Cảnh chủ chốt trong phóng sự truyền hình - Chương 2

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

1
290
lượt xem
189
download

Cảnh chủ chốt trong phóng sự truyền hình - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Thế nào là cảnh chủ chốt Cảnh chủ chốt là những trường đoạn chính của phóng sự. Chúng là cốt lõi để làm nên phóng sự, vì vậy chúng phải thật có ý nghĩa. Và các trường đoạn chính này kết nối với nhau có thể đáp ứng những tò mò, thắc mắc, trả lời được tất cả các câu hỏi mà người xem đặt ra khi được tiếp cận với vấn đề. Ở tất cả các khâu để hoàn thành một sản phẩm, cảnh chủ chốt đều phải được chú trọng. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cảnh chủ chốt trong phóng sự truyền hình - Chương 2

  1. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình CHƯƠNG II: XÂY D NG PHÓNG S T C NH CH CH T 1. Th nào là c nh ch ch t C nh ch ch t là nh ng trư ng o n chính c a phóng s . Chúng là c t lõi làm nên phóng s , vì v y chúng ph i th t có ý nghĩa. Và các trư ng o n chính này k t n i v i nhau có th áp ng nh ng tò mò, th c m c, tr l i ư c t t c các câu h i mà ngư i xem t ra khi ư c ti p c n v i v n . t t c các khâu hoàn thành m t s n ph m, c nh ch ch t u ph i ư c chú tr ng. - Khi lên k ch b n cương, t t c nh ng c nh ch ch t u ph i ư c xác nh y . - Ngay khi quay, ph i xác nh c nh ch ch t là nh ng i m h p d n c a phóng s . - Khi dàn d ng b ng kĩ thu t s , các c nh ch ch t s ư c xây d ng u tiên, gi ng như m t b xương, và xung quanh ó s ư c t ch c ph n còn l i c a thông tin hay them chi ti t m ch phóng s ư c n i li n. 2. Phân lo i c nh ch ch t Theo ý ki n cá nhân, tôi phân lo i c nh ch ch t theo hai tiêu chí khác nhau. - Th nh t là theo tiêu chí ch t lư ng c nh ch ch t, chia làm 3 lo i: + C nh ch ch t t t + C nh ch ch t gây phi n nhi u + C nh ch ch t hoàn ch nh 1
  2. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình - Th hai, theo tiêu chí phương pháp ghi hình: + C nh ch ch t là lo t c nh khác nhau + C nh ch ch t là lo t c nh ch p hình + C nh ch ch t theo tư ng thu t. 2.1. Theo tiêu chí ch t lư ng c nh ch ch t a. C nh ch ch t t t C nh ch ch t t t là c nh ch ch t ch t ch , có sáng t o và có cách th hi n m i m , mang l i hi u qu t t nh t cho phóng s . Ví d (mang tính ch t minh h a): ư ng qu c l 1A s ch y qua r ng qu c gia Cúc Phương. Ngư i ng h , k ph n i. Xác nh i tư ng: - Ngư i ng h : r t nhi u thành ph n, lý do: qu c l 1A hi n nay quá nh , d c l n và quanh co, r t nguy hi m. - Ngư i ph n i: Nh ng nhà sinh h c. Lý do: qu c l s e d a s cân b ng thiên nhiên, nh t là m t s lo i ang trong sách , nh t là s t n t i c a loài sâu ang s ng trong b gi u lâu năm bao quanh khu r ng. C nh ch ch t t t s ư c th hi n như sau: - C nh 1: Ghi hình khu v c r ng Cúc Phương trên di n r ng nêu b t v trí tuy n qu c l m i so v i tuy n qu c l cũ (quay sa bàn ho c b n ) - C nh 2: Vài c n c nh các b gi u có nh ng con sâu nh bé có th b e d a b i vi c quy ho ch t ai. 2
  3. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình b. C nh ch ch t gây phi n nhi u Là nh ng c nh không c n thi t, b xác nh l ch l c, tuy v n có thông tin nhưng nó gây nhi u cho nh ng c nh ch ch t khác. Ví d : V n v i ví d trên, n u thêm c nh ngư i dân t p h p trư c UBND t nh ph n i vi c qu c l 1A ch y qua r ng Cúc Phương thì ch c a phóng s s b xoay chuy n sang hư ng khác. Nó không ch ơn thu n là ph n ánh s vi c n a mà b t u có s nh hư ng v tranh lu n úng sai, nên hay không nên. Như v y, ây là c nh phi n nhi u. c. C nh ch ch t hoàn ch nh C nh ch ch t hoàn ch nh là c nh ch ch t ã có s s p t trư c. Dù v n nêu ra s ki n nhưng không di n ra t nhiên mà có bàn tay s p t, chu n b trư c. Trong nhi u trư ng h p là m b o s an toàn cho ngư i th c hi n, tuy nhiên có nh ng h n ch là hình nh không ư c chân th c, t nhiên. 2.2. Theo phương pháp ghi hình a. C nh ch ch t là lo t c nh khác nhau Lo t các c nh quay khác nhau khi d ng cho n tư ng v hành ng. Nh ng c nh ch ch t ư c xây d ng t lo t c nh khác nhau có c i m: - Duy trì s liên t c. - Rút ng n th i gian. - K chuy n. - Trông có v dàn d ng. - D thêm l i bình. 3
  4. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình - Có th ki m soát ư c - an toàn. - B n bi t b n mu n gì. b. C nh ch ch t là lo t c nh ch p hình (snapshots) c i m c a nh ng c nh ch ch t này: - Không có s liên t c gi a các c nh. - T o ti t t u. - H u hi u v i hành ng/ph n ng. - òi h i ngư i xem t p trung hơn - hình nh ph i mang nhi u thông tin hơn. - Ít c n t i l i bình. - Có th ki m soát nhưng m t nhi u th i gian c. C nh ch ch t theo tư ng thu t S ki n di n ra úng như trong th c t c v m t th i gian và không gian. Các c nh ch ch t d ng này có c i m: - D ng t i thi u. - n tư ng m nh. - M t nhi u th i gian. - T l th t b i cao. - K t qu khó d oán trư c. 4
  5. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình - L i bình c n m c t i thi u. 3. Ch c năng c a c nh ch ch t trong phóng s Phóng s ư c coi như m t o n ư ng. i m xu t phát là ch , i m t i là câu chuy n, phóng s ti n tri n t c nh ch ch t này t i c nh ch ch t khác. i v i lo i phóng s th i s thư ng th y trên sóng ài truy n hình Vi t Nam, th i lư ng trung bình t 1,5 – 3 phút, m t ho c hai c nh ch ch t cũng t ch c toàn b phóng s , nhưng ph i c bi t chú ý n vi c ch n c nh m u và c nh k t thúc. Theo ý ki n cá nhân tôi, c nh ch ch t g m có 3 ch c năng: 3.1. Ch c năng tr c t Ch c năng tr c t c a c nh ch ch t ư c th hi n rõ nét nh t trong khâu d ng phim. Khi ti n hành l p ghép các c nh quay xây d ng thành phóng s , ngư i ta ch n nh ng c nh ch ch t n i vào nhau sao cho tương ng v i các ý nghĩa mà ngư i ta mu n em n cho phóng s . Ti p ó, ngư i ta o g t, s p x p l i các c nh ch ch t ó sao cho t o thành m t chu i hình nh logic, có tính ngh thu t và tinh t hơn. Sau ó, ngư i ta m i tô i m cho b xương này b ng cách xây d ng ph n da th t còn l i cho phóng s , cân nh c nh ng t l cân i và i u ch nh l is an xen gi a hình nh và âm thanh. Có th ví c nh ch ch t là b khung xương a năng. Có th s p x p tùy theo ý t o ra m t hình dáng. Tuy nhiên, b t c lúc nào cũng có th thay i hình dáng y s p x p l i thành m t hình dáng khác p hơn, c áo hơn. V i phóng s cũng v y. B t c lúc nào cũng có th thay i v trí các c nh ch ch t tìm ra cách xây d ng kh dĩ truy n t t t nh t câu chuy n 5
  6. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình ã ch n. Ch khi nào ch n xong th t y ngư i ta m i b t tay vào d ng phim hoàn ch nh, tính toán dài c a các o n n i và kĩ x o. 3.2. Ch c năng óng khung ch M t thông tin g m có hai ph n không tách r i nhau: ch (là i u ang ư c c p) g n li n v i m t câu chuy n (là i u nói v ch ). Mu n gi a ch và câu chuy n có m t s g n bó m t thi t thì các c nh ch ch t trong câu chuy n ph i rõ ràng và có chung m t hư ng th ng nh t là hư ng v ch . Trong vi c x lý phóng s , cái khó là vi c l a ch n ch không ph i vi c tìm ra. Th t v y, khi vi c ch t o phóng s b t u, nhà báo b chìm ng p trong m t kh i l n thông tin mà anh ta có ư c, anh ta s ph i t ch c, ph i x lý thông tin. Quy t c u tiên là ph i t b nh ng thông tin không c n thi t, cho dù thông tin ó hay n âu, hình nh ó p n âu, nhưng n u nó không th hi n rõ nét ch , không có cái h n c a ch thì cũng ành c tb . Ch c n m t c nh ch ch t i ch ch kh i ch thì phóng s ó s như m t oàn tàu trong ó có m t toa tàu b tr ch kh i ư ng ray và làm nh hư ng nc oàn tàu. Dù ít dù nhi u, nh ng gì l ng ng l i trong ngư i xem s có ph n không nh t quán, t ó ch c a phóng s s b hi u l ch l c và không ng nh t. C nh ch ch t v a là b xương gi phóng s ng v ng, v a là chi c h p gói g n phóng s thành m t kh i y , toàn v n, vuông v n. 3.3. Ch c năng “v a ” cho phóng s Có m t nguyên nhân d dàng làm phóng s th t b i mà khán gi bi t r t rõ trong khi nhà báo ít khi nh n th c rõ i u này, ó là “quá nhi u thông 6
  7. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình tin s bóp ch t thông tin”. Khán gi truy n hình có th ti p nh n m t s lư ng thông tin nh t nh trong m t kho ng th i gian nh t nh, n u nhà báo cung c p cho h tin chính ng n g n và v a thì m i vi c t t p. Nhưng n u cũng trong kho ng th i gian ó, do không ý th c ho c do ti c thông tin nên nhà báo l i b sung thêm vài thông tin ph thì vi c gì s x y ra? Khán gi truy n hình không quan tâm, h ã bão hòa sau m t s thông tin chính. Các thông tin ph li u có b lo i b không? Có th chúng còn gây tác d ng ngư c l i là làm r i lo n s lĩnh h i c a khán gi truy n hình. Chính vì v y, khi th c hi n phóng s , nhà báo xác nh các c nh ch ch t và s n sàng lo i b không ti c nu i thông tin th a, xi t ch t tác ph m thì s không th x y ra hi n tư ng “thông tin b bóp ch t b i thông tin”. C nh ch ch t còn có ch c năng quan tr ng là tr l i h t nh ng câu h i 5W+1H ưa ra, b sung thêm nh ng thông tin c n thi t mà không h b th a hay làm khán gi có c m giác b i th c thông tin. => C nh ch ch t có vai trò và ch c năng r t quan tr ng trong phóng s truy n hình, nó nh hư ng cho ngư i làm phóng s và mang n cho khán gi m t phóng s hay, y thông tin. 4. có c nh ch ch t t t M i s ki n th i s di n ra u có s phát tri n riêng theo hư ng c a nó. Ph i xác nh c n th n và kĩ lư ng nh ng gì có th ưa vào hình nh. Ngay khi có ý tư ng, có tài, chúng ta c n hình nh hoá nh ng ý tư ng chính trong quá trình nghiên c u, kh o sát câu chuy n (tin-bài) và l p k ho ch quay phim. S hình nh hóa ó t t nh t nên b t u t dàn ý, g ch ra các trư ng o n hay còn g i là c nh ch ch t. 7
  8. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình Trong khi l ng nghe l y thông tin b n cũng ph i th y hình nh. Trong v n này, cái gì là tr ng tâm? Nh ng c nh nào là c nh chính? Máy quay s ghi hình cái gì? Hình nh nào s minh ho cho v n này, v n kia? Làm th nào minh ho thái c a ngư i tham gia cu c v n ng/n n nhân/linh m c? Khi k t thúc kh o sát cũng là lúc b n có ý tư ng v ng ch c v nh ng hình nh mô t câu chuy n c a mình. Làm như v y s phát tri n k năng hình nh hoá s v t. Ph i m t nhi u th i gian th c hành ghép n i dung câu chuy n v i nh ng hình nh như b n th y trong các r p chi u bóng ngay trong u mình. • Luôn h i chúng ta s nhìn th y/quay ư c cái gì? • H i xem nơi x y ra câu chuy n trông nó như th nào? • H i xem có âm thanh nào n i b t không? (âm thanh g i m hình nh!!) • H i v tâm tr ng và không khí xung quanh. • H i xem ngư i ta làm gì khi h ch i/xem/giúp . • Yêu c u ngư i cung c p tin "v m t b c tranh". Có nhi u cách phát tri n kh năng hình nh hoá c a b n. Quan sát. Hãy quan sát k nh ng ngư i xung quanh. Quan sát h c sách, hay nói chuy n hay i mua bán. Hãy t mình vào v trí m t máy quay phim. Hình dung mình là máy quay và quay nh ng ngư i ó. Hãy l y khuôn hình xung quanh t ng hành ng riêng l . Hãy hình dung m i m t khuôn hình s là m t c nh trong b phim truy n nh . 8
  9. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình Sau ó hãy t h i khuôn hình nào là hình nh ch ch t - c nh chính di n t hành ng, tâm tr ng hay nhân v t. Bây gi hãy nghĩ t i m t hành ng khác và hình dung ra m t hình nh tóm t t hành ng ó. Hãy th nghĩ ra nh ng chi ti t, nh ng cú quay c n c nh. Hình nh nào c trưng cho m t ngư i già? Hình toàn c nh m t c già ng trên ư ng? Hay cú quay c n bàn tay run run n m cây g y? M t khi ã hình dung ư c nh ng hình nh chính, ta ph i s p x p các trư ng o n c nh - các hình nh chính ư c s p x p theo th t nào s l t t câu chuy n m t cách h u hi u. Hãy dùng k ch b n phân c nh (storyboard) phác ho nh ng hình nh chính. Hãy th k câu chuy n m t cách ơn gi n (ng d y, làm bánh gatô) ch b ng 6 hình nh trên k ch b n phân c nh. Tóm l i, hãy h i nhi u l n: "Cái gì s x y ra? Tôi s th y cái gì? Chúng ta s ghì hình cái gì?" Nên nh r ng luôn luôn xác nh c nh ch ch t làm tr ng tâm khi th c hi n b t kì khâu nào c a phóng s . ********* 9
  10. C nh ch ch t trong phóng s truy n hình 10
Đồng bộ tài khoản