Cần bằng trắng (While Balance) là gì?

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
187
lượt xem
61
download

Cần bằng trắng (While Balance) là gì?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cân bằng trắng về cơ bản là một thao tác điều chỉnh màu sắc trong bức ảnh để đảm bảo rằng những màu sắc của bức ảnh phản ánh trung thực nhất có thể. Điều đó có nghĩa là các vùng trắng phải thực sự trắng. Về mặt kỹ thuật, khía cạnh quan trọng nhất của chỉnh cân bằng trắng là để đảm bảo các vùng tham chiếu đến trong một khung cảnh phải có màu sắc độc lập, nghĩa là nó không bị lẩn lộn (tôi hay nghe người nói là 'ám' ) bởi những màu sắc khác. Tóm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cần bằng trắng (While Balance) là gì?

  1. C n b ng tr ng (While Balance) là gì? Cân b ng tr ng v cơ b n là m t thao tác i u ch nh màu s c trong b c nh m b o r ng nh ng màu s c c a b c nh ph n ánh trung th c nh t có th . i u ó có nghĩa là các vùng tr ng ph i th c s tr ng. V m t k thu t, khía c nh quan tr ng nh t c a ch nh cân b ng tr ng là m b o các vùng tham chi u n trong m t khung c nh ph i có màu s c c l p, nghĩa là nó không b l n l n (tôi hay nghe ngư i nói là 'ám' ) b i nh ng màu s c khác. Tóm l i, ngư i ta có th kh màu sai trong b c nh k t xu t ra màu chính xác v i th c t hơn. M c cân b ng tr ng d a theo t l nhi t Kelvin. Vi c h th p giá tr K, s làm quan c nh m ho c hơn, trong khi v i Kelvin cao s cho ra màu s c "mát" ho c xanh hơn Ánh n n < 2000 K èn s i tóc - 2000-3000K Bình minh ho c hoàng hôn - 3000-4000K
  2. èn huỳnh quang và èn th y ngân - 4000-5000 K Studio và èn flash máy nh - 5000-5500K Ánh sáng ban ngày lo i èn huỳnh quang compact - 5500-6000K Tr i quang ãng, tươi sáng hay n ng chi u - 5000-6500 K B u tr i mây u ám - 6500-7500K Bóng râm, có mây dày b u tr i -> 8500K Dư ng như có v khó nh các con s này áp d ng m i khi ch p nh. Tuy nhiên, các nhà s n xu t máy nh ã ưa vào bên trong m t c m bi n o cân b ng tr ng vào máy nh. Khi máy ch AutoWB, tính năng này ho t ng và t ch nh màu tr ng g n úng v i th c t mà chúng ta ang ch p. H u h t các máy nh ư c cài t trư c các giá tr t nhi t "l nh nh t" n nhi t "nóng nh t " theo t ng ngu n sáng khác nhau Các nhà s n xu t máy nh khác nhau có th có cách cài t khác nhau, do ó, hãy tham kh o hư ng d n s d ng máy nh c a b n bi t các thông tin c th hơn, trư c khi c ti p ph n sau nhé. Hãy nh r ng nh ng cài t v cân b ng tr ng trong máy nh thích ng v i t ng b i c nh bi t trư c. Ví d n u b n ch n ch cân b ng tr ng "Tungsten", máy kh s c nóng trong b c nh cho ra s c màu mát. Ngư c l i, n u b n ã ch n ch "Fluorescent", máy kh các tông màu l nh trong nh b ng cách thêm s c nóng vào. Ví d trong trư ng h p trên máy s thêm chút vàng và trung hoà b t ánh sáng l nh N u m t v t gì ó có m t màu khó xác nh trong b t k i u ki n ánh sáng, m t con ngư i không th gi i mã màu s c nhưng b não có th giúp chúng ta bi t chúng theo b n năng. Ví d , n u chúng ta ch n m t m nh gi y,
  3. chúng ta bi t ch c r ng m nh gi y ó tr ng, dù chúng ta ang ng dư i ánh m t tr i ho c bên dư i m t bóng èn ư ng màu cam. Tuy nhiên máy nh, không thông minh như con ngư i. N u b n t cùng m t m nh gi y tr ng trong i u ki n ánh sáng khác nhau, nó s th hi n nh ng s c thái khác nhau c a màu tr ng. Chi c máy nh không có kh năng nh n bi t màu th t s m t cách t ng và chính xác trong m i i u ki n ánh sáng. Ánh sáng t nhiên ây chúng ta có m t b i c nh màu sáng tr ng, và m t i tư ng màu tr ng như trong hình 2. M t bóng tr ng c a máy tính trên m t t gi y tr ng n m trên sàn xi măng màu xám trung tính. S d ng ch Auto WB trong máy nh, nó có th ch nh cân b ng tr ng m t cách hoàn h o mà không c n n nh ng g i ý t màu c a máy tính cũng như màu n n. Nh ng b c nh ch p b ng ch WB shade-bóng râm kho ng 3 gi chi u s có màu khá sáng và tr ng v khía c nh màu s c. H u h t nh ng ánh sáng ban ngày lí tư ng là ánh sáng sau vài gi m t tr i m c và trư c vài gi m t tr i l n, lúc này ch c năng t ng cân b ng tr ng trong máy làm vi c khá chính xác trong h u h t trư ng h p. Chúng ta có th d dàng gi l p ánh sáng c a bu i chi u b ng cách chuy n s cân b ng tr ng sang ch "bóng râm-Shade" hay "mây-cloudy". Th c t ngu n sángt nhiên là ngu n sáng n m trong ph m vi mà ôi m t c a chúng ta v n còn th y là "tr ng", hay x m hơn m t tí v n ư c ch p nh n.
  4. Ánh sáng nhân t o ó chính là ngu n sáng phát ra t èn, lo i sáng mà chúng ta thư ng g p không ph i ngoài tr i, c bi t như là trong nhà ho c ánh sáng nhà hàng nào ó. Hình trên cho chúng ta th y m t bóng èn dây tóc. Trong máy nh, khi ch t cân b ng tr ng ư c cài ch daylight-ánh sáng ban ngày s không th s a màu da cam b ám b ng èn vàng thành màu tr ng nguyên th y. V i cách cài t trên, k t qu b c nh s mang m t s c màu như trong hình 5. V m t k thu t, i u này có th ch p nh n ư c, n u b n mu n t o ra m t b c nh có c m giác m áp, nhưng nó không cho th y ư c màu s c th c s c a ch .
  5. Bây gi là lúc ta ph i tr l i màu s c t nhi n c a b c nh b ng cách thi t l p cân b ng tr ng trên máy nh, nghĩa là b n giúp máy nh nh n bi t màu th c t trong b i c nh ó. Ngư c l i v i màu là màu xanh, do ó, máy nh làm mát t m hình trên b ng cách pha thêm h n h p màu xanh lá cây và màu tía tr l i màu th c t . B ng cách chuy n ch cân b ng tr ng c a máy nh sang "Tungsten- èn vàng", máy nh lo i b t t c màu b ám trong hình nh và cho chúng ta có m t b c nh có màu s c tương i chính xác. Tâm tr ng và cân b ng tr ng Bây gi chúng ta ã bi t cách s d ng các ch cân b ng tr ng trong máy, có i u chúng ta ph i hi u r ng vi c "s a" hay "làm cho màu chính xác" hơn, không có nghĩa b n s có trong tay b c nh có màu t t nh t. V n là m c ích c a b n mu n di n t ho c b n mu n th hi n tâm tr ng b c nh thông qua tông màu c a b c nh như th nào.
  6. V i hình 7, tác gi mu n nh n màu s c c a k o. N u chúng ta s d ng cân b ng tr ng m t cách "chính xác", trong trư ng h p này, máy nh ư c cài WB ch "Shade" (vì hình nh này ư c tác gi ch p trong khu v c bóng râm lúc chi u), màu s c c a k o không ư c n i b t trong khay và chén ng màu tr ng, nơi mà nó g n như b h u h t ám s c cam nh . B ng cách thi t l p l i cân b ng tr ng, trong trư ng h p này "Daylight-Ánh n ng", chúng ta ã có th l y ra b t màu nóng c a b c nh và làm màu s c c a k o n i b t lên t khay tr ng trong t ng th c a b c nh Trong Hình 8 cho th y i u ngư c l i. Hình nh này ư c ch p t i kho ng 16:00, kho ng 3 gi trư c khi hoàng hôn. Vi c ch nh cân b ng tr ng trong máy có ư c b c nh trung th c, nghĩa là tách trà tr ng s có màu
  7. tr ng và c a kim lo i màu xám b c s là màu xám b c. Tuy nhiên, hình nh trông cũ và ch ng h p d n tí nào c . B ng cách thay i cân b ng tr ng trong máy sang ch "Shade", t m nh bây gi ã m hơn r t nhi u, nó làm cho b c nh có c m giác tích c c hơn, như ư c thư giãn trong c nh chi u, khi nhìn vào. i u ki n ánh sáng ph c t p V i nh ng c nh có ánh sáng ph c t p, máy nh s khó khăn hơn cân b ng tr ng gi a các nhi t màu khác nhau, do ó, ngư i ch p, ph i ưa ra quy t nh sáng t o l a ch n m ng màu s c nào c n ư c trung hòa trong b i c nh ó. Hình 9 và 10 gi ng h t nhau, tuy nhiên, hình 9 s d ng Auto WB và camera ã ch n kho ng l n c a b u tr i xám và tr ng (khu v c n m trong vòng tròn ) cân b ng tr ng. Lúc này màu vàng m áp c a ánh èn (góc trên bên ph i) ư c phóng i thêm. Tóm l i, trong h u h t các tình hu ng, chúng ta nên c g ng t ư c màu s c chính xác mà ta mu n nh t có th . Tuy nhiên c n ph i lưu ý r ng có nh ng b c nh có màu s c h p d n v n t t hơn so v i màu s c th c
  8. t c a nó. Cũng gi ng như o m c phơi sáng, cách cài t úng s là lý tư ng cho h u h t các b c nh, nhưng vi c i u ch nh thêm t các cài t s n có th bi n m t b c nh thành m t tác ph m ngh thu t y sáng t o
Đồng bộ tài khoản