세요?


여보세요? 마이 씨 집이지요?

여보세요 ? 마이 씨 집이지


요?


여보세요? 마이 씨 집이지


요?


네, 맞는데요.

네, 맞 는 데 요.


맞는데요.
네,


http://e-campaign.kdu.edu | 31
▶ 문장 쓰기


마이 씨 좀 바꿔 주세요.
7
주 세 요.
마이 씨 좀 바꿔


마이 씨 좀 바꿔 주세요.


잠깐만요. 여보! 전화 왔어요.

잠 깐 만 요. 여보 ! 전화 왔어


요.


잠깐만요. 여보! 전화 왔어


요.


여보세요? 아, 선생님.

여 보 세 요 ? 아, 선 생 님.


여보세요? 아, 선생님.


32 | 한국어 쓰기 2
▶ 연습 문제


1. 다음 그림의 내용과 맞는 문장을 써 보세요.
전화를 받아요 .http://e-campaign.kdu.edu | 33
| 1강 |
1. 요리를 해요. 2. 빨래를 해요. 3. 설거지를 해요.| 2강 |
1. 생선 2. 양파 3. 무 4. 바나나 5. 사과| 3강 |
1. 된장찌개 2. 비빔밥 3. 김치찌개 4. 삼계탕 5. 불고기| 4강 |
1. 목요일 2. 월요일 3. 수요일 4. 금요일 5. 화요일| 5강 |
1. 비행기 2. 지하철 3. 택시 4. 버스 5. 자전거| 6강 |
1. 머리 2. 눈 3. 귀 4. 코 5. 입| 7강 |
1. 전화가 와요. 2. 전화를 해요. 3. 전화를 끊어요.
34 | 한국어 쓰기 2
한국어 쓰기 2
발행인 김중순
초판 1쇄 발행 2007년 9월 27일
초판 2쇄 발행 2008년 3월 03일
전 화 02-6361-1962~5
주 소 (110-800) 서울특별시 종로구 계동 1-21
이메일 e-campaign@kdu.edu
웹사이트 http://e-campaign.kdu.edu


* 본 교재는 한국디지털대학교₩포스코가 함께 진행하는「다문화가정 e-배움 캠페인」

한국어2 교육용 쓰기 교재로 제작되었으며, 비매품입니다.
서울특별시 종로구 계동 1-21 「다문화가정 e-배움 캠페인」추진 사업단
전화 : 02-6361-1962~5 팩스 : 02-6361-1966 이메일 : e-campaign@kdu.edu
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản