Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu. Trường hợp cấp mới.

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
66
lượt xem
7
download

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu. Trường hợp cấp mới.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu. trường hợp cấp mới.', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu. Trường hợp cấp mới.

  1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Đối với cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu. Trường hợp cấp mới. Thông tin Lĩnh vực thống kê:vụ thương mại Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Sở Công Thương Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định - Long Xuyên, Châu Đốc: * Phí thẩm Thông tư số 72/TT-LB ngày 1. 300.000 đồng định: 08... - Địa bàn khác: 150.000 đồng. 2. * Lệ phí cấp - Long Xuyên, Châu Đốc: Thông tư số 72/TT-LB ngày
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định giấy: 50.000 đồng 08... - Địa bàn khác: 25.000 đồng Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận Các bước Tên bước Mô tả bước Thương nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều 1. kiện kinh doanh xăng dầu cho cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương. Bộ phận tiếp nhân và trả kết quả - Sở Công Thương: - Tiếp nhận hồ sơ hợp lệ của Thương nhân và ghi giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công 2. Thương thông báo bằng văn bản để thương nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp, Sở Công Thương có văn bản trả lời trong đó có nêu rõ lý do. - Chuyển hồ sơ của thương nhân đến Phòng Quản lý Thương mại và Dịch vụ.
  3. Tên bước Mô tả bước Phòng Quản lý Thương mại và Dịch vụ - Sở Công Thương: - Thực hiện việc thẩm định hồ sơ theo thời hạn quy định cụ thể tại Nghị định 55/2007/NĐ-CP trên cơ sở hồ sơ nhận được và các 3. quy định pháp luật. Kết quả thẩm định nội dung hồ sơ của thương nhân là cơ sở để Sở Công Thương quyết định chấp thuận việc cấp Giấy chứng nhận. - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu. Thương nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - 4. Sở Công Thương. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu (mẫu). Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp chủ 2. sở hữu cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu có ghi ngành nghề kinh doanh xăng dầu.
  4. Thành phần hồ sơ Công văn về việc chấp thuận địa điểm phát triển cửa hàng kinh doanh xăng 3. dầu phù hợp Quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt do UBND huyện, thị xã, thành phố ký. Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu do 4. cơ quan có thẩm quyền cấp (bản vẽ xây dựng, giấy phép xây dựng, biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành). 5. Bản kê trang thiết bị của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu (theo mẫu). Danh sách cán bộ, nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng, trạm bán lẻ 6. xăng dầu. (theo mẫu) Bản sao hợp lệ Chứng chỉ đã qua lớp học nghiệp vụ xăng dầu của toàn bộ 7. cán bộ, nhân viên trực tiếp làm việc tại cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu. Số bộ hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
  5. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện Nghị định số 1. kinh doanh xăng dầu. 55/2007/NĐ-CP ng... Bản kê trang thiết bị của cửa hàng, trạm bán lẻ Nghị định số 2. xăng dầu. 55/2007/NĐ-CP ng... Danh sách cán bộ, nhân viên trực tiếp kinh doanh Nghị định số 3. tại cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu. 55/2007/NĐ-CP ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp Nghị định số 1. luật, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có 55/2007/NĐ-CP đăng ký kinh doanh xăng dầu. ng... 2. Có cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu Nghị định số doanh nghiệp hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên 55/2007/NĐ-CP
  6. Nội dung Văn bản qui định doanh, liên kết, góp vốn. ng... Địa điểm của cửa hàng, trạm bán lẻ xăng dầu phải Nghị định số 3. phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền 55/2007/NĐ-CP phê duyệt. ng... Quyết định số 3458/QĐ-UBND ng... Được xây dựng và trang thiết bị của cửa hàng phải theo đúng các quy định hiện hành về tiêu chuẩn cửa Nghị định số hàng, trạm kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học và 4. 55/2007/NĐ-CP Công nghệ ban hành, cụ thể là Tiêu chuẩn Việt Nam – ng... TCVN 4530:1998 cửa hàng xăng dầu yêu cầu thiết kế - yêu cầu thiết kế. Cán bộ, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được học Nghị định số về nghiệp vụ bảo quản, đo lường, chất lượng xăng 5. 55/2007/NĐ-CP dầu, kỹ thuật an toàn phòng cháy, chữa cháy và bảo ng... vệ môi trường; thời gian học tối thiểu 03 (ba) tháng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản