Cài đặt các ứng dụng web với Windows Web Platform-P1

Chia sẻ: TRẨN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
65
lượt xem
9
download

Cài đặt các ứng dụng web với Windows Web Platform-P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bạn có muốn chạy trực tiếp WordPress hoặc các ứng dụng trực tuyến khác ngay trên máy tính để kiểm tra và phát triển thêm các tính năng khác? Trong bài viết sau chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn phương pháp này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt các ứng dụng web với Windows Web Platform-P1

  1. Cài t các ng d ng web v i Windows Web Platform B n có mu n ch y tr c ti p WordPress ho c các ng d ng tr c tuy n khác ngay trên máy tính ki m tra và phát tri n thêm các tính n ng khác? Trong bài vi t sau chúng tôi s gi i thi u v i các b n ph ng pháp này. R t nhi u ng d ng web ngày nay, nh WordPress, MediaWiki … là mã ngu n m và ho t ng mi n phí t b t k máy tính nào v i h th ng web server n gi n. Nh ng vi c th c hi n có v không h n gi n v i khâu cài t khác ph c t p, và s l ng các thành ph n yêu c u khác nh PHP và MySQL. Và Microsoft ã mang l i 1 công c ti n l i, n gi n và d dàng h n bao gi h t v i ng d ng Windows Web Platform Installer. C th , trong bài h ng d n, Qu n Tr M ng s h ng d n t ng b c chi ti t cài t WordPress và Visual Web Developer 2010 Express ch nh s a mã v i Web Platform Installer. V i các ng d ng và công c web khác thì cách làm c ng t ng t nh v!y. B t u " ng d n t i Web Platform Installer t i ây File download s c t i v v i dung l ng r t nh#, ch y file ó và quá trình t i Web Platform Installer b$t u, ch ng trình t ng thích t t v i Windows XP, Vista và 7 c ng nh các phiên b n Windows Server khác: Ch 1 lúc, ng d ng Web Platform Installer s kích ho t và thu th!p thông tin v phiên b n m i nh t phù h p:
  2. L a ch%n các thành ph n cài t theo yêu c u: M t khác, có th ch%n Customize d i các m c tùy ch%n:
  3. Và ch%n chính xác nh&ng gì b n mu n, l u ý r'ng nh&ng thành ph n ã cài ts c ánh d u và màu xám: ( ây, chúng ta ch%n Visual Web Developer 2010 Express: Ho c n u mu n nhi u tùy ch%n khác, b m Options phía d i c a s):
  4. Ví d nh sau:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản