Cập nhật Thông tin về Thuế và Đầu tư

Chia sẻ: Thuy Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
123
lượt xem
30
download

Cập nhật Thông tin về Thuế và Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thu nhập làm căn cứ tính số thuế TNDN được giảm theo Thông tư 03/ 2009/ TT- BTC Ngày 04/02/2009, BTC ban hành CV 1326/ BTC-CST hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 về việc giảm, gia hạn nộp thuế TNDN (xin tham khảo thêm Bản Tin nhanh về Thuế tháng 01/2009 của KPMG).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cập nhật Thông tin về Thuế và Đầu tư

  1. DỊ CH VỤ T Ư V Ấ N T H U Ế V À H Ỗ T R Ợ D O A N H N G H I Ệ P Cập nhật Thông tin về Thuế và Đầu tư 1 & 2 - 2009 VI ỆT NAM Thuế Thu nhập Doanh nghiệp (TNDN) Các doanh nghiệp đáp ứng được tiêu chí doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư 03 cần lưu ý quy định trên để tính số Thu nhập làm căn cứ tính số thuế TNDN thuế được giảm cho phù hợp. được giảm theo Thông tư 03/ 2009/ TT- BTC Khấu trừ thuế đối với chi phí hoa hồng môi Ngày 04/02/2009, BTC ban hành CV 1326/ BTC-CST giới phát sinh tại nước ngoài hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 về việc giảm, gia hạn nộp thuế TNDN (xin tham Theo CV 137/TCT-CS ngày 13 tháng 1 năm 2009 của TCT, khảo thêm Bản Tin nhanh về Thuế tháng 01/2009 của các khoản chi hoa hồng môi giới tiêu thụ sản phẩm ở nước KPMG). ngoài được chấp nhận là chi phí hợp lý để tính thuế TNDN, khi có đủ các điều kiện sau: Một điểm đáng quan tâm tại CV 1326 là hướng dẫn rằng thu nhập làm căn cứ tính số thuế TNDN được giảm 30% • Có Quy chế chi hoa hồng môi giới áp dụng thống nhất theo Thông tư 03 là tổng thu nhập từ các hoạt động của trong doanh nghiệp do doanh nghiệp ban hành; doanh nghiệp nhỏ và vừa, kể cả thu nhập từ chuyển sử • Khoản chi hoa hồng môi giới phải thể hiện trong hợp dụng đất, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản và thu đồng và phụ kiện, phụ lục kèm theo hợp đồng và có nhập khác. chứng từ hợp pháp chứng minh theo qui định của pháp luật; • Người nhận tiền phải ký tên vào giấy nhận tiền. Nội dung Tuy nhiên, CV 137 cũng cho phép rằng trường hợp người Thuế Thu nhập Doanh nghiệp 1 hưởng hoa hồng môi giới không thể ký vào phiếu chi hoặc không đồng ý thể hiện trong hợp đồng hoặc phụ lục hợp Thuế Giá trị Gia tăng 2 đồng, thì chứng từ chi phải có chữ ký của Giám đốc, kế Thuế Thu nhập Cá nhân 3 toán trưởng, thủ quỹ của doanh nghiệp chi hoa hồng môi giới. Các chữ viết tắt 3 CV 137 cũng khẳng định rằng chi phí hoa hồng môi giới Bảo hiểm bắt buộc 4 phát sinh tại nước ngoài nêu trên chịu mức khống chế về Quản lý Thuế 4 chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới theo quy định của pháp luật về thuế TNDN. Đầu tư 5 Liên hệ với chúng tôi 6
  2. 2 Cập nhật Thông tin về Thuế và Đầu tư Chính sách thuế nhà thầu đối với hoạt động dịch vụ thực hiện ở nước ngoài Theo CV 130/TCT-HT do TCT ban hành ngày 13 tháng 01 năm 2009, nhà thầu nước ngoài thực hiện tư vấn, thiết kế tại nước ngoài nhưng cung cấp cho khách hàng để sử dụng cho hoạt động xây dựng ở Việt Nam thì các dịch vụ này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Tại Việt Nam Bên Việt Nam ký kết hợp đồng có trách nhiệm kê khai, khấu trừ thuế GTGT thay cho nhà thầu nước Thuế Giá trị Gia tăng (GTGT) ngoài theo quy định. Hướng dẫn về thuế đối với ô tô sản xuất nội địa xuất khẩu Đối với thuế TNDN, trường hợp nếu cho Doanh nghiệp chế xuất toàn bộ công việc được thực hiện tại Theo Công văn số 78/TCHQ-KTTT ngày 7 tháng 1 năm 2009 của Tổng cục Hải nước ngoài thì giá trị hợp đồng không quan, ô tô sản xuất trong nội địa xuất khẩu cho Doanh nghiệp chế xuất được thuộc đối tượng chịu thuế TNDN. xem là xuất khẩu vào Khu phi thuế quan. Do đó, sẽ áp dụng chính sách thuế Trường hợp nếu Hợp đồng có một như xuất khẩu ra nước ngoài, cụ thể: phần công việc được thực hiện tại Việt Nam, một phần công việc được • Thuế xuất khẩu ô tô là 0%. thực hiện tại nước ngoài nhưng không • Thuế nhập khẩu nguyên liệu vật tư để sản xuất ô tô sẽ được hoàn lại (nếu đã tách riêng được giá trị của từng phần, nộp) hoặc không phải nộp (nếu chưa nộp). thì toàn bộ giá trị hợp đồng thuộc đối • Thuế GTGT xuất khẩu là 0% và được kê khai khấu trừ hoặc hoàn lại thuế giá tượng nộp thuế TNDN tại Việt Nam trị gia tăng đầu vào. theo quy định. • Thuế TTĐB đã nộp khi sản xuất trong nước sẽ được hoàn lại nếu ô tô này Các doanh nghiệp Việt Nam có thuê đăng ký chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, và không được hoàn lại nếu ô tô nhà thầu nước ngoài thực hiện dịch này được đăng ký sử dụng cả ở thị trường nội địa. vụ tại nước ngoài trong năm tài chính Các doanh nghiệp kinh doanh ô tô sản xuất trong nước và các doanh nghiệp chế 2008 nên lưu ý tuân thủ việc kê khai xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan có mua ô tô sản xuất nội địa cần lưu thuế nhà thầu theo hướng dẫn trên. ý các quy định về thuế nêu trên để thực hiện phù hợp. Hàng hóa xuất nhập khẩu buộc phải tiêu hủy không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT Công văn số 121/TCHQ-KTTT do TCHQ ban hành ngày 8 tháng 1 năm 2009 hướng dẫn rằng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu còn nằm trong sự giám sát, quản lý của cơ quan hải quan, tuy đã mở tờ khai hải quan nhưng buộc phải tiêu hủy thì không phải nộp thuế khâu xuất khẩu, nhập khẩu và không thuộc đối tượng chiu thuế GTGT. Các doanh nghiệp có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong năm 2008 cần lưu ý quy định trên để có điều chỉnh việc tính và kê khai thuế GTGT cho phù hợp. Không điều chỉnh hóa đơn khi bên mua hủy hàng nhưng không trả lại bên bán Công văn 41/TCT-CS ngày 5 tháng 1 năm 2009 của TCT hướng dẫn rằng khi người bán xuất khẩu hàng ra nước ngoài và đã xuất hóa đơn, người mua là bên nước ngoài đã nhận lô hàng nhưng sau đó phát hiện hàng không đúng quy cách, chất lượng phải hủy một phần hay toàn bộ nhưng không trả lại cho người bán thì không xem xét đến việc xuất hóa đơn điều chỉnh. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa xuất khẩu nêu trên chỉ được khấu trừ nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định về thuế GTGT, trong đó có điều kiện thanh toán qua ngân hàng. Thuế TNDN sẽ được tính trên giá trị ghi trên hợp đồng của toàn bộ lô hàng xuất khẩu, sau khi trừ các khoàn chi phí hợp lý theo quy định. Các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu cần lưu ý quy định trên khi lập tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2008.
  3. 3 Cập nhật Thông tin về Thuế và Đầu tư Thuế Thu nhập Cá nhân (TNCN) Các chữ viết tắt Thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền thưởng … Thuế TNDN phát sinh trong 2008 nhưng nhận vào 2009 Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Ngày 18/02/2009, BTC ban hành CV 1845/BTC-TCT hướng dẫn một số điểm KCX về việc thực hiện thuế TNCN. Khu Chế Xuất Đáng lưu ý là thu nhập từ tiền lương, tiền công, tiền thưởng … có nguồn gốc Thuế NTNN phát sinh từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 nhưng được chi trả sau Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài ngày 01/01/2009 được tính và nộp thuế theo Luật thuế TNCN áp dụng từ năm ĐTNN 2009. Đầu tư trực tiếp nước ngoài Đơn vị chi trả thu nhập phải tính số thuế TNCN phải khấu trừ, đồng thời áp DNĐTNN dụng việc tạm giãn nộp thuế TNCN từ ngày 1/1/2009 đến hết ngày 31/5/2009 Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước như BTC đã quy định tại Thông tư 27/2009/TT-BTC (xin tham khảo thêm Bản ngoài Tin nhanh về Thuế tháng 02/2009 của KPMG). Trường hợp đơn vị chi trả thu nhập đã tính và khấu trừ thuế cho các khoản TCHQ thu nhập trên vào thu nhập năm 2008 thì được điều chỉnh lại theo Công Văn Tổng Cục Hải Quan 1845 để người nộp thuế được hưởng ưu đãi về giãn thời hạn nộp thuế. TCT Các khoản thuế đã khấu trừ phải được trao lại cho người nộp thuế. Tổng Cục Thuế Quy định trên sẽ có ảnh hưởng đến các khoản thu nhập như tiền thưởng Tết BHYT và thưởng cuối năm, là những khoản được chi trả vào tháng 01/2009. Bảo hiểm Y tế Các đơn vị chi trả thu nhập cần lưu ý quy định trên để áp dụng phù hợp. KCN Khu Công Nghiệp Miễn thuế TNCN đối với trợ cấp cá nhân nhận từ chế độ LDN Bảo hiểm Xã hội Luật Doanh Nghiệp Ngày 05/02/2009, TCT ban hành CV 395/TCT-TNCN để giải đáp một lần nữa LĐT các vướng mắc liên quan đến thuế TNCN đối với trợ cấp thai sản và trợ cấp Luật Đầu Tư ốm đau trong năm 2007-2008. CV 395 khẳng định lại rằng các khoản thu nhập mà cá nhân nhận được từ BTC quỹ BHXH theo chế độ trợ cấp thai sản (bao gồm cả tiền trả thay lương khi Bộ Tài Chính nghỉ việc sinh con), chế độ trợ cấp ốm đau theo quy định của Luật Bảo hiểm BCT Xã hội được miễn thuế thu nhập cá nhân. Bộ Công Thương Do đó, nếu trong năm 2007, 2008 đã kê khai và nộp thuế đối với các thu nhập BLĐTB&XH trên thì được điều chỉnh lại vào số thuế phải nộp của năm 2008. Bộ Lao đông, Thương Binh và Xã hội BKH&CN Bộ Khoa Học và Công Nghệ BKH&ĐT Bộ Kế hoạch & Đầu tư Thuế TNCN Thuế Thu Nhập Cá Nhân CSTT Cơ sở Thường trú BYXH Bảo hiểm Xã hội Thuế TTĐB Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt Thuế GTGT Thuế Giá Trị Gia Tăng
  4. 4 Cập nhật Thông tin về Thuế và Đầu tư Bảo hiểm bắt buộc Chính phủ cho phép doanh nghiệp chậm nộp phí bảo hiểm thất nghiệp và phí công đoàn của 6 tháng đầu năm 2009 Theo Nghị quyết 32/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ, các doanh nghiệp được chậm nộp các khoản 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 1% phí công đoàn của 6 tháng đầu năm 2009. Doanh nghiệp có trách nhiệm phải nộp đầy đủ các khoản này trong 6 tháng cuối năm 2009. Có vẻ như Nghị quyết trên của Chính phủ chỉ cho phép chậm nộp phần 1% phí bảo hiểm thất nghiệp và 1% phí công đoàn mà doanh nghiệp phải đóng cho người lao động. Nghị quyết không đề cập đến phần 1% phí bảo hiểm thất nghiệp và 1% phí công đoàn mà người lao động phải đóng. Vì vậy hiện không rõ doanh nghiệp sẽ phải xử lý thế nào đối với các khoản đóng góp này của người lao động. Bộ LĐTBXH dự kiến sẽ phải có văn bản hướng dẫn cụ thể cách thức triển khai nghị quyết trên của Chính phủ. Chúng tôi sẽ cập nhật vấn đề này sau khi có hướng dẫn cụ thể. Thông tư 04/2009/TT-BLĐTBXH về Bảo hiểm Thất nghiệp Ngày 22/01/2009, Bộ LĐTBXH đã ban hành Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết thi hành quy định về Bảo hiểm Thất nghiệp . Về cơ bản, Thông tư 04 chỉ hướng dẫn chi tiết hơn các quy định của Nghị định 127/2008/ND-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ về Bảo hiểm Thất nghiệp. Thông tư 04 hướng dẫn cách tính trợ cấp thất nghiệp, quy định về hỗ trợ học nghề, hỗ trợ tìm việc làm, chế độ bảo hiểm y tế trong thời gian thất nghiệp, các thủ tục cần thiết để tham gia và hưởng Quản lý Thuế bảo hiểm thất nghiệp, cũng như ban hành các mẫu biểu liên quan đến các vấn đề trên. Cách xác định số ngày tính phạt do chậm Thông tư 04 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009. nộp tiền thuế Các doanh nghiệp cần lưu ý các quy định thông tư 04 nhằm Theo CV số 14/TCT-QLN ngày 02/01/2009 của TCT, số tuân thủ các quy định về bảo hiểm thất nghiệp. ngày chậm nộp tiền thuế sẽ bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế theo quy định hoặc thời hạn nộp thuế ghi trong thông báo của cơ quan thuế đến ngày người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước ghi trên chứng từ nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước. Công văn trên cho thấy rằng cơ quan thuế đang ngày càng kiểm tra chặt chẽ hơn việc tuân thủ thời hạn nộp thuế, và sẽ tính toán chính xác số tiền phạt chậm nộp thuế dựa trên số ngày chậm nộp tiền thuế thực tế của các doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm túc thời hạn nộp thuế theo quy định hoặc theo thông báo của cơ quan thuế nhằm tránh các khoản phạt do chậm nộp.
  5. 5 Cập nhật Thông tin về Thuế và Đầu tư Đầu tư Quy chế mới đối với Văn phòng Đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài Nghị định 133/2008/NĐ-CP về Chuyển giao tại Việt Nam Công nghệ (CGCN) Ngày 26/12/2008, BTC đã ký Quyết định số 124/2008/ Ngày 31/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số QĐ-BTC ban hành Quy chế thành lập và hoạt động của 133/2008/NĐ-CP (“Nghị định 133”) hướng dẫn thi hành Luật văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước Chuyển giao công nghệ. ngoài tại Việt Nam (VPĐD). Đây là một bước tiến mới trong quy định về chuyển giao Theo Quy chế mới, ngoài các công ty chứng khoán và công công nghệ, bởi Nghị định cũ trước đây về CGCN được ban ty quản lý quỹ nước ngoài, đối tượng được mở VPĐD trong hành trên cơ sở Bộ Luật Dân sự. lĩnh vực chứng khoán được mở rộng hơn để bao gồm các Dưới đây là những thay đổi đáng chú ý tại Nghị định 133: tổ chức tài chính có hoạt động môi giới chứng khoán, và/ hoặc tự doanh chứng khoán, và/hoặc tư vấn đầu tư chứng • Hợp đồng CGCN không bắt buộc phải đăng ký với cơ khoán, và/hoặc bảo lãnh phát hành chứng khoán. Ngoài quan có thẩm quyền (dù vẫn có quyền yêu cầu đăng ký ra, các tổ chức nước ngoài hoạt động trên thị trường vốn, nếu có nhu cầu). Quy định này có ảnh hưởng đến tiêu được phép cung cấp dịch vụ quản lý tài sản cho một số chí xác định chi phí được khấu trừ khi tính thuế TNDN, lượng hạn chế các nhà đầu tư cũng có thể đăng ký thành vì trước đây, chỉ khi hợp đồng CGCN đã được cơ quan lập VPĐD tại Việt Nam. chuyên ngành đăng ký thì phí CGCN mới được xem là chi phí hợp lý hợp lệ của doanh nghiệp. Giới hạn về số lượng VPĐD (chỉ có 3 VPĐD tại 3 tỉnh/ thành • Tuy nhiên, các hợp đồng chuyển giao thuộc danh mục phố tại Việt Nam) đã được bãi bỏ. công nghệ khuyến khích thì vẫn bắt buộc phải đăng ký Điều kiện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài phải để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký và hưởng ưu đãi. có ít nhất 03 năm kinh nghiệm hoạt động đã được bãi bỏ. • Hồ sơ đăng ký được đơn giản hóa so với quy định trước Thay vào đó, tuy Quy chế không quy định rõ, có thể thấy từ đây. các quy định kỹ thuật rằng tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài phải có ít nhất 01 năm hoạt động trước khi có • Đặc biệt, Nghị định 133 quy định cụ thể hơn chính sách thể xin phép mở VPĐD tại Việt Nam. thuế để thúc đẩy hoạt động CGCN theo tinh thần của Luật CGCN, gồm: Thời hạn xử lý hồ sơ đăng ký của cơ quan cấp phép được o Miễn thuế TNDN đối với thu nhập được tạo ra từ công rút ngắn từ 30 ngày dương lịch xuống còn 7 ngày làm việc. nghệ do tổ chức góp vốn thành lập doanh nghiệp Trong vòng năm ngày làm việc kể từ ngày tuyển dụng nhân hoặc thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh; viên người nước ngoài làm việc tại VPĐD, công ty mẹ phải o Miễn thuế nhập khẩu hàng hóa sử dụng trực tiếp báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và kèm theo các vào hoạt động nghiên cứu phát triển và đổi mới công văn bản chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền. nghệ; Những điều khoản khác về hạn chế phạm vi hoạt động, o Miễn thuế GTGT đối khi nhập khẩu máy móc trong quyền và nghĩa vụ của VPĐD, thời hạn hoạt động 5 năm có nước chưa sản xuất được; thể gia hạn nhìn chung không đổi so với Quy chế ban hành o Miễn thuế TNDN trong 4 năm đối với phần thu nhập năm 2004. được tạo ra do doanh nghiệp áp dụng công nghệ Quy chế có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao báo và thay thế các quy định trước đây. Các VPĐD hoạt nếu giá trị miễn thuế không vượt quá 50% tổng kinh động theo Luật Chứng khoán phải điều chỉnh hoạt động phí đầu tư; theo Quy chế này trong vòng ba tháng kể từ ngày Quy chế o Miễn thuế nhập khẩu trong 5 năm đối với hàng hóa có hiệu lực. nhập khẩu thay thế, đổi mới công nghệ tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; o Giảm 50% thuế thu nhập đối với thu nhập từ CGCN vào vùng nông thôn, miền núi, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; o Miễn thuế thu nhập trong 4 năm, giảm 50% thuế thu nhập trong 9 năm tiếp theo và miễn thuế sử dụng đất đối với cơ sở ươm tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ; o Miễn phí thẩm định hợp đồng CGCN cho tổ chức, cá nhân tiếp nhận công nghệ tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Nghị định 133 có hiệu lực từ ngày 02/02/2009 (tức sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo) và thay thế Nghị định 11/2005/NĐ-CP ngày 02/02/2005 của Chính phủ về CGCN.
  6. kpmg.com.vn Liên hệ với chúng tôi Warrick Cleine, Tổng Giám Đốc - Việt Nam và Campuchia Giám đốc Điều hành Bộ phận Tư vấn Thuế Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh Hương Vũ, Phó Tổng Giám Đốc Ninh Văn Hiến, Phó Tổng Giám Đốc Lê Thị Kiều Nga, Giám Đốc Rolf Winand, Phó Tổng Giám Đốc Dương Hoàng, Giám Đốc Tạ Hồng Thái, Phó Tổng Giám Đốc Trần Gia Thế, Trưởng Phòng Cao Cấp Nguyễn Công Ái, Giám Đốc Phạm Thị Thu Trang, Trưởng Phòng Cao Cấp Hoàng Anh Tuấn, Giám Đốc Nakatani Takeshi, Phụ trách Khách hàng Nhật Bản Hồ Thị Bích Hạnh, Giám Đốc Trần Thị Tuyết Nhung, Giám Đốc Lầu 16, Tòa nhà Pacific Place Đỗ Trọng Hoài, Trưởng Phòng Cao Cấp 83B Lý Thường Kiệt Nguyễn Thanh Hòa, Trưởng Phòng Cao Cấp Quận Hoàn Kiếm Phạm Thị Thúy Hồng, Trưởng Phòng Cao Cấp Oshio Hideto, Phụ trách Khách hàng Nhật Bản Tel: +84 4 3946 1600 Fax: +84 4 3946 1601 Lầu 10, Tòa nhà Sun Wah Email: kpmghanoi@kpmg.com.vn 115 Nguyễn Huệ Quận 1 Tel: +84 8 3821 9266 Fax: +84 8 3821 9267 Email: kpmghcmc@kpmg.com.vn Mọi thông tin ở đây đều là thông tin chung không được đưa ra cho bất kỳ trường hợp cụ thể của bất kỳ tổ chức hay © 2009 Công ty TNHH KPMG, một công ty Trách cá nhân nào. Mặc dù chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin chính xác và cập nhật nhất một cách có thể, tuy nhiên nhiệm Hữu hạn được thành lập tại Việt Nam và là một chúng tôi không thể đảm bảo rằng những thông tin này còn chính xác lúc đến tay người người đọc hay trong tương công ty thành viên trong mạng lưới các công ty KPMG lai. Bất cứ ai cũng không nên dựa trên thông tin ở đây để áp dụng vào một trường hợp cụ thể nào đó nếu không có độc lập, thành viên của KPMG Quốc tế, một Hiệp hội được sự tư vấn tham khảo từ các chuyên gia. hợp tác của Thụy Sỹ. Tất cả các quyền được bảo hộ. KPMG và KPMG logo được đăng ký bảo hộ bởi KPMG toàn cầu, một Hiệp hội hợp tác của Thụy Sỹ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản