Cẩm nang: Thực tập sửa chữa điện lạnh dân dụng

Chia sẻ: nguyenchihungpc

Điện lạnh nhìn chung có thể nói đơn giản là kỹ thuật lạnh (bao gồm cả các thiết bị áp dụng cho lạnh công nghiệp, dân dụng và điều hòa không khí). bây giờ dù phân chia kỹ thuật lạnh ra làm 2 phần là lạnh và điều hòa không khí. Nhưng xét về nguồn gốc thì điều hòa không khí là con của lạnh. Điện lạnh bao gồm các việc như sữa chửa, bảo trì, thiết kế, thi công các công trình dân dụng hay công nghiệp như máy lạnh (máy điều hòa) các mạch điện kho lạnh, điều hòa.......

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cẩm nang: Thực tập sửa chữa điện lạnh dân dụng

Cẩm nang

Thực tập sửa chữa
điện lạnh dân dụng
TTSC L NH DÂN D NG
GVHD:VÕ ANH HÀOL I NÓI ð U.
Xã h i ngày càng phát tri n ñ i s ng v t ch t c a con ngư i ngày m t nâng
lên kèm theo ñó là s phát tri n vư t b c c a khoa h c k thu t nh m ph c v ngày
càng t t hơn nh ng nhu c u thi t y u c a con ngư i trong ñó ph i k ñ n ñó là các
thi t b ñi n dân d ng trong gia ñình t tivi,t l nh,máy ñi u hòa,.v.v.nh ng v t d ng
ñó th t g n gũi v i chúng ta,nhưng trong quá trình s d ng các v t d ng ñó thư ng
xuyên h ng hóc c n ñư c kh c ph c.

Vì v y nh m ñáp ng yêu c u trên ñư c s ñ ng ý c a giáo viên hư ng d n

Võ Anh Hào nhóm chúng tôi ti n hành nghiên c u,thu th p nh ng kinh nghi m quý
báu c a th y cô ,b n bè,tài li u chuyên nghành ñ cho ra cu n c m nang " th c t p
s a ch a l nh dân dung" v i mong mu n ñây chính là tài li u quý cho ngư i th
nghành ñi n l nh .

Tuy chúng tôi ñã có nhi u cô g ng song không tránh kh i nh ng thi u sót chúng
tôi r t bi t ơn n u có ñư c s ñóng góp ý ki n t ñ c gi .

M t l n n a chúng tôi xin chân thành cãm ơn vì ñã b chút th i gian ñ xem qua
l i t a này,chúc t t c s c kh e và thành công.

Nhóm tác gi .

Nhóm 2 (07cdnl1)
NHÓM 2: TR N H U HÙNG
NGUY N T N TƯ NG
TRƯƠNG L P L C Page 1
This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer
Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
TTSC L NH DÂN D NG
GVHD:VÕ ANH HÀO

M CL C
Bai2: Tháo Và N p D u Máy Nén
I.M c ñích- yêu c u
1 M c ðích
2.Yêu C u
3.D ng C
II. Phương Pháp Th c Hiên
1. Tháo D u
2. N p D u
III.Ki m Tra Máy Nén
1 Ki m Tra Nén
2 Ki m Tra ð Kín Clape
3 Ki m Tra D i Áp
4 Ki m Tra Rò R ði n
Bài 2:Làm S ch Dàn Nóng Và Dàn L nh
I.M c ðích -Yêu C u
1 M c ðích
2 Yêu C u
3. D ng C
II. Hàn N i ðư ng ng
1. Phương Pháp Hàn N i ng
2. Chú ý
Bài 3:Cân Cáp
I. M c ðích- Yêu C u
1 M c ðích


NHÓM 2: TR N H U HÙNG
NGUY N T N TƯ NG
TRƯƠNG L P L C Page 2
This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer
Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
TTSC L NH DÂN D NG
GVHD:VÕ ANH HÀO

2 Yêu C u
3 D ng C
II. Phương Pháp Th c Hi n
Bài 4:.Th Kín
I.M c ðích Yêu C u
1 M c ðích
2 Yêu C u
3 D ng C
II.Phương Pháp Th c Hi n
Bài 5: Hút Chân Không
I. M c ðích-Yêu C u
1 M c ðích
2 Yêu C u
3 D ng C
II. Phương Pháp Thư c Hi n
Bài 6:.S c Gaz Và B m ng
I. M c ðích- Yêu C u
1 M c ðích
2 Yêu C u
3 D ng C
II.Phương Pháp Th c Hi n
Bài 7:.M t S Hư H ng Thư ng G p
• Tài Li u Tham Kh o


NHÓM 2: TR N H U HÙNG
NGUY N T N TƯ NG
TRƯƠNG L P L C Page 3
This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer
Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
TTSC L NH DÂN D NG
GVHD:VÕ ANH HÀO


BÀI 1: THÁO N P D U L C T L NH
I.M C ðÍCH YÊU C U.
1 M C ðÍCH N P D U:
• Bôi trơn cho máy nén và h th ng
• Gi m mài mòn các chi ti t c a máy nén
• Gi i nhi t cho máy nén
• Làm kín cho chi ti t hút và ñ y
2YÊU C U CHUNG:
• ð i v i n p d u ta nên n p v a ñ không n p dư ho c n p
thi u ,n u th c hi n không ñúng yêu c u có th d n t i hư h ng thi t bi.
3 D NG C

D NG C -THI T B
STT SL GHI CHÚ
Máy nén
1 1
D um i
2 1
Máng ñ ng d u cũ
3 1
Ampe kìm
4 1

2.PHƯƠNG PHÁP TH C HI N
NHÓM 2: TR N H U HÙNG
NGUY N T N TƯ NG
TRƯƠNG L P L C Page 4
This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer
Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
TTSC L NH DÂN D NG
GVHD:VÕ ANH HÀO


1.THÁO D U.
1.2 THAO TÁC (h.2)
• Thao tác như hình v
• D c ngư c máy nén cho d u ch y h t ra ñ u hút c a máy nén.
2.N P D U.
Chú Ý
• Lư ng d u n p t (250ml-330ml) tùy theo công su t máy nén
• D u n p ph i ñ m b o v yêu c u k thu t,không b c n b n
• Lư ng d u n p ñúng lo i d u mà nhà s n xu t khuy n cáo
• Ch ñư c n p m i hoàn toàn
• Không ñư c n p b sung
THAO TÁC
• Cho l c ho t ñ ng
• B t m t ñ u hút,ñ u hút còn l i n i v i vòi th vào trong
• Khay ñ ng d u m i cho l c hút vào máy v i lư ng d u v a ñ là ñư c
kho ng t (250ml-330ml) tùy theo công su t
NHÓM 2: TR N H U HÙNG
NGUY N T N TƯ NG
TRƯƠNG L P L C Page 5
This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer
Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
TTSC L NH DÂN D NG
GVHD:VÕ ANH HÀO


3.KI M TRA L C.
NÉN KI M TRA L C
DUNG C

stt tên d ng c sl ghi chú
1 1
máy nén
2 1
ð ng h
1
3 ampe kìm
THAO TÁC.
M c theo sơ ñ như hình v . h.4

Khóa van cao áp.

K p ampe kìm

Cho l c ho t ñông

Quan sát ñ ng h cao áp

Quan sát ampe kìm
NHÓM 2: TR N H U HÙNG
NGUY N T N TƯ NG
TRƯƠNG L P L C Page 6
This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer
Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
TTSC L NH DÂN D NG
GVHD:VÕ ANH HÀO
NH N XÉT.
• Kim lên nhanh > 500PSI ( l c t t)
• Kim lên khoang 400 PSI ( l c trung bình)
• Kim lên < 400 PSI ( l c y u)
2.KI M TRA ð KÍN CLAPE.
M C NHƯ SƠ ð TRÊN.
• Cho l c ho t ñông
• Nén lên kho ng 150 psi
• T t máy và quan sát
• N u kim không tu t clape kín
• N u kim tu t clape b h
3.KI M TRA D I ÁP.
M C THEO SƠ ð H.4.
• Cho l c ho t ñông nén lên kho ng 100PSI thì t t máy.
• Cho l c ho t ñ ng tr l i.
• N u l c ñ ñư c thì l c không ph i dùng t khi ñ
• N u l c không ñ ñư c,dùng t ñ ñươc thì ñó là l c dùng t .
4.KI M TRA RÒ R ðIÊN.
CHO L C HO T ðÔNG
• Dùng ñ ng h ño ñi n ñ kiên tra s rò r ñi n v l c.
NHÓM 2: TR N H U HÙNG
NGUY N T N TƯ NG
TRƯƠNG L P L C Page 7
This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer
Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
TTSC L NH DÂN D NG
GVHD:VÕ ANH HÀO
BÀI 2: LÀM S CH DÀN NÓNG VÀ DÀN L NH
I.M C ðÍCH-YÊU C U.
1.M C ðÍCH.
• Làm s ch dàn nóng và dàn l nh t o s trao ñ i nhi t t t hơn
• Làm s ch c n b n bên trong dàn nóng và dàn l nh nguyên nhân
gây ng t phin sau này.
2. YÊU C U.
• Sau làm s ch dàn nóng và dàn l nh ph i s ch ,không còn căn b n
• Ph i ñ m b o an toàn cho ngư i và thi t b
Chú ý.

• Dùng nito (N2) th i s ch bên trong.
• Không dùng O2 ñ v sinh vì có th gây ra h n h p n nguy
hi m
3..D NG C

D NG C -THI T B
stt SL GHI CHÚ
Chai N2
1 1
Dàn nóng
2 1
Dàn l nh
3 1
T l nh
4 1
Ampe kìm
5 1

THAO TÁC
• Ta có th th i s ch t ng b ph n riêng.
• N p N2 vào m t ñ u ,ñ u còn l i dùng tai b t l i kho ng 4-5 s sau
ñó th ra cho b i b n bay ra ngoài l p l i nhi u l n cho t i khi h
th ng s ch thì thôi.
• Trong trư ng h p ph i dùng không khí thì ta ph i hút chân không
th t k .

NHÓM 2: TR N H U HÙNG
NGUY N T N TƯ NG
TRƯƠNG L P L C Page 8
This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer
Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
TTSC L NH DÂN D NG
GVHD:VÕ ANH HÀO3.HÀN N I ðƯƠNG NG.
3.1D NG C .

Tên d ng c
stt sl Ghi chú
T l nh
1 1
2 Bình gió hàn 1
3 Kìm b ng 1
4 B c hàn,ñũa hàn 2
5 dũa 1

Th c hiên hàn n i h th ng theo sơ ñ sau.
NHÓM 2: TR N H U HÙNG
NGUY N T N TƯ NG
TRƯƠNG L P L C Page 9
This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer
Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
TTSC L NH DÂN D NG
GVHD:VÕ ANH HÀO
CHÚ Ý:
• Vi c hàn n i ñư ng ng ph i do ngư i có chuyên môn thưc hiên.
• M i hàn ph i ñ m b o ch c ch n,th m m .
• Ph i ñ m b o an toàn cho ngư i và thi t b .
• Khi n i gi a l c v i ñư ng ñi và ñư ng v c a h th ng chúng ta ph i
th c hi n thao tác b y d u ñư ng ñi và b y l ng ñư ng v b ng
cách u n cong ng theo hình ch u ho c hình tròn v.v..
NHÓM 2: TR N H U HÙNG
NGUY N T N TƯ NG
TRƯƠNG L P L C Page 10
This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version does not add this green footer
Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm
TTSC L NH DÂN D NG
GVHD:VÕ ANH HÀO


BÀI 3: CÂN CÁP
I..M C ðÍCH-YÊU C U.
1.M C ðÍCH.
• Làm gi m áp su t,nhi t ñ môi ch t l nh và làm l nh ngay thi t b bay
hơi.
• Khi chúng ta s a ch a ,qu n l i l c,l c y u,thay l c m i chúng ta c n
ph i cân l i cáp
2.YÊU C U
• Cân cáp ñúng yêu c u,k thu t
• Cân ñ không dư ho c thi u
3.D NG C
stt Tên d ng c sl Ghi chú
1 T l nh 1
2 Ampe kìm 1
3 ð ng h áp su t 1


II.PHƯƠNG PHÁP TH C HI N
Măc như hình v

• Dùng chính l c c a t ñ chúng ta cân cáp.
• Sau khi m c theo sơ ñ như hình trên ta cho l c ho t ñ ng và quan sát.
• ð i v i t l nh ta cân cáp theo ch s sau.


T LO I NHI T ð ð T ÁP SU T CÂN CÁP
-6 130-150 PSI
*
-12 150-170 PSI
**
-18 170-190 PSI
***
T KEM
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản