Cần làm gì để cả mẹ và bé đều khỏe

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
57
lượt xem
2
download

Cần làm gì để cả mẹ và bé đều khỏe

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Học sinh biết nêu những việc nên và không nên làm đối với người phụ nữ có thai để đảm bảo mẹ khỏe và thai nhi khỏe. 2. Kĩ năng: Học sinh xác định được nhiệm vụ của người chồng và các thành viên khác trong gia đình là phải chăm sóc, giúp đỡ giúp đỡ phụ nữ có thai. 3. Thái độ: Giáo dục học sinh có ý thức giúp đỡ người phụ nữ có thai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cần làm gì để cả mẹ và bé đều khỏe

  1. KHOA HOÏC CAÀN LAØM GÌ ÑEÅ CAÛ MEÏ VAØ EM BEÙ ÑEÀU KHOÛE ? I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh bieát neâu nhöõng vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñoái vôùi ngöôøi phuï nöõ coù thai ñeå ñaûm baûo meï khoûe vaø thai nhi khoûe. 2. Kó naêng: Hoïc sinh xaùc ñònh ñöôïc nhieäm vuï cuûa ngöôøi choàng vaø caùc thaønh vieân khaùc trong gia ñình laø phaûi chaêm soùc, giuùp ñôõ giuùp ñôõ phuï nöõ coù thai. 3. Thaùi ñoä: Giaùo duïc hoïc sinh coù yù thöùc giuùp ñôõ ngöôøi phuï nöõ coù thai. II. Chuaån bò: - Thaày: Caùc hình veõ trong SGK - Phieáu hoïc taäp - Troø : SGK
  2. III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: Cuoäc soáng cuûa chuùng ta ñöôïc hình thaønh nhö theá naøo? - Theá naøo laø söï thuï tinh? - Söï thuï tinh laø hieän töôïng Theá naøo laø hôïp töû? Cuoäc tröùng keát hôïp vôùi tinh truøng. soáng cuûa chuùng ta ñöôïc - Hôïp töû laø tröùng ñaõ ñöôïc thuï hình thaønh nhö theá naøo? tinh. - Söï soáng baét ñaàu töø 1 teá baøo tröùng cuûa ngöôøi meï keát hôïp vôùi tinh truøng cuûa ngöôøi boá.
  3. - Noùi teân caùc boä phaän cô - 5 tuaàn: ñaàu vaø maét theå ñöôïc taïo thaønh ôû thai - 8 tuaàn: coù theâm tai, tay, chaân nhi qua caùc giai ñoaïn: 5 - 3 thaùng: maét, muõi, mieäng, tuaàn, 8 tuaàn, 3 thaùng, 9 tay, chaân thaùng? - 9 thaùng: ñaày ñuû caùc boä phaän cuûa cô theå ngöôøi (ñaàu, mình, tay chaân). - Cho hoïc sinh nhaän xeùt + giaùo vieân cho ñieåm 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: Caàn laøm gì ñeå caû meï vaø em beù ñeàu khoûe? 30’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: * Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc - Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, caù vôùi SGK nhaân, lôùp
  4. Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc nhöõng vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm ñoái vôùi PN coù thai Phöông phaùp: Thaûo luaän, ñaøm thoaïi, giaûng giaûi + Böôùc 1: Giao nhieäm vuï - Hoïc sinh laéng nghe vaø höôùng daãn - Yeâu caàu hoïc sinh laøm - Chæ vaø noùi noäi dung töøng vieäc theo caëp hình 1, 2, 3, 4, ôû trang 12 SGK - Thaûo luaän caâu hoûi: Neâu nhöõng vieäc neân vaø khoâng neân laøm ñoái vôùi nhöõng phuï nöõ vaø giaûi thích taïi sao? + Böôùc 2: Laøm vieäc theo - Hoïc sinh laøm vieäc theo caëp höôùng daãn treân cuûa GV.
  5. + Böôùc 3: Laøm vieäc caû - Hoïc sinh trình baøy keát quaû lôùp laøm vieäc. - Yeâu caàu caû lôùp cuøng Hình thaûo luaän caâu hoûi: Vieäc Noäi dung laøm naøo theå hieän söï quan Neân taâm, chia seû coâng vieäc gia Khoâng ñình cuûa ngöôøi choàng ñoái vôùi ngöôøi vôï ñang mang neân thai? Vieäc laøm ñoù coù lôïi gì? 1 Caùc nhoùm thöùc aên coù lôïi cho söùc khoûe cuûa baø meï vaø thai  Giaùo vieân choát: nhi - Chaêm soùc söùc khoûe cuûa X ngöôøi meï tröôùc khi coù thai vaø trong thôøi kì mang thai seõ giuùp cho thai nhi lôùn
  6. leân vaø phaùt trieån toát. Ñoàng 2 thôøi, ngöôøi meï cuõng khoûe Moät soá thöù khoâng toát hoaëc gaây maïnh, sinh ñeû deã daøng, haïi cho söùc khoûe cuûa baø meï giaûm ñöôïc nguy hieåm coù vaø thai nhi theå xaûy ra. - Chuaån bò cho ñöùa con X chaøo ñôøi laø traùch nhieäm cuûa caû choàng vaø vôï veà vaät 3 chaát laãn tinh thaàn ñeå ngöôøi vôï khoûe maïnh, thai nhi Ngöôøi phuï nöõ coù thai ñang phaùt trieån toát. ñöôïc khaùm thai taïi cô sôû y teá X 4 Ngöôøi phuï nöõ coù thai ñang gaùnh luùa vaø tieáp xuùc vôùi caùc
  7. chaát ñoäc hoùa hoïc nhö thuoác tröø saâu, thuoác dieät coû … * Hoaït ñoäng 2 : - Thaûo luaän caû lôùp Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc traùch nhieäm cuûa moãi ngöôøi ñoái vôùi PN coù thai Phöông phaùp: Quan saùt, ñaøm thoaïi + Böôùc 1: - Hình 5 : Ngöôøi choàng ñang - yeâu caàu HS quan saùt gaép thöùc aên cho vôï hình 5, 6, 7 / 13 SGK vaø - Hình 6 : Ngöôøi phuï nöõ coù neâu noäi dung cuûa töøng thai ñang laøm nhöõng coâng hình vieäc nheï nhö ñang cho gaø aên; ngöôøi choàng gaùnh nöôùc veà - Hình 7 : ngöôøi choàng ñang quaït cho vôï vaø con gaùi ñi hoïc
  8. veà khoe ñieåm 10 + Böôùc 2: + Moïi ngöôøi trong gia ñình caàn laøm gì ñeå theå hieän söï quan taâm, chaêm soùc ñoái vôùi phuï nöõ coù thai ? _GV keát luaän ( 32/ SGV) * Hoaït ñoäng 3: Ñoùng vai - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp Muïc tieâu: Giuùp HS bieát lieân heä thöïc teá Phöông phaùp: Thaûo luaän, thöïc haønh + Böôùc 1: Thaûo luaän caû lôùp - Yeâu caàu hoïc sinh thaûo - Hoïc sinh thaûo luaän vaø trình
  9. luaän caâu hoûi trong SGK baøy suy nghó trang 13 - Caû lôùp nhaän xeùt +Khi gaëp phuï nöõ coù thai xaùch naëng hoaëc ñi treân cuøng chuyeán oâ toâ maø khoâng coøn choã ngoài, baïn coù theå laøm gì ñeå giuùp ñôõ ? + Böôùc 2: Laøm vieäc theo - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc nhoùm baïn thöïc haønh ñoùng vai theo chuû ñeà: “Coù yù thöùc giuùp ñôõ ngöôøi phuï nöõ coù thai”. + Böôùc 3: Trình dieãn tröôùc - Moät soá nhoùm leân trình dieãn lôùp - Caùc nhoùm khaùc xem, bình luaän vaø ruùt ra baøi hoïc veà caùch öùng xöû ñoái vôùi ngöôøi phuï nöõ coù thai.  Giaùo vieân nhaän xeùt
  10. * Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá Muïc tieâu: Oân laïi kieán thöùc vöøa hoïc - Thi ñua: (2 daõy) Keå - Hoïc sinh thi ñua keå tieáp söùc. nhöõng vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm ñoái vôùi ngöôøi phuï nöõ coù thai?  GV nhaän xeùt, tuyeân döông. 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Xem laïi baøi + hoïc ghi nhôù. - Chuaån bò: “Töø luùc môùi sinh ñeán tuoåi daäy thì ” - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản