Cạnh tranh trên thị trường tuyển dụng trực tuyến

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
58
lượt xem
7
download

Cạnh tranh trên thị trường tuyển dụng trực tuyến

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự đa hình, đa dạng, đa phong cách của các trang web việc làm, nhằm tạo sự khác biệt trong cuộc cạnh tranh giành thị phần, đã giúp khách hàng doanh nghiệp có thêm nhiều chọn lựa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cạnh tranh trên thị trường tuyển dụng trực tuyến

  1. C nh tranh trên th trư ng tuy n d ng tr c tuy n S a hình, a d ng, a phong cách c a các trang web vi c làm, nh m t o s khác bi t trong cu c c nh tranh giành th ph n, ã giúp khách hàng doanh nghi p có thêm nhi u ch n l a. “M i l n ăng qu ng cáo tuy n nhân viên, tôi l i có cơ h i qu ng bá hình nh công ty… nhi u l n”, giám c m t công ty thương m i nói. G n ây, ông cho ăng tuy n nhân viên m t trang web tuy n d ng l n. Ch m t ngày sau khi m u tuy n d ng xu t hi n, ông ã nh n ư c nhi u cu c i n tho i xin phép… ăng l i m u này m t s trang web tuy n d ng khác, hoàn toàn mi n phí! Theo ông, s xu t hi n t các trang web tuy n d ng vi c làm ã gây ra cu c c nh tranh quy t li t giành khách hàng. Nhi u trang web tuy n d ng m i ho t ng ã ch p nh n ăng tin tuy n d ng mi n phí cho khách hàng trong m t th i gian, sau ó ngh m c giá d ch v … th p hơn nh ng nơi khác. Có trang web còn kèm thêm nh ng ưu ãi khác như t ng quà, ăng qu ng cáo [tr c tuy n] doanh nghi p mi n phí, h tr ào t o nhân viên… C nh tranh không ng ng Trư c ây, khi s c nh tranh chưa n h i gay g t, các m ng vi c làm thư ng thu hút khách hàng qua các chương trình “trúng
  2. thư ng”. N u trang web này ưa ra chương trình “gi i thi u b n bè s d ng d ch v ” ư c trúng thư ng hàng trăm ô la M , thì trang web khác l i t ch c b c thăm trúng thư ng cho các thành viên, v i ph n thư ng là i n tho i di ng. D n dà, ph n thư ng trong các chương trình khuy n mãi ư c tăng lên m c m y ch c tri u ng, ho c các chuy n du l ch nư c ngoài. M t th i gian sau, khi các chương trình trên kém d n tác d ng, các m ng vi c làm l i nghĩ cách tăng ti n ích s d ng thu hút ngư i s d ng. Có m ng còn cung c p ph n m m qu n lý nhân s , cho phép ng viên t ăng ký h sơ tr c tuy n dù chưa có nhu c u tìm vi c, nh m t o ngu n cung nhân l c t c th i cho các nhà tuy n d ng. Bà Nguy n Th Minh Tâm, Giám c truy n thông c a Navigos Group [công ty qu n lý trang web VietnamWorks.com], cho bi t bên c nh các trang m c tư v n v kinh nghi m tìm vi c, k năng tr l i ph ng v n, cách làm h sơ, xu hư ng tuy n d ng… cho ngư i tìm vi c, m ng vi c làm VietnamWorks.com còn h tr ng viên ăng nh p thông tin cá nhân và g i e-mail thông báo nh khi có k t qu sơ tuy n ho c ph ng v n. Ông Paul Nguy n Hưng, T ng giám c Công ty c ph n VON [Vietnam Online Network, công ty qu n lý các m ng tuy n d ng HRvietnam.com và Kiemviec.com], cho bi t ng viên n p h sơ tr c tuy n t i hai m ng này s bi t ư c h sơ ã ư c x lý n
  3. âu, bao nhiêu nhà tuy n d ng ã xem và lưu h sơ c a mình. Ngoài ra, ng viên còn nh n ư c thông tin qua e-mail khi có vi c làm m i phù h p v i tiêu chí tìm ki m c a h . Trong khi ó m ng tuy n d ng loanle.com v a tuyên b u tư 1 tri u ô la M chuyên nghi p hóa d ch v tuy n d ng. Theo ó, loanle.com s trang b ph n m m Filefinder, cho phép phân chia ng viên theo g n 2.000 ngành ngh khác nhau [thay vì 20-30 ngành ngh như hi n nay]. Trang web này cũng s áp d ng quy trình tuy n d ng v i 16 bư c chính và 200 bư c chi ti t, nh m cung c p ng viên có ch t lư ng cho các doanh nghi p. T p trung vào các d ch v tuy n d ng, ào t o và tư v n nhân s , m ng vi c làm VNRecruitment ch trương… không m r ng ho t ng chuyên vào m t s ngành ngh như tài chính, hàng tiêu dùng nhanh, gi i trí, du l ch… Ông Jos Langens, Giám c ph trách kinh doanh c a VNRecruitment, cho bi t nhóm c ng s c a ông ch 10 ngư i, là các chuyên gia trong t ng lĩnh v c ph trách. “Chúng tôi không có l i th v s ông ngoài vi c hi u bi t chuyên sâu, có uy tín và quan h r ng trong lĩnh v c ph trách”, ông nói. Cũng ch n phân khúc th trư ng h p nhưng cách làm c a Vietladders.com l i khác: săn tìm các ng viên qu n lý nhi u kinh nghi m và m i h i ph ng v n tìm vi c… ư c tr thù lao! Ông Tr n ăng Khoa, Giám c d án Vietladders.com, cho bi t các
  4. ng viên ư c nh m n u có h c v n cao, k năng và kinh nghi m qu n lý ít nh t ba năm, nh t là nh ng ngành ngh ang có nhu c u cao trong xã h i. Theo ông Khoa, nh ng ngư i ư c m i ph ng v n không h n ang b t mãn v i v trí hi n t i, ho c mu n thay i công vi c. Cách làm này giúp các ng viên có ư c nh ng ch n l a thích h p hơn trong công vi c, ho c t o m i quan h tương tác v i nhà tuy n d ng cho các cơ h i h p tác sau này. T t nhiên, nhà tuy n d ng s ư c l i nhi u hơn khi h v a có cơ h i ch n l a nh ng ng viên phù h p, xây d ng quan h … dành cho vi c h p tác sau này, ti t ki m ư c th i gian và chi phí cho vi c tuy n d ng… Liên k t c ng ng Các trang web vi c làm ã n r n m c bão hòa và trên th c t , ngu n lao ng có ch t lư ng c a Vi t Nam cũng không quá d i dào ph c v cho nhu c u tuy n d ng t các trang web này. Vì th , hơn m t năm qua, gi i làm nhân s ã thi t l p nên các m ng xã h i tr c tuy n, nh m m c ích t o c u n i và phát tri n các m i quan h ngh nghi p. V i phương châm “ i u b n bi t không b ng… ngư i b n quen!” các m ng này óng vai trò cung c p ki n th c, chia s kinh nghi m và hình thành các m ng lư i ngh nghi p.
  5. u năm nay, m t nhóm chuyên gia trong lĩnh v c công ngh thông tin và các nhà u tư có kinh nghi m ã thành l p trang web Caravat.com, nh m m c ích quy t gi i chuyên môn cao c p. Theo ó, trang web này s k t n i hàng ngàn nhà lãnh o doanh nghi p, chuyên gia qu c t ang làm vi c, ho c có m i quan tâm n môi trư ng kinh doanh châu Á và Vi t Nam. Qua ó, ngư i tham d m ng xã h i này s có cơ h i qu ng bá hình nh cá nhân, doanh nghi p n m t c ng ng chuyên bi t, tìm ki m các cơ h i h p tác ngh nghi p và kinh doanh. Tháng 3 v a qua, Công ty c ph n d li u Ngu n L c Vi t (VIPdatabase Corporation) ã cho ra m t trang web tuy n d ng. Ngoài vi c t p trung tuy n ch n, cung c p nhân l c m ts ngành ngh ang phát tri n m nh t i Vi t Nam, phân lo i thông tin v xu hư ng tuy n d ng, trang web này còn tăng cư ng thêm nh ng ti n ích khác như m blog t o môi trư ng giao lưu gi a các chuyên gia trong t ng lĩnh v c và các i tư ng quan tâm n ngành ngh tuy n d ng; t ch c các bu i t a àm chuyên … “Qua blog, các chuyên gia s ăng t i các bài vi t chuyên ngành, nêu nh n nh v xu hư ng ngh nghi p, tư v n cách ch n ngh … nh ng ai quan tâm có th cùng trao i, h c h i và chia s . Các cu c t a àm chuyên không ch ư c t ch c tr c tuy n [online] mà còn m r ng i tư ng tham d nh ng bu i giao lưu
  6. ngo i tuy n [offline]”, bà Châu Th Bé, Giám c i u hành VIPdatabase.com, cho bi t. N u như VIPdatabase.com tăng cư ng thêm ph n xã h i tr c tuy n thì các m ng Kiemviec.com và HRvietnam.com, tính ch t giao lưu xã h i, quy t c ng ng ã ư c hình thành m t m ng riêng. Cu i tháng 10 v a qua, Công ty c ph n VON ã gi i thi u m ng xã h i Yume.vn, cho phép ngư i dùng t o blog, chia s hình nh, phim, nh c, tìm ki m b n bè… Ông Paul Nguy n Hưng, T ng giám c VON, cho bi t Yume.vn nh hư ng phát tri n phiên b n dành cho i n tho i di ng vào gi a năm t i và s ra m t phiên b n ti ng Anh m r ng m i liên k t ra các nư c và vùng lãnh th châu Á có văn hóa tương ng v i ngư i Vi t như ài Loan, Singapore, Nh t B n… Cùng thu c s h u c a VON nên các tài kho n ngư i dùng Kiemviec.com, HRvietnam.com, Timnhanh.com và Yume.vn có th ăng nh p qua l i l n nhau. ây có th xem là cách VON tăng ti n ích và thu hút thêm khách hàng cho các m ng vi c làm trong h th ng. Phiên b n m i ra m t h i tháng 10 c a JobViet.com không ch t p trung vào m ng vi c làm, mà còn có thêm các chuyên m c v c ng ng và ngh nghi p. Theo ó, m ng này nh m vào các i tư ng 18-30 tu i, giúp h tìm vi c, nh hư ng ngh nghi p; t o ra các ho t ng c ng ng h kh ng nh và phát tri n b n thân…
  7. Thông qua tính năng “tích lũy thông tin tuy n d ng”, ngư i truy c p vào JobViet.com có th tham kh o, ch n l a r t nhi u công vi c t các ngu n khác nhau. Các chuyên m c di n àn, h i áp và blog ây s giúp ngư i tìm vi c xem ư c thông tin bình ch n công ty, công vi c nh ng tuy n; tìm hi u thêm v công vi c và công ty ang nh m t i thông qua ý ki n, bài vi t t nh ng ngư i t ng làm vi c t i các công ty này… Cũng t các chuyên m c giao lưu, ngư i lao ng có th xây d ng thương hi u cá nhân gây n tư ng v i nhà tuy n d ng. Nhà tuy n d ng cũng qua ó hi u ư c ng viên ánh giá th nào, mong mu n gì t doanh nghi p.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản