Cân bằng máy

Chia sẻ: cucaibanhchung

Mục đích cân bằng máy: -Khi cơ cấu và máy làm việc, luôn xuất hiện lực quán itnh1. -Lực quán tính thay đổi tùy theo chu kỳ làm việc của máy và phụ thuộc vị trí của cơ cấu, áp lực trên các khớp phụ thuộc vào lực quán tính và thay đổi có chu kỳ -Áp lực này được gọi là phản lực động phụ (phân biệt với áp lực không đổi do tải trọng tĩnh gây nên)

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Cân bằng máy

Theory of Machine 5.1 Balancing of Machinery
5. CÂN B NG MÁYHCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
Theory of Machine 5.2 Balancing of Machinery

$1. i cương
I. M c ích cân b ng máy
- Khi cơ c u và máy làm vi c, luôn xu t hi n l c quán tính
quá
- L c quán tính thay i tùy theo chu kỳ làm vi c c a máy và ph thu c v trí
quá trí
c a cơ c u → áp l c trên các kh p ph thu c vào l c quán tính và thay i
quá
có chu kỳ
- Áp l c này ư c g i là ph n l c ng ph (phân bi t v i áp l c không
phân i do
t i tr ng tĩnh gây nên)
nên)
- Vì bi n thiên có chu kỳ nên l c quán tính là nguyên nhân ch y u gây ra hi n
quá
tư ng rung ng trên máy và móng máy → làm gi m chính xác c a máy và
nh hư ng n các máy xung quanh, n u c ng hư ng có th phá h y máy
→ Ph i kh l c quán tính, lo i tr ngu n g c gây nên rung
quá nh, ng

ây là m c ích c a vi c cân b ng máy
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
Theory of Machine 5.3 Balancing of Machinery

$1. i cương
II. N i dung cân b ng máy
Cân b ng máy là m t vi c r t ph c t p, ây ch kh o sát hai v n cơ b n
- Cân b ng v t quay
phân ph i l i kh i lư ng v t quay kh l c quán tính ly tâm và moment
quá
quán tính c a các v t quay
quá
- Cân b ng cơ c u
phân ph i l i kh i lư ng các khâu trong cơ c u khi cơ c u làm vi c, t ng
các l c quán tính trên toàn b cơ c u tri t tiêu và không t o nên áp l c ng
quá toà
trên n n
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
Theory of Machine 5.4 Balancing of Machinery

$2. Cân b ng v t quay
I. Các tr ng thái cân b ng c a v t quay
thá

Ba tr ng thái m t cân b ng c a v t quay
thá
- M t cân b ng tĩnh
- M t cân b ng ng thu n túy
- M t cân b ng ng h n h p (m t cân b ng ng)
ng)
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
Theory of Machine 5.5 Balancing of Machinery

$2. Cân b ng v t quay
I. Các tr ng thái cân b ng c a v t quay
thá
1. M t cân b ng tĩnh
- Xét m t dĩa tròn kh i lư ng có tr c quay i qua tr ng tâm dĩa và vuông góc
v i m t dĩa. Khi cho dĩa quay quanh tr c, các ph n t trên dĩa gây ra nh ng
l c quán tính hoàn toàn cân b ng nhau, không có l c tác d ng lên tr c ngo i
quá hoà toà nhau,
tr b n thân tr ng lư ng dĩa → Ta nói dĩa ư c cân b ng tĩnh


HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
Theory of Machine 5.6 Balancing of Machinery

$2. Cân b ng v t quay
I. Các tr ng thái cân b ng c a v t quay
thá
1. M t cân b ng tĩnh


m

r
- G n vào dĩa m t kh i lư ng m t i bán kính r, tr ng tâm c a dĩa l ch m t o n
m
R= r≠0
M +m
- Khi v t quay v i v n t c góc ω, sinh ra l c quán tính ly tâm
quá tí
Pqt = mrω 2 = ( M + m) Rω 2 ≠ 0
→ Ta nói dĩa m t cân b ng tĩnh
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
Theory of Machine 5.7 Balancing of Machinery

$2. Cân b ng v t quay
I. Các tr ng thái cân b ng c a v t quay
thá
2. M t cân b ng ng thu n túy
- nh ng v t quay có chi u dày l n, ngay khi tr ng tâm c a v t n m trên
tr c quay v n có th còn l c quán tính không cân b ng
quá
- Xét v t ã cân b ng tĩnh


ω G


a

r
rG = 0
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
Theory of Machine 5.8 Balancing of Machinery

$2. Cân b ng v t quay
I. Các tr ng thái cân b ng c a v t quay
thá
2. M t cân b ng ng thu n túy
- G n 2 kh i n ng có kh i lư ng m1, m2 n m hai bên tr c quay và có bán
r r
kính tương ng là r1, r2, th a m1r1 = −m2 r2

r
m2 r2

ω G


r m1 a
r1

r r
r m r + m2 r2
- Tr ng tâm c a dĩa không thay i rG = 1 1 =0
r1 r
m1 + m2 + M Pqt = m1r1ω 2

- Khi v t quay v i v n t c góc ω, sinh ra l c quán tính ly tâm  r 2
quá tí r 2
- Hai l c này t o nên m t ng u M qt = Pqt a = Pqt a ≠ 0
1 2  Pqt = m2 r2ω

gây nên ph n l c ng ph trên tr c → v t ch cân b ng tr ng thái tĩnh mà
thá
không cân b ng tr ng thái ng → v t m t cân b ng ng thu n túy
thá
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
Theory of Machine 5.9 Balancing of Machinery

$2. Cân b ng v t quay
I. Các tr ng thái cân b ng c a v t quay
thá
3. M t cân b ng ng h n h p (m t cân b ng ng)
ng)

- Khi v t quay m t cân b ng tĩnh, t n t i l c quán tính
nh, quá
r r
Pqt ≠ 0, M qt = 0

- Khi v t quay m t cân b ng ng thu n tuý, t n t i moment l c quán tính
tuý, quá
r r
Pqt = 0, M qt ≠ 0

- Th c t , v t quay t n t i c l c quán tính và moment l c quán tính
quá quá
r r
Pqt ≠ 0, M qt ≠ 0
→ ta g i chung là m t cân b ng ng h n h p hay m t cân b ng ng
HCM City Univ. of Technology, Mechanical Engineering Department Nguyen Tan Tien
Theory of Machine 5.10 Balancing of Machinery

$2. Cân b ng v t quay
II. Cân b ng v t quay có chi u dày nh
1. Nguyên t c cân b ng
Nguyên
nghĩ
- nh nghĩa: v t ư c g i là có chi u dày nh khi kích thư c chi u tr c tương
i nh so v i kích thư c hư ng kính sao cho có th gi thi t kh i lư ng c a
v t quay ư c phân b ch trên m t m t ph ng vuông góc v i tr c quayD

r
R

h h
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản