Cân bằng trắng (White Balance) và hiệu quả khi "nghịch" WB

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
151
lượt xem
68
download

Cân bằng trắng (White Balance) và hiệu quả khi "nghịch" WB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cân bằng trắng là gì? Trắng thì đương nhiên là màu trắng rồi nhưng có thể bạn chưa biết là màu trắng chúng ta gặp trong cuộc sống chưa hẳn là màu trắng "chuẩn". Vì ở trong các môi trường có màu sắc, màu trắng bị áp sắc của các màu sắc trong môi trười đó lên nó. Có thể mắt bạn vẫn nhận biết được màu trắng tương đối chuẩn do cơ cấu của thị giác nhưng sensor máy ảnh của bạn hay tấm phim chúng không giỏi thế. Chúng vẫn bị nhầm. Thế nên khi chúng ta chụp ảnh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cân bằng trắng (White Balance) và hiệu quả khi "nghịch" WB

  1. Cân b ng tr ng (White Balance) và hi u qu khi "ngh ch" WB Cân b ng tr ng là gì? Tr ng thì đương nhiên là màu tr ng r i nhưng có th b n chưa bi t là màu tr ng chúng ta g p trong cu c s ng chưa h n là màu tr ng "chu n". Vì trong các môi trư ng có màu s c, màu tr ng b áp s c c a các màu s c trong môi trư i đó lên nó. Có th m t b n v n nh n bi t đư c màu tr ng tương đ i chu n do cơ c u c a th giác nhưng sensor máy nh c a b n hay t m phim chúng không gi i th . Chúng v n b nh m. Th nên khi chúng ta ch p nh trong nhà, dươí bóng đèn dây tóc ch ng h n, nh c vàng ch. Và nh t là khi ch p sân kh u thì màu s c náo lo n c lên. Và không ch màu tr ng, màu nào cũng b áp s c khi trong môi trư ng. V y thì cân b ng tr ng nghĩa là ta xác l p và đ nh nghĩa cho máy nh c a chúng ta bi t màu tr ng là th nào. Vfa khi có màu tr ng chu n r i thì các màu s c khác c tu n t đư c n i suy ra đúng bong như th .
  2. Cân b ng tr ng b ng cách nào? B ng cách xác l p đúng môi trư ng b n đang ch p nh cho cái "th ng" máy nh hi u. Trên máy digital c a các b n nó có các ch đ sau: - Auto WB: cái này thì không ch p r i nhưng lưu ý không ph i lúc nào Auto cũng đúng đư c vì nó ch đư c gán d i nhi t đ màu t 3000K-7000K thông thư ng mà thôi (nhi t đ màu là rì, t s v n t t dư i), vư t ngoaì ngư ng đó, máy bái bai chào và ngay trong kho ng y máy cũng không "tính" chính xác chi li đư c. - Ch nh WB theo các ch đ WB có s n: Ngoài tr i, trơì có mây, mưa, mù, đèn dây tóc (Tungsten), Đèn huỳnh quang, đèn flash.. Cái này thì chính xác hơn Auto m t tí nhưng cũng không chính xác l m. - Ch nh WB b ng nhi t đ màu (K) Nhi t đ màu: đư c đ nh nghĩa "là nhi t đ c a v t đen tuy t đ i mà b c x c a nó cùng màu v i b c x c a Vonfram". Nhi t đ màu có đơn v là đ Kelvin (đ K). Màu đen ng v i nhi t đ màu là 0 đ K M t đi u c n chú ý phân bi t là khi nói đ n nhi t đ màu c a
  3. v t thì ta đang nói t i đ sáng c a v t đó, ch không ph i nhi t đ c a nó. Hãy xem b ng nhi t đ màu Kelvin trong các đi u ki n ánh sáng khác nhau. Chú ý là các giá tr này ch mang tính tương đ i do có nhi u y u t có th tác đ ng đ n nhi t đ màu. Trong đi u ki n ngoài tr i, góc c a m t tr i và đi u ki n c a b u tr i (mây, sương mù, b i…) có th làm tăng ho c gi m nhi t đ màu. trong nhà thì nhi t đ màu thay đ i theo tu i c a bóng đèn, đi n áp, lo i h t sáng. 1000K Ánh n n, đèn d u (Candles; oil lamps ) 2000K Tr i t m sáng, đèn Tungsten y u (Very early sunrise; low effect tungsten lamps) 2500K Đèn trong nhà b n (Household light bulbs ) 3000K Đèn Studio (Studio lights, photo floods) 4000K Đèn Flash đánh th ng (Clear flashbulbs) 5000K Ánh sáng tr i bình thư ng, ánh sáng đèn Flash đi n t (Typical daylight; electronic flash) 5500K Tr i h ng n ng
  4. 6000K Tr i trong,có n ng (Bright sunshine with clear sky) 7000K Tr i n ng nhi u mây (Slightly overcast sky) 8000K Tr i sáng tr ng (Hazy sky) 9000K Tr i n ng to, lác đác mây (Open shade on clear day ) 11,000K Tr i n ng, trong xanh (Sunless blue skies ) 20,000+K Trên vùng núi, tr i n ng to, lác đác mây (Open shade in mountains on a really clear day) .... Nh n bi t đư c b ng nhi t đ màu, ta có th set WB theo nhi t đ màu K đ có t m nh không b áp s c, màu s c c a ch th trong nh lên đúng như ý mu n. - Ch nh Custom White Balance: Cách này là chính xác nh t tuy nó hơi th công nhưng tơí nay dù máy móc tân ti n l m r i nhưng b n v n th y các nhà quay phim v n thư ng Cân b ng tr ng b ng cách dùng m t t m gi y tr ng đ t trong môi trư ng mu n quay đ set WB. Kinh nghi m c a tôi cũng v y, nhìn màu s c toán lo n quá thì tôi v n l y 1 t gi y tr ng ra, không có gi y thì mư n lưng áo tr ng c a
  5. b n nào đ y, còn n u không có n a thì đành nh cô nào da th t tr ng, nh cô y vén ...b ng lên r i ch p 1 phát đ set WB cũng n. B n ch p màu tr ng âý r i, nhìn trong máy có teh nó đ qu ch, nhưng h gì, b n "b u" "th ng máy : ĐÂY LÀ MÀU TR NG NHÉ! và t đó đ m b o màu s c s ngon lành ngay. Nhi u b n cho r ng c ch p Raw thì không c n thi t ph i ch nh WB, xin thưa là sai toét, nh ch p trong môi trư ng áp s c nó không ch sai màu mà còn b t màu l i, khi v nhà r i thì Photoshop cũng ch c u đư c h t đâu, th nên ch c ăn là c ch p g n g n đúng màu đi đã. Hy v gn là vơí m t s b n chưa bi t, bài này s giúp ích đôi chút khi ch p, đ c bi t là khi ch p sân kh u đ có nh ng t m nh đúng màu, không b áp s c. Và khi đã bi t r i, rành r m t chút thì b n có th tùy ý...ngh ch WB đ có màu theo ý mình mu n. Tôi bi t
  6. có vài anh, trong đó có anh Loayhoay hay dùng WB shift, c ng magneta và xanh cho m t hi u qu màu đ p và l . Và tôi cũng r t hay ngh ch WB đ có đư c màu s c như ý. Như m y t m dươí đây: cái s nh này, ánh sáng ngoài tr i lùa vào nhi u, đáng nh ch c n đ Auto WB hay nêú đ K thì cũng kho ng 4200K là v a nhưng khi ch p tôi đã đ y nhi t đ màu xu ng khá th p, không rõ c th nhưng ch c cũng 3200K-3300K nên khi ra nh xanh lè th kia. Nhưng th thì càng n i m y v tăng đang xem tranh, trò chuy n.
  7. Chú bé đ ng trong nhà nhưng g n c a ra vào nên nhi t đ màu tuy th p nhưng cũng kho ng 3400K-3600K là đúng nhưng tôi đã set xu ng ch còn 2800K và k t qu màu c a nh này r t quái, nó làm t m chân dung c u bé này có gì đó hơi bí hi m. Trong khi đ đúng WB thì màu s c s ph i như cái nh dư i đây c a Having_bath cũng ch p ch bé này trư c đó ít phút. nh này là 1 t m chân dung cũng xu t s c v màu s c, tương ph n, m ng kh i và tinh th n c a nhân v t. Và chính vì tôi đã th y t m nh đ p này trư c đó mà nhìn c u bé v n th y thích nên cũng mu n th m t cách khác đ ch p c u này.
Đồng bộ tài khoản