Cảm ứng ở động vật ( tiết 2)

Chia sẻ: ntgioi120401

Điều khiển hoạt động của các cơ quan trong hệ vận động ( các hoạt động có ý khác) - Điều khiển và điều hòa hoạt động của các nội cơ quan

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cảm ứng ở động vật ( tiết 2)

TR−êNG THPt lôc nam
GV: bïi thÞ huyÒn
Tiết 27:
2. ë ®éng vËt cã tæ chøc thÇn kinh
c. C¶m øng ë ®éng vËt cã hÖ thÇn kinh d¹ng èng

Quan s¸t mét sè h×nh ¶nh vÒ hÖ thÇn kinh d¹ng èng ë ®éng vËt
c. C¶m øng ë ®éng vËt cã hÖ thÇn kinh d¹ng èng
* CÊu t¹o:
Quan s¸t mét sè h×nh ¶nh sau vμ cho biÕt hÖ thÇn kinh
d¹ng èng ë ®éng vËt cã nh÷ng thμnh phÇn cÊu t¹o nμo?
* CÊu t¹o:
TËp trung ë phÝa l−ng

Cã nguån gèc tõ l¸ ph«i ngoμi

Gåm cã 2 phÇn:
ThÇn kinh trung −¬ng

ThÇn kinh ngo¹i biªn
ThÇn kinh trung −¬ng:N·oTuû sèng
ThÇn kinh ngo¹i biªn:
Bao gåm:
D©y thÇn kinh n·o
D©y thÇn kinh tuû
C¸c h¹ch thÇn kinh

Nèi gi÷a trung −¬ng thÇn
kinh víi c¬ quan thô c¶m
vμ c¬ quan ph¶n øng
* Chøc n¨ng: HÖ thÇn kinh vËn ®éng:
Quan s¸t tranh vμ nghiªn cøu néi dung SGK cho biÕt:
§iÒu khiÓn ho¹t ®éng cña c¸c c¬
Chøc n¨ng cña hÖ trong kinh vËn ®éng vμ
v©n thÇn hÖ vËn ®éng(C¸c ho¹t
®éng cã ý thøc)
hÖ thÇn kinh −¬ng d−ìng? Vá n·o,
Trung sinh phô tr¸ch:
chÊt x¸m tuû sèng
HÖ thÇn kinh sinh d−ìng:
§iÒu khiÓn vμ ®iÒu hoμ ho¹t ®éng
cña c¸c néi c¬ quan(C¸c ho¹t ®éng
kh«ng theo ý muèn)
Trung −¬ng phô tr¸ch n»m trong
trô n·o vμ ®o¹n cïng tuû
Bao gåm: - ThÇn kinh giao c¶m:Tăng hoạt động tim
- ThÇn kinh ®èi giao c¶m: Giảm h.đ tim
Qua c¸c néi dung trªn h·y hoμn thiÖn s¬ ®å sau ®©y:


C¸c bé phËnTrung −¬ng
Ngo¹i biªn
HÖ thÇn kinh


C¸c bé phËn VËn ®éng Sinh d−ìng


®èi Giao c¶m
Giao c¶m
-Vá n·o
-Trô n·o
Trung −¬ng
-ChÊt x¸m -§o¹n cïng
ChÊt x¸m tuû
tuû sèng tuû sèng
sèng


-D©y thÇn kinh - D©y thÇn kinh
Ngo¹i biªn n·o
-D©y thÇn kinh - H¹ch thÇn kinh
tuû
III. Ph¶n x¹-Mét thuéc tÝnh c¬ b¶n
cña mäi c¬ thÓ cã tæ chøc thÇn kinh
H·y thμnh phÇn dô vÒ gia thùc hiÖn ph¶n x¹:
C¸c lÊy c¸c vÝ tham ph¶n x¹?
MäiphËn ph¶i nhËntõ ®¬n gi¶n ®Õn tay l¹i t¹p
ho¹t ®éng kÝch Rôt phøc
Ch¹m tiÕp vËt nãng thÝch
- Bé
cña ®éng vËt cã hÖ thÇn kinh ®Òu ®−îc
(thô thÓ thó thêi tiÕt l¹nh c¶m)
Chim, hoÆc c¬ quan thô Xï l«ng
thùc hiÖn nhê c¬ chÕ ph¶n x¹. Ph¶n x¹ lμ
Gâ-xoong Gâcho gμb¶n μ tæng
Bé phËn ph©n tÝch nhiÒu lÇn
vμ xoong ¨n v cña mäi c¬Gμ vÒ cã hÖ x¹
thuéc tÝnh c¬ thÓ
Cung ph¶n
hîp kÝch thÝch (HÖ thÇn kinh)
Trong c¸c vÝ dô trªn, cã mÊy thμnh phÇn tham
thÇn kinh
- Bé phËn thùc hiÖn ph¶n øng ph¶n x¹?
gia vμo viÖc thùc hiÖn
(c¬, tuyÕn).
III. Ph¶n x¹-Mét thuéc tÝnh c¬ b¶n
cña mäi c¬ thÓ cã tæ chøc thÇn kinh
CÊu t¹o cña hÖ thÇn kinh cã liªn quan nh− thÕ
CÊu®Õn viÖc thùc hiÖn ph¶n x¹ ë μng phøc
nμo t¹o cña hÖ thÇn kinh c ®éng vËt?
t¹p th× ph¶n x¹ cμng chÝnh x¸c, sè
l−îng ph¶n x¹ cμng nhiÒu.
Cã mÊy lo¹i ph¶n x¹, ®ã lμ nh÷ng ph¶n x¹ nμo?
Ph¶n x¹ kh«ng ®iÒu Ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn
kiÖn
- H×nh thμnh trong qu¸ tr×nh
- BÈm sinh,cã tÝnh chÊt bÒn
sèng, kh«ng bÒn v÷ng, dÔ
v÷ng
mÊt.
- Di truyÒn, mang tÝnh chñng - Kh«ng di truyÒn,mang tÝnh
lo¹i. c¸ thÓ
- Sè l−îng h¹n chÕ - Sè l−îng kh«ng h¹n chÕ
- ChØ tr¶ lêi nh÷ng kÝch thÝch - Tr¶ lêi c¸c kÝch thÝch bÊt k×
®−îc kÕt hîp víi kÝch thÝch
t−¬ng øng.
kh«ng ®iÒu kiÖn.
- Trung −¬ng: trô n·o, tuû - Trung −¬ng: cã sù tham gia
sèng. cña vá n·o.
H·y nªu 3 vÝ dô cho mçi lo¹i ph¶n x¹
kh«ng ®iÒu kiÖn vμ ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn?
:
ý nghÜa cña ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn?


ý nghÜa: Ph¶n x¹ cã ®iÒu kiÖn cßn gäi
lμ ph¶n x¹ häc ®−îc, cã tÝnh mÒm dÎo,
thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn sèng gióp c¬ thÓ
tån t¹i vμ ph¸t triÓn ®−îc

:
Cñng cè:
Nªu ®Æc ®iÓm cña c¸c h×nh thøc c¶m øng ë
®éng vËt cã liªn quan ®Õn sù tiÕn ho¸ cña hÖ
thÇn kinh tõ líp ®éng vËt bËc thÊp ®Õn c¸c líp
®éng vËt bËc cao?
HÖ thÇn kinh cã sù tËp trung dÇn:
Ch−a cã hÖ thÇn kinh ë C¶m øng b»ng sù co rót
®éng vËt nguyªn sinh cña chÊt nguyªn sinh

Ph¶n øng toμn th©n,
ThÇn kinh d¹ng l−íi ë
thiÕu chÝnh x¸c.
ruét khoang

ThÇn kinh d¹ng Ph¶n øng ®Þnh khu,
chuçi h¹ch ë giun thiÕu chÝnh x¸c.
HÖ thÇn kinh tËp trung
Ph¶n øng ®Þnh khu,
thμnh 3 khèi: h¹ch n·o,
chÝnh x¸c h¬n.
h¹ch ngùc,h¹ch bông(s©u bä)

Ph¶n øng chÝnh x¸c,
ThÇn kinh d¹ng èng mau lÑ, phøc t¹p.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản