Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt từ 2m3/giây trở lên (đối với sản xuất nông nghiệp), từ 2.000kw trở lên (đối với phát điện), từ 50.000m3/ ngày đêm trở lên (đối với các mục đích khác)

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
52
lượt xem
4
download

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt từ 2m3/giây trở lên (đối với sản xuất nông nghiệp), từ 2.000kw trở lên (đối với phát điện), từ 50.000m3/ ngày đêm trở lên (đối với các mục đích khác)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt từ 2m3/giây trở lên (đối với sản xuất nông nghiệp), từ 2.000kw trở lên (đối với phát điện), từ 50.000m3/ ngày đêm trở lên (đối với các mục đích khác)', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt từ 2m3/giây trở lên (đối với sản xuất nông nghiệp), từ 2.000kw trở lên (đối với phát điện), từ 50.000m3/ ngày đêm trở lên (đối với các mục đích khác)

  1. Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt từ 2m3/giây trở lên (đối với sản xuất nông nghiệp), từ 2.000kw trở lên (đối với phát điện), từ 50.000m3/ ngày đêm trở lên (đối với các mục đích khác) Thông tin Lĩnh vực thống kê:Tài nguyên nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài nguyên và Môi trường Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Cục Quản lý tài nguyên nước Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý tài nguyên nước Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Ba mươi (30) ngày làm việc Đối tượng thực hiện:Tất cả TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước 6.400.000đ Quyết định số mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu
  2. Tên phí Mức phí Văn bản qui định lượng từ 2 đến 10 m3/giây; cho phát 59/2006/QĐ-BTC... điện với công suất từ 2.000 đến dưới 10.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng từ 50.000 đến dưới 100.000m3/ngày đêm Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng từ 10 đến 50 m3/giây; cho phát 2. điện với công suất từ 10.000 đến 9.000.000đ 20.000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 100.000 đến 200.000m3/ngày đêm Đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng trên 50m3/giây; hoặc cho phát 3. 11.700.000đ điện với công suất trên 20.000kw; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng trên 200.000m3/ngày đêm 4. Đề án, báo cáo khai thác nước mặt với 14.400.000đ công trình quan trọng quốc gia theo quy
  3. Tên phí Mức phí Văn bản qui định định tại khoản 1, Điều 59, Luật Tài nguyên nước 5. Lệ phí cấp giấy phép 100.000 đ Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép Các bước Tên bước Mô tả bước Tổ chức, cá nhân lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt theo quy định tại Nghị định số 149/2004/NĐ-CP, 1. Thông tư số 02/2005/TT-BTNMT và nộp hồ sơ tại Văn phòng tiếp nhận và Trả kết quả của Cục Quản lý tài nguyên nước; Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra tính đầy đủ và hợp 2. lệ của hồ sơ: - Hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ, Văn phòng sẽ trả lại cho tổ chức, cá nhân xin cấp phép;
  4. Tên bước Mô tả bước - Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Văn phòng sẽ chuyển hồ sơ đến phòng chức năng tiến hành thẩm định theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước. Trường hợp hồ sơ bảo đảm các quy định của pháp luật, phòng chuyên môn trình cấp có thẩm quyền tờ trình về việc cấp giấy 3. phép và nội dung của giấy phép. Cấp có thẩm quyền xem xét, ký quyết định cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân; Trường hợp hồ sơ chưa bảo đảm các quy định của pháp luật, phòng chuyên môn có công văn yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp bổ 4. sung hồ sơ qua Văn phòng Tiếp nhận và Trả kết quả. Tổ chức, cá nhân bổ sung đầy đủ theo công văn yêu cầu, hồ sơ sẽ được tiến hành theo bước 3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt;
  5. Thành phần hồ sơ Đề án khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường 2. hợp chưa có công trình khai thác; báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp đang có công trình khai thác; Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy 3. định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép; Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước tỷ lệ từ 1/50.000 đến 4. 1/25.000 theo hệ toạ độ VN 2000; Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt công trình khai thác. Trường hợp đất tại nơi đặt công trình khai thác không thuộc quyền sử 5. dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được ủy ban nhân dân xã, phường nơi đặt công trình xác nhận. Số bộ hồ sơ: 02
  6. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước mặt Thông tư 02/2005/TT- 1. (Mẫu 01/NM) BTNMT, ng... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản