Cánh cửa hạnh phúc

Chia sẻ: Ko Can | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
142
lượt xem
87
download

Cánh cửa hạnh phúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hạnh phúc là điều con người bao đời nay luôn khao khát và kiếm tìm. Dường như trong nó luôn chứa đựng những bí ẩn thẳm sâu. Nhưng không phải vì thế mà hạnh phúc trở thành điều khó nắm bắt. Nó vẫn đâu đây, ngay trong cuộc sống, thậm chí nó ẩn giấu trong mỗi con người chúng ta. Đôi khi, hạnh phúc đơn giản là những chiều hè oi nồng được đắm mình trong dòng nước mát trong; là những lúc được ngả mình trên thảm cỏ non, thả hồn theo áng mây trắng lững lờ trôi. Hạnh phúc...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cánh cửa hạnh phúc

 1. Bieân dòch: Khaùnh Thuûy – Song Kim – Minh Töôi -... 1
 2. LÔØI GIÔÙI THIEÄU BÍ MAÄT HAÏNH PHUÙC Haïnh phuùc laø ñieàu con ngöôøi bao ñôøi nay luoân khao khaùt vaø kieám tìm. Döôøng nhö trong noù luoân chöùa ñöïng nhöõng bí aån thaúm saâu. Nhöng khoâng phaûi vì theá maø haïnh phuùc trôû thaønh ñieàu khoù naém baét. Noù vaãn ñaâu ñaây, ngay trong cuoäc soáng, thaäm chí noù aån giaáu trong moãi con ngöôøi chuùng ta. Ñoâi khi, haïnh phuùc ñôn giaûn laø nhöõng chieàu heø oi noàng ñöôïc ñaém mình trong doøng nöôùc maùt trong; laø nhöõng luùc ñöôïc ngaû mình treân thaûm coû non, thaû hoàn theo aùng maây traéng löõng lôø troâi. Haïnh phuùc cuõng coù theå laø khoaûnh khaéc ta chaêm soùc khu vöôøn nhoû ñaùng yeâu cuûa mình vôùi nieàm thích thuù, say meâ. Haïnh phuùc laø khi gia ñình quaây quaàn beân böõa côm toái, laø luùc ta ñöôïc ôû caïnh nhöõng ngöôøi mình yeâu thöông. Haïnh phuùc, laø khi ta caûm nhaän ñöôïc nhòp soáng hoái haû cuûa phoá phöôøng, laø luùc ñöôïc troø chuyeän cuøng vôùi nhöõng ngöôøi baïn thaân thieát, hay laéng nghe moät baûn nhaïc hoaø taáu vôùi giai ñieäu saâu laéng, dòu eâm. Moãi ngöôøi coù moät khaùi nieäm rieâng veà haïnh phuùc. Vôùi toâi, haïnh phuùc laø khi toâi vöøa thaéng vaùn tennis gay caán, laø khi toâi vöõng böôùc vöôït qua khoù khaên trong ñôøi, khi toâi nhìn moïi thöù xung quanh vôùi caùi nhìn laïc quan, töôi ñeïp. Haïnh phuùc coøn laø luùc toâi veà vôùi gia ñình, queân ñi nhöõng boän beà lo toan; laø caûm giaùc bình an baèng loøng vôùi hieän taïi vaø trong loøng vaãn luoân nuoâi döôõng moät öôùc mô cho töông lai. Haïnh phuùc thaät tröøu töôïng maø cuõng thaät giaûn ñôn. Vaø cho duø quan nieäm haïnh phuùc laø gì ñi chaêng nöõa thì chaéc chaén ñieàu moãi ngöôøi chuùng ta quan taâm hôn caû vaãn laø laøm sao ñeå coù ñöôïc haïnh phuùc vaø laøm theá naøo ñeå haïnh phuùc aáy ñöôïc keùo daøi maõi maõi. Soáng trong moät theá giôùi phaùt trieån vôùi toác ñoä nhö vuõ baõo, ñoâi khi chuùng ta bò cuoán theo guoàng maùy phaùt trieån ñoù, nhöõng lo toan boän beà cuûa cuoäc soáng khieán ta queân maát nieàm haïnh phuùc bình dò toàn taïi xung quanh. Ñieàu naøy cuõng gioáng nhö vôùi moät ngöôøi maïnh khoûe thì vieäc hít thôû khoâng khí moãi ngaøy laø moät vieäc heát söùc bình thöôøng, bình thöôøng ñeán möùc hoï queân caûm nhaän nhòp thôû cuûa mình… Nhöng khi so saùnh vôùi nhöõng ngöôøi ñang töøng ngaøy, töøng giôø giaønh giaät söï soáng qua maùy cung caáp oxy trong phoøng caáp cöùu, hoï môùi thaáy ñöôïc söï khaùc bieät roõ reät vaø nhaän ra ñieàu töôûng chöøng bình thöôøng aáy quyù giaù ñeán möùc naøo. Ñuùng vaäy, chuùng ta seõ chaúng bao giôø caûm nhaän ñöôïc nieàm vui, haïnh phuùc thaät söï neáu cuoäc ñôøi chuùng ta chöa töøng traûi qua soùng gioù, maát maùt, khoå ñau. Khi cuoäc soáng cuûa ta quaù phaúng laëng, yeân bình, ta laøm sao bieát quyù troïng nhöõng giaây phuùt bình yeân mình ñang coù… Moãi ngöôøi coù moät caùch caûm nhaän veà haïnh phuùc khaùc nhau, bôûi vaäy baïn haõy löïa choïn vaø töï tìm laáy haïnh phuùc cho mình ñeå caûm nhaän, naâng niu vaø chia seû. Ñaây cuõng laø thoâng ñieäp maø cuoán saùch naøy muoán nhaén göûi ñeán baïn ñoïc. Hy voïng cuoán saùch seõ taêng theâm ñoäng löïc vaø gôïi môû trong baïn nguoàn caûm höùng môùi treân haønh trình tìm kieám vaø khaùm phaù bí maät cuûa haïnh phuùc, giuùp baïn coù ñöôïc nhöõng khoaûnh khaéc bình yeân, thanh thaûn, nheï nhoõm nôi taâm hoàn. - FIRST NEWS - 2
 3. 1 HAÏNH PHUÙC TRONG TA AÙnh naéng ban sô, dòu nheï cuûa buoåi sôùm thu vöông treân töøng taøng caây, keõ laù khieán khoâng gian trôû neân bình yeân laï luøng. Theá nhöng khoâng phaûi ai cuõng nhaän ra veû ñeïp bình dò aáy. Ñoâi luùc chuùng ta löôùt ñi quaù nhanh maø queân khoâng döøng laïi ngaém nhìn caûnh vaät xung quanh. Chuùng ta khoâng nhaän ra raèng haïnh phuùc luoân aån chöùa ñaâu ñoù trong nhöõng ñieàu bình dò nhaát, trong suy nghó, trong taâm hoàn vaø trong öôùc mô cuûa chính mình. Haïnh phuùc luoân aån giaáu trong moãi chuùng ta. Suoát moät ñôøi ta maûi mieát kieám tìm maø queân maát raèng haïnh phuùc chaúng ôû ñaâu xa xoâi. Töø luùc sinh ra, haïnh phuùc ñaõ ôû trong chuùng ta. Haïnh phuùc ñong ñaày nôi taâm hoàn moãi ngöôøi, noù ñöôïc nuoâi döôõng vaø lôùn leân cuøng thôøi gian. Nhöng roài, nhöõng xaùo troän khoâng theå traùnh khoûi cuûa cuoäc soáng - maâu thuaãn, noãi ñau, toån thöông, maát maùt, khieán chuùng ta rôi vaøo bi quan, chaùn naûn. Cöù theá haïnh phuùc tuoät khoûi ta luùc naøo, ta khoâng heà hay bieát. Chuyeän keå raèng, xöa kia, ôû moät xöù sôû noï, coù moät vò hoaøng töû duø soáng trong nhung luïa, giaøu sang nhöng chaøng vaãn khoâng caûm nhaän ñöôïc nieàm vui vaø haïnh phuùc. Chaøng luoân baên khoaên, töï hoûi “haïnh phuùc laø gì?”, “ñaâu môùi laø haïnh phuùc ñích thöïc cuûa con ngöôøi?”. Roài moät ngaøy, chaøng quyeát ñònh töø boû cuoäc soáng vöông giaû ñeå ñi theo con ñöôøng tu haønh vôùi mong muoán tìm cho mình moät lôøi giaûi ñaùp. Sau nhieàu naêm khoå haïnh, trong moät ñeâm khuya thanh vaéng, chaøng boãng cöôøi vang vì chôït nhaän ra ñieàu maø mình tìm kieám baáy laâu khoâng ôû ñaâu xa maø naèm ngay trong con ngöôøi mình. Thaät vaäy, haønh trình kieám tìm haïnh phuùc laø haønh trình trôû veà vôùi coõi saâu thaúm nôi taâm hoàn moãi ngöôøi. Ñoâi khi, haïnh phuùc chæ caùch chuùng ta moät caùi nhìn, moät kieåu suy nghó. Haïnh phuùc naèm ôû nhöõng nôi maø chuùng ta khoâng ngôø tôùi. Bôûi vaäy, haõy saün saøng cho moät söï khôûi ñaàu môùi. Haõy daán thaân vaøo haønh trình tìm kieám haïnh phuùc nôi baûn thaân moãi ngöôøi. Gaït boû suy nghó tieâu cöïc, haïnh phuùc seõ mæm cöôøi vôùi moãi ngöôøi. 2 LÖÏA CHOÏN HAÏNH PHUÙC 3
 4. Haõy nhôù laïi moãi sôùm thöùc giaác, taâm traïng baïn theá naøo? BaÏn vöôn vai ñoùn chaøo moät ngaøy môùi vôùi tinh thaàn saûng khoaùi sau moät giaác nguû daøi, hay ueå oaûi ra khoûi giöôøng vôùi traïng thaùi meät moûi? Ñieàu ñoù phuï thuoäc vaøo söï choïn löïa cuûa baïn. Moãi chuùng ta ai chaúng muoán cuoäc soáng cuûa mình laø chuoãi ngaøy thoaûi maùi, ngaäp traøn nieàm vui. Vaäy taïi sao ta khoâng choïn moät ngaøy môùi nhö mình mong muoán? Ñieàu naøy hoaøn toaøn coù theå vaø thuoäc quyeàn löïa choïn cuûa moãi chuùng ta. Haïnh phuùc laø moät söï löïa choïn. Haõy töï choïn laáy haïnh phuùc cho mình. Löïa choïn thaùi ñoä soáng laïc quan laø ñieàu khaù ñôn giaûn, nhöng tieác thay raát nhieàu ngöôøi queân raèng baûn thaân mình sôû höõu quyeàn löïa choïn aáy. Hoï khoâng bieát raèng cuoäc soáng cuûa hoï coù haïnh phuùc hay khoâng laø do hoï quyeát ñònh. Ñieàu naøy cuõng gioáng nhö khi ta mua saùch, chaúng ai buoäc ta phaûi mua cuoán saùch ñaàu tieân ta caàm leân caû, chuùng ta coù quyeàn löïa choïn cho mình cuoán naøo öng yù nhaát vaø tieán tôùi quaày tính tieàn. Cuoäc soáng cuõng theá. Haïnh phuùc hay baát haïnh ñeàu tuyø thuoäc vaøo baïn! Chaúng ai coù quyeàn töôùc ñi haïnh phuùc cuûa baïn. Cuoäc ñôøi gioáng nhö moät trang giaáy ñeå baïn vieát leân ñoù soá phaän cuûa mình. ÔÛ ñoù seõ coù ngöôøi vieát ít, ngöôøi vieát nhieàu, laïi cuõng coù ngöôøi ñeå keû khaùc vieát thay mình… Vôùi nhöõng ngöôøi khoâng ñuû can ñaûm quyeát ñònh cuoäc ñôøi mình, khi khoâng haïnh phuùc, chaéc haún hoï phaûi hieåu loãi ñoù laø do ñaâu. Ñöøng laõng phí baát cöù cô hoäi naøo baïn coù, vaø ñöøng ñeå baát cöù moät ngaøy naøo troâi qua voâ ích. Haõy tìm cho mình moät caùch rieâng ñeå chaøo ñoùn nieàm haïnh phuùc gheù thaêm. Moãi laàn baïn tieán moät böôùc tôùi haïnh phuùc thì noù seõ tieán leân hai böôùc veà phía baïn. Nhòp chaân ñoù nhö moät vuõ ñieäu tuyeät vôøi! Thaät vaäy, haïnh phuùc laø moät ngöôøi baïn tuyeät vôøi maø baïn caàn ñoái ñaõi theo moät caùch ñaëc bieät. Moãi saùng thöùc daäy, haõy nôû moät nuï cöôøi thaät töôi. Haõy choïn moät boä quaàn aùo saùng maøu, xòt moät chuùt nöôùc hoa vôùi muøi höông baïn yeâu thích… vaø saün saøng cho moät ngaøy haïnh phuùc! 3 ROÄNG MÔÛ CAÙNH CÖÛA HAÏNH PHUÙC Theo baïn thì ñaâu laø nguyeân nhaân caûn trôû haïnh phuùc ñeán vôùi baïn? Phaûi chaêng, ngöôøi ta chæ haïnh phuùc khi coù thaät nhieàu tieàn? Hay ñeå coù ñöôïc haïnh phuùc ñoøi hoûi moãi ngöôøi caàn ñaàu tö nhieàu thôøi gian vaø coâng söùc hôn nöõa? Raát nhieàu ngöôøi trong chuùng ta cho raèng phaûi kieám thaät nhieàu tieàn, phaûi thaønh coâng, ñaït ñöôïc danh voïng… thì môùi coù haïnh phuùc thaät söï. Thöïc teá, khoâng ít ngöôøi duø thaønh ñaït, coù moät cuoäc soáng sung tuùc, tieän nghi nhöng vaãn khoâng coù ñöôïc haïnh phuùc. Tieàn coù theå mua ñöôïc moät caên nhaø, nhöng khoâng mua ñöôïc maùi aám. Coù nhieàu ñieàu tieàn khoâng theå mua ñöôïc, vaø 4
 5. haïnh phuùc laø moät trong soá ñoù. Neáu töø tröôùc ñeán giôø baïn vaãn nghó raèng“Chaúng ñieàu gì ñöôïc cho khoâng bao giôø”, thì ñaõ ñeán luùc baïn neân nhìn nhaän laïi quan ñieåm cuûa mình bôûi haïnh phuùc laø moät tröôøng hôïp ngoaïi leä. Quaù ñaët naëng quan nieäm caùi gì cuõng coù caùi giaù cuûa noù neân nhieàu ngöôøi lao vaøo laøm vieäc nhö moät con thieâu thaân vôùi muïc ñích möu caàu haïnh phuùc maø queân maát raèng haïnh phuùc naèm ôû ñôøi soáng tinh thaàn, noù phuï thuoäc vaøo caùch caûm nhaän cuûa moãi ngöôøi veà cuoäc soáng. Ñoâi khi coâng vieäc quaù caêng thaúng khieán baïn ao öôùc raèng phaûi chi mình coù ñöôïc moät cuoäc soáng nhaøn haï, khoâng phaûi laøm baát cöù vieäc gì. Nhöng, ñoù laø moät mong öôùc sai laàm. Baïn vaãn coù theå tìm nieàm vui vaø haïnh phuùc töø chính nhöõng giôø phuùt laøm vieäc caêng thaúng aáy. Ñieàu naøy nghe coù veû maâu thuaãn, nhöng baûn chaát haïnh phuùc laø theá. Cuoäc soáng voán muoân maøu muoân veû, nhöõng thöû thaùch baïn gaëp treân ñöôøng ñeán vinh quang chaúng qua chæ laø nhöõng boù hoa toâ ñieåm theâm cho chaëng ñöôøng baïn ñi maø thoâi. Cuoäc soáng nhaøn haï laø moät cuoäc soáng quaù ö voâ vò, nhaøm chaùn. Chæ khi baïn soáng heát mình, vöõng böôùc vöôït qua nhöõng khoù khaên, ñöùng daäy sau moãi laàn guïc ngaõ, chæ khi baïn ôû taän cuøng cuûa noãi ñau vaø söï baát haïnh, luùc ñoù baïn môùi hieåu ñöôïc giaù trò thaät söï cuûa nhöõng giaây phuùt bình yeân. Harland Sanders – ngöôøi saùng laäp ra haõng gaø raùn KFC noåi tieáng töøng noùi: “Baïn phaûi thích coâng vieäc cuûa baïn. Baïn phaûi thích ñieàu baïn ñang laøm. Baïn phaûi laøm nhöõng vieäc coù giaù trò, coù nhö theá baïn môùi caûm nhaän heát ñöôïc yù nghóa cuûa noù, vaø noù môùi taïo neân ñöôïc söï khaùc bieät trong cuoäc soáng cuûa baïn”. Haïnh phuùc luoân mæm cöôøi chaøo ñoùn moãi ngöôøi. Haïnh phuùc chính laø moùn quaø maø cuoäc soáng daønh taëng cho baïn. Khoâng nhaát thieát phaûi coù thaät nhieàu tieàn baïc, cuõng khoâng nhaát thieát phaûi kyø coâng tìm kieám ñaâu xa, baïn vaãn coù theå coù ñöôïc nieàm vui vaøø haïnh phuùc. Ñôn giaûn vì haïnh phuùc voán naèm ngay trong moãi chuùng ta. Ñieàu caàn thieát luùc naøy laø baïn caàn côûi boû nhöõng sôïi daây troùi buoäc taâm hoàn vaø môû loøng mình ñoùn nhaän nhöõng nieàm vui bình dò trong cuoäc soáng. Haõy töï hoûi: “Ñieàu gì caûn trôû ta tìm ñeán haïnh phuùc?” vaø laéng nghe con tim baïn leân tieáng. Söï thay ñoåi caùch nhìn vaø nhaän thöùc seõ ñöa baïn tôùi nôi maø haïnh phuùc ñang chôø ñôïi ñeå ñoàng haønh cuøng baïn. 4 LAÉNG NGHE HAÏNH PHUÙC LÔÙN DAÀN TRONG TIM Ngaøy noï, coù moät nöõ doanh nhaân ñeán tìm toâi, ñoù laø ngöôøi thaønh ñaït vaø noåi tieáng. Tuy vaäy, trong cuoäc troø chuyeän, chò taâm söï raèng chöa bao giôø chò caûm nhaän ñöôïc söï hieän dieän cuûa haïnh phuùc. Chò coù taát caû nhöõng thöù maø ngöôøi khaùc mô öôùc - moät ngoâi nhaø sang troïng ñaày ñuû 5
 6. tieän nghi, moät chieác xe hôi ñôøi môùi, moät caäu con trai khaùu khænh ñaùng yeâu, nhöng chò vaãn thaáy cuoäc ñôøi troáng traûi voâ cuøng. Chuùng ta cuõng vaäy, seõ coù luùc ta rôi vaøo traïng thaùi coâ ñôn, chaùn naûn, caûm thaáy mình baát löïc treân con ñöôøng kieám tìm haïnh phuùc. Nguyeân nhaân saâu xa chính laø vì chuùng ta ñang tìm kieám haïnh phuùc ôû nôi maø noù khoâng toàn taïi. Haïnh phuùc laø moät traïng thaùi tình caûm thuoäc veà ñôøi soáng tinh thaàn, noù voán voâ hình. Duø khoâng theå sôø, naém… nhöng chuùng ta coù theå caûm nhaän noù baèng taâm hoàn mình. Haõy hoïc caùch phaùt trieån nhöõng caûm xuùc ñeå ñeán gaàn haïnh phuùc hôn nöõa. Haõy hoïc caùch caûm nhaän nieàm vui töø nhöõng ñieàu raát ñoãi bình thöôøng. Haõy ñeå ñaàu oùc thoaùt khoûi nhöõng lo laéng, caêng thaúng thöôøng ngaøy, vöôn ñeán söï thanh thaûn nhö hoà nöôùc trong vaét, phaúng laëng… Chuùng ta seõ caûm nhaän ñöôïc haïnh phuùc ñang lôùn daàn leân cuøng thôøi gian. Ñöøng hoaøi coâng kieám tìm haïnh phuùc ôû nhöõng nôi maø noù khoâng toàn taïi. Luùc nhoû, toâi luoân ư c mơ lôùn leân seõ tr thành moät ngheä só vó caàm noåi tieáng, vì theá toâi daønh raát nhieàu thôøi gian luyeän taäp violon. Nhöng khi tröôûng thaønh, suy nghó moät caùch nghieâm tuùc, toâi môùi nhaän ra raèng aâm nhaïc khoâng phaûi laø lónh vöïc daønh cho toâi. Ñieàu khieán toâi thöïc söï bò thu huùt chính laø con ngöôøi vaø nhöõng vaán ñeà taâm lyù naûy sinh nôi taâm hoàn con ngöôøi. Toâi baét ñaàu ñi saâu vaøo lónh vöïc taâm lyù hoïc vaø nghieân cöùu theâm nhieàu vaán ñeà khaùc coù khaùc lieân quan ñeán ñôøi soáng tinh thaàn con ngöôøi, chaúng haïn noãi ñau, maâu thuaãn noäi taâm, traïng thaùi tuyeät voïng, söï traàm uaát, ñau khoå cuøng cöïc… Roài toâi trôû thaønh moät chuyeân gia taâm lyù, tìm kieám nhöõng giaûi phaùp toái öu cho caùc vaán ñeà xaûy ra ñoái vôùi ñôøi soáng tinh thaàn con ngöôøi. Toâi thöïc söï ñam meâ coâng vieäc mình laøm. Do ñaëc thuø coâng vieäc neân toâi ñöôïc gaëp gôõ, tieáp xuùc vôùi nhieàu kieåu ngöôøi vaø nhieàu vaán ñeà phöùc taïp khaùc nhau. Nhöng duø vaán ñeà cuûa hoï laø gì chaêng nöõa thì theo toâi caùi ñích sau choùt cuûa moãi ngöôøi vaãn laø haïnh phuùc. Khi caùc vaán ñeà cuûa hoï ñöôïc giaûi quyeát thì haïnh phuùc töï nhieân seõ ñeán. Cuõng töø ñoù, toâi baét ñaàu ñònh höôùng laïi phöông thöùc laøm vieäc cuûa mình. Vaø baây giôø, moãi khi khaùch haøng ñeán gaëp toâi ñeå xin tö vaán veà nhöõng khoù khaên hoï gaëp phaûi, thay vì coá gaéng giuùp hoï tìm giaûi phaùp, toâi seõ taäp trung giuùp hoï tìm kieám vaø traân troïng haïnh phuùc hoï ñang naém giöõ, höôùng hoï ñeán nhöõng suy nghó tích cöïc. Cuõng töø ñoù nhieàu ngöôøi ñaõ töï tìm ra höôùng giaûi quyeát vaø chöõa laønh veát thöông loøng cho baûn thaân. 5 HAÏNH PHUÙC - NGÖÔØI BAÏN ÑOÀNG HAØNH TRUNG THAØNH 6
 7. Hieän taïi, coù quaù nhieàu ñieàu khieán baïn phaûi lo toan. Aùp löïc töø coâng vieäc, töø gia ñình, cuoäc soáng… Taát caû cöù roái tung leân nhö moät môù boøng bong. Baïn chæ öôùc ao sao cho moïi thöù ñôn giaûn hôn, nhöng thaät khoù. Neáu ñang rôi vaøo tình traïng naøy thì ñaây laø luùc baïn caàn ñieàu chænh laïi moät soá vaán ñeà ñeå caûi thieän tình hình. Tröôùc heát baïn caàn daønh thôøi gian ñeå thö giaõn vaø tónh taâm. Buoåi saùng thöùc daäy, haõy mæm cöôøi ñoùn chaøo ngaøy môùi vì bieát raèng mình vaãn ñang thôû, coù ñoà aên vaø nöôùc uoáng ñeå tieáp tuïc soáng. Cuoäc soáng voán phöùc taïp, nhöng haïnh phuùc thì khoâng. Baïn coù theå tìm thaáy haïnh phuùc töø nhöõng ñieàu töôûng chöøng khoâng theå. Khi moät moái quan heä ñoå vôõ, haõy xem ñoù chính laø cô hoäi ñeå coù moät moái quan heä khaùc tuyeät vôøi hôn. Khi coâng vieäc xuoáng doác, haõy laïc quan raèng ñoù laø thöû thaùch caàn coù vaø caàn vöôït qua ñeå tieán leân moät naác thang môùi trong söï nghieäp. Moïi thöù ñeàu coù hai maët, vaán ñeà laø baïn choïn löïa nhìn maët naøo maø soáng. Haõy thö giaõn, hoaø mình vôùi khoâng gian nheï nhaøng yeân tónh, haõy ñeå taâm hoàn ñöôïc thö thaùi, baïn seõ nhaän ra moïi thöù khoâng teä nhö nhöõng gì mình nghó. Höôùng ñeán nhöõng ñieàu toát ñeïp chính laø khôûi nguoàn cuûa nieàm haïnh phuùc. Ñoù chính laø moùn quaø ñang chôø baïn khaùm phaù. Ñieàu duy nhaát baïn caàn laøm laø ñoùn nhaän vaø môû noù ra. Haïnh phuùc seõ ñeán khi baïn tin vaøo noù. Khi ai ñoù noùi vôùi baïn raèng haïnh phuùc chaúng bao giôø ñeán vôùi hoï, ñieàu ñoù nghóa laø hoï khoâng bieát ñoùn nhaän haïnh phuùc. Haïnh phuùc luoân beân caïnh moãi ngöôøi. Noù luoân ñoàng haønh cuøng baïn, töøng ngaøy töøng ngaøy moät. Haïnh phuùc hay khoâng, ñieàu ñoù tuøy thuoäc vaøo nieàm tin cuûa baïn. Khi baïn töï cho mình laø ngöôøi ñau khoå, thì voâ tình baïn ñang töï côûi boû taám aùo haïnh phuùc maø cuoäc ñôøi ban taëng cho mình. Haïnh phuùc ñôn giaûn hôn baïn nghó nhieàu, noù chính laø suy nghó cuûa baïn. Haõy tin raèng baïn coù quyeàn ñöôïc höôûng haïnh phuùc, vaø saép haïnh phuùc. Chính nieàm tin aáy seõ cho baïn söùc maïnh ñeå thay ñoåi thöïc taïi cuûa mình, cho duø thöïc taïi ñoù coù theá naøo chaêng nöõa. 6 HAÏNH PHUÙC LOAÏI TRÖØ SÖÏ ÍCH KYÛ Baïn treã giôø laøm vieäc, ñaõ theá laïi bò keït xe. Coù ai ñoù muoán laùch leân tröôùc baïn, lieäu baïn seõ vui veû nhöôøng ñöôøng cho hoï? Baïn seõ caûm thoâng vaø mæm cöôøi vôùi hoï? Toâi thaät söï nghi ngôø veà ñieàu ñoù. Nhòp soáng hoái haû khieán chuùng ta theâm caêng thaúng vaø caøng luùc caøng trôû neân ích kyû. Chuùng ta khoâng quan taâm hoaëc coá tình phôùt lôø nhöõng ñieàu xaûy ra xung quanh vì cho raèng chuùng khoâng lieân quan gì ñeán cuoäc soáng cuûa mình. Ñaùng sôï hôn, ñoâi khi chuùng ta coøn trôû neân voâ caûm tröôùc noãi ñau cuûa ngöôøi khaùc. Söï ích kyû cöù thaám daàn vaøo taâm hoàn luùc naøo maø ta 7
 8. khoâng hay bieát. Chuùng ta muoán ñöôïc nhaän nhieàu hôn laø cho ñi, vaø khi cho ñi laïi luoân keøm theo ñoù moät vaøi ñieàu kieän, soøng phaúng, qua laïi. Vì vaäy ñoâi luùc chuùng ta caàn phaûi töï thöùc tænh mình. Nhöng vôùi moät ngöôøi bieát soáng sao cho haïnh phuùc thì laïi khaùc haún. Hoï thöôøng caûm thaáy mình giaøu coù vaø saün saøng cho ñi moät caùch voâ ñieàu kieän. Hoï vui veû mæm cöôøi vôùi moïi ngöôøi, boû qua nhöõng chuyeän nhoû nhaët. Hoï laøm moïi vieäc vôùi tình thöông yeâu chaân thaønh maø khoâng ñoøi hoûi baát cöù moät söï ñeàn ñaùp naøo. Chính ñieàu ñoù khieán taâm hoàn hoï ngaøy caøng toûa saùng vaø haïnh phuùc traøn ngaäp hôn. Haïnh phuùc khieán baïn saün loøng cho ñi vaø khi bieát cho ñi cuõng laø luùc baïn seõ ñöôïc nhaän laïi nhieàu hôn. Coù nhöõng ngöôøi cho raèng haïnh phuùc thaät ích kyû, noù chæ ñeán vôùi moät soá caù nhaân nhaát ñònh naøo ñoù maø thoâi. Quan nieäm naøy hoaøn toaøn sai laàm. Haïnh phuùc luoân mæm cöôøi vôùi taát caû chuùng ta, noù khoâng bao giôø laø taëng phaåm daønh rieâng cho moät vaøi ngöôøi naøo ñoù. Noù seõ ñeán beân baïn, beân toâi khi chuùng ta yù thöùc ñöôïc raèng haïnh phuùc luoân ôû trong taâm hoàn mình. Khi baïn bieát cho ñi, khi baïn bieát nghó tôùi ngöôøi khaùc nhieàu hôn baûn thaân, khi baïn bieát vui nieàm vui chung vaø san seû noãi buoàn vôùi ngöôøi khaùc… ñoù laø luùc baïn ñang môû loái cho haïnh phuùc. 7 HAÏNH PHUÙC NAÈM ÔÛ CAÙCH NHÌN Cuoäc soáng cuûa John ñang laâm vaøo khoù khaên. Coù moät vaøi bieán coá xaûy ra neân coâng ty anh ñaønh phaûi caét giaûm bieân cheá. John maát ñi coâng vieäc maø anh töøng gaén boù suoát maáy chuïc naêm qua. Khoâng coøn khaû naêng kieám moät vieäc laøm khaùc phuø hôïp vôùi baûn thaân, anh chaáp nhaän chaêm soùc nhöõng ngöôøi giaø trong traïi döôõng laõo ñeå coù chuùt tieàn trang traûi cuoäc soáng. Coâng vieäc chính cuûa anh laø chaêm soùc nhöõng ngöôøi giaø bò beänh khoâng coù ngöôøi thaân thaêm hoûi. Coâng vieäc khoâng nhö mong muoán khieán John caøng trôû neân chaùn naûn vaø buoàn baõ. Anh nhìn cuoäc soáng baèng moät maøu u aùm. Anh tìm tôùi toâi vôùi hy voïng toâi seõ gôïi môû cho anh aáy moät ñieàu gì ñoù môùi meû trong töông lai saép tôùi. Sau khi nghe John taâm söï, ñieàu duy nhaát toâi muoán anh aáy thöïc hieän luùc naøy ñoù laø thay ñoåi caùi nhìn theo moät chieàu höôùng khaùc. Thay ñoåi caùch nhìn ñeå thay ñoåi cuoäc ñôøi. Trôû veà vôùi coâng vieäc, John daàn coá gaéng tìm kieám nieàm vui trong nhöõng hoaït ñoäng haøng ngaøy cuûa mình. Daàn daàn John baét ñaàu hieåu ñöôïc giaù trò cuûa coâng vieäc mình laøm. Cuõng nhôø ñoù, anh trôû neân say meâ, taän taâm vôùi moïi ngöôøi, nieàm vui cuõng töï nhieân ñeán vôùi anh. Nhìn caùc cuï giaø ngaøy caøng khoûe maïnh nhôø noã löïc chaêm soùc cuûa mình, anh thaáy loøng roän raøng moät 8
 9. nieàm vui khoù taû. Ñaëc bieät, anh ñaõ hoïc ñöôïc söï kieân trì, loøng can ñaûm cuõng nhö söï hoùm hænh laïc quan ôû caùc cuï khi daùm ñoái dieän vôùi beänh taät moät caùch kieân cöôøng vaø khoâng khi naøo thoâi hy voïng. Chính ñieàu naøy ñaõ giuùp anh thay ñoåi caùi nhìn vôùi cuoäc soáng. Anh trôû neân laïc quan, yeâu ñôøi vaø soáng haïnh phuùc hôn. Thöïc teá cho thaáy, khoâng phaûi luùc naøo chuùng ta cuõng coù theå thay ñoåi ñöôïc hoaøn caûnh hieän taïi. Nhöng thay ñoåi caùch nhìn nhaän veà söï vieäc thì hoaøn toaøn coù theå. Haõy töï noùi vôùi baûn thaân: “Duø sao moïi vieäc cuõng khoâng quaù teä, seõ coøn nhieàu ñieàu tuyeät vôøi ñang chôø ta!”. Haõy caûm nhaän söï thay ñoåi roõ reät trong caûm xuùc cuûa chính mình. 8 HAÏNH PHUÙC NAÈM TRONG NHÖÕNG ÑIEÀU BÌNH DÒ Khi thaêm quan nhöõng coâng trình kieán truùc vó ñaïi nhö thaùp Eiffel, caàu Coång Vaøng (Golden Gate) hay ñeàn Taj Mahah,… Chuùng ta coù theå choaùng ngôïp tröôùc veû ñeïp kyø vó cuûa chuùng maø khoâng ñeå yù ñeán nhöõng yeáu toá nhoû laøm neân nhöõng kieät taùc ñoù. Chaúng haïn caùch choïn nguyeân vaät lieäu, hoa vaên vaø hoïa tieát, hay nhöõng khoù khaên ngöôøi ta phaûi traûi qua khi xaây döïng caùc kì quan naøy. Neáu khoâng coù nhöõng ñieàu nhoû beù ñoù thì laøm sao coù ñöôïc nhöõng kì quan vöôït thôøi gian? Söï phi thöôøng naèm ngay trong chính nhöõng ñieàu töôûng chöøng bình thöôøng nhaát. Cuoäc soáng cuûa chuùng ta cuõng vaäy. Ñöùng tröôùc nhöõng ñieàu vó ñaïi, lôùn lao, chuùng ta thöôøng queân maát nhöõng gì nhoû beù vaø khoâng bieát raèng chính nhöõng ñieàu beù nhoû aáy laïi laøm neân cuoäc soáng. Nhieàu ngöôøi vì maûi chaïy theo nhöõng moäng öôùc to lôùn, hay nhöõng ham muoán nhaát thôøi maø queân ñi haïnh phuùc thaät söï ñang hieän höõu. Vaø roài khi nhaän ra thì moïi chuyeän ñaõ quaù muoän maøng. Haõy caûm nhaän haïnh phuùc naèm ngay trong nhöõng ñieàu bình dò nhaát quanh ta. Ñaõ ñeán luùc chuùng ta caàn ñieàu chænh laïi quan nieäm cuõng nhö caùch nhìn cuûa mình. Haõy quan taâm ñeán nhöõng ñieàu beù nhoû ñang dieãn ra töøng phuùt töøng giaây. Chính nhöõng ñieàu beù nhoû aáy giuùp cho cuoäc soáng cuûa chuùng ta trôû neân tinh teá, ña chieàu vaø nhieàu maøu saéc hôn. Sau khi khaûo saùt chuùng toâi nhaän ñöôïc keát quaû raèng, ña soá nhöõng ngöôøi ñöôïc hoûi ñeàu cho raèng ñieàu khieán hoï thaät söï haïnh phuùc ñoi khi chæ laø moät nuï cöôøi thaân thieän, moät caùi oâm nheï nhaøng nhöng aám aùp, moät haønh ñoäng lòch thieäp, moät boù hoa ngaùt höông hay moät lôøi caûm ôn chaân thaønh cuûa moät ngöôøi naøo ñoù. Theá môùi thaáy, haïnh phuùc thaät giaûn ñôn! 9
 10. Khi caûm nhaän ñöôïc nieàm vui töø nhöõng ñieàu raát ñoãi bình thöôøng aáy cuõng laø luùc chuùng ta ñang tieán daàn ñeán nhöõng khoaûnh khaéc haïnh phuùc, tieán ñeán moùn quaø yù nghóa maø cuoäc soáng trao taëng. 9 HAÏNH PHUÙC VOÂ ÑIEÀU KIEÄN Khi ñaët caâu hoûi raèng “Baïn coù haïnh phuùc khoâng?”, toâi ñaõ nhaän ñöôïc raát nhieàu caâu traû lôøi khaùc nhau. Ñaïi khaùi, moïi ngöôøi ñeàu cho raèng hoï chöa thöïc söï haïnh phuùc. Lyù do thì coù raát nhieàu, chaúng haïn: - Toâi chaúng theå naøo haïnh phuùc khi quaù nhieàu nhieäm vuï chöa hoaøn thaønh. - Toâi khoâng theå haïnh phuùc khi maø soá tieàn trong taøi khoaûn cuûa toâi ngaøy caøng caïn kieät. - Toâi khoâng theå haïnh phuùc khi choàng toâi khoâng hieåu vaø thoâng caûm cho toâi. - Toâi haïnh phuùc sao ñöôïc khi vaãn chöa tìm thaáy moät nöûa cuûa mình. … Taát nhieân, danh saùch naøy chöa döøng laïi ôû ñoù maø noù coøn raát daøi. Haõy thöû gaït nhöõng lyù do treân sang moät beân ñeå suy nghó nghieâm tuùc veà haïnh phuùc thaät sö. Ñaõ bao giôø baïn gaëp nhöõng ngöôøi cuoäc soáng tuy cöïc nhoïc, khoù khaên nhöng aùnh maét hoï ïluùc naøo cuõng raïng ngôøi, traøn ñaày nuï cöôøi hy voïng? Ñoù môùi chính laø ngöôøi bieát caûm nhaän haïnh phuùc. Haïnh phuùc khoâng phuï thuoäc vaøo taùc ñoäng cuûa ngoaïi caûnh. Noù coù theå hieän höõu ngay trong giaây phuùt taêm toái nhaát cuûa cuoäc ñôøi. Khi ta bieát chaáp nhaän khoù khaên vaø khoâng thoâi hy voïng vaøo moät töông lai töôi saùng hôn, luùc aáy haïnh phuùc seõ nheï nhaøng ñeán beân ta. 10 ÑÖØNG NGAÏI NOÙI LÔØI CAÛM ÔN “Khi haïnh phuùc, baïn thöôøng nghó veà ai?”. Ña soá nhöõng ngöôøi ñöôïc hoûi ñeàu traû lôøi raèng, nhöõng luùc aáy hoï thöôøng nghó veà ngöôøi thaân, gia ñình vaø beø baïn cuûa mình vôùi loøng bieát ôn chaân thaønh. Vôùi hoï, haïnh phuùc maø hoï coù ñöôïc luùc aáy chính laø nhôø söï giuùp ñôõ, ñoäng vieân vaø khích leä cuûa moïi ngöôøi trong luùc hoï chaùn naûn hoaëc töôûng chöøng nhö guïc ngaõ. Hoï bieát ôn taát caû nhöõng moùn quaø maø cuoäc soáng ñaõ trao taëng. Coù theå noùi, haïnh phuùc vaø loøng bieát ôn luoân song haønh cuøng nhau. Noùi lôøi caûm ôn khoâng phaûi laø ñeå baïn coù ñöôïc haïnh phuùc, maø laø ñeå theå hieän thaùi ñoä traân troïng cuûa baïn ñoái vôùi cuoäc soáng. Khi ta thaät loøng bieát ôn moät ai ñoù, duø hoï chæ laøm cho ta moät vieäc gì ñoù raát nhoû, taâm hoàn 10
 11. ta seõ ñöôïc nhöõng tình caûm toát ñeïp boài ñaép. Cuõng töø ñoù caûm nhaän cuûa chuùng ta veà cuoäc soáng seõ thay ñoåi theo höôùng tích cöïc hôn. Vôùi moät lôøi caûm ôn, baïn seõ nhaän ñöôïc nhieàu hôn nhöõng gì baïn thaät söï caûm kích. Ngay baây giôø, baïn haõy nghó ñeán ba ñieàu khieán baïn thaät söï bieát ôn vaø noùi lôøi caûm ôn,duø ñieàu ñoù laø beù nhoû ñeán möùc naøo ñi chaêng nöõa. Chaúng haïn, haõy caûm ôn cuoäc ñôøi vì “moãi sôùm mai thöùc daäy ta coù theâm moät ngaøy nöõa ñeå yeâu thöông” (Kahlih Gibran); Hoaëc caûm ôn vì baïn vöøa coù moät cô hoäi vieäc laøm môùi, caûm ôn vì baïn vöøa quen ñöôïc moät ngöôøi baïn ñaùng meán, ñaùng yeâu. 11 HAÏNH PHUÙC KHOÂNG CHÆ LAØ SÖÏ TAÄN HÖÔÛNG Ngaøy nay, khoâng ít ngöôøi quan nieäm moät caùch sai laàm raèng, haïnh phuùc laø khi ñöôïc thoûa maõn caùc thuù vui ôû ñôøi. Cuõng bôûi theá hoï nhö nhöõng con thieâu thaân lao mình vaøo nhöõng khoaùi laïc vaø ngôõ raèng mình ñang haïnh phuùc. Hoï laàm ñöôøng, laïc loái. Ñeán khi kieät söùc, döøng chaân ngoaûnh laïi, hoï môùi nhaän ra ñoù laø aûo töôûng. Nhöng moïi thöù ñaõ trôû neân quaù muoän.… Duø trong tay coù haøng ñoáng tieàn, taän höôûng nhöõng kyø nghæ xa hoa, vuøi ñaàu vaøo nhöõng cuoäc vui thaâu ñeâm suoát saùng… nhöng sau ñoù luoân laø söï troáng roãng, voâ nghóa. Taát caû nhöõng thöù ñoù chæ laø troø tieâu khieån nhaát thôøi, khoâng phaûi haïnh phuùc. Haïnh phuùc khoâng naèm ôû nhöõng thuù vui taàm thöôøng. Ñöøng kieám tìm haïnh phuùc ôû nhöõng thuù vui taàm thöôøng . Chaúng thuù vui naøo coù theå mang laïi haïnh phuùc thaät söï cho con ngöôøi. Ñôn giaûn bôûi vì, thuù vui vaø haïnh phuùc laø hai phaïm truø hoaøn toaøn taùch rôøi nhau. Ñi tìm nieàm vui thuù vaø taän höôûng noù trong cuoäc soáng khoâng phaûi laø vieäc laøm sai traùi, nhöng baïn ñöøng bao giôø mong chôø haïnh phuùc thaät söï toàn taïi ñoù. 12 ÑÖØNG KIEÁM TÌM MOÄT CUOÄC SOÁNG HOAØN HAÛO Coù ngöôøi töøng hoûi toâi raèng: “Phaûi chaêng cuoäc soáng cuûa oâng luùc naøo cuõng hoaøn haûo?”. Caâu traû lôøi cuûa toâi taát nhieân laø “Khoâng”. Toâi cuõng chæ laø moät ngöôøi bình thöôøng nhö bao ngöôøi khaù, vôùi taát caû nhöõng traïng thaùi caûm xuùc khaùc nhau. Toâi töøng traûi qua nhöõng giaây phuùt 11
 12. haïnh phuùc vaø cuõng töøng coù nhöõng luùc ñau ñôùn ñeán toät cuøng. Cuõng vì theá toâi coù theå caûm nhaän cuoäc soáng theo caùch rieâng cuûa mình. Toâi hoïc caùch chaáp nhaän noãi ñau, hoïc caùch ñi xuyeân qua noù, hoïc caùch vöôït leân treân noù thay vì laån troán hay chòu ñöïng. Buoàn ñau chính laø thoâng ñieäp cuûa cuoäc soáng. Nhöõng luùc bi quan, chaùn naûn nhaát, toâi bieát mình caàn phaûi thay ñoåi ñeå caûi thieän tình hình. Toâi coá gaéng bình tónh, thö giaõn ñeå laáy laïi traïng thaùi caân baèng. Khi gaëp phaûi moät noãi öu tö, buoàn baõ, baïn haõy töï hoûi: “Mình caàn laøm gì ñeå tình hình khaù hôn?”. Moïi bieán ñoäng seõ ñöa laïi cho baïn nhöõng moùn quaø trong cuoäc soáng. Vaán ñeà laø baïn coù ñoùn nhaän moùn quaø ñoù hay khoâng maø thoâi. Haïnh phuùc thaät söï khoâng phaûi laø söï bieán maát vónh vieãn cuûa noãi buoàn maø chính noãi buoàn seõ daïy baïn caûm nghieäm haïnh phuùc moät caùch saâu laéng hôn. Haïnh phuùc seõ ñeán khi baïn bieát soáng moät caùch tích cöïc cho duø hieän taïi coù toài teä möùc naøo ñi chaêng nöõa. 13 THÔØI GIAN KHOÂNG QUYEÁT ÑÒNH HAÏNH PHUÙC Naêm 12 tuoåi, cuoäc soáng cuûa toâi coù veû thaät khoù khaên, nieàm vui ñeán vôùi toâi cuõng thaät hieám hoi. Luùc ñoù, toâi öôùc gì mình mau choùng leân 16 tuoåi vôùi hi voïng tình hình seõ khaù hôn. Tuoåi 16 ñeán, moïi thöù coù ñoåi thay nhöng khoâng ñaùng keå, toâi laïi öôùc phaûi chaêng mình troøn 20. Böôùc sang tuoåi 20, moïi thöù cöù nhö moät môù hoãn loaïn, toâi laïi mong thôøi gian troâi thaät nhanh ñeán khi mình 30 tuoåi… Vaäy ñoù, thôøi gian khoâng ngöøng troâi chaûy, trong khi toâi thì vaãn maûi meâ chôø ñôïi moät ñieàu voâ hình naøo ñoù! Roài toâi nhaän ra ñaõ ñeán luùc mình caàn chaám döùt vieäc loâi thôøi gian ra laøm caùi côù bieän hoä cho vieäc tìm kieám haïnh phuùc. Toâi ñaõ laõng phí tuoåi treû cuûa mình vaøo nhöõng yù nghó vieån voâng. Haïnh phuùc khoâng naèm ôû tuoåi taùc, hai möôi hay ba möôi… thì cuõng theá maø thoâi. Cuøng vôùi thôøi gian, con ngöôøi seõ tröôûng thaønh vaø giaø nua, nhöng moãi giai ñoaïn hoï laïi coù moät caùi nhìn khaùc nhau veà haïnh phuùc. Laõng phí thôøi gian cuõng coù nghóa laø ta ñang voâ tình ñeå haïnh phuùc vuït qua. Vì vaäy, neáu baïn töøng nhö toâi, töøng chôø ñôïi haïnh phuùc seõ ñeán vaøo moät thôøi ñieåm naøo ñoù trong töông lai thì ñaây chính laø luùc baïn caàn thay ñoåi quan ñieåm cuûa mình. Ñöøng chôø ñôïi nöõa! Chính luùc naøy ñaây, haïnh phuùc ñang môøi goïi baïn. Khi tö vaán cho khaùch haøng, toâi nhaän thaáy vaán ñeà maø hoï baên khoaên nhieàu nhaát laø bieát bao giôø hoï môùi coù ñöôïc haïnh phuùc? Caâu traû lôøi cuûa toâi luoân laø “Ngay chính luùc naøy ñaây!”. Taát caû nhöõng gì con ngöôøi mong öôùc ñeàu coù theå tìm thaáy trong hieän taïi. Quaù khöù ñaõ trôû thaønh 12
 13. ngaøy hoâm qua, töông lai laø ngaøy mai - vaãn chöa tôùi, thöù duy nhaát baïn coù luùc naøy chính laø hieän taïi. Khaù nhieàu ngöôøi trong chuùng ta bò aùm aûnh bôûi quaù khöù, hoaëc lo laéng quaù nhieàu cho töông lai ñeå roài boû queân hieän taïi, queân raèng hieän taïi chính laø moät moùn quaø quyù giaù cuûa cuoäc soáng. Nhöõng gì ñaõ qua ñi, hay chöa tôùi ñeàu mong manh vaø mô hoà, chæ coù hieän taïi laø khoaûnh khaéc baïn ñang naém giöõ. Haõy caûm nhaän noù baèng caùch rieâng cuûa mình. Khi nhaän ra hieän taïi môùi thöïc söï laø ñieàu quan troïng, baïn seõ thaáy haïnh phuùc ñang mæm cöôøi chaøo ñoùn. Haõy soáng heát mình trong töøng giaây, töøng phuùt cuûa ngaøy hoâm nay. Ñöùng maõi ngoùng voïng veà quaù khöù, cuõng ñöøng chôø ñôïi quaù nhieàu vaøo ngaøy mai, vì quaù khöù ñaõ qua ñi coøn ngaøy mai coù theå seõ khoâng bao giôø tôùi. Haõy oâm troïn ngaøy hoâm nay vaø ñoùn nhaän haïnh phuùc! 14 CHAÁP NHAÄN QUAÙ KHÖÙ Ngay töø luùc baét ñaàu böôùc vaøo coâng vieäc cuûa moät chuyeân gia phaân tích caùc vaán ñeà xaûy ra vôùi con ngöôøi, toâi ñaõ thöû öùng duïng nhieàu coâng trình nghieân cöùu khaùc nhau ñeå gaït boû quaù khöù ñau buoàn cuûa baûn thaân. Toâi tham gia tích cöïc vaøo caùc khoùa hoïc, ñoïc nhieàu saùch, gaëp caùc baùc só trò lieäu taâm lyù nhaèm xua ñi nhöõng quaù khöù ñoù. Theá nhöng, caøng coá gaéng, toâi caøng rôi vaøo baát löïc. Cuoái cuøng, toâi môùi hieåu, caùch toát nhaát ñeå töï chöõa laønh veát thöông quaù khöù cho mình chính laø chaáp nhaän quaù khöù chöù khoâng phaûi choái boû noù. Haïnh phuùc seõ ñeán vôùi nhöõng ai bieát caùch soáng. Neáu quaù khöù laø moät noãi aùm aûnh ñoái vôùi baïn; neáu baïn luoân bò daèn vaët bôûi nhöõng loãi laàm trong quaù khöù… haõy roäng loøng chaáp nhaän vaø töï tha thöù cho mình. Nhöõng day döùt chæ coù theå xoùa boû khi baïn cho mình cô hoäi ñeå laøm laïi. Chính nhöõng loãi laàm vaø ñau buoàn tröôùc ñoù seõ giuùp baïn baûn lónh hôn vaø ñuùc keát ñöôïc nhöõng kinh nghieäm soáng caàn thieát cho töông lai. Khi bieát thay ñoåi caùch nghó cuûa baûn thaân, cuõng laø luùc cuoäc ñôøi baïn böôùc sang moät trang môùi. 15 HAÕY NHÌN NHAÄN MONG MUOÁN CUÛA BAÛN THAÂN 13
 14. Khi caàm treân tay moät cuoán taïp chí hay moät muïc quaûng caùo coù hình aûnh cuûa moät ngoâi sao naøo ñoù, baïn coù nhanh choùng bò huùt vaøo cuoäc soáng haøo nhoaùng cuûa hoï? Baïn coù cho raèng ñoù môùi chính laø chuaån möïc cuûa cuoäc soáng? Thöïc teá, khoâng ít ngöôøi vaãn cho raèng hoï seõ haïnh phuùc khi coù ñöôïc cuoäc soáng gioáng nhö nhöõng nhaân vaät noåi tieáng kia. Moät suy nghó hoaøn toaøn sai laàm. Moãi ngöôøi coù moät cuoäc soáng rieâng vaø coù nhöõng chuaån möïc soáng khaùc nhau. Vôùi ngöôøi naøy theá naøy laø ñaõ ñuû, nhöng vôùi ngöôøi khaùc thì khoâng bieát bao nhieâu cho vöøa. Tieác thay, moät vaøi ngöôøi vì cöù maõi chaïy theo nhöõng giaác mô ngoaøi taàm vôùi neân khi khoâng ñaït ñöôïc, hoï laïi rôi vaøo caûm giaùc ñau buoàn, huït haãng. Gaït boû nhöõng mong muoán phi thöïc teá vaø môû roäng taâm hoàn ñeå ñoùn chaøo haïnh phuùc. Ñeà taøi naøy cuõng ñaõ ñöôïc thaûo luaän trong moät buoåi thuyeát trình cuûa toâi. Thính giaû tham gia luùc ñoù laø nhöõng quyù oâng quyù baø thuoäc taàng lôùp thöôïng löu. Sau khi laéng nghe yù kieán cuûa hoï, toâi nhaän ra raèng, vaán ñeà maø nhöõng ngöôøi naøy gaëp phaûi chính laø tham voïng moät caùch quaù möùc ôû hoï. Ngöôøi coù nhaø cao cöûa roäng thì laïi mong öôùc ñöôïc soáng trong nhöõng toøa laâu ñaøi. Ngöôøi ñöôïc ñi laïi baèng nhöõng chieác Mercedes sang troïng laïi mô tôùi moät du thuyeàn rieâng trò giaù haøng trieäu ñoâ la… Töø ñoù, khi tieáp xuùc vôùi nhöõng khaùch haøng khoâng haïnh phuùc, chuùng toâi baét ñaàu cuøng nhau xem xeùt nguoàn goác nhöõng mong muoán vaø khaû naêng thöïc hieän cuûa hoï. Quaù trình naøy giuùp khaùch haøng cuûa toâi ñaùnh giaù ñöôïc nhöõng gì thaät söï coù yù nghóa vaø nhöõng gì ngoaøi taàm tay mình. Baïn haõy töï ñaët caâu hoûi cho baûn thaân raèng lieäu mong öôùc cuûa mình coù khaû thi hay khoâng. Khi xaùc ñònh ñöôïc mong muoán rieâng, ñoàng thôøi xem xeùt nhieàu khía caïnh, baïn seõ nhaän ra ñieàu gì naèm trong khaû naêng cuûa baûn thaân vaø bieát gaït boû nhöõng öôùc muoán quaù hoang ñöôøng. 16 ÑÖØNG QUAÙ KHAÉT KHE VÔÙI BAÛN THAÂN Khi maéc moät loãi laàm naøo ñoù chuùng ta thöôøng caûm thaáy day döùt vaø khoù tha thöù cho baûn thaân. Töï kieåm ñieåm khi maéc loãi laø ñieàu caàn thieát, nhöng neáu chæ bieát traùch moùc maø khoâng cho mình cô hoäi söûa ñoåi thì ñoù laø söï ích kæ ñoái vôùi chính mình. Khi mang maëc caûm veà nhöõng loãi laàm quaù khöù ta raát deã rôi vaøo traïng thaùi maát oån ñònh vaø maát töï tin vaøo baûn thaân. Laøm sao baïn coù theå laøm môùi laïi mình khi maø baïn khoâng cho mình moät cô hoäi söûa ñoåi? Khoâng neân vì moät ngöôøi naøo ñoù quay löng vôùi baïn maø baïn cuõng quay löng laïi vôùi baûn thaân. Moät thaày giaùo luùc naøo cuõng töï ti raèng hoïc troø chaùn ñeán taän coå nhöõng baøi hoïc trong giaùo aùn cuûa thaày thì lieäu ngöôøi thaày aáy coù theå ñöùng treân buïc giaûng ñöôïc bao laâu? Hay moät vò baùc só luùc naøo cuõng bò aùm aûnh bôûi söï thaát baïi cuûa mình ôû ca phaãu thuaät tröôùc thì lieäu oâng aáy coù ñuû töï tin caàm dao thöïc hieän baát kyø ca phaãu thuaät naøo nöõa hay khoâng? 14
 15. Nhaân voâ thaäp toaøn. Töông töï, chuùng ta cuõng vaäy, neáu khoâng cho baûn thaân cô hoäi söûa chöõa, ta seõ ñaùnh maát luoân phaàn ñôøi coøn laïi cuûa mình. Maët traùi cuûa tinh thaàn töï pheâ phaùn chính laø vieäc chuùng ta maûi lo traùch cöù baûn thaân maø queân khoâng ñeå yù tìm ra höôùng giaûi quyeát vaán ñeà. Caên nguyeân cuûa söï töï pheâ phaùn laø do sôï haõi. Vì sôï khoâng hoaøn thaønh toát coâng vieäc neân daãn ñeán töï than traùch nhöôïc ñieåm cuûa mình, töø ñoù keùo theo söï maát töï tin. Khi ñaùnh maát söï töï tin cuûa mình, chuùng ta khoâng theå phaùt huy khaû naêng tieàm aån cuûa baûn thaân trong cuoäc soáng cuõng nhö trong coâng vieäc. Bieát cho baûn thaân theâm moät cô hoäi ñeå söûa ñoåi sai laàm vaø hoaøn thieän chính mình. Gioïng ñieäu cuûa ngöôøi töï pheâ phaùn thöôøng laø: “Chuyeän gì ñang xaûy ra vôùi mình vaäy?”; “Chaúng bao giôø mình laøm vieäc gì cho ra hoàn caû!”; “Tröôùc sau gì mình cuõng thaát baïi maø thoâi”; “Moïi thöù sao cöù roái tung caû leân theá naøy”… Neáu coù nhöõng suy nghó töông töï nhö theá xuaát hieän trong ñaàu, baïn haõy nhanh choùng xua chuùng ñi. Sau ñoù tìm höôùng giaûi quyeát baèng caùch töï tha thöù cho mình. Haõy töï nhuû vôùi baûn thaân raèng mình xöùng ñaùng coù theâm moät cô hoäi nöõa. Ñaõ laø con ngöôøi thì khoâng ai coù theå traùnh ñöôïc nhöõng sai laàm trong ñôøi. Vì vaäy ñöøng quaù naëng veà cheâ traùch mình. Ñieàu caàn laøm nhaát luùc naøy laø tìm moïi caùch khaéc phuïc sai laàm vaø hoaøn thieän baûn thaân. 17 SOÁNG VÔÙI NHÖÕNG SÔÛ THÍCH TÍCH CÖÏC Coù laàn, toâi cuøng vôï chuyeän troø veà sôû thích rieâng cuûa moãi ngöôøi. Chuùng toâi lieät keâ ra nhöõng ñieàu khieán chuùng toâi höùng thuù. Trong baûn lieät keâ cuûa toâi, tennis giöõ vò trí ñöùng ñaàu. Khi bieát ñöôïc ñieàu naøy, vôï toâi khuyeán khích toâi ghi danh tham gia caâu laïc boä quaàn vôït. Nhöng toâi khoâng ñoàng yù vôùi lyù do quaù toán keùm vaø laõng phí thôøi gian. Moät thôøi gian sau, toâi nhaän ra raèng cuoäc soáng cuûa toâi seõ maát ñi nhieàu nieàm vui vaø thuù vò khi töø boû sôû thích cuûa mình. Toâi cuõng nhaän ra raèng lyù do toâi khoâng ñeán vôùi noù thaät ngoâ ngheâ, theá laø toâi quyeát ñònh ñaêng kyù tham gia vaøo caâu laïc boä quaàn vôït. Cuõng töø ñoù, toâi thaáy vui veû hôn, cuoäc soáng naêng ñoäng vaø khoûe khoaén hôn nhieàu. Khi mang laïi nieàm vui cho baûn thaân cuõng coù nghóa laø Baïn ñang mang ñeán nieàm vui cho ngöôøi khaùc . Ñöøng hy sinh quaù nhieàu, vì baïn cuõng xöùng ñaùng ñöôïc nhaän laïi. Neáu nhö trong coâng vieäc, baïn luoân laø ngöôøi nhaän phaàn khoù veà mình, trong caùc moái quan heä baïn luoân nhuùn 15
 16. nhöôøng, vaø ñoái vôùi söùc khoeû cuûa baûn thaân, baïn luoân saün saøng phung phí… thì ñaõ ñeán luùc baïn caàn phaûi thay ñoåi loái soáng cuûa mình. Roäng raõi, ñoái xöû toát vôùi baûn thaân khoâng ñoàng nghóa vôùi vieäc baïn nuoâng chieàu chính mình. Hy sinh laø moät ñöùc tính toát, luoân ñöôïc khuyeán khích, ca ngôïi nhöng khoâng coù nghóa laø baïn ñoái xöû toát vôùi ngöôøi khaùc vaø baïc ñaõi baûn thaân. Baïn ñaõ coá gaéng heát söùc laøm toát traùch nhieäm cuûa mình, giuùp ñôõ nhieàu ngöôøi, nhöng ñoàng thôøi baïn cuõng neân chaêm soùc cho mình. Khi baïn vui veû, haïnh phuùc vaø coù söùc khoûe toát, baïn môùi coù theå tieáp tuïc ñem nieàm vui ñeán cho moïi ngöôøi. Haõy gaït boû yù nghó raèng phaûi hy sinh baûn thaân thaät nhieàu môùi coù theå giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi xung quanh. Khi khoâng phaûi hy sinh quaù nhieàu, trong baïn seõ xuaát hieän theâm nhieàu ñöùc tính toát khaùc, nhö tính côûi môû, laïc quan, saùng taïo, vaø toát buïng. 18 QUAN SAÙT THEÁ GIÔÙI XUNG QUANH Nhieàu laàn doõi theo coâ con gaùi beù boûng cuûa mình chôi ñuøa, toâi phaùt hieän ra ñieàu thuù vò trong tính caùch treû thô. Nhöõng moùn ñoà maø toâi cho raèng chaúng coù gì ñaëc bieät laïi khieán con gaùi toâi voâ cuøng thích thuù. Vôùi con beù, moïi thöù xung quanh ñeàu baát ngôø, thuù vò. Quan saùt theá giôùi xung quanh baïn seõ nhaän thaáy nhieàu ñieàu kì dieäu chöùa trong nhöõng thöù ngôõ nhö taàm thöôøng. Caùc nhaø khoa hoïc chính laø minh chöùng cho thaáy oùc quan saùt, tìm toøi, ham hoïc hoûi laø nguoàn goác cuûa nhöõng yù töôûng saùng taïo vaø phaùt minh phi thöôøng. Hoï nhìn moïi thöù xung quanh mình moät caùch laï laãm nhö theå vaïn vaät luoân aån chöùa raát nhieàu ñieàu kì thuù. Hoï khoâng ngöøng suy nghó, thaéc maéc veà nhöõng ñieàu ngôõ nhö bình thöôøng. Cuõng vì theá maø theá giôùi môùi coù ñöôïc nhöõng phaùt minh vó ñaïi vaø phaùt trieån choùng maët nhö ngaøy hoâm nay. Chính nhöõng caâu hoûi kích thích trí toø moø ñaõ naûy sinh thaønh yù töôûng, sau ñoù hoï mieät maøi thöïc hieän vaø cuoái cuøng laø thaønh coâng. Ñieån hình laø James Dyson - ngöôøi ñaàu tieân saùng cheá ra chieác maùy huùt buïi khoâng caàn tuùi. Söï hieáu kyø, ham hoïc hoûi cuûa oâng chính laø ñoäng löïc khieán oâng ñaït ñöôïc thaønh coâng vaø tieàn baïc. Haõy töï hoûi baûn thaân raèng “Ñaèng sau nhöõng söï vaät, söï vieäc kia coù gì thuù vò nhæ?”. Baïn seõ caûm nhaän ñöôïc nieàm vui khi nhaän ra raèng moïi thöù toàn taïi xung quanh ñeàu caát giaáu nhöõng bí aån chöa ñöôïc khaùm phaù. Cuoäc soáng luoân baát ngôø vaø vaãn coøn chöùa ñöïng nhöõng aån soá chôø ñôïi chuùng ta khaùm phaù moãi ngaøy. 19 16
 17. LAÉNG NGHE TIEÁNG LOØNG SAÂU THAÚM Moät saùng thöùc daäy, toâi caûm thaáy coù ñieàu gì ñoù khoâng oån. Caûm giaùc lo laéng vaø baát an baét ñaàu xuaát hieän trong toâi. Ñieàu naøy voán ít khi xaûy ra neân toâi muoán bieát roõ ñaâu laø nguyeân nhaân cuûa traïng thaùi naøy. Chieàu hoâm aáy toâi coù moät cuoäc hoïp quan troïng, vaø theo toâi thì ñaây chính laø nguyeân nhaân khieán mình lo laéng. Toâi baét ñaàu töï traán an mình, töï nhuû raèng moïi chuyeän seõ oån thoâi, nhöng caûm giaùc hoài hoäp, lo aâu vaãn cöù vaây laáy toâi. Toâi bieát, khoâng theå ñeå taâm traïng keùo daøi, vì vaäy toâi quyeát ñònh mình phaûi maïnh meõ gaït boû nhöõng caûm giaùc khoù chòu ñoù. Nheï nhaøng traán an tinh thaàn moät laàn nöõa, hít thaät saâu, thôû thaät chaäm. Toâi nhaän ra chaúng coù gì phaûi lo laéng ñeán vaäy. Vaø roài toâi baét ñaàu ngaøy môùi theo caùch maø mình muoán. Haõy nghe tieáng noùi töø saâu thaúm taâm hoàn baïn vaø gaït boû nhöõng caûm xuùc tieâu cöïc ñeå baét ñaàu moät ngaøy thaät haïnh phuùc. Treân ñöôøng tôùi nôi laøm vieäc nhöõng doøng suy nghó lieân tuïc vuït qua toâi, khoù khaên vaø thaùch thöùc cöù laån khuaát trong ñaàu. Toâi laïi hít thaät saâu vaø töï nhuû raèng “Moïi chuyeän roài seõ oån thoâi. Neáu coù khoù khaên chaêng nöõa thì mình cuõng saün saøng ñoái maët. Moïi chuyeän seõ khoâng quaù teä ñeán theá ñaâu!”. Vaø baïn bieát khoâng, ngaøy hoâm ñoù vôùi toâi vaãn thaät toát ñeïp. Coù moät chuùt raéc roái trong coâng vieäc, nhöng toâi ñaõ bình tónh giaûi quyeát. Vaø toâi theâm hieåu raèng khoâng neân ñeå caûm xuùc tieâu cöïc laán löôùt maø phaûi maïnh meõ vöôït qua noù. Chaéc haún khoâng ai trong chuùng ta laïi khoâng coù ít nhaát moät laàn ñoäc thoaïi vôùi chính mình. Ñoù laø ñieàu hoaøn toaøn bình thöôøng. Trong moãi ngöôøi ñeàu toàn taïi hai maët ñoái laäp. Ñoäc thoaïi chính laø caùch chuùng ta töï phaân thaân ñeå nhìn nhaän vaán ñeà cho thaáu trieät. Ñoù cuõng laø caùch giuùp chuùng ta hoaøn thieän mình hôn nöõa. 17
Đồng bộ tài khoản