Cập nhật Thuế & Đầu tư

Chia sẻ: Thuy Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
70
lượt xem
23
download

Cập nhật Thuế & Đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

về tiền lương. Bảo hiểm xã hội. N. ghị định 01/2003/NĐ-CP. ngày 09 ... Các chế độ kế toán cụ thể phải căn cứ vào các. CMKTVN để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cập nhật Thuế & Đầu tư

  1. kpmg Cập nhật Thuế & Đầu tư Công ty Trách nhiệm Hữu hạn KPMG Việt Nam Tháng 01 năm 2003 Trong số này Đẩy mạnh thực hiện CEPT/AFTA Đẩy mạnh thực hiện CEPT/AFTA Sau khi chính thức gia nhập Khu vực thương mại tự do ASEAN Trang 1 (“AFTA”) ngày 15 tháng 12 năm 1995, Việt Nam đã bắt đầu thực hiện Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung Thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ thanh (“CEPT”) từ ngày 01 tháng 01 năm 1996. Trong năm 2003, Việt Nam toán bằng ngoại tệ tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện CEPT/AFTA. Trang 2 Trong năm 2003 VN sẽ đưa khoảng 755 mặt hàng từ danh mục loại trừ tạm thời Thuế TNCN đối với trợ vào danh mục cắt giảm thuế ngay theo CEPT/AFTA. Theo thông tin từ BTC, dự cấp chuyển vùng kiến Việt Nam sẽ giảm thuế suất thuế nhập khẩu xuống mức 0 – 5% đối với hầu Trang 3 hết các loại hàng hóa trước ngày 01 tháng 01 năm 2005, sớm một năm so với kế Bổ sung Danh mục và hoạch và xóa bỏ tất cả hàng rào quan thuế và phi quan thuế đối với hàng nhập khẩu giá tối thiểu để tính thuế từ các nước ASEAN trước năm 2015. Việc thực hiện CEPT/AFTA trong năm 2003 đối với một số hàng hóa sẽ là một thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam. nhập khẩu Trang 3 Dự kiến từ 01 tháng 7 năm 2003, Danh mục biểu thuế quan chung của ASEAN Thực hiện Bộ Luật lao (AHTN) sẽ được áp dụng để tính thuế xuất nhập khẩu thay cho Danh mục biểu động sửa đổi thuế xuất nhập khẩu hiện hành. Theo AHTN, số dòng thuế sẽ tăng lên 10.800 thay Trang 3 vì 6.500 như hiện nay. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội Trang 4 Ban hành và công bố sáu chuẩn mực kế toán Việt Nam Trang 3 Các chữ viết tắt BTC Bộ Tài chính TCHQ Thuế GTGT BKHĐT Tổng cục Hải quan Thuế Giá trị gia tăng Bộ Kế hoạch và Đầu tư DNĐTNN Thuế TNDN BLĐTBXH Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Thuế Thu nhập doanh nghiệp Bộ Lao động, Thương binh và Xã ngoài Thuế TNCN hội Luật ĐTNN Thuế Thu nhập cá nhân TCT Luật Đầu tư nước ngoài Thuế TTĐB Tổng cục Thuế Thuế Tiêu thụ đặc biệt
  2. kpmg Cập nhật Thuế & Đầu tư Việt Nam Tháng 01 năm 2003 THUẾ Thuế TNCN Thuế GTGT C ông văn gần đây của TCT đã khẳng định lại việc tính thuế TNCN theo nguyên tắc 70:30 chỉ được T heo Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2000 của BTC, nếu cơ sở kinh doanh có doanh số bán hoặc mua hàng hóa, dịch vụ thanh toán áp dụng cho đến hết năm 2001. Mặc dù nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục đề nghị được bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ngọai tệ ra Đồng Việt áp dụng quy định 70:30, việc này xem ra khó có thể Nam theo tỷ giá mua, bán thực tế bình quân trên thị được thực hiện cho năm tính thuế 2002. Chúng tôi sẽ trường liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt thông tin chi tiết khi có các công văn mới về vấn đề nam công bố tại thời điểm phát sinh hoạt động mua, này. bán hàng hóa, dịch vụ bằng ngoại tệ. Công văn 247 TCT/CS ngày 16 tháng 01 năm 2003 C sau: ông văn 214/TCT/NV2 ngày 15 tháng 01 năm 2003 của TCT hướng dẫn về thuế TNCN như của TCT hướng dẫn trường hợp cơ sở kinh doanh nhận hóa đơn của đơn vị bán hàng không được phép thu ngoại tệ, trên hóa đơn chỉ ghi ngoại tệ, không quy Người nước ngoài khi hết nhiệm kỳ công tác tại đổi ra tiền Việt Nam thì các hóa đơn này không đảm Việt Nam nếu được Công ty ở nước ngoài trợ cấp bảo tính hợp pháp và không được dùng làm căn cứ để một khoản tiền kết thúc nhiệm kỳ công tác (không khấu trừ thuế GTGT đầu vào và hạch toán vào chi phí phải là tiền trợ cấp thôi việc được chi trả theo quy hợp lý để tính thuế TNDN. định của Bộ luật Lao động), thì khi cá nhân người nước ngoài nhận được khoản tiền trên phải tổng T heo quy định hiện hành, thuế suất thuế GTGT 0% được áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu khi doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ chứng minh hợp chung vào thu nhập thường xuyên để tính thuế TNCN. hàng hóa, dịch vụ đã được xuất khẩu và tiền bán hàng Trường hợp Công ty ở nước ngoài chi trả cho cá hóa, dịch vụ xuất khẩu đã được thanh toán qua Ngân nhân người nước ngoài khoản trợ cấp chuyển vùng hàng. Theo Công văn hướng dẫn gần đây của TCT thì một lần (tức là khoản tiền trợ cấp khi lần đầu tiên trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu thực hiện thanh chuyển đến cư trú tại Việt Nam) thì khoản trợ cấp toán theo phương thức bù trừ công nợ, nếu việc thanh này không phải chịu thuế TNCN nếu cá nhân toán không được thực hiện qua Ngân hàng thì doanh người nước ngoài xuất trình cho cơ quan thuế đầy nghiệp không được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đủ các hồ sơ thủ tục hợp lệ. và không được khấu trừ hay hoàn thuế GTGT đầu vào. Nếu Công ty trợ cấp cho cá nhân chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, từ vùng này sang vùng khác tại Việt Nam; hoặc nếu cá nhân người nước ngoài sau khi trở về nước một thời gian quay trở lại Việt Nam làm việc và được nhận một khoản trợ cấp thì khoản trợ cấp này không được coi là trợ cấp chuyển vùng và phải chịu thuế TNCN. Thuế nhập khẩu C ông văn 383/TCHQ-KTTT ngày 24 tháng 01 năm 2003 của TCHQ hướng dẫn thực hiện áp thuế theo CEPT trong năm 2003. Theo đó, các mặt hàng nhập khẩu từ ASEAN kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003 sẽ được áp dụng thuế suất ưu đãi CEPT của năm 2003 theo đúng cột thuế suất CEPT năm 2003 quy định 2
  3. kpmg Cập nhật Thuế & Đầu tư Việt Nam Tháng 01 năm 2003 tại Nghị định 21/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động 2002 và Nghị định 53/2002/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 có thời hạn từ ba tháng trở lên và hợp đồng lao năm 2002 của Chính phủ và Thông tư 47/2002/TT-BTC động không xác định thời hạn trong các doanh ngày 28 tháng 5 năm 2002 của BTC. nghiệp, cơ quan, tổ chức; và Q uyết 2002 164/2002/QĐ-BTC ngày đổi,thángsung năm định của Bộ trưởng BTC sửa 27 bổ 12 Người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức theo hợp đồng lao động có thời hạn Danh mục và giá tối thiểu để tính thuế của một dưới ba tháng, nhưng sau khi hết hạn hợp đồng lao số nhóm mặt hàng Nhà nước quản lý giá tính thuế động tiếp tục làm việc hoặc giao kết hợp đồng lao nhập khẩu. Quyết định này bổ sung các nhóm mặt động mới với doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức đó. hàng: ô tô, bộ linh kiện ô tô và phụ tùng ô tô, bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy và phụ tùng xe hai bánh gắn Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 máy vào Danh mục các nhóm mặt hàng thuộc diện tháng 01 năm 2003. Nhà nước quản lý giá tính thuế nhập khẩu. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 01 năm 2003. ĐẦU T Ư Luật lao động N ghị định 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. N ghị định 110/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP ngày 20 tháng 01 năm Kế toán 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao Q uyết định 165/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng BTC ban hành và công bố sáu chuẩn mực kế tóan Việt Nam (CMKTVN) động. gồm: N ghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động Chuẩn mực 01 – Chuẩn mực chung; về tiền lương. Chuẩn mực 06 – Thuê tài sản; Bảo hiểm xã hội Chuẩn mực 10 – Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái; N ghị định 01/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Chuẩn mực 15 – Hợp đồng xây dựng; Nghị định 12/CP ngày 26 tháng 01 năm 1995. Chuẩn mực 16 – Chi phí đi vay; và Theo đó, đối tượng áp dụng bảo hiểm xã hội bắt buộc Chuẩn mực 24 – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ gồm: 3
  4. kpmg Cập nhật Thuế & Đầu tư Việt Nam Tháng 01 năm 2003 Các CMKTVN được áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế. KPMG Cập nhật Thuế & Đầu tư hướng dẫn những quy đính Các chế độ kế toán cụ thể phải căn cứ vào các mới nhất về thuế và môi trường đầu tư tại Việt Nam. Tài lịâu này chỉ dành cho các khách hàng của KPMG. Tài liệu này CMKTVN để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Cho đến không thể thay thế ý kiến tư vấn của các chuyên gia tư vấn và nay, Việt Nam đã ban hành và công bố 10 CMKTVN. các thông tin trong tài liệu không nên áp dụng vào thực tế khi chưa có ý kiến tư vấn cụ thể của các chuyên gia. KPMG có thể cung cấp các văn bản được nêu trong Cập nhật Thuế & Đầu tư theo yêu cầu. Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi những thay đổi về địa chỉ và các chi tiết liên lạc với quý Công ty. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn KPMG Việt Nam Dịch vụ kiểm toán Dịch vụ tư vấn thuế và hỗ trợ doanh nghiệp Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp Dịch vự tư vấn tài chính Dịch vụ tuyển dụng nhân sự Hà Nội Tầng 16, Vietcombank Tower 198 Tràn Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm Hà Nội Tel: +84 (4) 936 0380 Fax: +84 (4) 936 0381 E-mail: kpmghanoi@kpmg.com.vn Thành phố Hồ Chí Minh Lầu 10, Sun Wah Tower 115 Nguyễn Huệ, Quận 1 TP Hồ Chí Minh Tel: +84 (8) 821 9266 Fax: +84 (8) 821 9267 E-mail: tax@kpmg.com.vn www.kpmg.com © 2003, Công ty TNHH KPMG. Công ty TNHH KPMG, một công ty được thành lập theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, là thành viên của KPMG Quốc tế, một hiệp hội phi điều hành của Thụy Sỹ. 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản