Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Chia sẻ: Nguyễn Thành Danh Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
62
lượt xem
5
download

Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo thủ tục hành chính của Bộ tài chính thuộc Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Cấp giấy phép thành lập và hoạt động: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

  1. Cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Thông tin Lĩnh vực thống kê:Bảo hiểm Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Bộ Tài chính Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Cấp giấy phép thành lập và hoạt động: 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. Đối tượng thực hiện:Tổ chức TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Tên phí Mức phí Văn bản qui định 1. Lệ phí cấp giấy phép thành lập Thông tư 110/2002/TT-... Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy phép
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước - Doanh nghiệp nộp Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt 1. động. 2. - Bộ Tài chính thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép - Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động, Bộ Tài chính phải cấp hoặc từ chối 3. cấp giấy phép. Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép, Bộ Tài chính phải có văn bản giải thích lý do. Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. - Đơn xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động. 2. - Dự thảo điều lệ doanh nghiệp.
  3. Thành phần hồ sơ 3. - Phương án hoạt động 5 năm đầu. - Danh sách, lý lịch, các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên 4. môn, nghiệp vụ của người quản trị, người điều hành doanh nghiệp. - Mức vốn góp và phương thức góp vốn, danh sách những tổ chức, cá nhân 5. chiếm 10% số vốn điều lệ trở lên; tình hình tài chính và những thông tin khác có liên quan đến các tổ chức, cá nhân đó. - Quy tắc, điều khoản, biểu phí, hoa hồng bảo hiểm của loại sản phẩm bảo 6. hiểm dự kiến tiên hành. Số bộ hồ sơ: - Hồ sơ xin cấp Giấy phép của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được lập thành 3 (ba) bộ trong đó có 1 (một) bộ là bản chính, 2 (hai) bộ là bản sao. - Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài được lập thành 3 (ba) bộ, mỗi bộ gồm 1 (một) bản bằng tiếng Việt và 1 (một) bản bằng tiếng nước ngoài thông dụng. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài ra tiếng Việt phải được cơ quan công chứng Việt Nam xác nhận theo quy định của pháp luật về công chứng. Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ xin cấp Giấy phép.
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định Mẫu đơn xin cấp giấy phép của doanh nghiệp bảo Thông tư số 1. hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 155/2007/TT-BTC n... Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động của doanh Thông tư số 2. nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 155/2007/TT-BTC n... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động: - Không thuộc các đối tượng bị cấm theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp - Có số vốn điều lệ đã góp không thấp hơn mức vốn Luật của Quốc hội 1. pháp định theo quy định của Chính phủ. nước Cộng h... - Có hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định. - Có loại hình doanh nghiệp và điều lệ phù hợp với quy định của pháp luật. - Người quản trị, điều hành có năng lực quản lý,
  5. Nội dung Văn bản qui định chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm. Luật Doanh nghiệp Các điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm: - Các điều kiện quy định tại Điều 63 của Luật kinh doanh bảo hiểm; - Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo Luật của Quốc hội 2. hiểm nước ngoài đang hoạt động hợp pháp và trong nước Cộng h... tình trạng tài chính bình thường; - Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh bảo hiểm, hoạt động môi giới bảo hiểm trong lĩnh vực dự kiến tiến hành ở Việt Nam Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đầu tư thành lập Nghị định số doanh nghiệp bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài, 3. 45/2007/NĐ-CP doanh nghiệp bảo hiểm liên doanh giữa doanh nghiệp ng... bảo hiểm nước ngoài với doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:
  6. Nội dung Văn bản qui định - Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam; - Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài đang hoạt động hợp pháp ít nhất 10 năm theo quy định của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính tính tới thời điểm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép; - Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài có tổng tài sản tối thiểu tương đương 2 tỷ đô la Mỹ vào năm trước năm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép; - Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong vòng 3 năm liền kề năm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép. Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài đầu tư thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Nghị định số 4. liên doanh giữa doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước 45/2007/NĐ-CP ngoài và doanh nghiệp Việt Nam phải đáp ứng các ng... điều kiện sau: - Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt
  7. Nội dung Văn bản qui định động kinh doanh môi giới bảo hiểm trong lĩnh vực dự kiến tiến hành tại Việt Nam; - Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài đang hoạt động hợp pháp ít nhất 10 năm theo quy định của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính tính tới thời điểm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép; - Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài hoạt động kinh doanh có lãi trong 3 năm liền kề năm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép; - Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài không vi phạm nghiêm trọng các quy định về hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm và các quy định pháp luật khác của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong vòng 3 năm gần nhất liền kề năm nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép. * Mức vốn pháp định của doanh nghiệp bảo hiểm: - Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ: 300.000.000.000 đồng Việt Nam; Nghị định số - Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ: 600.000.000.000 5. 46/2007/NĐ-CP đồng Việt Nam. ng... * Mức vốn pháp định của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm: 4.000.000.000 đồng Việt Nam. * Vốn điều lệ đã góp của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải tương xứng với
  8. Nội dung Văn bản qui định nội dung, phạm vi và địa bàn hoạt động của doanh nghiệp như sau: - Trong quá trình hoạt động kinh doanh nếu nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thấp hơn mức vốn pháp định thì doanh nghiệp phải bổ sung vốn điều lệ để bảo đảm nguồn vốn chủ sở hữu không thấp hơn mức vốn pháp định. - Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ có mức vốn điều lệ đã góp bằng mức vốn pháp định được kinh doanh bảo hiểm gốc các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ trừ bảo hiểm hàng không, bảo hiểm dầu khí, bảo hiểm vệ tinh. Để kinh doanh một hoặc tất cả các loại hình bảo hiểm này, doanh nghiệp phải bổ sung vốn điều lệ đã góp cao hơn mức vốn pháp định là 100 tỷ đồng Việt Nam. - Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm kinh doanh đồng thời cả môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm thì phải bổ sung vốn điều lệ đã góp cao hơn mức vốn pháp định là 4 tỷ đồng Việt Nam. - Doanh nghiệp bảo hiểm có mức vốn điều lệ đã góp bằng mức vốn pháp định được mở tối đa 20 chi nhánh và văn phòng đại diện. Đối với mỗi chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tăng thêm doanh nghiệp bảo hiểm phải bổ sung vốn điều lệ đã góp là 10 tỷ đồng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản